communication unit 4 lớp 8


1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make a similar conversation to lớn ask and give opinions about these topics. 3. QUIZ. How much tự you know about ethnic groups in Viet Nam? 4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to lớn ask and answer about the information. 5. Work in groups. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: communication unit 4 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Giving opinions (Đưa đi ra ý kiến)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted parts.

(Nghe và hiểu đoạn đối thoại. Hãy để ý cho tới những phần được sản xuất nổi trội.)

Tom: What tự you think about life in the mountains?

(Cậu nghĩ về sao về cuộc sống thường ngày phía trên núi?)

Trang: I think it’s very interesting. People in the mountains live close to lớn nature.

(Mình ngủ nó vô cùng thú vị. Mọi người sinh sống thân mật với vạn vật thiên nhiên.)

Tom: What about you, Mai? What tự you think?

(Cậu thì sao Mai? Cậu nghĩ về như vậy nào?)

Mai: To my way of thinking, there are better services in the đô thị.

(Theo bản thân suy ngủ thì ở TP.HCM công ty chất lượng tốt rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Make a similar conversation to lớn ask and give opinions about these topics.

(Làm việc theo gót cặp. Thực hiện tại một cuộc đối thoại tương tự động nhằm chất vấn và thể hiện chủ kiến về những chủ thể này.)

1. Playing traditional games (Chơi trò nghịch ngợm truyền thống)

2. Living close to lớn nature (Sống thân mật với thiên nhiên)

Lời giải chi tiết:

1. Playing traditional games (Chơi trò nghịch ngợm truyền thống)

A: What tự you think about playing traditional games?

(Cậu ngủ sao về sự nghịch ngợm trò nghịch ngợm truyền thống?)

B: I think it's very interesting. Children always love playing traditional games.

(Mình ngủ nó vô cùng thú vị. Trẻ em luôn luôn quí nghịch ngợm trò nghịch ngợm truyền thống cuội nguồn.)

A: What about you, C? What tự you think?

(Còn cậu thì sao, C? Cậu ngủ sao?)

C: I think playing traditional games will bring people together.

(Mình ngủ nghịch ngợm trò nghịch ngợm truyền thống cuội nguồn sẽn mang người xem lại sát nhau rộng lớn.)

2. Living close to lớn nature (Sống thân mật với thiên nhiên)

A: What tự you think about living close to lớn nature?

(Cậu nghĩ về sao về sự sinh sống thân mật với thiên nhiên?)

B: That sounds great. We can learn how to lớn protect our planet.

(Nghe tuyệt đấy. Chúng tớ rất có thể học tập cơ hội đảm bảo môi trường xung quanh.)

A: What about you, C? What tự you think?

(Còn cậu thì sao C? Cậu nghĩ về sao?)

C: I think B is right. Additionally, living close to lớn nature will improves our mental health.

(Mình ngủ B phát biểu trúng cơ. Thêm vô cơ, sinh sống thân mật với vạn vật thiên nhiên rất có thể nâng cấp sức mạnh lòng tin.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Lifestyle of the ethnic minority group

(Đời sinh sống của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số)

3. QUIZ. How much tự you know about ethnic groups in Viet Nam?

(ĐỐ. Quý khách hàng biết từng nào về những dân tộc bản địa ở Việt Nam?)

1. There are ____________ ethnic groups in Viet Nam.

A. 63                          

B. 45                          

C.54

2. Ethnic minority groups khuông about ____________ of the total population of Viet Nam.

A. 7%                         

B. 13%                       

C. 25%

3. They mainly live ____________.

A. in the lowlands      

B. in the mountains    

C. in the Mekong Delta

4. The Jrai decorate houses for the dead with a lot of ____________.

A. wood statues                      

B. flowers                   

C. colourful pictures

5. The Khmer mostly earn their living from weaving and _____________.

A. farming                  

B. hunting                  

C. fishing

6. Picture ____________ shows a Thai woman's costume.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. B

4. A

5. A

6. C

1. There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

(Có 54 dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.)

2. Ethnic minority groups khuông about 13% of the total population of Viet Nam.

Xem thêm: lịch nghỉ 2/9/2023

(Những dân tộc bản địa thiểu số tạo hình nên 13% tổng số lượng dân sinh nước Việt Nam.)

3. They mainly live in the mountain.

(Họ đa số sinh sống bên trên núi.)

4. The Jrai decorate houses for the dead with a lot of wood statues.

(Người Gia Rai thông thường tô điểm nhà đất của những người dân tiếp tục khuất với thật nhiều tượng mộc.)

5. The Khmer mostly earn their living from weaving and farming.

(Người khơ bủ đa số sinh sống vì như thế nghề ngỗng tết và nghề ngỗng nông.)

6. Picture C shows a Thai woman's costume.

(Bức giành giật C đã cho chúng ta biết âu phục của một phụ nữ giới dân tộc bản địa Thái.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to lớn ask and answer about the information.

(Làm việc theo gót cặp. Đọc vấn đề sau đây về người Gia Rai. Thay phiên nhau chất vấn và vấn đáp về vấn đề bên dưới.)

THE JRAI

Population: 513,930 (2019), the largest minority group in the Central Highlands

Living place: mainly in Gia Lai

Houses: stilt houses

Economy: growing crops, weaving, planting industrial trees (coffee, cacao, rubber, ...), raising buffalos, and elephants

Traditional culture: Rich folk dances, songs, games, and musical instruments

Dominant role in the family: women

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

NGƯỜI GIA RAI

Dân số: 513930 người (năm 2019), là dân tộc bản địa thiểu số lớn số 1 ở vùng Tây Nguyên

Nơi sống: đa số sinh sống ở Gia Lai

Nơi ở: mái ấm sàn

Kinh tế: trồng cây thực phẩm, tết vải vóc, trồng cây lâu năm (cà phê, ca cao, cao su đặc, …) chăn nuôi trâu và voi.

Văn hóa truyền thống: Giàu những bài xích hát, điệu nhảy và những trò nghịch ngợm, nhạc cụ truyền thống cuội nguồn.

Vai trò chủ yếu vô gia đình: người phụ nữ giới.

Lời giải chi tiết:

A: How many population in Jrai?

(Dân số người Gia Rai là bao nhiêu?)

B: It’s 513,930 in 2019.

(513930 người vô năm 2019.)

A: Is Jrai the largest minority group in the Central Highlands?

(Gia Rai liệu có phải là dân tộc bản địa thiểu số lớn số 1 ở Tây Nguyên không?)

B: Yes, they are.

(Có.)

A: Where is the Jrai living?

(Người Gia Rai sinh sống ở đâu?)

B: They mainly live in Gia Lai.

(Họ sinh sống ở Gia Lai.)

A: What kind of house does Jrai live in?

(Người Gia Rai sinh sống trong mỗi căn nhà như vậy nào?)

B: They live in stilt house.

(Họ sinh sống trong mỗi căn nhà sàn.)

A: Who plays the dominant role in the family?

(Ai vào vai trò chủ yếu vô gia đình?)

B: Women plays the dominant role in the family.

(Người phụ nữ giới vào vai trò chủ yếu vô mái ấm gia đình.)

A: What are they traditional culture?

(Văn hóa truyền thống cuội nguồn của mình bao gồm những gì?)

B: They are rich in traditional folk dances, songs, games, and musical instruments.

(Họ nhiều những điệu nhảy truyền thống cuội nguồn, những bài xích hát, trò nghịch ngợm và nhạc cụ truyền thống cuội nguồn.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

(Làm việc group. Chia sẻ với group của người tiêu dùng những vấn đề về người Jrai tuy nhiên chúng ta thấy thú vị.)

You may start sharing your opinion with:

(Bạn rất có thể chính thức share chủ kiến với)

I lượt thích _________ because _________

I think that _____________________

Lời giải chi tiết:

I lượt thích the way the use bamboo trees to lớn make the stilt house because it’s very environmental friendly.

(Tôi quí loại cơ hội mà người ta người sử dụng tre nhằm thực hiện mái ấm sàn vì như thế nó cực kỳ thân thích thiện với môi trường xung quanh.)

I think that women play the dominant role in the Jarai family is a radical thought.

(Mình ngủ phụ nữ giới vào vai trò chủ yếu vô mái ấm gia đình Jarai là một trong những tư tưởng tiến bộ cỗ.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 1

  1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures. 2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class. 5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home page each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2

  1. Match the phrases with the correct pictures. 2. Listen and tick (✓) the activities that minority children tự to lớn help their families. 3. Listen again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Note five things you tự to lớn help your family. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you tự to lớn help your family. Use the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking back

  1. Match the words and phrases with the pictures. 2. Complete the sentences with the word and phrases from the box. 3. Write questions from the clues. 4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Project

  1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in. 2. Do a little research about it, focusing on its: 3. Make a poster (including pictures and information) to lớn introduce the group. 4. Present your poster to lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Change the sentences into Yes / No questions. 2. Choose the correct question word for each question below. 3. Write C (countable) or U (uncountable) for the underlined words. 4. Fill in each blank with a, much, many, a little, or a few. 5. GAME. Word games Work in groups. Think of six nouns related to lớn each of the topics below, in which three nouns are countable and three nouns are uncountable. The group that comes up with the correct six words first wins.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.