anh 9 unit 5 a closer look 2


Tổng hợp ý bài xích tập luyện phần A closer look 2 Unit 4 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng hợp ý đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

1a. Read part of the conversation. Pay attention lớn the underlined part.

(Đọc đoạn sau của đoạn đối thoại. Tập trung nhập phần được gạch men chân.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way lớn get around?

(Tuyệt lắm, cảm ơn.Cách tốt nhất có thể nhằm lên đường vòng xung quanh là gì?)

Mi: It's probably best lớn use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper phàn nàn taxis.

(Có lẽ tốt nhất có thể là dùng xích lô. Người tớ bảo rằng bọn chúng nhanh chóng và rẻ mạt rộng lớn xe taxi.)

Form: It + lớn be + past participle + that + S + V

Can you find another example of the impersonal passive in the conversation?

(Em hoàn toàn có thể thám thính thêm 1 ví dụ của câu thụ động khinh suất trong khúc đối thoại không?)

Lời giải chi tiết:

It's said that this complex of monuments is one of the wonders of Viet Nam.

(Người tớ bảo rằng cụm di tích lịch sử này là 1 trong những trong mỗi kì quan liêu của VN.)

Bài 1 b

b. When tự we use the impersonal passive? Can you think of any rules?

(Khi này tớ dùng thụ động khách hàng quan? Có bất kì quy luật gì không?)

We use the impersonal passive lớn express other people's opinions. It can be used with reporting verbs, including say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim, etc.

(Chúng tớ hay được sử dụng câu thụ động khách hàng quan liêu nhằm nhấm mạnh chủ ý của những người dân không giống. Nó hoàn toàn có thể được sử dụng với những động kể từ trần thuật, bao gồm: nói, nghĩ về, tin yêu , biết, kỳ vọng, mong đợi, hiểu, đòi hỏi...)

Example: (Ví dụ)

Active (Chủ động)

Passive (Bị động)

People think he is a great teacher.

(Mọi người cho rằng anh ấy là 1 trong những nghề giáo tuyệt hảo.)

It is thought that he is a great teacher.

(Người tớ cho rằng anh ấy là 1 trong những nghề giáo tuyệt hảo.)

People say she works 16 hours a day.

(Mọi người bảo rằng cô ấy thao tác làm việc 16 giờ một ngày.)

It is said that she works 16 hours a day.

(Người tớ bảo rằng cô ấy thao tác làm việc 16 giờ một ngày.)

They reported that two people had been injured in the accident.

(Họ vẫn report rằng 2 người bị thương nhập tai nạn ngoài ý muốn.)

It was reported that two people had been injured in the accident.

(Người tớ bốt rằng đem 2 người bị thương nhập bị tai nạn ngoài ý muốn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Complete the sentences using the correct passive sườn of the verbs in brackets. The first one has been completed for you.

(Hoàn trở thành câu dùng dạng thụ động đích thị của động kể từ nhập ngoặc. Câu trước tiên và được hoàn thành xong khuôn.)

1. (know) _______that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe)____________ the best time lớn visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report)____________ thousands of visitors come to enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

4. (claim)___________ Phong Nha - Ke Bang can be compared lớn a huge geological museum.

5. (understand)____________ Binh Dai Fortress was designed lớn control movement on the Perfumed River.

6. (expect)____________ the government will have measures lớn protect and preserve our man-made wonders.

Lời giải chi tiết:

1. It is known that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

(Người tớ hiểu được Vịnh Hạ Long được UNESCO thừa nhận là Di sản trái đất nhập năm 1994.)

2. It is believed that the best time lớn visit the complex of Hue Monuments is in April.

(Người tớ tin yêu rằng thời hạn quí thống nhất nhằm tham ô quam Khu di tích lịch sử Huế là nhập mon Tư.)

3. It is reported that thousands of visitors come lớn enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

(Người tớ report rằng hàng trăm khác nước ngoài cho tới thưởng nước ngoài cảnh quan của Vịnh Hạ Long thường niên.)

4. It is claimed that Phong Nha - Ke Bang can be compared lớn a huge geological museum.

(Người tớ bốt rằng Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn có thể được đối chiếu với kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học rộng lớn.)

5. It is understood that Binh Dai Fortress was designed lớn control movement on the Perfumed River.

(Người tớ hiểu rằng Pháo đài Bình Đài được kiến thiết nhằm trấn áp sự dịch chuyển bên trên sông Hương.)

6. It is expected the government will have measures lớn protect and preserve our man-made wonders.

(Người tớ kỳ vọng rằng cơ quan chính phủ sẽ có được những phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo đảm những kì quan liêu tự tạo của tất cả chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive.

(Đây là những điều tất cả chúng ta nghe về Tháp Chàm Po Nagar. Viết những câu dùng thụ động khách hàng quan liêu.)

1. Po Nagar Cham Towers were built in the 8thcentury by the Cham people in central Viet Nam.

(Tháp Po Nagar Cham được kiến thiết nhập thế kỷ 8 vì thế người Chăm ở trung bộ VN.)

2. The Cham people built Po Nagar Cham temple complex lớn honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người Chăm vẫn kiến thiết ngôi đền rồng Chăm Po Nagar nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. The Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D. 774.

(Tháp Po Nagar Cham được kiến thiết bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng được làm bằng gỗ trước cơ, được châm vì thế người Java nhập năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong những trong mỗi cấu tạo tối đa của Chăm.)

5. A sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance lớn the main temple.

(Một kiệt tác chạm trổ của phái đẹp thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể được nhìn thấy phía trên lối nhập ngôi đền rồng chủ yếu.)

6. In the 17thcentury, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Vào thế kỷ 17, người Việt vẫn tiếp quản ngại tháp đền rồng, gọi nó là tháp Thiên Y Thành Mậu.)

Lời giải chi tiết:

1. It is claimed that Po Nagar Cham Towers were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

(Người tớ nhận định rằng tháp Chăm Po Nagar được kiến thiết nhập thế kỷ loại 8 vì thế người Chăm ở trung bộ VN.)

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex lớn honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom.

(Người tớ bảo rằng người Chăm vẫn kiến thiết ngôi đền rồng Po Nagar Cham nhằm tôn vinh Yang Ino Po Nagar, u của quốc gia.)

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D., 774.

(Người tớ tin yêu rằng Tháp Chăm Po Nagar được kiến thiết bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng được làm bằng gỗ trươc cơ, được đôt vì thế người Java năm 774 sau Công vẹn toàn.)

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

(Người tớ hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, là 1 trong những trong mỗi cấu tạo tối đa của những người Chăm.)

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance lớn the main temple.

(Người tớ hiểu được một kiệt tác chạm trổ của những phái đẹp thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể được nhìn thấy phía trên lối nhập ngôi đền rồng chủ yếu.)

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

(Người tớ nhận định rằng nhập thế kỷ 17, người Việt vẫn tiếp quản ngại tháp đền rồng, gọi nó là tháp Thiên Thiên Thanh Mậu.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

Task 4a. Read part of the conversation. Pay attention to the underlined part.

(Đọc lại phần sau của đoạn đối thoại. Tập trung nhập phần gạch men chân.)

suggest + V-ing/clause with should

Veronica: My father suggests we should go by air.

(Bố của tôi khuyên răn tất cả chúng ta nên lên đường sử dụng máy cất cánh.)

Mi: That's too expensive! I suggest going by train.

(Nó quá đắt! Tôi khêu gợi ý tất cả chúng ta lên đường vì thế tàu.)

After the verb suggest, we can use V-ing or a clause with should:

(Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng V-ing hoặc một mệnh đề với should)

S + suggest + V-ing

S + suggest + (that) + S + (should) + bare infinitive

Bài 4 b

4.b When tự we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? 

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

(Khi này tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em hoàn toàn có thể nghĩ về đi ra quy tắc gì không?)

Lời giải chi tiết:

We use suggest + V-ing/clause with should lớn tell someone our ideas about what they should tự, where they should go, etc.

(Chúng tớ dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm thưa với ai cơ chủ ý của tất cả chúng ta về những gì chúng ta nên thực hiện, điểm chúng ta nên lên đường...)

Example:

I suggest that we should go out lớn eat. 

(Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên ra bên ngoài ăn.)

I suggested going in my xế hộp.

(Tôi ý kiến đề nghị nên lên đường vì thế xe cộ của tôi.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Write answers lớn the following questions using suggest + Ving/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you.

(Viết những câu vấn đáp cho những thắc mắc sau dùng "suggest+Ving/mệnh đề chứa chấp should" và những kể từ nhập ngoặc. Thực hành với các bạn group. Câu 1 được tạo khuôn cho mình.)

1. A: Have you thought of recycling?

(Bạn đem nghĩ về về sự việc tái ngắt chế không?)

   B: I suggest recycling things such as bags, cans, and bottles. (recycle things such as bags, cans, and bottles).

(Tôi ý kiến đề nghị tái ngắt chế những loại như túi, lon, và chai.)

2. A: What should we tự lớn protect and preserve our man-made wonders?

    B: I suggest ____________ (the government/ limit/the number of visitors/every day).

3. A: What should we tự lớn conserve forests?

   B:  ____________ (control/deforestation).

4. A: What should we tự lớn protect valuable things in pagodas and temples?

   B: ____________ (put/these valuable things/ in high-security places).

5. A: What should we tự lớn restore our aging man-made wonders?

   B:  ____________ (raise/money).

6. A: What should we tự lớn prevent global warming?

    B: ____________  (reduce/smoke/exhaust fumes).

Lời giải chi tiết:

2. A: What should we tự lớn protect and preserve our man-made wonders?

    (Chúng tớ nên làm những gì nhằm đảm bảo an toàn và bảo đảm những kỳ quan liêu nhận tạo?)

   B: I suggest the government should limit the number of visitors every day / I suggest limiting the number of visitors every day  

    (Tôi ý kiến đề nghị cơ quan chính phủ nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.)

3. A: What should we tự lớn conserve forests?

    (Chúng tớ nên làm những gì nhằm bảo đảm rừng?)

    B: I suggest we should control the deforestation / I suggest controlling the deforestation.

    (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên trấn áp nàn đập phá rừng / tôi ý kiến đề nghị trấn áp việc đập phá rừng.)

4. A: What should we tự lớn protect valuable things in pagodas and temples?

    (Chúng tớ nên làm những gì nhằm đảm bảo an toàn những loại có mức giá trị nhập miếu và đền?)

   B: I suggest we should put these valuable things in high-security places / I suggest putting these valuable things in high-security places

     (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên được đặt những loại có mức giá trị này ở những điểm bình yên cao / Tôi ý kiến đề nghị trả những loại có mức giá trị này nhập những điểm bình yên cao.)

5. A: What should we tự lớn restore our ageing man-made wonders?

     (Chúng tớ nên làm những gì nhằm Phục hồi lại những kỳ quan liêu nhân tạo?)

    B: I suggest we should raise some money / I suggest raising some money.

    (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên gia tăng một lượng tiền / Tôi ý kiến đề nghị gia tăng một lượng tiền.)

6. A: What should we tự lớn prevent global warming?

    (Chúng tớ nên làm những gì nhằm ngăn ngừa sự rét lên toàn cầu?)

  B: I suggest we should reduce smoke and exhaust fumes. / I suggest reducing smoke and exhaust fumes. 

   (Tôi ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên rời sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề nghị rời sương và sương thải.)

Bài 6 a

Video chỉ dẫn giải

Task 6a. Work in pairs. Tell your partners what they should tự in the following situations using suggest + Ving/clause with should.

(Làm việc theo dõi cặp. Nói với những người ở kề bên những gì chúng ta nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen. 

(Chiếc xe đạp điện của chúng ta đã biết thành lấy trộm.)

- You have lost your way in the đô thị centre. 

(Bạn bị lạc đàng nhập trung tâm TP.HCM.)

- You have left your workbook at home page. 

(Bạn vẫn nhằm quên sách bài xích tập luyện ở trong nhà.)

- Your máy tính isn't working. 

(Máy tính cầm tay của chúng ta ko sinh hoạt.)

- You have forgotten lớn bring your wallet when going shopping. 

(Bạn chắc rằng vẫn quên đem ví chi phí Lúc lên đường sắm sửa.)

Example: (Ví dụ)

A: Oh no! My bicycle has been stolen. What should I tự now?

(Ôi không! Chiếc xe đạp điện của tôi đã biết thành lấy trộm. Tôi nên làm những gì bây giờ?)

B: I suggest calling the police./I suggest you should Gọi the police.

(Tôi ý kiến đề nghị nên gọi mang đến công an./ Tôi khuyên răn chúng ta nên gọi mang đến công an.)

Lời giải chi tiết:

- I suggest calling the police.

(Tôi ý kiến đề nghị gọi công an.)

- I suggest you should buy a map.

(Tôi ý kiến đề nghị các bạn nên chọn mua một bạn dạng vật dụng.)

- I suggest you should tell the teacher.

(Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên thưa với nghề giáo.)

- I suggest you should ask someone lớn fix it.

(Tôi ý kiến đề nghị chúng ta nên đem nó lên đường sửa.)

- I suggest you come back lớn take the wallet.

(Tôi ý kiến đề nghị anh quay trở lại lấy ví.)

Bài 6 b

b. Now report your partner's ideas lớn another partner.

(Tường thuật lại chủ ý của những người các bạn cặp của chúng ta cho một các bạn cặp không giống.)

Example: (Ví dụ)

I asked B what I should tự when my bicycle had been stolen. He suggested calling the police / I should Gọi the police.

(Tôi chất vấn B coi tôi nên làm những gì Lúc xe đạp điện của tôi bị lấy trộm. Anh ấy khuyên răn gọi năng lượng điện mang đến công an.)

Lời giải chi tiết:

I asked Nam what I should tự when my máy tính wasn't working. And he suggested I should ask someone lớn fix it.

(Tôi chất vấn Nam tôi nên làm những gì Lúc PC cầm tay cuae tôi bị lỗi. Và các bạn ấy ý kiến đề nghị tôi nên đem nó lên đường sửa.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.