các bài toán lớp 1

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài bác toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục tiêu chung những em ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức cũ nhằm sẵn sàng cực tốt mang đến việc đoạt được kỹ năng và kiến thức mới nhất ở lớp 2. Các bài bác tập luyện bám sát công tác học tập, với kèm cặp đáp án chung tía u và những bé nhỏ thuận tiện trong các công việc so sánh thành quả. 

50 Việc lớp 1 cơ bạn dạng và nâng lên mang đến bé nhỏ ôn tập luyện hè

1. Bài tập luyện toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết vệt <, >, = vô địa điểm chấm

Bạn đang xem: các bài toán lớp 1

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số tương thích vô địa điểm chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền vệt >, < , = tương thích vô địa điểm chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 ghi chép sản phẩm số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 1, 7, 11, trăng tròn.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: trăng tròn, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán mò mẫm số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn trặn vô số lớn số 1 trong mỗi số được mang đến sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn trặn vô số bé nhỏ nhất trong mỗi số được mang đến sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn trặn chục lớn số 1 với nhì chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số bé nhỏ nhất trong số số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn trặn chục bé nhỏ nhất với nhì chữ số: 25, trăng tròn, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn trặn vô số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn trặn vô số bé nhỏ nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ vô phạm vi 10

Bài 10: Kết trái khoáy của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số vô địa điểm tía chấm sẽ được phép tắc tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn trặn vô phép tắc tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện nay những phép tắc tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con chất lượng trọn vẹn Toán và giờ đồng hồ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán trí tuệ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán vì thế giờ đồng hồ Anh của con trẻ trở thành giản dị và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động ngay lập tức với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài tập luyện toán lớp 1 với câu nói. văn

Bài 16: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 9 trái khoáy cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái khoáy cam

Bài 17: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Nhóm với 3 cô bé và 2 chúng ta phái nam. Hỏi, group với toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết phép tắc tính và tiến hành tính?

Có: 10 trái khoáy bóng

Cho đi: 5 trái khoáy bóng

Còn: … trái khoáy bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái khoáy cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm với toàn bộ 5 chúng ta. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ với 13 chúng ta. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái khoáy bóng.

6. Bài toán về những số kiểm điểm 100

Bài 21: Viết những số kể từ trăng tròn cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số vô địa điểm trống:

Số ngay lập tức trước của 89 là…

Số ngay lập tức trước của 33 là…

Bài 24: Viết số vô địa điểm trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: trăng tròn, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay lập tức trước của 89 là 88

Số ngay lập tức trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về phỏng nhiều năm và đo phỏng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền vô địa điểm trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên mang đến bé nhỏ tập luyện tư duy

Bài 28: Bích với 12 trái khoáy bóng, Mai với 7 trái khoáy bóng. Hỏi cả nhì chúng ta với toàn bộ từng nào trái khoáy bóng?

Bài 29: An với 6 quyển vở, Hà với 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm thêm thắt từng nào quyển vở nhằm ngay số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B với 36 học viên, vô cơ với 19 học viên phái nữ. Hỏi, lớp 1B với từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ với 10 con cái chim, bỗng nhiên với 6 con cái cất cánh cút. Hỏi, bên trên cây cỏ còn sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy tờ red color nhiều năm 20cm, băng giấy tờ greed color 40cm. Hỏi cả nhì băng giấy tờ nhiều năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ với …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12, khi này đó là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vô số 12, kim cụt chỉ vô số chín. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam đang được về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan với thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng với thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng với bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan với 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi tác của Hòa và Bình nằm trong lại ngay số tuổi tác của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi tác rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 với nhì chữ số trừ cút số bé nhỏ nhất với nhì chữ số, thành quả của phép tắc trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 với cùng 1 chữ số nằm trong số bé nhỏ nhất với nhì chữ số, thành quả của phép tắc nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương cút chợ mua sắm thêm thắt 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương với toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi chão vải vóc nhiều năm 80 centimet, chị tách một quãng nhiều năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, chão vải vóc còn sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến với 15 trái khoáy cam, Yến mang đến em 8 trái khoáy. Sau cơ, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái khoáy. Hỏi, Yến với từng nào trái khoáy cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp với 12 cây cây viết chì và 2 cây cây viết bi. Hỏi, cây viết chì rộng lớn cây viết bi từng nào cây?

Bài 46: Chi với số cây viết nhiều hơn nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi với từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 với bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và nhỏ hơn 10?

Bài 49: Hãy ghi chép những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái khoáy trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ sẽ được từng nào trái khoáy trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái khoáy bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên phái nam.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ với 7 ngày

Một tuần lễ em tới trường 5 ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng với 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái khoáy cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái khoáy trứng

Các Việc được share bên trên trên đây bám sát công tác toán lớp 1, vừa đủ những dạng toán cơ bạn dạng và nâng lên nhằm mục tiêu chung những con cái gia tăng lại kỹ năng và kiến thức đang được học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên theo dõi dõi Babilala.vn nhằm nhận được không ít kỹ năng và kiến thức té ích!