câu lệnh lặp

Bạn đang xem: câu lệnh lặp

1.1. Các việc làm nên thực hiện

Trong cuộc sống thường ngày hằng ngày, nhiều hoạt động và sinh hoạt được tiến hành lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần.

Ví dụ:

 • Các ngày nhập tuần những em đều lặp chuồn tái diễn hoạt động và sinh hoạt buổi sớm cho tới ngôi trường và giữa trưa quay trở lại nhà
 • Các em học tập bài xích thì nên hiểu chuồn hiểu lại rất nhiều lần cho tới khi nằm trong bài

Ví dụ số lượt lặp biết trước: Các ngày nhập tuần những em đều lặp chuồn tái diễn hoạt động và sinh hoạt buổi sớm cho tới ngôi trường và giữa trưa về lại quê hương.

Ví dụ số lượt lặp ko biết trước: Trong một trận cầu lông những em lặp chuồn tái diễn việc làm tấn công cầu cho tới khi kết đốc trận cầu.

Tóm lại: Khi viết lách lịch trình PC, trong không ít tình huống tớ cũng nên viết lách tái diễn nhiều câu mệnh lệnh chỉ nhằm tiến hành 1 phép tắc tính chắc chắn.

1.2. Câu mệnh lệnh lặp - một mệnh lệnh thay cho mang đến nhiều lệnh

Ví dụ 1: Giả sử cần thiết vẽ 3 hình vuông vắn với cạnh 1 đơn vị chức năng. Mỗi hình vuông vắn là hình họa dịch fake của hình phía trái nó một khoảng cách 2 đơn vị chức năng.

Hình 1. Ba hình vuông

Thuật toán:

 • Bước 1. Vẽ hình vuông vắn (vẽ liên tục tứ cạnh và quay trở lại đỉnh ban đầu)
 • Bước 2. Nếu số hình vuông vắn tiếp tục vẽ được thấp hơn 3, dịch chuyển cây viết vẽ về ở bên phải 2 đơn vị chức năng và quay về bước 1, ngược lại kết đốc thuật toán

Bài toán vẽ một hình vuông:

Hình 2. Các bước vẽ hình vuông

Thuật toán tế bào miêu tả công việc nhằm vẽ hình vuông:

 • Bước 1. k \(\leftarrow\) 0 (k là số đoạn trực tiếp tiếp tục vẽ được)
 • Bước 2. k \(\leftarrow\) k+1. Vẽ đoạn trực tiếp 1 đơn vị chức năng chừng lâu năm và cù thước 900 lịch sự phải
 • Bước 3. Nếu k < 4 thì quay về Cách 2; trái lại, kết đốc thuật toán

Trong cơ, thay đổi k được dùng như thể thay đổi điểm nhằm ghi lại số cạnh tiếp tục vẽ được.

Ví dụ 2: Tính tổng 100 số bất ngờ trước tiên S=1+2+…+100

Thuật toán:

 • Bước 1. Sum \(\leftarrow\) 0; i \(\leftarrow\) 0
 • Bước 2. i \(\leftarrow\) i + 1
 • Bước 3. Nếu i \(\leq\) 100, thì Sum \(\leq\) Sum + i và trở về Cách 2
 • Bước 4. Thông báo sản phẩm và kết đốc thuật toán

KẾT LUẬN:

 • Cách tế bào miêu tả những hoạt động và sinh hoạt lặp nhập thuật toán như ví dụ bên trên được gọi là cấu trúc lặp
 • Để thông tư mang đến PC tiến hành cấu tạo lặp với cùng 1 câu mệnh lệnh gọi là câu lệnh lặp

​1.3. Ví dụ về câu lệnh lặp

Cú pháp:

For < Biến điểm > := < Giá trị đầu > to < Giá trị cuối > do < Câu mệnh lệnh >;

Trong đó:

 • For, to, do là những từ khóa
 • Biến đếm là thay đổi loại nguyên
 • Giá trị đầu, giá trị cuối là những độ quý hiếm nguyên

Lưu ý:

 • Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối
 • Câu mệnh lệnh ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của thay đổi đếm
 • Nếu câu mệnh lệnh nhiều hơn thế một mệnh lệnh thì phải kê nhập cặp Begin … end

​Hoạt động của vòng lặp:

 • Bước 1: Biến điểm nhận độ quý hiếm đầu
 • Bước 2: Chương trình đánh giá biểu thức ĐK, nếu như biểu thức ĐK đích thị thì tiến hành câu lệnh
 • Bước 3: Biến điểm tự động hóa tạo thêm 1 đơn vị chức năng và trở về Cách 2
 • Bước 4: Nếu biểu thức ĐK nhận độ quý hiếm sai thì bay thoát ra khỏi vòng lặp

Ví dụ 3: Chương trình sau tiếp tục in rời khỏi screen trật tự lượt lặp.

Chương trình mẫu:

Program ViDu3;

Var i: Integer;

Begin

  For i:=1 đồ sộ 10 do

      Writeln ('Day la lan lap thu ',i);

  Readln;

End.

Ví dụ 4: In một chữ "O" bên trên screen.

Chương trình mẫu:

Program ViDu4;

Uses crt;

Var i:Integer;

Begin

 Clrscr;

Xem thêm: vcb smart otp là gì

  For i:=1 đồ sộ đôi mươi do

     Begin

      Writeln('O'); Delay(100);

     End;

  Readln;

End.

Hình 3. Câu mệnh lệnh đơn và câu mệnh lệnh ghép

Câu mệnh lệnh đơn giản và giản dị writeln('O') và delay(100) được bịa nhập nhì kể từ khóa begin và over muốn tạo trở thành một câu mệnh lệnh ghép nhập Pascal.

1.4. Tính tổng và tích vày câu lệnh lặp

Ví dụ 5: Chương trình tại đây tiếp tục tính tổng N số bất ngờ trước tiên với N nhập kể từ keyboard.

Chương trình mẫu:

Program tinh_tong;

Var   N,i: Integer;

         S: longint;

Begin

      Clrscr;

      Writeln(‘Nhap N =’);

      Readln(N);

      S:=0;

      For i:=1 đồ sộ N do

         S:=S+i;

      Witeln(‘tong la:’,S);

      Readln;

End.

Ví dụ 6: Ta kí hiệu N! là tích N số bất ngờ đầu tiên: N! = 1.2.3…N.

Chương trình mẫu:

Program tinh_giai_thua;

Var   N,i: Integer;

         P: Longint;

Begin

      Clrscr;

      Write(‘Nhap N =’);

      readln(N);

      P:=1;

      For i:=1 đồ sộ N do

         P:=P*i;

      Wirteln(N,’!=’,P);

      Readln;

End.

Xem thêm: tranh vẽ an toàn giao thông đoạt giải nhất