anh 8 unit 5 skills 2


1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen to lớn part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an tin nhắn. Read part of his tin nhắn below.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 5 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Hãy để ý những tấm hình và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What can you see in the photos?

(Bạn hoàn toàn có thể thấy gì trong số tấm hình.)

2. In which part of Vietnam might the festival occur?

(Vùng nào là ở nước ta hoàn toàn có thể ra mắt những tiệc tùng, lễ hội này?)

Lời giải chi tiết:

1. In picture a, I see it's a Flower garlands and coloured lanterns festival.

(Trong tấm hình a, bản thân thấy đó là Lễ hội Hoa đăng.)

In picture b, I see it's a boat racing festival.

(Trong tấm hình b, bản thân thấy đó là tiệc tùng, lễ hội đua thuyền.)

2. In Central region of Vietnam might the festival occur.

(Những tiệc tùng, lễ hội này hoàn toàn có thể ra mắt ở miền Trung nước ta.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more phàn nàn TWO words.

(Nghe một trong những phần công tác “Duyên dáng vẻ Việt Nam”. Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch không thật HAI kể từ.)

Ok Om Bok Festival

Purposes

(Mục đích)

To thank the Moon God

To mark the (1) _________ of the Khmer year

Time

(Thời gian)

mid-October (lunar calendar)

Offerings

(Lễ vật)

(2) _________ and fruits

Activities

(Các hoạt động)

Singing and dancing

Games and traditional (3) _________

Ngo Boat (4) _________

Phương pháp giải:

Bài nghe:  

The Ok Om Bok Festival

...Let's go to lớn the Mekong Delta and join the Ok Om Bok Festival of the Khmer people. It is also called the Moon Worshipping Festival. Traditionally, the Khmers use the festival to lớn thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the kết thúc of the year of the Khmer calendar. Ok Om Bok occurs in mid-October according to lớn the lunar calendar. When the moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to lớn the Moon God. Then, they take some young rice to lớn feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests. The next day, villagers organise the Ngo Boat Race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to lớn tourists at the Ok Om Bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now let's…

Tạm dịch: 

Lễ hội Ok Om Bok

...Hãy về Đồng bởi vì sông Cửu Long và nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng. Theo truyền thống lâu đời, người Khmer người sử dụng tiệc tùng, lễ hội này nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban mang lại chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại thời khắc kết thúc đẩy 1 năm theo dõi lịch Khmer. Ok Om Bok ra mắt vô thời điểm giữa tháng 10 theo dõi âm lịch. Khi mặt mũi trăng ở địa điểm tối đa, những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau cơ, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tôi. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò đùa, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lâu đời và coi những cuộc đua thả đèn trời. Ngày ngày tiếp theo, dân thôn tổ chức triển khai Đua ghe Ngo. Đây là cuộc đua thuyền lôi cuốn thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đó là một vài tiếng răn dạy mang lại khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Họ tránh việc khoác quần ngố hoặc áo ngắn tay Khi tham gia những nghi ngại lễ tôn giáo. Không xả rác rến vô khuôn viên miếu. Và lúc này tất cả chúng ta hãy…

Lời giải chi tiết:

1. end

2. young rice

3. fashion shows

4. Race

Ok Om Bok Festival

Purposes

(Mục đích)

To thank the Moon God

(cảm tạ thần Mặt trăng)

To mark the end of the Khmer year

(đánh lốt sự kết thúc đẩy của 1 năm Khmer)

Time

(Thời gian)

mid-October (lunar calendar)

(Giữa mon 10 âm lịch)

Offerings

(Lễ vật)

young rice and fruits

(cốm và hoa quả)

Activities

(Các hoạt động)

Singing and nhảy (múa hát)

Games and traditional fashion shows

(trò đùa và trình trình diễn phục trang truyền thống)

Ngo Boat Race

(Hội đua ghe Ngo)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False).

(Nghe lại và lưu lại () T (True) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

(Ok Om Bok là tiệc tùng, lễ hội cúng trăng.)

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

(Vào tối ra mắt tiệc tùng, lễ hội, những người dân rộng lớn tuổi hạc nói đến những ước mơ của mình.)

3. There are lantern contests at the festival.

(Có thật nhiều cuộc đua đèn lồng vô tiệc tùng, lễ hội.)

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

(Du khách hàng nên khoác vật dụng thông thường Khi tham gia lễ cúng.)

Phương pháp giải:

Xem thêm: đức phúc hết thương cạn nhớ

Bài nghe:  

The Ok Om Bok Festival

...Let's go to lớn the Mekong Delta and join the Ok Om Bok Festival of the Khmer people. It is also called the Moon Worshipping Festival. Traditionally, the Khmers use the festival to lớn thank the Moon God for giving them a good harvest. It also marks the kết thúc of the year of the Khmer calendar. Ok Om Bok occurs in mid-October according to lớn the lunar calendar. When the moon is at its highest position, the monks and the elders offer young rice and fruits to lớn the Moon God. Then, they take some young rice to lớn feed children and ask them about their wishes. People sing and dance in the moonlight. Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests. The next day, villagers organise the Ngo Boat Race. This is a boat race that attracts many tourists. Here is some advice to lớn tourists at the Ok Om Bok Festival. They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. And don't litter the temple grounds. And now let's…

Tạm dịch: 

Lễ hội Ok Om Bok

...Hãy về Đồng bởi vì sông Cửu Long và nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok của những người Khmer. Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng. Theo truyền thống lâu đời, người Khmer người sử dụng tiệc tùng, lễ hội này nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng tiếp tục ban mang lại chúng ta một vụ mùa bội thu. Nó cũng lưu lại thời khắc kết thúc đẩy 1 năm theo dõi lịch Khmer. Ok Om Bok ra mắt vô thời điểm giữa tháng 10 theo dõi âm lịch. Khi mặt mũi trăng ở địa điểm tối đa, những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau cơ, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tôi. Mọi người ca hát và nhảy múa bên dưới ánh trăng. Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò đùa, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lâu đời và coi những cuộc đua thả đèn trời. Ngày ngày tiếp theo, dân thôn tổ chức triển khai Đua ghe Ngo. Đây là cuộc đua thuyền lôi cuốn thật nhiều khách hàng du ngoạn. Dưới đó là một vài tiếng răn dạy mang lại khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Họ tránh việc khoác quần ngố hoặc áo ko tay Khi tham gia những nghi ngại lễ tôn giáo. Không xả rác rến vô khuôn viên miếu. Và lúc này tất cả chúng ta hãy…

Lời giải chi tiết:

1. Ok Om Bok is the Moon Worshipping Festival.

(Ok Om Bok là tiệc tùng, lễ hội cúng trăng.)

=> T 

Thông tin: It is also called the Moon Worshipping Festival. 

(Nó còn được gọi là Lễ hội cúng trăng.)

2. On the night of the festival, the elders talk about their wishes.

(Vào tối ra mắt tiệc tùng, lễ hội, những người dân rộng lớn tuổi hạc nói đến những ước mơ của mình.)

=> F

Thông tin: ...the monks and the elders offer young rice and fruits to lớn the Moon God. Then, they take some young rice to lớn feed children and ask them about their wishes.

(...những thầy cúng và những cố lão dưng cốm và hoa quả trái cây lên Thần Mặt trăng. Sau cơ, chúng ta lấy một không nhiều cốm mang lại trẻ nhỏ ăn và căn vặn những em về ước mong muốn của tôi.)

3. There are lantern contests at the festival.

(Có thật nhiều cuộc đua đèn lồng vô tiệc tùng, lễ hội.)

=> T

Thông tin: Visitors can participate in games, watch traditional fashion shows and see flying lantern contests.

(Du khách hàng hoàn toàn có thể nhập cuộc những trò đùa, coi trình trình diễn phục trang truyền thống lâu đời và coi những cuộc đua thả đèn trời.)

4. Tourists should wear informal clothes when attending the worshipping ceremony.

(Du khách hàng nên khoác vật dụng thông thường Khi tham gia lễ cúng.)

=> F 

Thông tin: They should not wear shorts or sleeveless shirts when attending the religious ceremony. 

(Họ tránh việc khoác quần ngố hoặc áo ko tay Khi tham gia những nghi ngại lễ tôn giáo.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column.

(Làm việc group. Đọc những tiếng răn dạy tại đây giành cho khách hàng du ngoạn bên trên Lễ hội Ok Om Bok. Đặt chúng nó vào đích cột.)

a. dress up for the Moon God offering ceremony

b. keep quiet when the monks and the elders are talking

c. climb on the animal statues in the temple ground

d. show respect to lớn the monks and the elders

e. refuse young rice when the elders offer it to lớn you

f. litter the temple ground

Lời giải chi tiết:

Do

(Nên làm)

Don’ts

(Không nên làm)

- dress up for the Moon God offering ceremony

(ăn khoác đẹp nhất mang lại sự kiện cúng trăng)

- keep quiet when the monks and the elders are talking.

(giữ trật tự động Khi những ngôi nhà sư và những người dân rộng lớn tuổi hạc thưa chuyện)

- show respect to lớn the monks and the elders.

(thể hiện tại sự tôn trọng cho tới những ngôi nhà sư và những người dân rộng lớn tuổi)

- climb on the animal statues in the temple ground

(trèo lên những tượng động vật hoang dã vô Sảnh đền)

- refuse young rice when the elders offer it to lớn you

(từ chối phần cốm tuy nhiên người rộng lớn cho)

- litter the temple ground

(xả rác rến vô Sảnh đền)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tom sent you an tin nhắn. Read part of his tin nhắn below.

(Tom tiếp tục gửi cho mình một tin nhắn. Đọc một trong những phần tin nhắn của anh ấy ấy bên dưới.)

“... Guess what! My dad is taking bủ with him to lớn Soc Trang Province. We will be there during the Ok Om Bok Festival. What are some dos and don'ts at this festival? ...”

(“... Đoán xem! Bố tôi đang được dẫn tôi chuồn nằm trong cho tới tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tiếp tục nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok. Một số nên và tránh việc bên trên tiệc tùng, lễ hội này là gì?…”)

Write an tin nhắn (80 - 100 words) to lớn advise Tom about participating in the Ok Om Bok Festival.

(Viết tin nhắn (80 - 100 từ) tư vấn mang lại Tom về sự việc nhập cuộc Lễ hội Ok Om Bok.)

Lời giải chi tiết:

Dear Tom,

I'm happy to lớn hear that you are going to lớn join the Ok Om Bok Festival in Soc Trang Province. As I know, Ok Om Bok Festival, also called Moon Offering Festival is a traditional folk festival has existed for a very long time of Khmer people in Mekong Delta, especially in Tra Vinh and Soc Trang Provinces. 

Here are some advice for you about what you should and shouldn’t vì thế at that festival. First, I think you should wear trainer or shoes and comfortable clothes because maybe you will walk a lot. Remember not to lớn refuse young rice when the elders offer it to lớn you because it shows the gratefulness from the local people to lớn the Moon God.

Also, I should remind you that you must not to lớn litter on the ground or lập cập away from your father. It's a big festival so sánh it will be crowded, you should be careful to lớn not get lost. Anyway, I hope you will have a great time with your dad and enjoy the festival.

Love,

Tạm dịch:

Gửi Tom,

Mình vô cùng phấn chấn lúc nghe tới cậu tiếp tục nhập cuộc Lễ hộ Ok Om Bok ở Sóc Trăng, Theo bản thân biết thì tiệc tùng, lễ hội Ok Om Bok còn được gọi là Lễ hội cúng trăng, là một trong tiệc tùng, lễ hội truyền thống của người Khơ-me tiếp tục xuất hiện tại kể từ rất rất lâu rồi, nhất là ở nhì tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Và đó là những điều cậu nên và tránh việc thực hiện ở tiệc tùng, lễ hội. Thứ nhất bản thân nghĩ về là cậu nên đem giầy thể thao và khoác vật dụng tự do thoải mái vì thế cậu tiếp tục nên dịch rời thật nhiều. Nhớ là ko được kể từ chối phần cốm tuy nhiên người rộng lớn tuổi hạc fake mang lại vì thế nó thể hiện tại sự hàm ơn của những người dân cho tới thần Mặt Trăng.

Mình cũng nhắc cậu là ko được xả rác rến bên trên đàng hay những tách thoát khỏi tía cậu, Nó là một trong tiệc tùng, lễ hội rộng lớn nên tiếp tục rất nhiều người, và hãy cảnh giác chớ nhằm chuồn lạc. Dù sao thì hòng cậu sẽ sở hữu được một khoảng tầm thời hạn sung sướng với tía và tận thưởng tiệc tùng, lễ hội.

Yêu thương,


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Looking back

  1. Choose the correct option to lớn complete each sentence below. 2. Fill in each blank with the suitable khuông of the word given. 3. Complete the sentences with a, an, the or Ø (zero article). 4. Complete the text with a, an, the or Ø (zero article).

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Project

  1. Choose a custom or tradition practised in your hometown. 2. Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it. 3. Report your finding to lớn your class. You can use visual sida to lớn illustrate your report.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family buổi tiệc ngọt. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) to lớn make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family sự kiện that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in nhật bản and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách đọc tin nhắn messenger mà không hiện đã xem'' trên android

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.