đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua đem 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian dối thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn phú đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH đem sơ thiết bị phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 đặc, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo hợp ý X bao gồm Mg, Fe, Cu thuộc tính không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. b) Tính bộ phận Xác Suất theo đòi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo hợp ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A đem công thức chất hóa học XY 2 , là một trong trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 đem tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều chiếm được khí A theo đòi sơ thiết bị phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít láo hợp ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo hợp ý khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn hợp ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 đem tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí đem nhập 12 gam láo hợp ý B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối hạt và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam láo hợp ý A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl lúc lắc 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với không gian theo đòi tỷ lệ thể tích 1: 3 nhập một bình kín chiếm được láo hợp ý khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi nhóm cháy không còn cacbon chiếm được láo hợp ý khí Y bao gồm 3 khí nhập cơ CO 2 lúc lắc 22,92% thể tích. Tính m. (Coi không gian bao gồm 20% thể tích là oxi còn sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A chiếm được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong hợp ý hóa học B đem bộ phận Xác Suất lượng những vẹn toàn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích thị 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko thuộc tính với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập láo hợp ý. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; nó = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập vẹn toàn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao đem pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta đem 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao đem : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi tạo nên ở (1) và (2), sau thời điểm trộn với không gian tao đem nhập hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta đem nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt nhập Y đem 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi cơ cacbon cháy theo đòi phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tao được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở thành đỏ chót (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, đem khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua đem 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian dối thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn phú đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH đem sơ thiết bị phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 đặc, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo hợp ý X bao gồm Mg, Fe, Cu thuộc tính không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. d) Tính bộ phận Xác Suất theo đòi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo hợp ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A đem công thức chất hóa học XY 2 , là một trong trong mỗi hóa học khí tạo nên hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 đem tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập vẹn toàn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác lăm le công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều chiếm được khí A theo đòi sơ thiết bị phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít láo hợp ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo hợp ý khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác lăm le tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn hợp ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 đem tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí đem nhập 12 gam láo hợp ý B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH đích thị 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko thuộc tính với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe nhập láo hợp ý. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; nó = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập vẹn toàn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong vẹn toàn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao đem pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: cách đọc tin nhắn messenger mà không hiện đã xem'' trên android

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta đem 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo lăm le luật bảo toàn lượng tao đem : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo lần lượt là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 chiếm được ở (1) và (2) đều bằng nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tao được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color đem dần dần trở thành đỏ chót (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, đem khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời gian dối thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học phù hợp ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là hợp ý hóa học tan được nội địa tạo nên hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh lơ. 2. Nêu hiện tượng lạ để ý được,viết lách phương trình chất hóa học phân tích và lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học theo đòi sơ thiết bị phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí nhập 4 lọ riêng lẻ sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O nhập 44,28 gam nước được hỗn hợp đem nồng độ 4,24%. Xác lăm le công thức tinh ranh thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mũi tế bào miêu tả thực nghiệm pha trộn O 2 nhập chống thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt độ phân KMnO 4. Hãy mang đến biết: Khí O 2 được thu bởi vì cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc điểm nào là của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo lần lượt trải qua những ống giắt tiếp nối nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng lẻ sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 to tướng xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận thấy. Dẫn một lượng từng khí qua quýt que đóm còn kêu ca hồng. Nếu thấy 1 khí nào là thực hiện que đóm rực rỡ tỏa nắng cơ là khí O 2. Các khí còn sót lại ko thực hiện que đóm rực rỡ tỏa nắng.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi nhập lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí nào là phản xạ thực hiện nước vôi nhập vẩn đục Trắng này là khí CO 2. Các khí còn sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí còn sót lại, khí nào là cháy với ngọn lửa màu xanh lá cây nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 to tướng H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 đem nhập 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải đi ra được x= Vậy công thức tinh ranh thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu bởi vì cách thức tách khu vực của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 to tướng K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 đem phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 to tướng 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy đi ra phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 đem phản ứng: H 2 + CuO to tướng Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO to tướng Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tao có 2x + trăng tròn = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của K, R nhập hh (x, nó >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài bác đi ra tao có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài bác và PTHH: 0,5x + nó = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: nó. Kết phù hợp với nó < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài bác 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết hợp ý (I), (II) tao thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II vừa lòng.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn hợp ý X bao gồm 5 hóa học đều sở hữu bộ phận lăm le tính tương tự nhau là chứa C, H. Vậy tao hoàn toàn có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol khoảng của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 6

n amol

Để cân nặng thăng bởi vì thì lượng khí H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh đi ra ở hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một láo hợp ý X hoàn toàn có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt láo hợp ý X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng xong xuôi, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được láo hợp ý khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác lăm le % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần còn sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tao chiếm được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A chiếm được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO đem nhập hóa học rắn A và thể tích khí B chiếm được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam láo hợp ý A gồ KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn

B và khí oxi, khi cơ KClO 3 bị phân diệt trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân diệt không

hoàn toàn. Trong B đem 0,894 gam KCl lúc lắc 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với không gian theo đòi tỉ lệ thành phần thể tích 1:3 vào phía trong bình kín chiếm được láo hợp ý khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi nhóm cháy không còn cacbon chiếm được láo hợp ý khí Y bao gồm 3

khí nhập cơ CO 2 lúc lắc 22,92% thể tích. Tính m.(Coi không gian bao gồm 20% thể tích là

oxi còn sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH đích thị mang đến 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 to tướng Fe 3 O 4

e) S + O 2 to tướng SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 đặc to tướng Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 đặc to tướng xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg viết lách ĐK hoặc ko cân đối trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích khuôn mẫu demo cho từng phen thực hiện thực nghiệm.

- Cho những khuôn mẫu demo theo lần lượt thuộc tính với nước

+ Mẫu demo nào là ko thuộc tính và ko tan nội địa là CuO.

+ Những khuôn mẫu demo còn sót lại đều thuộc tính với nước muốn tạo đi ra những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo lần lượt những hỗn hợp một vừa hai phải chiếm được nhập quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím đem trở thành red color =>Chất lúc đầu là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím đem trở thành màu xanh lá cây là nhì dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt nhập nhì hỗn hợp bazơ.

Dung dịch nào là xuất hiện tại kết tủa Trắng => hóa học lúc đầu là CaO.

Dung dịch còn sót lại không tồn tại kết tủa => Chất lúc đầu là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ