đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

Đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án - đôi mươi Đề

Bộ đôi mươi đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án bao gồm nhiều loại bài bác tập luyện trắc nghiệm giờ Anh không giống nhau thông thường xuất hiện nay đề ganh đua giờ Anh lớp 3 đầu tiên của cục GD&ĐT như: Chọn kể từ không giống loại, Chọn đáp án chính, Đọc đoạn văn vấn đáp thắc mắc, Sắp xếp những kể từ tiếp tục cho tới trở nên câu hoàn hảo, Viết lại câu sao cho tới nghĩa bất biến,... VnDoc.com kỳ vọng rằng phía trên được xem là mối cung cấp tư liệu giờ Anh hữu ích dành riêng cho những em học viên ôn ganh đua giờ Anh 3 cuối kì 1 hiệu suất cao và đạt sản phẩm như ý.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

* Xem tăng cỗ đề ganh đua học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 mới nhất nhất:

- Sở đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kì 1

- Đề cương ôn tập luyện giờ Anh lớp 3 học tập kì 1

Tài liệu 20 đề ôn ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 sở hữu đáp án trực thuộc cỗ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học tập 2023 - 2024 vì thế VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 bao gồm nhiều loại bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh không giống nhau chung học viên lớp 3 ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập hiệu suất cao.

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success số 1

Choose the odd one out

1. A. school bag

B. gym

C. rubber

D. notebook

2. A. color

B. black

C. pink

D. yellow

3. A. playground

B. music room

C. library

D. mouth

4. A. ear

B. eye

C. touch

D. face

5. A. hobby

B. dancing

C. singing

D. swimming

Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

1. s _ a n d _ _

2. _ o m _ _ t _ r r _ _ m

3. r _ l _ r

Choose the correc answer A, B, C or D

1. Our school’s …………. room is old.

A. ground

B. school

C. music

D. the

2. I play and chat ……….. my friends after school.

A. with

B. to

C. at

D. on

3. What ……………. he vì thế in the morning?

A. do

B. does

C. are

D. is

4. That ………… a window. It’s a door.

A. is

B. are

C. isn’t

D. aren’t

5. My ………….. color is pink.

A. hobby

B. like

C. love

D. favourite

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words to lớn make correct sentences

1. are/ my/ not/ These/ notebooks/ ./

_____________________________________

2. up/ I/ early/ get/ ./

_____________________________________

3. is/ your/ colour/ pencil/ What/ case/ ?/

_____________________________________

4. she/ Does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_____________________________________

5. very/ are/ My/ colorful./ pictures/

_____________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. six

B. seven

C. sugar

D. so

2. A. pen

B. pig

C. photo

D. pupil

3. A. how

B. hello

C. hi

D. honest

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: _____________

1. NPE

: _____________

2. KOBO

: _____________

2. RLRUE

: _____________

3. GBA

: _____________

3. RAERES

: _____________

Exercise 3: Choose the best answer

1. “Hello, my _______ Lisa”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

2. Who is _______? - ________ is my mother

A. she - Her

B. her - She

C. her - Her

D. she - She

3. Nice to lớn meet you. - ________________.

A. Me too

B. Nice to lớn meet you, too

C. Nice to lớn met youu

D. A & B

4. Bye. Have _____ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. two

5. Five + five = __________.

A. twelve

B. ten

C. five

D. zero

6. _____________? I am Okay.

A. How are you?

B. How are you today?

C. How vì thế you?

D. A & B

7. This is _______ friend.

A. my

B. me

C. you

D. I

8. That _______ envelope

A. is an

B. not is an

C. a

D. an

Exercise 4: Give the correct sườn of the verbs in brackets

1. It (be) rainy today

___________________________________________________

2. My father and I (be) good tennis players

___________________________________________________

3. My little brother (be) happy now

___________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

My name is Alex. I am nine years old. I go to lớn Orange Primary School. I have many friends at school. Alice is my best friend. She is nine, too. We are in the same class. Alice is very nice with long brown hair. Alice helps má a lot at school.

1. How old is Alex?

___________________________________________________

2. Which school does Alex study?

___________________________________________________

3. How many friends does Alex have?

___________________________________________________

4. Does Alice have đen sạm hair?

___________________________________________________

5. Are Alex and Alice in the same class?

___________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. family/ this/ our/ happy/ is/ ./

___________________________________________________

2. together/ we/ often/ play/ ./

___________________________________________________

3. that/ man/ there/ over/ who/ is/ ?/

___________________________________________________

4. your/ is/ she/ friend/ ?

___________________________________________________

5. are/ who/ they/ ?

___________________________________________________

Đáp án

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. D

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: SCHOOL

1. NPE

: BAG

2. KOBO

: BOOK

2. RLRUE

: RULER

3. GBA

: BAG

3. RAERES

: ERASER

Exercise 3: Choose the best answer

1. C

2. D

3. B

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

Exercise 4: Give the correct sườn of the verbs in brackets

1. It is rainy today

2. My father and I are good tennis players

3. My little brother is happy now

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Alex is nine years old

2. Alex studies at Orange Primary School

3. He has many friends

4. No, she doesn’t

5. Yes, they are

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. This is our happy family

2. We often play together

3. Who is that man over there?

4. Is she your friend?

5. Who are they?

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe số 3

Listen and number

Bài nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

a.

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

b.

c.

d.

e.

Xem đáp án

a. 1

b. 3

c. 4

d. 2

e. 5

Nội dung bài bác nghe

1. Where's Lucy? - She's in the kitchen

2. Where's Grandma? - She's in the living room

3. Where's Tom? - He's in the yard

4. Where's Dad? - He's in the bathroom

5. Where's Mom? - She's in the bedroom

Look at the pictures and reorder these letters

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

1. _ i _ d

2. n o _ e b _ _ k

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề ganh đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

3. _ _ o s _ t

4. _ i t _ h e _

Xem đáp án

1. bird

2. notebook

3. closet

4. kitchen

Read and circle the correct words

1. Is this your pencil case?

No, it (is/ isn’t)

2. Are these your rubbers?

Yes, they (are/ aren’t)

3. Does your sister lượt thích English?

Yes, (I/ she) does.

4. When vì thế your have Music?

I (have/ has) Music on Friday.

5. Is the picture on the wall?

No, it (is/ isn’t)

Xem đáp án

1. isn’t

2. are

3. she

4. have

5. isn’t

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words to lớn make sentences

1. favorite/ What’s/ color/ your/ ?/

___________________________________________

2. Xuan Tuy Street/ Hanoi/ live/ I/ on/ in/ ./

___________________________________________

3. English/ has/ on/ My/ brother/ Monday/ ./

___________________________________________

Xem đáp án

1. What’s your favourite color?

2. I live on Xuan Thuy street in Hanoi.

3. My brother has English on Monday.

Đề ganh đua học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 sở hữu đáp án - Đề số 4

I. Put the words in the orders.

1. Do/ spell/ name/ you/ your/ how

......................................................................................

2.Are/ you/ hello/ how?

.......................................................................................

3. See/ later/ good-bye/ you

....................................................................................

4. Tung/ is/ this

.......................................................................................

5. Trang/ she/ is

.......................................................................................

6.my/ this/ sister/ is

.......................................................................................

Đáp án:

1 - How vì thế you spell your name?

2 - Hello, how are you?

3 - Good-bye. See you later.

4 - This is Tung.

5 - She is Trang.

6 - This is my sister.

II. Reorder the letters.

Example: uorf => four

1. senev =>……………….

2. awht => ………………

3. nefi => ………………

4.holel =>……………….

Đáp án: 1. seven 2. what 3. fine 4. hello

III. Odd one out.

1. A. helloB. howC. whatD. who
2. A. nineB. fineC. sixD. eight
3. A. NamB. LindaC. MaiD. friends
4. A. byeB. helloC. goodbyeD. good night

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B

IV. Choose the correct answer.

1. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

2. How vì thế you spell ________name? – C-U-O-N-G.

A. you

B. they

C. your

D. he

3. How old are you? – I’m ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

4. Tony and Linda are my ___________.

A . friend

B. name

C. these

D. friends

Đáp án: 1. A 2. C 3. B 4. D

V. Match the sentences in column A with the sentences in column B.

A

B

1. Hi. I’m Minh.

a. I’m fine, thank you.

2. How are you?

b. It’s Mr Loc.

3. What’ your name?

c. Hello. I’m Mai.

4. Who’s that?

d. My name is Linda.

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

Answers: 1. _____ 2 . ____ 3 .____ 4. ____ 5. _____

Đáp án: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e

VI. Read and complete the dialogue.

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice to lớn meet you, Nam.

Xem đáp án

Cuong : Hello, My (1)_____name's_______ Cuong.

How (2) ______are______you?

Nam: I’m (3)___fine______, thank you.

Cuong: What’s (4)____your_______name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice to lớn meet you, Nam.

VII. Write the answers.

1. What is your name?

………………………………………………………………………………………

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án: Tự vấn đáp về bạn dạng thân mật em.

Gợi ý: 1. My name is VNDOC 2. I am nine years old.

Đề ganh đua giờ Anh học tập kì 1 lớp 3 sở hữu đáp án - Đề số 5

Exercise 1: Odd one out (Loại kể từ không giống nhóm)

1. a. schoolb. classroomc. gymd. hell
2. a. hellob. hic. good morningd. come in
3. a. youb. shec. yourd. he
4. a. thisb. standc. sitd. go
5. a. libraryb. bigc. newd. large

Key: 1. d; 2. d; 3. c; 4. a; 5. a;

Exercise 2: Fill in the blank with a suitable letter (Điền 1 vần âm phù hợp vô điểm trống):

1. S__hool

2. O__t

3. G__m

4. Do__n

5. Li__rar__

6. Cl__se

7. __ig

8. M__

9. Cl__s__room

10. O__en

11. S__all

12. C__n

13. __ayg__ound

14. Co__p__ter

15. La__ge

16. L__ok

Key: 1.school; 2.out; 3.gym; 4. down; 5.library; 6. close; 7. big; 8. my; 9. classroom; 10. open ;11. small; 12. can; 13. playground; 14. computer; 15. large; 16. look;

Exercise 3: Put the words in correct order (Sắp xếp những kể từ đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa):

1. is/ that/ computer/ the/ room/.
.................................................................................................................................................

2. the/ library/ that/ is/.

...................................................................................................................................................

3. my/ that/ is/ school/.

......................................................................................................................................................

4. that/ music/ the/ room/ is/.

.......................................................................................................................................................

5. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/.

.................................................................................................................................................

6. my/ is/ this/ friend/ new/.

................................................................................................................................................

7. friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.

......................................................................................................................................................

8. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/.

...................................................................................................................................................

9. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/.

...................................................................................................................................................

10. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/.

.................................................................................................................................................

Key: 1. That is the computer room.

2. That is the library.

3. That is my school.

4. That is the music room.

5. Is the thể hình big? - Yes, it is.

6. This is my new friend.

7. Are they your friends? - No, they are not.

8. Is the playground large? - No, it is not

9. Is her school small? - No, it is not. It is big.

10. Is your book old? - No, it is not. It is new.

Read and choose the correct answer

My name is Hien. I’m at school with some of my friends. It’s break time now. I’m writing a passage in the classroom. Nhung and Phuong are nhảy đầm in the music room. Quang is drawing a picture in the art room. Linh and Tien are reading books in the library.

1. Hien and her friends are …………………

A. at home

B. at school

C. in the park

2. Hien is ………………….

A. writing

B. singing

C. watching TV

3. Nhung is …………………….

A. in her bedroom

B. in the playground

C. in the music room

4. Quang is …………………….

A. drawing

B. making a model car

C. hanging a picture

5. Linh and Tien are ………………..

A. buying books

B. listening to lớn music

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

C. reading books

Xem tiếp 15 Đề ganh đua giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 1 sở hữu đáp án khác

Đề ganh đua môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án không giống sở hữu vô tệp tin vận chuyển.

Trên đó là toàn cỗ 19 Đề giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án, kỳ vọng đó là tư liệu tiếp thu kiến thức hữu ích dành riêng cho quý bố mẹ, thầy cô và những em học viên.