đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

9 Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 1 với đáp án

Bộ 9 đề đánh giá Tiếng Anh lớp 1 cuối học tập kì 2 với đáp án sau đây nằm trong cỗ đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp một năm 2022 - 2023 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. 9 Đề đánh giá thời điểm cuối năm giờ đồng hồ Anh lớp 1 với đáp án bao gồm nhiều loại bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 lịch trình mới mẻ không giống nhau được chỉnh sửa bám sát lịch trình học tập canh ty học viên lớp 1 ôn luyện Tiếng Anh hiệu suất cao và đạt điểm trên cao vô kì thi đua tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều số 1 MỚI

I. Đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 với đáp án - Đề số 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

1. _ e a _

2. d _ c _

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

3. l _ l l _ p _ p

4. _ a _

III/ Count and write

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 3

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

IV/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. this?/ is/ What/

_______________________________________

3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

-The end-

Đáp án đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2  - Đề 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______an________ apple

2. ______an________ umbrella

3. ______a________ boy

4. ______a________ jug

5. ______an________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

1. pear

2. duck

3. lollipop

4. hat

III/ Count and write

1. Ten mangoes

2. Two cats

3. Four elephants

IV/ Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. Is it a plane?

2. What is this?

3. I have my lunchbox.

II. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án - Đề số 2

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại. 

1. A. ballB. bananaC. pear
2. A. fishB. frogC. choose
3. A. cookieB. legC. hand
4. A. sevenB. tenC. many
5. A. sit downB. nameC. raise your hand

II. Read and match. Đọc và nối.

1. la. __at
2. kb. tu____
3. bc.  bir___
4. cd. ___ite
5. de. ___ion

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo. 

1. nose/ This/ my/ is/ ./

__________________________

2. legs/ are/ These/ my/ ./

__________________________

3. they/ are/ What/ ?/

__________________________

4. hippos/ are/ They/ ./

__________________________

5. sandwich/ I/ a/ have/ ./

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Read and match. Đọc và nối.

1 - e - lion;

2 - d - kite;

3 - b - tub;

4 - a - cat;

5 - c - bird;

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - This is my nose.

2 - These are my legs.

3 - What are they?

4 - They are hippos.

5 - I have a sandwich.

III. Đề thi đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 1 với đáp án - Đề số 3

I. Read and Match (Đọc và nối)

AB
1. Good morninga. Tạm biệt
2. Good afternoonb. Chào buổi sáng
3. Good byec. Ngồi xuống
4. Stand upd. Chào buổi chiều
5. Sit downe. Đứng lên

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ tiếp tục cho)

1. Goodbye./ later/ See/ you/ .

2. mum/ That/ my/ is/ ./

3. a/ Is/ robot/ this/ ?/

4. for/ What/ have/ you/ do/ lunch/ ?/

5. apple/ I/ juice/ like/ ./

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1. A. pupilB. teacherC. Desk
2. A. mumB. doctorC. Vet
3. A. cakeB. bottleC. ice cream
4. A. bikeB. taxiC. hand
5. A. IB. dadC. she

Đáp án đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh

I. Read and Match (Đọc và nối)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ tiếp tục cho)

1 - Goodbye. See you later.

2 - That is my mum.

3 - Is this a robot?

4 - What tự you have for lunch?

5 - I lượt thích táo bị cắn juice.

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

IV. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 1 học tập kì 2 với đáp án - Đề số 4

I. Look and write:

up down juice apples a boy

a girl a book a car

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look and write:

up; down; juice; apples; a boy;

a girl; a book; a car;

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

1. My name’s Sue

Good morning, Sue.

2. How are you?

Fine,thank you.

3. A book. thank you.

You’re welcome.

4. Good- bye!

See you tomorrow!

5. Cookies, please.

Here you are.

6. I lượt thích pink.

Me, to!

IV. Connect:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Which are the same? Circle.

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VI. Which is different? Write an X.

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh với đáp án số 5

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my  ________.

2. How many _______?

3. There are _______ cars.

4. How _______ is Lam?

5. I am seven _______ old.

II. Read and match.

AB
1. Lisa needs somea. banana.
2. Thankb. táo bị cắn.
3. Mai wants ac. balls.
4. cảm ứng yourd. you
5. Bobby has ane. hand.

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

_______________________

2. How/ many/ balls/ ?

_______________________

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

_______________________

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_______________________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_______________________

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ___bedroom_____.

2. How many ___cars____?

3. There are ___five____ cars.

4. How ____old___ is Lam?

5. I am seven ___years____ old.

II. Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

___That is a teddy bear._______

2. How/ many/ balls/ ?

______How many balls?_______

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

______Kim has two kites._____

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_____I have a doll._________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_____How old is he?_______

VI. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 I-Learn Smart Start số 6

I/ Look, read, and color

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a red car

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a pink car

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a xanh rớt car

Xem đáp án

Hướng dẫn: Đọc và tô màu sắc theo đòi đòi hỏi từng câu

1. Nó là một trong những cái xe hơi màu sắc đỏ

2. Nó là một trong những cái xe hơi màu sắc hồng

3. Nó là một trong những cái xe hơi greed color domain authority trời

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

1. b _ n _ _ a

2. _ a l l

3. k i _ c h _ n

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

4. _ o u _ e

5. s _ n d w _ c h

6. _ n _ k _

Xem đáp án

1. banana

2. ball

3. kitchen

4. mouse

5. sandwich

6. snake

III/ Read and tick

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. This is my living room

B. This is my bedroom

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I have a car

B. I have a doll

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I’m three

B. I’m four

VII. Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối học thức số 7

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

That’s a _

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

I. Look at the pictutes and complete the following words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

What is the zebra doing?

__________________________

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Where is Mom?

__________________________

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words vĩ đại have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra số 9

I/ Look at the pictures and match

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

A. An elephant

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

B. A farm

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

C. A car

4. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

D. A hat

5. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

What are they?

_____________________

2. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

What color is it?

_____________________

3. Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Is it a pear?

_____________________

III/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

1. c _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. p _ a _ e

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời tạo ra năm 2021 - Đề 2

4. c _ o c o d _ l _

5. s _ n d w _ c h

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

6. b _ n _ n _

Xem cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trên đó là toàn cỗ nội dung đề thi đua và đáp án của Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 với đáp án.