công của lực điện trườngBài ghi chép Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm.

Cách tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Áp dụng những công thức:

Bạn đang xem: công của lực điện trường

    + Công của lực năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường đều A = qEd

    + Điện thế của một điểm vô năng lượng điện ngôi trường Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện thế bên trên một điểm thực hiện tự năng lượng điện q: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

    + Điện thế tự nhiều năng lượng điện điểm phát sinh V = V1 + V2 + V3 + ...+ VM

    + Hiệu năng lượng điện thế Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm C, D vô năng lượng điện ngôi trường là UCD = 200 V. Tính

a. Công của năng lượng điện ngôi trường dịch rời proton kể từ C cho tới D.

b. Công của năng lượng điện ngôi trường dịch rời electron kể từ C cho tới D.

Hướng dẫn:

a. Công của lực năng lượng điện dịch rời proton: ACD = qUCD = 3,2.10-17J

b. Công của lực năng lượng điện ngôi trường dịch rời electron: ACD = qUCD = - 3,2.10-17J

Ví dụ 2: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm M, N là UMN = 1 V. Một năng lượng điện q = -1 C dịch rời kể từ M cho tới N thì công của lực năng lượng điện tự từng nào. Giải mến về thành quả tính được.

Hướng dẫn:

    + Công năng lượng điện ngôi trường thực hiện dịch rời năng lượng điện q kể từ M cho tới N là: A = qUMN = - 1 (J)

    + Dấu ( - ) trình bày lên công của lực năng lượng điện là công cản, bởi vậy nhằm dịch rời năng lượng điện q kể từ M cho tới N thì cần được cung ứng một công A = 1 J.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Khi cất cánh qua loa 2 điểm M và N vô năng lượng điện ngôi trường, êlectrôn tăng cường, động năng gia tăng 250eV (1eV = 1,6.10-19J). Tính hiệu năng lượng điện thế thân thiện M và N.

Hướng dẫn:

Ta có: Công của lực năng lượng điện ngôi trường là A = q.UAB = ΔWd

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án.

Vậy: Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm M và N vô năng lượng điện ngôi trường là UMN = –250V.

Ví dụ 4: A, B, C là tía điểm tạo nên trở thành tam giác vuông bên trên A bịa đặt vô năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu véc tơ E tuy nhiên song với AB. Cho α = 60°; BC = 10 centimet và UBC = 400 V.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

a) Tính UAC, UBA và E.

b) Tính công triển khai nhằm dịch trả năng lượng điện q = 10-9 C kể từ A → B, kể từ B → C và kể từ A → C.

c) Đặt tăng ở C một năng lượng điện điểm q = 9.10-10 C. Tìm độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên A.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

a) UAC = E.AC.cos90° = 0.

UBA = UBC + UCA = UBC = 400 V.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

b) AAB = qUAB = -qUBA = -4.10-7 J.

ABC = qUBC = 4.10-7 J.

AAC = qUAC = 0.

c) Điện tích q bịa đặt bên trên C sẽ gây nên rời khỏi bên trên A véc tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E' đem phương chiều như hình vẽ; có tính lớn:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

EA = E + E'; đem phương chiều như hình vẽ, có tính lớn: EA = Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án = 9,65.103 V/m.

Ví dụ 5: Cho tía phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng lặng A, B, C bịa đặt tuy nhiên song như hình vẽ. d1 = 5cm, d2 = 8cm. Các phiên bản được tích năng lượng điện và năng lượng điện ngôi trường Một trong những phiên bản là đều, đem chiều như hình vẽ với phỏng lớn: E1 = 4.104V/m, E2 = 5.104V/m. Chọn gốc năng lượng điện thế bên trên phiên bản A, mò mẫm năng lượng điện thế VB , VC của nhì phiên bản B, C.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Hướng dẫn:

- Vì E1 phía kể từ A cho tới B, tao có: UAB = VA - VB = E1.d1

Gốc năng lượng điện thế bên trên phiên bản A : VA = 0

Suy ra: VB = VA - E1d1 = 0 - 4.104.5.10-2 = -200V

Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì

- Vì E2 phía kể từ C cho tới B, tao có: UCB = VC - VB = E2.d2

Suy rời khỏi : VC = VB + E2d2 = -2000 + 5.104.8.10-2 = 2000V

Quảng cáo

B. Bài tập

Bài 1: Điện tích q = 10-8 C di chuyển dọc theo gót các cạnh của tam giác đều ABC cạnh a = 10 centimet vô điện trường đều cường độ điện trường là E = 300 V/m, E // BC. Tính công của lực điện trường Lúc q di chuyển bên trên mỗi cạnh của tam giác.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Lời giải:

Công của lực điện trường Lúc q di chuyển bên trên các cạnh của tam giác:

AAB = q.E.AB.cos120° = -10-8.300.0,một nửa = -1,5.10-7 J

ABC = q.E.BC = 10-8.300.0,1 = 3.10-7 J

ACA = q.E.AC.cos60° = 10-8.300.0,một nửa = 1,5.10-7 J.

Bài 2: Một electron cất cánh kể từ điểm M tới điểm N vô một năng lượng điện ngôi trường, thân thiện nhì điểm đem hiệu năng lượng điện thế UMN = 100V. Công nhưng mà lực năng lượng điện trường thọ rời khỏi bằng?

Lời giải:

AMN = e.UMN = -1,6.10-19.100

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 3: Cho năng lượng điện dịch trả thân thiện 2 điểm cố định và thắt chặt vô một năng lượng điện ngôi trường đều với độ mạnh 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch trả năng lượng điện thân thiện nhì điểm cơ là?

Lời giải:

Ta có: AMN1 = qE1d; AMN2 = qE2d

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 4: Trong một điện ngôi trường đều, nếu như bên trên một đàng mức độ, thân thiện nhì điểm xa nhau 4 centimet đem hiệu năng lượng điện thế 10 V, thân thiện nhì điểm xa nhau 6 centimet đem hiệu năng lượng điện thế là?

Lời giải:

Xét bên trên một đàng sức: U1 = Ed1; U2 = Ed2

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 5: Có nhì năng lượng điện điểm q1 = 10-8 C và q2 = 4.10-8 bịa đặt xa nhau r = 12cm. Tính năng lượng điện thế của năng lượng điện ngôi trường phát sinh tự nhì năng lượng điện bên trên trên điểm đem độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tự ko.

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Để độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tự ko thì điểm M nằm trong lòng 2 năng lượng điện điểm và thoã mãn điều kiện

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Mặt không giống Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Khi cơ Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Bài 6: Có tía phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng lặng A, B, C bịa đặt tuy nhiên song như hình vẽ. Cho d1 = 5cm, d2 = 4cm phiên bản C nối khu đất, phiên bản A, B được tích năng lượng điện đem năng lượng điện thế -100V, +50V. Điện ngôi trường Một trong những phiên bản là năng lượng điện ngôi trường đều. Xác toan những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E1, E2.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Lời giải:

Chọn phiên bản C thực hiện gốc, VC = 0.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

E2 phía kể từ phiên bản B quý phái phiên bản C :

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Vật Lý 11 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Vật Lí lớp 11 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Lý thuyết Công của lực năng lượng điện, Hiệu năng lượng điện thế
  • Dạng 1: Tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm
  • Trắc nghiệm Tính công của lực điện trường, năng lượng điện thế, hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì điểm
  • Dạng 2: Quỹ đạo của electron vô năng lượng điện trường
  • Trắc nghiệm Quỹ đạo của electron vô năng lượng điện trường

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hằng đẳng thức số 7

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


cong-cua-luc-dien-hieu-dien-the.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học