đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 3, phần sau đây liệt kê Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối học thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời tạo ra (Family and Friends), iLearn Smart Start sở hữu đáp án, cực sát đề ganh đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao trong những bài xích ganh đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

1. Listen and tick.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Look, listen and write.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

Quảng cáo

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích to tướng drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears tự you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích to tướng eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Xem thêm: đề thi vào lớp 10 môn toán

Đề ganh đua Cuối kì 2 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian trá thực hiện bài: ... phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What tự you want to tướng eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you lượt thích some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How tự I get to tướng the lake?

h. I’m going to tướng the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai's house

There are five rooms in my house. There's one kitchen and one big living room. There's a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There's a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There's one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai's house.

2. There are three …………………….

3. Mai's bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let's eat! Here, have some pizza. And you don't have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don't have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don't have any food. Here, have some fish balls. It's nice to tướng share.

Lucy says:

1. Have some fries.  True  False
2. Have some smoothie  True  False

Tom says:

3. Have a sandwich.  True  False
4. It's nice to tướng share.  True  False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There's / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I'm / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trị đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and mạ. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem test Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Xem thêm thắt cỗ Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023
 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đường chéo hình hộp chữ nhật

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học