các huyện của nghệ an

NGHỊ ĐỊNH

Bạn đang xem: các huyện của nghệ an

Về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu thị trấn Nghĩa Đàn nhằm xây dựng thị xã Thái Hòa; xây dựng những phường nằm trong thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 mon 12 năm 2001;

Xét ý kiến đề nghị của Sở trưởng Sở Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Nghệ An,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chủ yếu thị trấn Nghĩa Đàn nhằm xây dựng thị xã Thái Hòa và xây dựng phường nằm trong thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập thị xã Thái Hòa

Thành lập thị xã Thái Hòa nằm trong tỉnh Nghệ An bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu của thị trấn Nghĩa Đàn (bao bao gồm toàn cỗ diện tích S ngẫu nhiên và dân sinh của thị xã Thái Hòa và những xã: Nghĩa Quang, Nghĩa Hòa, Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận nằm trong thị trấn Nghĩa Đàn).

Thị xã Thái Hòa sở hữu 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu thị xã Thái Hòa: Đông giáp 2 thị trấn Quỳnh Lưu và Nghĩa Đàn; Tây, Nam và Bắc giáp thị trấn Nghĩa Đàn.

2. Thành lập những phường nằm trong thị xã Thái Hòa

a) Thành lập phường Hòa Hiếu bên trên hạ tầng toàn cỗ diện tích S ngẫu nhiên, dân sinh của thị xã Thái Hòa.

Phường Hòa Hiếu sở hữu 459,23 ha diện tích S ngẫu nhiên và 10.742 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Hòa Hiếu: Đông giáp xã Nghĩa Trung thị trấn Nghĩa Đàn; Tây giáp phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa; Nam giáp phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Trung, thị trấn Nghĩa Đàn.

b) Thành lập phường Quang Tiến bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 769,10 ha diện tích S ngẫu nhiên và 9.293 nhân khẩu của xã Nghĩa Quang.

Xem thêm: cách tạo hình nền máy tính

Phường Quang Tiến sở hữu 769,10 ha diện tích S ngẫu nhiên và 9.293 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Quang Tiến: Đông giáp phường Hòa Hiếu và phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa; Tây giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Thắng, thị trấn Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

c) Thành lập phường Quang Phong bên trên hạ tầng toàn cỗ 623,66 ha diện tích S ngẫu nhiên và 3.921 nhân khẩu sót lại của xã Nghĩa Quang.

Phường Quang Phong sở hữu 623,66 ha diện tích S ngẫu nhiên và 3.921 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Quang Phong: Đông giáp xã Nghĩa Trung, thị trấn Nghĩa Đàn; Tây giáp xã Nghĩa Thắng, thị trấn Nghĩa Đàn; Nam giáp phường Quang Tiến và phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa; Bắc giáp xã Nghĩa Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn.

d) Thành lập phường Long Sơn bên trên hạ tầng kiểm soát và điều chỉnh 424,7 ha diện tích S ngẫu nhiên và 4.541 nhân khẩu của xã Nghĩa Hòa.

Phường Long Sơn sở hữu 424,7 ha diện tích S ngẫu nhiên và 4.541 nhân khẩu.

Địa giới hành chủ yếu phường Long Sơn: Đông giáp xã Nghĩa Mỹ; Tây giáp phường Quang Tiến và xã Nghĩa Tiến; Nam giáp xã Nghĩa Hòa; Bắc giáp phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Sau Lúc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Nghĩa Hòa sót lại 1.194,93 ha diện tích S ngẫu nhiên và 2.332 nhân khẩu.

Thị xã Thái Hòa sở hữu 13.514,36 ha diện tích S ngẫu nhiên và 66.000 nhân khẩu, sở hữu 10 đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong, bao hàm 4 phường: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong, Long Sơn và 6 xã: Nghĩa Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Tiến.

Huyện Nghĩa Đàn sót lại 61.754,01 ha diện tích S ngẫu nhiên và 129.158 nhân khẩu, sở hữu 24 đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong bao hàm những xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hội, Nghĩa Trung, Nghĩa Liên Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Minh, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa An, Nghĩa Khánh và Nghĩa Đức.

Tỉnh Nghệ An sở hữu đôi mươi đơn vị chức năng hành cương trực nằm trong, gồm những: thành phố Hồ Chí Minh Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và 17 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

Điều 2. Nghị ấn định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày đăng Công báo. Những quy ấn định trước đó trái khoáy với Nghị ấn định này đều huỷ bỏ.

Điều 3. Sở trưởng Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng những cơ sở sở hữu tương quan phụ trách thực hiện Nghị ấn định này./.

Xem thêm: hình nền đem lại may mắn