bài tập về câu điều kiện

Câu ĐK thông thường dùng để làm biểu đạt và nhấn mạnh vấn đề sự tương phản thân thích 2 mệnh đề. Điểm ngữ pháp cần thiết này luôn luôn xuất hiện nay trong số bài xích đánh giá, bài xích thi đua TOEIC hoặc IELTS. Vì vậy, nhằm đoạt được thang điểm tối đa, các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài xích tập luyện câu ĐK tuy nhiên ELSA Speak tổ hợp tiếp sau đây nhé.

Ôn tập luyện kỹ năng câu điều kiện

Câu ĐK (Conditional sentences) dùng để làm thao diễn mô tả một vấn đề tiếp tục xẩy ra khi một ĐK rõ ràng xảy ra.

Bạn đang xem: bài tập về câu điều kiện

Kiểm tra trừng trị âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Cấu trúc của một câu ĐK bao gồm sở hữu nhì mệnh đề:

Mệnh đề ĐK (If- clause)Mệnh đề chủ yếu (main clause)
If he hadn’t studied abroad

Nếu anh ấy ko cút du học

We wouldn’t have broken up.

→ Chúng tôi đang không chia ly rồi.

If I get a good score on the upcoming exam.

Nếu tôi đạt điểm trên cao nhập kỳ thi đua chuẩn bị tới

My mom will reward bủ with a new xe đạp.

Mẹ tiếp tục thưởng mang đến tôi một cái xe đạp điện mới nhất.

1. Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 dùng để làm thao diễn mô tả một hành vi rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này.

Câu ĐK loại 1Đảo ngữ câu ĐK loại 1
Cấu trúcIf + S1 + V (s, es), 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Should + S1 + V-inf, 

S2 + will/may/should/can… + V-inf

Ví dụIf he’s not busy, he’ll come vĩ đại pick bủ up.

Nếu anh ấy ko bận, anh ấy sẽ tới đón tôi.

Should he not be busy, he’ll come vĩ đại pick bủ up.

2. Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 dùng để làm thao diễn mô tả một vấn đề không tồn tại thiệt ở lúc này.

Câu ĐK loại 2Đảo ngữ câu ĐK loại 2
Cấu trúcIf + S1 + V_ed, 

S2 + would/might/could… + V-inf

Were + S1 + (to V), 

S2 + would/might/could… + V-inf

Ví dụIf I were you, I wouldn’t be sánh rude vĩ đại her.

→ Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn tục tĩu với cô ấy vì vậy.

Were I you, I wouldn’t be sánh rude vĩ đại her.

3. Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 dùng để làm thao diễn mô tả vấn đề hoặc hành vi không tồn tại thiệt ở vượt lên trên khứ. 

Câu ĐK loại 3Đảo ngữ câu ĐK loại 3
Cấu trúcIf + S1 + had + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Had + S1 + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.

Ví dụ If they had asked bủ, I could have given them some advice.

→ Nếu chúng ta căn vặn tôi, tôi đang được mang đến chúng ta một vài ba điều khuyên nhủ rồi.

Had they asked bủ, I could have given them some advice.

>> Xem thêm:

  • Câu ĐK quan trọng nhập giờ đồng hồ Anh
  • Đảo ngữ câu điều kiện

Bài tập luyện câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài tập luyện câu ĐK cơ bạn dạng sở hữu đáp án

Bài tập luyện câu ĐK viết lách lại câu

1. His father often punishes him for his laziness.

2. I can’t come because I have vĩ đại help my dad with something.

3. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

4. Stop talking or you will wake the children up.

5. Mary got lost because she didn’t have a map.

6. June is sánh fat because she ate sánh many chips.

7. You’re unhealthy because you don’t bởi exercise.

8. He didn’t study his lessons very carefully, sánh he gets bad grades now.

9. Hurry up or you will be late for school.

10. I can’t apply for that job because I don’t know English.

Đáp án:

1. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

2. I’d come if I didn’t have vĩ đại help my dad with something.

3. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents.

4. If you keep talking, you will wake the children up.

5. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten lost.

6. If June ate fewer chips, he wouldn’t be fat.

7. If you bởi exercise, you will be healthy.

8. If he had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.

9. If you don’t hurry up, you will be late for school

10. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập luyện câu ĐK trắc nghiệm

Câu hỏiĐáp án lựa chọn
1If I…………….. the competition, I…………. on a world cruise.A. win/ will go

B. won/ would go 

C. won/ would have gone 

D. will win/ go

2What would happen if you …………….. vĩ đại work tomorrow?A. had gone 

B. didn’t go

C. won’t go 

D. don’t go

3Mary can help herself vĩ đại the refrigerator should she………….. hungry.A. will get 

B. gets 

C. got 

D. get

4If I …………him, I would have said hello vĩ đại him.A. had seen 

B. would see 

C. saw 

D. see

5If I find it, I ………you.A. had told 

B. told 

C. will tell 

D. would tell

6I………….. out if I hadn’t been sánh tired.A. will go 

B. went 

C. would go 

D. would have gone

7…………………….. the book been cheaper, I would have bought them all.A. had 

B. were to 

C. sánh that 

D. if

8If the Minister ……………. vĩ đại get the necessary tư vấn, he would be forced vĩ đại Điện thoại tư vấn a snap election.A. fails 

B. should fail 

C. had failed 

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

D. failed

9If I ………….. you, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.A. am 

B. were 

C. being 

D. was

10If I were offered the job, I think I ………. it.A. would take

B. take 

C. would have taken. 

D. will take

11You won’t pass the examination……………you study more.A. as long as 

B. if 

C. unless 

D. whether

12Please let bủ know as soon as possible if he ………….. vĩ đại come.A. should decide 

B. decides 

C. deciding 

D. had decided

13If I had enough money, ……………………..A. I will buy that house.

B. I’d have bought that house.

C. I could buy that house.

D. I can buy that house.

14……………………. I rich, I would help you.A. were 

B. was 

C. am 

D. been  

15I didn’t listen vĩ đại him and I didn’t succeed.A. if I listened vĩ đại him, I would have succeeded.

B. if I had listened vĩ đại him, I’d have succeeded.

C. if I had listened vĩ đại him, I would succeed.

D. if I listened vĩ đại him, I would succeed.

Đáp án: 

1. A2. B3. D4. A5. C
6. D7. A8. D9. B10. A
11. C12. B13. C14. A15. B

Bài tập luyện phân tách động kể từ nhập câu điều kiện

Bài tập luyện câu ĐK dạng phân tách động từ

1. You …… (have) no trouble at school if you had done your homework.

2. If you …… (swim) in this lake, you‘ll shiver from the cold.

3. The door will unlock if you …… (press) the green button.

4. If Mel …… (ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

5. I …… (call) the office if I was/were you.

6. If we meet at 9:30, we …… (have) plenty of time.

7. Lisa would find the milk if she …… (look) in the fridge.

8. The zookeeper would have punished her with a fine if she …… (feed) the animals.

9. If you spoke louder, your classmates …… (understand) you.

10. If I …… (tplay) better, I might have won.

Đáp án:

1would have had6will have
2swim7looked
3press8had fed
4had asked9would understand
5would call10had played

>> Xem thêm:

  • Bài tập luyện câu ĐK loại 2
  • Bài tập luyện câu bị động
  • Bài tập luyện câu ĐK cơ bản
  • Bài tập luyện thì sau này đơn

Bài tập luyện câu ĐK nâng lên kèm cặp đáp án chi tiết

Bài tập luyện viết lách lại câu bên dưới dạng câu ĐK hòn đảo ngữ

1. If we go by train, it will be cheaper.  

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late. 

3. If the weather is rainy, we will stay at trang chủ.

4. If I had a map, I would lend it vĩ đại you.   

5. If you had told bủ, I could have helped you.

6. If I were your mother, I would insist you study harder.

7. If our leader calls, let bủ know immediately.

8. If I were a millionaire, I would buy that modern villa.

9. If you had known my quấn, you would have thought he was talented.

10. If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone

Bài tập luyện câu ĐK nâng lên dạng viết lách lại câu

Đáp án:

1. Should we go by train, it will be cheaper.    

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at trang chủ.

4. Were I vĩ đại have a map I would lend it vĩ đại you.  

5.  Had you told bủ, I could have helped you.

6.  Were I your mother, I would insist you learn harder.

7. Should our leader Điện thoại tư vấn, let bủ know immediately.

8. Were I a millionaire, I would buy that modern villa.

9. Had you known my quấn, you would have thought he was talented.

10. Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone.

Bài tập luyện phân tách động kể từ nhập ngoặc với câu ĐK láo lếu hợp

1. My daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day. 

2. If she …… (pay) attention vĩ đại the lessons last week, she …… (do) the test now. 

3. I …… (make) pizza now if this morning we …… (buy) all the ingredients. 

4. If you …… (clean) your room this morning, it …… (be) clean now.  

5. If she …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now. 

6. If we …… (buy) that xế hộp last month, we …… (go) vĩ đại work conveniently now. 

7. His son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this afternoon. 

8. She …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 2 hours. 

9. If my daughter …… (call) her dad last night, she …… (not miss) him now. 

10. If that man …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

Xem thêm: lối đi riêng mùa 8

>> Xem thêm:

  • Bài tập luyện câu tường thuật
  • Bài tập luyện phân tách động kể từ nhập ngoặc

Đáp án

1could play – had practiced6had bought – could go
2had paid – could do7wouldn’t have – hadn’t played
3could make – had bought8wouldn’t feel – hadn’t swum
4had cleaned – would be9had called – wouldn’t miss
5had done – would scold10had won – would have

Bài viết lách bên trên đang được tổ hợp cấu hình, cách sử dụng và bài tập luyện câu ĐK trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng những kỹ năng có lợi này tiếp tục khiến cho bạn thoải mái tự tin dùng câu ĐK nhập tiếp xúc, na ná triển khai xong chất lượng tốt những bài xích tập luyện ngữ pháp nhé.