alike light waves microwaves may be reflected and concentrated elements

Câu hỏi:

03/04/2020 22,643

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that need correction in each of the following questions
Alike light waves , microwaves may be reflected and concentrated elements.

Bạn đang xem: alike light waves microwaves may be reflected and concentrated elements

A. Alike

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức: cách sử dụng của “alike” và “like” 

Giải thích:

* Alike: kiểu như nhau

Cấu trúc: Luôn đứng 1 mình, ở sau nhị danh kể từ hoặc danh kể từ số nhiều. Không sử dụng “Alike” đứng trước một danh kể từ.

* Like: tương tự như

Cấu trúc: 

- Be + lượt thích + N (danh từ).

- N + lượt thích + N

- Like + N + mệnh đề

Sửa: A. Alike => Like

Tạm dịch: Giống như sóng độ sáng, sóng đặc biệt cộc rất có thể bản năng và là những nguyên tố triệu tập.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.
I have never listened vĩ đại jazz music before

A. This is the first jazz music I listen vĩ đại

B. This is the first time I listen vĩ đại jazz music

C. This is the first time I have listened vĩ đại jazz music

D. This is the first time I listened vĩ đại jazz music

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại the following questions
The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ______ in Hanoi, our beautiful and peaceful capital thành phố, from January 18th to 21st, 2018

A. was held

B. is held

C. is being held

D. will be held

Xem thêm: cách coi số điện thoại

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that need correction in each of the following questions
Many hundred years ago , there were many villages and little towns in England.

A. ago

B. were

C. little

D. in

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại the following questions
Could you ______ mạ a lift into town?

A. give

B. get

C. do

D. make

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.
Noisy as the khách sạn was, they stayed there.

A. Much as the khách sạn was noisy, they stayed there

B. In spite of the noisy khách sạn and they liked it

C. Despite the khách sạn was noisy, they stayed there

D. Although the noisy khách sạn, they stayed there

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
They didn’t have the right visas. They couldn’t legally re-enter Thailand.

A. If they had had the right visas, they could have re-entered Thailand legally.

B. Had they had the right visas, they couldn’t re-entered Thailand legally.

C. Were they vĩ đại have the right visas, they could re-entered Thailand legally.

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

D. If they had the right visas, they could re-entere Thailand legally.