đề thi học sinh giỏi hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề ganh đua sở hữu 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời lừa lọc thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn phó đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. b) Tính bộ phận xác suất theo gót lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo lếu phù hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là một trong những trong mỗi hóa học khí tạo ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác toan công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo gót sơ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo lếu phù hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo lếu phù hợp khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác toan tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn phù hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu vô 12 gam láo lếu phù hợp B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối hạt và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam láo lếu phù hợp A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl cướp 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với bầu không khí theo gót tỷ lệ thể tích 1: 3 vô một bình kín nhận được láo lếu phù hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi nhóm cháy không còn cacbon nhận được láo lếu phù hợp khí Y bao gồm 3 khí vô cơ CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m. (Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A nhận được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong phù hợp hóa học B sở hữu bộ phận xác suất lượng những vẹn toàn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của Mg, Fe vô láo lếu phù hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô vẹn toàn tử X theo thứ tự là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo thứ tự là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo toan luật bảo toàn lượng tớ sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi đưa đến ở (1) và (2), sau thời điểm trộn với bầu không khí tớ sở hữu vô hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta sở hữu nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt vô Y sở hữu 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi cơ cacbon cháy theo gót phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở nên đỏ gay (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề ganh đua sở hữu 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời lừa lọc thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn phó đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. d) Tính bộ phận xác suất theo gót lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo lếu phù hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là một trong những trong mỗi hóa học khí tạo ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác toan công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo gót sơ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo lếu phù hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo lếu phù hợp khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác toan tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn phù hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu vô 12 gam láo lếu phù hợp B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của Mg, Fe vô láo lếu phù hợp. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô vẹn toàn tử X theo thứ tự là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo thứ tự là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo toan luật bảo toàn lượng tớ sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo thứ tự là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 nhận được ở (1) và (2) cân nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở nên đỏ gay (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học tương thích ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là phù hợp hóa học tan được nội địa tạo ra hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh xao. 2. Nêu hiện tượng kỳ lạ để ý được,ghi chép phương trình chất hóa học phân tích và lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) vô ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo gót sơ vật phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí vô 4 lọ riêng lẻ sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O vô 44,28 gam nước được hỗn hợp sở hữu nồng độ 4,24%. Xác toan công thức tinh anh thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mày tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn O 2 vô chống thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt độ phân KMnO 4. Hãy cho tới biết: Khí O 2 được thu vì chưng cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc điểm này của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo thứ tự trải qua những ống vướng tiếp nối đuôi nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng lẻ sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 vĩ đại xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết phân biệt. Dẫn một lượng từng khí qua chuyện que đóm còn phàn nàn hồng. Nếu thấy 1 khí này thực hiện que đóm rực rỡ cơ là khí O 2. Các khí sót lại ko thực hiện que đóm rực rỡ.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi vô lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí này phản xạ thực hiện nước vôi vô vẩn đục white này đó là khí CO 2. Các khí sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí sót lại, khí này cháy với ngọn lửa màu xanh lá cây nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 vĩ đại H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 sở hữu vô 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải đi ra được x= Vậy công thức tinh anh thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu vì chưng cách thức tách khu vực của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 vĩ đại K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 sở hữu phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 vĩ đại 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy đi ra phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 sở hữu phản ứng: H 2 + CuO vĩ đại Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO vĩ đại Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tớ có 2x + trăng tròn = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, nó theo thứ tự là số mol của K, R vô hh (x, nó >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài xích đi ra tớ có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài xích và PTHH: 0,5x + nó = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: nó. Kết phù hợp với nó < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài xích 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết phù hợp (I), (II) tớ thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II vừa lòng.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn phù hợp X bao gồm 5 hóa học đều phải sở hữu bộ phận toan tính tương đương nhau là chứa C, H. Vậy tớ hoàn toàn có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol khoảng của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: soạn văn bài đập đá ở côn lôn

n amol

Để cân nặng thăng vì chưng thì lượng khí H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một láo lếu phù hợp X hoàn toàn có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt láo lếu phù hợp X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng kết thúc, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được láo lếu phù hợp khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác toan % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tớ nhận được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A nhận được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO sở hữu vô hóa học rắn A và thể tích khí B nhận được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam láo lếu phù hợp A gồ KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn

B và khí oxi, khi cơ KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt không

hoàn toàn. Trong B sở hữu 0,894 gam KCl cướp 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với bầu không khí theo gót tỉ lệ thành phần thể tích 1:3 vào trong bình kín nhận được láo lếu phù hợp khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi nhóm cháy không còn cacbon nhận được láo lếu phù hợp khí Y bao gồm 3

khí vô cơ CO 2 cướp 22,92% thể tích. Tính m.(Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là

oxi sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH chính cho tới 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 vĩ đại Fe 3 O 4

e) S + O 2 vĩ đại SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh vĩ đại Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh vĩ đại xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg ghi chép ĐK hoặc ko thăng bằng trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích hình mẫu demo cho từng thứ tự thực hiện thử nghiệm.

- Cho những hình mẫu demo theo thứ tự ứng dụng với nước

+ Mẫu demo này ko ứng dụng và ko tan nội địa là CuO.

+ Những hình mẫu demo sót lại đều ứng dụng với nước sẽ tạo đi ra những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo thứ tự những hỗn hợp vừa vặn nhận được vô quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím đem trở nên red color =>Chất thuở đầu là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím đem trở nên màu xanh lá cây là nhì dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt vô nhì hỗn hợp bazơ.

Dung dịch này xuất hiện nay kết tủa white => hóa học thuở đầu là CaO.

Dung dịch sót lại không tồn tại kết tủa => Chất thuở đầu là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ