a closer look 1 unit 8 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 8 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1.  Match each word/phrase with a definition.  

(Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng khái niệm.)

trip                 travel                    epedition                      resort                      tour                           tour guide

1. A journey, usually for pleasure, to tát visit different places: ___________

2. A place where a lot of people go on holiday: ___________

3. The act or activity of moving from one place to tát another: ___________

4. A person who shows tourists around: ___________

5. A short journey to tát a place, especially one for pleasure: ___________

6. An organised journey to tát a place that is not easy to tát reach: ___________

Lời giải chi tiết:

1. tour

2. resort

3. travel

4. tour guide

5. trip

6. expedition

1. A journey, usually for pleasure, to tát visit different places: tour

(Một hành trình dài, thông thường mang đến thú vui, cho tới những vị trí không giống nhau: chuyến du lịch)  

2. A place where a lot of people go on holiday: resort

(Một vị trí điểm nhưng mà không ít người cho tới vô kì nghỉ: khu suy nghĩ dưỡng)

3. The act or activity of moving from one place to tát another: travel

(Một hoạt động và sinh hoạt nhằm dịch chuyển từ 1 vị trí cho tới vị trí khác: đi du lịch)

4. A person who shows tourists around: tour guide

(Người nhưng mà dẫn khác nước ngoài chuồn tham lam quan: hướng dẫn viên du lịch)

5. A short journey to tát a place, especially one for pleasure: trip

(Một hành trình dài ngăn cho tới một điểm, nhất là một điểm mang đến niềm vui: chuyến đi)

6. An organised journey to tát a place that is not easy to tát reach: expedition

(Một hành trình dài được tổ chức triển khai cho tới một điểm nhưng mà ko đơn giản dễ dàng nhằm cho tới được: chuyến thám hiểm)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. 

 (Điền vào cụ thể từng dù trống rỗng một kể từ list. Có nhì kể từ quá.)

visit               travel              environment              holiday              book              guides              pleased              excurion              reasonable              trip

Would you lượt thích to tát explore an exciting location? Do you want to tát (1) _________ to tát a beautiful, relaxing beach, and help to tát save the environment? If the answer is yes, then you should (2) _________ your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) _________. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tát help protect the local (4) _________. Call us today to tát talk with one of our experienced tour (5) _________. We'll help you choose and plan a stimulating (6) _________ that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7) _________. Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) _________ with your EcoTours vacation.

Phương pháp giải:

- visit (v): tham lam quan

- travel (v): đi đi lại lại, du lịch             

- environment (n): môi trường             

- holiday (n): kì nghỉ              

- book (v): đặt điều vị trí trước             

- guides (n): phía dẫn              

- pleased (adj): hài lòng              

- excurion (n): chuyên nghiệp du ngoạn              

- reasonable (adj): phù hợp lý             

- trip (n): chuyến đi

Lời giải chi tiết:

1. travel 2. book 3. visit 4. environment
5. guides 6. holiday 7. resonable 8. pleased

Would you lượt thích to tát explore an exciting location? Do you want to tát (1) travel to a beautiful, relaxing beach, and help to tát save the environment? If the answer is yes, then you should (2) book your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) visit. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tát help protect the local (4) environment. Call us today to tát talk with one of our experienced tour (5) guides. We’ll help you choose and plan a stimulating (6) holiday that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don’t worry about the cost. Our prices are very (7) reasonable. Call right now at (048) 555-6788. You’ll be (8) pleased with your EcoTours vacation.

Giải thích:

(1) want to tát + V(nguyên thể)

(2) should + V(nguyên thể)

(3) Thì thời điểm hiện tại đơn công ty ngữ "you" + V (nguyên thể)

(4) Sau mạo kể từ "the" và tính kể từ "local" cần thiết danh kể từ, local environment (n.p): môi trường thiên nhiên địa phương

(5) Cụm danh kể từ "tour guides" (hướng dẫn viên du lịch)

(6) Sau mạo kể từ "a" và tính kể từ "stimulating" cần thiết danh từ

(7) Cấu trúc: S (our prices) + be (are) + adv (very) + adj 

(8) Cấu trúc: S (you) + be (will be) + adj

Tạm dịch:

Bạn cũng muốn tò mò một vị trí thú vị? quý khách cũng muốn phượt cho tới một bãi tắm biển tự do và xinh đẹp mắt và canh ty đảm bảo môi trường thiên nhiên. Nếu câu vấn đáp là sở hữu, chúng ta nên được đặt một kỳ ngủ với EcoTours. Tại EcoTours, Cửa Hàng chúng tôi giúp đỡ bạn tận thưởng kỳ ngủ và học hỏi và giao lưu nhiều hơn nữa về những điểm chúng ta tham lam quan liêu. Thêm vô cơ Cửa Hàng chúng tôi cho mình ngân sách một đô la vô kỳ ngủ sẽ giúp đảm bảo môi trường thiên nhiên khu vực. Hãy gọi mang đến Cửa Hàng chúng tôi và kể mang đến Cửa Hàng chúng tôi nghe về một trong mỗi chỉ dẫn tour nhưng mà chúng ta và đã được hưởng thụ. Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ ngủ sôi động thích hợp cho mình. Những kỳ ngủ của tất cả chúng ta chắc chắn là ko hề nhàm ngán. Đừng phiền lòng về ngân sách. Giá cả của Cửa Hàng chúng tôi đặc biệt phù hợp. Gọi mang đến Cửa Hàng chúng tôi tức thì giờ đây (048) 555 - 6788. quý khách tiếp tục lý tưởng với kỳ ngủ EcoTours.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use the words below to tát complete the compound nouns that match the definitions. 

(Sử dụng kể từ sau đây nhằm triển khai xong danh kể từ ghép phù phù hợp với những khái niệm.)

lag                             in                     season                              over                      back                     stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tát show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Lời giải chi tiết:

1. jet lag

2. drawback

3. stopover

4. peak season

5. check-in

6. bus stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet lag

(Cảm giác mệt rũ rời và hoang mang lo lắng về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh dài: say máy bay)  

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: drawback

(Một bất lợi hoặc yếu tố loại nhưng mà thực hiện cho 1 ý tưởng phát minh trở thành không nhiều thú vị hơn: cản trở)

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stopover

(Một thời hạn ngủ ngắn ngủi ở điểm này cơ thân thiết nhì phần của một hành trình: điểm giới hạn chân)  

4. A popular time of the year for holidays: peak season

(Một khoảng chừng thời hạn phổ cập vô năm nhằm ngủ mát: mùa cao điểm)

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tát show your ticket: check-in

(Một điểm nhưng mà chúng ta chuồn trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay, nhằm trình vé của bạn: làm thủ tục)

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus stop

(Một điểm ở một phía lối của tuyến phố sở hữu biển cả báo, điểm xe cộ buýt giới hạn lại: điểm giới hạn xe cộ bus)  

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences using the compound nouns below. 

 (Hoàn trở thành những câu dùng danh kể từ ghép sau đây.)

swimming pool                  touchdown                checkout                  pile-up             mix-up               full board

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

Xem thêm: công thức nhiệt lượng tỏa ra

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes to tát a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Phương pháp giải:

swimming pool: hồ nước bơi                

touchdown: hạ cánh               

checkout: trả phòng                  

pile-up: vụ đâm xe            

mix-up: sự thiếu sót lẫn              

full board: cty ăn ở hoàn hảo gói

Lời giải chi tiết:

1. checkout

2. swimming pool

3. mix-up

4. pile-up

5. touchdown

6. full board

1. The checkout time is 12 noon at this khách sạn.

(Thời gian tham trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.)

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a swimming pool.

(Hãy chắc chắn là rằng tất cả chúng ta ở một hotel sở hữu hồ nước bơi lội.)

3. There was a mix-up with our tickets - we were charged for one-way tickets and not a round trip.

(Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng tôi- Cửa Hàng chúng tôi bị tính phí vé một chiều ko nên vé hoàn hảo gói)

4. The motorway was blocked because there had been a pile-up.

(Đường đường cao tốc bị ngăn vì như thế sở hữu vụ đâm xe cộ.)

5. After touchdown, please remain seated until the aircraft comes to tát a standstill outside the terminal building.

(Sau khi hạ cánh mừng rỡ lòng ngồi lại cho tới khi máy cất cánh cho tới trạm giới hạn của phía bên ngoài của trạm đợi.)

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and full board.

(Ở hotel, bạn cũng có thể lựa chọn thân thiết chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ toàn bộ.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention to tát the tone in the questions.

(Nghe và tái diễn đoạn thủ thỉ ngắn ngủi sau, để ý cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

1. A: Where would you lượt thích to tát go sightseeing?

(Bạn ham muốn chuồn nhìn ngắm ở đâu?)

   B: I'd lượt thích to tát go to tát nước Australia most of all.

(Tôi ham muốn cho tới Úc nhất.)

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave?

(Bạn suy nghĩ sao về một cuộc tò mò huyệt động mới?)

   B: Oh, fantastic.

(Ồ, thiệt tuyệt hảo.)

3. A: Have you been sightseeing all day?

(Bạn đã đi được nhìn ngắm một ngày dài hôm nay?)

    B: Yeah. We've been to tát the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

(Đúng rồi. Chúng tôi đã đi được cho tới một ngôi miếu, quần thể vườn lan và chợ giời.)

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction?

(Ai Cập sở hữu nên là 1 trong điểm thú vị những du khách?)

B: Yes. Millions of people go there every year.

(Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng phượt sắp tới hàng năm.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Where would you lượt thích to tát go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích to tát go to tát nước Australia most of all.

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been to tát the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen to tát kiểm tra your pronunciation.

(Đánh vệt những thắc mắc với mũi thương hiệu trở xuống hoặc di chuyển xuống-lên, và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bàn sinh hoạt. Sau cơ nghe nhằm đánh giá phân phát âm của người sử dụng.)

Martin: What’s the matter, Janet?

(Có chuyện gì vậy Janet?)

Janet: I’m looking for my passport. It seems to tát be lost.

(Tôi đang được mò mẫm hộ chiếu của tôi. Hình như nó bị thất lạc.)

Martin: Have you already searched your purse?

(Bạn đang được mò mẫm vô ví chưa?)

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

(Chưa, kính của tôi đâu rồi?)

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it?

(Nó rất có thể ở vô cặp của người sử dụng. Cặp đâu rồi?)

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane?

(Ồ ko, nó không tồn tại ở phía trên. cũng có thể tôi đang được nhằm lại nó bên trên máy bay?)

Martin: Oh my God.

(Ôi Chúa ơi.)

Janet: What should I vì thế now?

(Bây giờ tôi nên thực hiện gì?)

Martin: Let’s report it to tát the customs officer.

(Hãy báo với nhân viên cấp dưới thương chính.)

Lời giải chi tiết:

Martin: What’s the matter, Janet ↷?

Janet: I’m looking for my passport. It seems to tát be lost.

Martin: Have you already searched your purse↷ ⤻?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses ↷?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it ↷?

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane ↷ ⤻?

Martin: Oh my God.

Janet: What should I vì thế now ↷?

Martin: Let’s report it to tát the customs officer.

Từ vựng

1. 

2.                                 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: câu hỏi thi bằng lái xe máy

8. 

9. 

10.