bản tự kiểm điểm đảng viên

Theo khoản 2 Điều 6 Quy tấp tểnh 124-QĐ/TW năm 2023, nội dung kiểm điểm triệu tập thực hiện rõ ràng những thành quả đạt được, điểm yếu, giới hạn, yếu đuối xoàng và vẹn toàn nhân, biện pháp và thời hạn xử lý.

Trong bại, cá thể ko lưu giữ phục vụ hướng dẫn, quản lí lý:

- Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức cấu kết, thống nhất vô nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách móc nhiệm nêu gương, việc tiến hành những điều đảng viên ko được làm; tác phong, phương pháp thao tác làm việc. Liên hệ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự fake hoá".

Bạn đang xem: bản tự kiểm điểm đảng viên

- Việc tiến hành trọng trách, quyền hạn và thành quả tiến hành những tiêu chuẩn, trọng trách được giao phó vô năm.

- Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu mỗi năm.

- Những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm; việc xử lý những giới hạn, điểm yếu được cấp cho với thẩm quyền Tóm lại và được chỉ ra rằng ở kỳ kiểm điểm trước (nếu có).

Phải hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa được nhận xét, xếp loại hóa học lượng

Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW nêu rõ ràng, tập dượt thể, cá thể nên hoàn thành xong việc kiểm điểm vừa được nhận xét, xếp loại quality. Cá nhân vắng ngắt mặt mày hoặc không được nhận xét, xếp loại quality thì nên tổ chức triển khai kiểm điểm, nhận xét, xếp loại quality vô thời hạn sớm nhất có thể.

Cấp ủy, tổ chức triển khai đảng vừa được xây dựng, phân tách tách, sáp nhập, cán cỗ, hướng dẫn vận hành được chỉ định phục vụ ko đầy đủ 6 mon tính cho tới thời gian nhận xét, xếp loại vẫn tổ chức kiểm điểm theo dõi quy tấp tểnh, tuy nhiên ko nhận xét, xếp loại. Các tổ chức triển khai đảng vừa được fake giao phó, tiêu thụ vô năm thì lấy chủ kiến nhận xét, đánh giá của cấp cho ủy cấp cho bên trên thẳng (nơi fake giao) thực hiện hạ tầng nhằm nhận xét, xếp loại ở điểm mới nhất tiêu thụ.

Tổ chức đảng chỉ mất túng bấn thư hoặc túng bấn thư và phó túng bấn thư; tập dượt thể hướng dẫn, vận hành với bên dưới 03 member thì kiểm điểm ở tổ chức triển khai đảng, tập dượt thể ban ngành, đơn vị chức năng.

 Đảng viên nghỉ ngơi chói với tổng thời hạn vô năm kể từ 03 mon trở lên trên hoặc đảng viên nghỉ ngơi bầu sản thì thành quả xếp loại quality vô năm được địa thế căn cứ vô thành quả thao tác làm việc thực tiễn của năm bại.

 Đảng viên đang được sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời thì kiểm điểm, nhận xét, xếp loại ở điểm sinh hoạt đảng đầu tiên. Trước Lúc nhận xét, xếp loại quality đảng viên nên lấy chủ kiến đánh giá của chi cỗ điểm sinh hoạt trong thời điểm tạm thời gửi chi cỗ điểm sinh hoạt đầu tiên nhằm thực hiện địa thế căn cứ nhận xét, xếp loại quality đảng viên.

 Đảng viên fake công tác làm việc với thời hạn sinh hoạt đảng ở tổ chức triển khai đảng trước đó kể từ 6 mon trở lên trên thì nên lấy chủ kiến đánh giá của tổ chức triển khai đảng trước đó gửi về tổ chức triển khai đảng đang được sinh hoạt nhằm thực hiện địa thế căn cứ nhận xét, xếp loại.

 Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp cho ủy thì nên kiểm điểm trách móc nhiệm vô thời hạn trước lúc bị đình chỉ sinh hoạt cấp cho ủy và tiến hành kiểm điểm bên trên chi cỗ điểm đang được sinh hoạt.

 Mức xếp loại của những người hàng đầu ko được cao hơn nữa nấc xếp loại của tập dượt thể hướng dẫn, vận hành, tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng bởi bản thân hàng đầu, trừ tình huống người hàng đầu mới nhất fake cho tới ko tương quan nấc xếp loại của tổ chức triển khai, ban ngành, đơn vị chức năng mới nhất.

 Những điểm với bên dưới 05 tổ chức triển khai đảng; 05 tập dượt thể hướng dẫn, quản lí lý; 05 đảng viên; 05 cán cỗ hướng dẫn, vận hành và với 100% tập dượt thể, cá thể xếp loại “Hoàn trở nên chất lượng tốt nhiệm vụ” thì được lựa chọn 01 tổ chức triển khai đảng; 01 tập dượt thể hướng dẫn, quản lí lý; 01 đảng viên; 01 cán cỗ hướng dẫn, vận hành được xếp loại “Hoàn trở nên tài tình nhiệm vụ” nếu như đầy đủ ĐK theo dõi quy tấp tểnh.

Mẫu bạn dạng kiểm điểm cá thể Đảng viên cuối năm

Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm....

(Cá nhân ko lưu giữ chức hướng dẫn, quản lí lý)

Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………

Đơn vị công tác:……………………………… Chi cỗ …………………………………………

I. Ưu điểm, thành quả đạt được

1. Về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức cấu kết, thống nhất vô nội bộ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trách móc nhiệm nêu gương, việc tiến hành những điều đảng viên ko được làm; tác phong, phương pháp thao tác làm việc. Liên hệ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng, "tự trình diễn biến", "tự fake hoá".

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Việc tiến hành trọng trách, quyền hạn và thành quả tiến hành những tiêu chuẩn, trọng trách được giao phó vô năm.

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì

II. Hạn chế, điểm yếu và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, điểm yếu.

2. Nguyên nhân của giới hạn, điểm yếu.

III. Kết trái khoáy xử lý những giới hạn, điểm yếu và được cấp cho với thẩm quyền Tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ ràng từng giới hạn, điểm yếu (đã được tự khắc phục; đang được xử lý, cường độ tự khắc phục; không được tự khắc phục); những trở ngại, vướng vướng (nếu có); trách móc nhiệm của cá thể.

Tự nhận xét về Lever thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách móc nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ ràng trách móc nhiệm của cá thể so với những giới hạn, điểm yếu của tập dượt thể (nếu có)

VI. Phương phía, giải pháp xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở nên tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng tốt nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn trở nên tài tình nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng tốt nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Đánh giá bán, xếp loại quality cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của những người vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại quality công chức, viên chức: ……………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp loại quality đảng viên

- Nhận xét, nhận xét của chi ủy: ………………………………………………………………

- Chi cỗ lời khuyên xếp loại nấc hóa học lượng:……………………………………………………

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nấc hóa học lượng: ………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)