chương trình toán lớp 6

Nội dung lịch trình học tập môn Toán lớp 6

Phân phối lịch trình môn Toán lớp 6 của lịch trình 3 sách mới: Cánh Diều, Chân trời tạo ra, Kết nối trí thức. Mời những thầy cô tìm hiểu thêm vận chuyển về cụ thể của từng lịch trình học tập.

Bạn đang xem: chương trình toán lớp 6

Trọn cỗ lịch trình học tập tại đây không thiếu thốn những nội dung của từng tiết học tập mang lại 35 tuần nhập 2 kì học tập gom những thầy thầy giáo thuận tiện mang lại việc biên soạn và giảng dạy dỗ. Đồng thời những em học viên tóm được lịch trình học tập nhằm sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên với những thầy cô tìm hiểu thêm cụ thể.

1. Phân phối lịch trình lớp 6 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

HỌC KÌ I (73 tiết)

Số học tập và Đại số: 42 tiết

Hình học tập và Đo lường: 12 tiết

Thống kê và xác suất: 14 tiết

Hoạt động và trải nghiệm: 5 tiết

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

1

1

Bài 1. Tập thích hợp. Phần tử của luyện hợp

10

25

Kiểm tra thân thích học tập kì I

2

Bài 1. Tập thích hợp. Phần tử của luyện hợp

13

3

Bài 2. Tập thích hợp số ngẫu nhiên. Ghi số tự động nhiên

26

Bài 1.Số nguyên vẹn âm và tập trung những số nguyên

4

Bài 3. Thực hiện nay phép tắc tính bên trên số tự động nhiên

1

Bài 1.Thu thập và phân loại dữ liệu

2

5

Bài 4. Luỹ quá với số nón tự động nhiên

11

27

Bài 1.Số nguyên vẹn âm và tập trung những số nguyên

6

Bài 5. Nhân, phân tách nhì luỹ quá nằm trong cơ số

28

Bài 1.Số nguyên vẹn âm và tập trung những số nguyên

7

Bài 5. Nhân, phân tách nhì luỹ quá nằm trong cơ số

2

Bài 1.Thu thập và phân loại dữ liệu

8

Bài 6. Chia không còn và phân tách sở hữu dư. Tính hóa học phân tách không còn của

một tổng

3

Bài 2.Biểu trình diễn tài liệu bên trên bảng

3

9

Bài 6. Chia không còn và phân tách sở hữu dư. Tính hóa học phân tách không còn của

một tổng

12

29

Bài 2. Thứ tự động nhập tập trung số nguyên

10

Bài 7. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang lại 5

30

Bài 2. Thứ tự động nhập tập trung số nguyên

11

Bài 8. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3, mang lại 9

4

Bài 2.Biểu trình diễn tài liệu bên trên bảng

12

Bài 9. Ước và bội

5

Bài 2.Biểu trình diễn tài liệu bên trên bảng

4

13

Bài 9. Ước và bội

13

31

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

14

Bài 10. Số yếu tắc. Hợp số. Phân tích một số trong những ra

thừa số nguyên vẹn tố

32

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

1

Bài 1. Tam giác đều, Hình vuông và Lục giác đều

6

Bài 3. Biểu đ tranh

2

Bài 1. Tam giác đều, Hình vuông và Lục giác đều

7

Bài 3. Biểu đ tranh

5

15

Bài 10. Số yếu tắc. Hợp số. Phân tích một số trong những ra

thừa số nguyên vẹn tố

14

33

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

16

Bài 11. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

34

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

3

Bài 1. Tam giác đều, Hình vuông và Lục giác đều

8

Bài . Biểu đ cột và Biểu đ cột ép

4

Bài 2. Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình

thang cân

9

Bài . Biểu đ cột và Biểu đ cột ép

6

17

Bài 12. Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất

15

35

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

18

Bài 12. Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất

36

Bài 3. Phép nằm trong và phép tắc trừ những số nguyên

5

Bài 2. Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình

thang cân

10

Bài . Biểu đ cột và Biểu đ cột ép

6

Bài 2. Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình

thang cân

11

Bài . Biểu đ cột và Biểu đ cột ép

7

19

Bài 13. Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất

16

37

Bài . Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

20

Bài 13. Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất

38

Bài . Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

7

Bài 2. Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình

thang cân

12

Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

8

Bài 3.Tính diện tích S và chu vi một số trong những hình nhập thực

tế

13

Bài 6. Ôn luyện chương

8

21

Bài 1 . Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

17

39

Bài . Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

22

Bài 15. Ôn luyện chương 1

40

Bài . Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

9

Bài 3. Tính diện tích S và chu vi một số trong những hình nhập thực

tế

14

Bài 6. Ôn luyện chương

10

Bài . Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

15

Bài 6. Ôn luyện chương

9

23

Bài 15. Ôn luyện chương 1

18

41

Bài . Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

24

Bài 15. Ôn luyện chương 1

42

Bài 4. Phép nhân và phép tắc phân tách những số nguyên

11

Bài 5. Ôn luyện chương 3

43

Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

12

Bài 5. Ôn luyện chương 3

44

Kiểm tra học tập kì I

45

HỌC KÌ II (67 tiết)

Số học tập và Đại số: 26 tiết – Hình học tập và Đo lường: 28 tiết – Thống kê và xác suất: 8 tiết – Hoạt động và trải nghiệm: 5 tiết

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

19

46

Bài 1. Phân số với tử số và khuôn mẫu số là số nguyên

28

65

Bài 2. Các phép tắc tính với số thập phân

47

Bài 1. Phân số với tử số và khuôn mẫu số là số nguyên

66

Bài 3. Làm tròn trặn số thập phân. Ước lượng ết quả

48

Bài 2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

31

Bài . Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng

49

Bài 2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

32

Bài . Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng

20

50

Bài 3. So sánh phân số

29

67

Bài . Tỉ số và tỉ số phần trăm

51

Bài 3. So sánh phân số

68

Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm

14

Bài 1. Hình sở hữu trục đối xứng

33

Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng

15

Bài 1. Hình sở hữu trục đối xứng

34

Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng

21

52

Bài . Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số

30

69

Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm

53

Bài . Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số

70

Bài 6. Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

16

Bài 2. Hình sở hữu tâm đối xứng

35

Bài 6. Góc

17

Bài 2. Hình sở hữu tâm đối xứng

36

Bài 6. Góc

22

54

Bài 5. Phép nhân và phép tắc phân tách phân số

31

71

Bài 7 . Ôn luyện chương 6

55

Bài 5. Phép nhân và phép tắc phân tách phân số

72

Bài 7 . Ôn luyện chương 6

18

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng nhập toàn cầu tự động nhiên

37

Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt

19

Bài . Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

38

Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt

23

56

Bài 6. Giá trị phân số của một số

32

16

Bài 1. Một số quy mô phần trăm đơn giản

57

Bài 6. Giá trị phân số của một số

17

Bài 1. Một số quy mô phần trăm đơn giản

20

Bài 5 . Ôn luyện chương 2

39

Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt

21

Bài 5 . Ôn luyện chương 2

40

Bài 8. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm

24

58

Bài 7. Hỗn số

33

18

Bài 1. Một số quy mô phần trăm đơn giản

59

Bài 7. Hỗn số

19

Bài 2. Xác suất thực nghiệm

22

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

41

Bài 9. Ôn luyện chương 8

23

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

42

Bài 9. Ôn luyện chương 8

60

Bài 8. Hoạt động trải nghiệm: Phân số ở xung quanh ta

20

Bài 2. Xác suất thực nghiệm

61

Bài 9. Ôn luyện chương 5

21

Bài 2. Xác suất thực nghiệm

24

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

22

Bài 3. Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

25

Bài 2. Ba điểm trực tiếp sản phẩm. Ba điểm hông trực tiếp hàng

23

Bài . Ôn luyện chương 9

26

62

Kiểm tra thân thích học tập kì I

35

24

Bài 4. Ôn luyện chương 9

26

73

Kiểm tra học tập kì I

27

Bài 2. Ba điểm trực tiếp sản phẩm. Ba điểm hông trực tiếp hàng

43

28

Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch rời nhau, tuy nhiên tuy nhiên. Tia

27

63

Bài 1. Số thập phân

64

Bài 1. Số thập phân

29

Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch rời nhau, tuy nhiên tuy nhiên. Tia

30

Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch rời nhau, tuy nhiên tuy nhiên. Tia

>> Chi tiết: Phân phối lịch trình Toán 6 Chân trời sáng sủa tạo

2. Phân phối lịch trình lớp 6 môn Toán Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

SĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập một

PHẦN SỐ HỌC

70

1.

CHƯƠNG I. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Thời lượng: 12 tiết

Bài 1. Tập hợp

1

Bài 2. Cách ghi số tự động nhiên

1

Bài 3. Thứ tự động nhập tập trung những số tự động nhiên

1

Bài 4. Phép nằm trong và phép tắc trừ số tự động nhiên

1

Xem thêm: lịch nghỉ 2/9/2023

Bài 5. Phép nhân và phép tắc phân tách số tự động nhiên

2

Luyện luyện chung

1

Bài 6. Luỹ quá với số nón tự động nhiên

2

Bài 7. Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính

1

Luyện luyện chung

1

Bài luyện cuối chương I

1

12

2.

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ TỰ NHIÊN

Thời lượng: 13 tiết

Bài 8. Quan hệ phân tách không còn và tính chất

2

Bài 9. Dấu hiệu phân tách hết

2

Bài 10. Số nguyên vẹn tố

2

Luyện luyện chung

1

Bài 11. Ước cộng đồng. Ước cộng đồng rộng lớn nhất

2

Bài 12. Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất

2

Luyện luyện chung

1

Bài luyện cuối chương II

1

13

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

3.

ÔN TẬP, KIÊM TRA GIỮA KÌ I

3

4.

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Thời lượng: 14 tiết

Bài 13. Tập thích hợp những số nguyên

2

Bài 14. Phép nằm trong và phép tắc trừ số nguyên

3

Bài 15. Quy tắc vệt ngoặc

1

Luyện luyện chung

2

Bài 16. Phép nhân số nguyên

2

Bài 17. Ước và bội của một số trong những nguyên

1

Luyện luyện chung

2

Bài luyện cuối chương III

1

14

PHẦN HÌNH HỌC TRỰC QUAN

5.

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Thời lượng: 12 tiết

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

3

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

3

Bài 20. Chu vi và diện tích S của một số trong những tứ giác tiếp tục học

3

Luyện luyện chung

2

Bài luyện cuối chương IV

1

12

6.

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Thời lượng: 7 tiết

Bài 21. Hình sở hữu trục đối xứng

2

Bài 22. Hình sở hữu tâm đối xứng

2

Luyện luyện chung

2

Bài luyện cuối chương V

1

7

7.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Thời lượng: 5 tiết

Thực hành hưởng thụ Hình học tập cơ bản

2

Vẽ hình giản dị với ứng dụng GeoGebra

2

Sử dụng PC cụ tay

1

8.

ÔN VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

4

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

Tập hai

70

PHẦN SỐ HỌC

9.

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

Thời lượng: 15 tiết

Bài 23. Mở rộng lớn phân số. Phân số vày nhau

2

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

2

Luyện luyện chung

2

Bài 25. Phép nằm trong và phép tắc trừ phân số

2

Bài 26. Phép nhân và phép tắc phân tách phân số

2

Bài 27. Hai Việc về phân số

1

Luyện luyện chung

3

Bài luyện cuối chương VI

1

15

10.

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

Thời lượng: 11 tiết

Bài 28. Số thập phân

1

Bài 29 Tính toán với số thập phân

4

Bài 30. Làm tròn trặn và ước lượng

1

Bài 31. Một số Việc về tỉ số và tỉ số phần trăm

2

Luyện luyện chung

2

Bài luyện cuối chương VII

1

11

11.

ÔN TẬP, KIÊM TRA GIỮA KÌ II

3

PHẦN HÌNH HỌC PHẲNG

12.

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Thời lượng: 16 tiết

Bài 32. Điểm và lối thẳng

3

Bài 33. Điểm nằm trong lòng nhì điểm. Tia

2

Bài 34. Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng

2

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

1

Luyện luyện chung

2

Bài 36. Góc

2

Bài 37. Số đo góc

2

Luyện luyện chung

1

Bài luyện cuối chương VIII Page 3

1

16

STT

Tên chương

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

S-ĐS

HH

XSTK

HĐTN

ÔTKT

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

13.

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Thời lượng: 16 tiết

Bài 38. Dữ liệu và tích lũy dữ liệu

2

Bài 39. Bảng đo đếm và biểu trang bị tranh

2

Bài 40. Biểu trang bị cột

2

Bài 41. Biểu trang bị cột kép

2

Luyện luyện chung

2

Bài 42. Kết trái ngược hoàn toàn có thể và sự khiếu nại nhập trò nghịch tặc, thí nghiệm

2

Bài 43. Xác suất thực nghiệm

1

Luyện luyện chung

1

Bài luyện cuối chương IX

2

16

14.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Thời lượng: 5 tiết

Kế hoạch đầu tư cá thể và gia đình

1

Hoạt động thể thao nào là được yêu thương mến nhất nhập hè?

2

Vẽ hình giản dị với ứng dụng GeoGebra

2

15.

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

4

TỔNG

65

35

16

10

14

140

>> Chi tiết: Phân phối lịch trình Toán 6 sách Kết nối tri thức

3. Phân phối lịch trình lớp 6 môn Toán Cánh Diều

Tên bài xích học

Số tiết

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

32 tiết

§1. Tập hợp

2

§2. Tập thích hợp những số tự động nhiên

3

§3. Phép nằm trong, phép tắc trừ những số tự động nhiên

2

§4. Phép nhân, phép tắc phân tách những số tự động nhiên

2

§5. Phép tính lũy quá với số nón tự động nhiên

3

§6. Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính

2

§7. Quan hệ phân tách không còn. Tính hóa học phân tách hết

2

§8. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2, mang lại 5

2

§9. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3, mang lại 9

2

§10. Số yếu tắc. Hợp số

2

§11. Phân tích một số trong những đi ra quá số nguyên vẹn tố

2

§12. Ước cộng đồng và ước cộng đồng rộng lớn nhất

3

§13. Bội cộng đồng và bội cộng đồng nhỏ nhất

3

Bài luyện cuối chương I

2

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

16 tiết

§1. Số nguyên vẹn âm

1

§2. Tập thích hợp những số nguyên

3

§3. Phép với những số nguyên

3

§4. Phép trừ số nguyên vẹn. Quy tắc vệt ngoặc

2

§5. Phép nhân những số nguyên

2

§6. Phép phân tách không còn nhì số nguyên vẹn.

Quan hệ phân tách không còn nhập tập trung số nguyên

3

Bài luyện cuối chương II

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

3 tiết

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

20 tiết

§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

3

§2. Hình chữ nhật. Hình thoi

3

§3. Hình bình hành

3

§4. Hình thang cân

3

§5. Hình sở hữu trục đối xứng

2

§6. Hình sở hữu tâm đối xứng

2

Tên bài xích học

Số tiết

§7. Đối xứng nhập thực tiễn

2

Bài luyện cuối chương III

2

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA

(Nếu ngôi nhà ngôi trường sở hữu ĐK thực hiện)

3

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

15 tiết

§1. Thu thập, tổ chức triển khai, màn trình diễn, phân tách và xử lí dữ liệu

4

§2. Biểu trang bị cột kép

2

§3. Mô hình phần trăm nhập một số trong những trò nghịch tặc và thử nghiệm đơn giản

3

§4. Xác suất thực nghiệm nhập một số trong những trò nghịch tặc và thử nghiệm đơn giản

3

Bài luyện cuối chương IV

3

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

26 tiết

§1. Phân số với tử và khuôn mẫu là số nguyên

3

§2. So sánh những phân số. Hỗn số dương

2

§3. Phép nằm trong, phép tắc trừ phân số

3

§4. Phép nhân, phép tắc phân tách phân số

3

§5. Số thập phân

2

§6. Phép nằm trong, phép tắc trừ số thập phân

2

§7. Phép nhân, phép tắc phân tách số thập phân

2

§8. Ước lượng và thực hiện tròn trặn số

2

§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

3

§10. Hai Việc về phân số

2

Bài luyện cuối chương V

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Chỉ số khối khung hình (BMI)

3 tiết

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

18 tiết

§1. Điểm. Đường thẳng

3

§2. Hai đường thẳng liền mạch rời nhau. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

2

§3. Đoạn thẳng

3

§4. Tia

3

§5. Góc

4

Bài luyện cuối chương VI

3

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp trở nên những địa điểm trực tiếp hàng

3 tiết

Xem thêm: bảng nguyên tố hóa học lớp 8

>> Chi tiết: Phân phối lịch trình Toán 6 sách Cánh Diều

-----------------------

Trên phía trên VnDoc tổ hợp những kỹ năng Phân phối lịch trình môn Toán lớp 6 ngoại giả chúng ta học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phân mục sách mới nhất lịch trình GDPT:

  • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
  • Toán lớp 6 Cánh Diều
  • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo