đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây ở trong cỗ Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 sở hữu đáp án được chỉnh sửa bám sát lịch trình tiếp tục học tập hùn học viên lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếp tục học tập vô Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com tiếp tục đăng lên cỗ đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án tiếp sau đây với mong ước hùn những em sẵn sàng thiệt đảm bảo chất lượng những kĩ năng thực hiện bài xích thi đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu tệp tin nghe số 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh số 6
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

I. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 sở hữu đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trĩnh vô kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. bủ D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án chính A, B, C hoặc D mang lại những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. to lớn bởi B. bởi C. did D. doing

2. Linda..... going to lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going to lớn the tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. bởi C. did D. can

5. He should go to lớn the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going to lớn the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going to lớn bởi your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. to lớn B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án chính bên dưới mang lại phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so sánh he...... (3) a bad fever. His mother took him to lớn the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to lớn wear

IV. Sử dụng những kể từ mang lại sẵn và điền vô đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang lại sẵn ghi chép trở nên câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to lớn.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go to lớn school, but she went to lớn her friend's birthday tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went to lớn the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went to lớn her friend's house. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc nhỏ came to lớn an over. They said goodbye to lớn each other and went trang chính late in the the evening.

1. Did Lan go to lớn school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she bởi at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going to lớn visit Do Son next weekend.

2. Are you going to lớn watch T.V this evening?

3. She is going to lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going to lớn visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went to lớn her friend's birthday tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chính late in the evening.

⇒ Tham khảo thêm thắt đề thi đua Tiếng Anh 5 theo dõi thông tư 22: Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu tệp tin nghe

II. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi to lớn Ho Chi Minh City.

A. to lớn fly B. flying C. fly D. to lớn flying

2. ………….. is it from Hanoi to lớn Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. bởi / bởi B. are / bởi C. did / bởi D. are / going to lớn do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go to lớn school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. to lớn ski D. to lớn skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to lớn Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want to lớn have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter to lớn her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going to lớn hold a School Festival.
2. What bởi you usually bởi in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to lớn bởi next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went to lớn visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / to lớn / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chính / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / to lớn / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở nên with;

2 - am trở nên was;

3 - watch trở nên watches;

4 - writein trở nên writing;

5 - play sometimes trở nên sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going to lớn Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

5 - Mary doesn't want to lớn play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to lớn.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ chính A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ to lớn the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom bởi last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going to lớn travel to lớn Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội hiểu không giống những kể từ sót lại tại phần gạch men chân và khoanh tròn trĩnh kể từ bại trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to lớn visit Hanoi this summer. They are going to lớn there by train. And They are going to lớn stay there for six days. They are going to lớn the park and the zoo.

Trả tiếng những thắc mắc tiếp sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to lớn visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng cụt ra mắt về không khí ở nước Việt Nam vô nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm hoàn thành xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter to lớn his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to lớn the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ chính A, B, hoặc C nhằm thích hợp ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ sở hữu cơ hội hiểu không giống những kể từ sót lại tại phần gạch men chân và khoanh tròn trĩnh kể từ bại trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going to lớn visit Hanoi this summer.

d - They are going to lớn there by train.

IV. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở nên những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants to lớn _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here to lớn Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… to lớn school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes to lớn school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here to lớn Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. bởi C . is D . does

5. What bởi you usually bởi summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang lại chính vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants to lớn be a doctor.

7. How far is it from here to lớn Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang lại chính vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu sở hữu nghĩa

1 - How far is it from here to lớn Duc Tho?

2 - Is He going to lớn visit Phu Quoc island.

V. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án chính.

1 . How ……………… bởi you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you bởi at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants to lớn _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi to lớn Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going to lớn skipping rope.

7. _ _ _ you bởi homework last night ?

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án chính.

1 . How ……………… bởi you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you bởi at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want to lớn be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We are  going to lớn play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi in winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án chính.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is he going to lớn travel by bus?

2 - What bởi you usually bởi in winter?

VII. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án số 7

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án chính.

1. Yesterday, he ………… to lớn school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes to lớn school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here to lớn Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What bởi you usually bởi …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở nên những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want to lớn BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We ARE going to lớn play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What bởi you usually bởi IN winter ?.

II. Khoanh tròn trĩnh đáp án chính.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: lặng lẽ sa pa soạn

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở nên câu hoàn hảo.

1 - Is she going to lớn travel by train?

2 - What bởi you usually bởi in spring?

VIII. Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next to lớn D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô đáp án chính.

1. There ______ a book next to lớn the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy vậy  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. bởi C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. bởi C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô câu vấn đáp chính.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she bởi D. No, she doesn’t

2. Where bởi you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next to lớn the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô đáp án chính.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trĩnh vô câu vấn đáp chính.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer to lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter to lớn his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ to lớn school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter to lớn her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go to lớn an engineer B. go to lớn a farmer C. go to lớn the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. to lớn watch D. watched

12. Linda  ______ going to lớn visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words to lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then bởi the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going to lớn visit Do Son. They are going to lớn travel by bus. They’re going to lớn stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to lớn go swimming and take a lot of photos. They are going to lớn buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going to lớn travel?

........................................................................

18. Where are they going to lớn stay?

........................................................................

19. Are they going to lớn go swimming?

........................................................................

20. What are they going to lớn buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words to lớn make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to lớn school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going to lớn visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then bởi the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going to lớn travel by bus.

18 - They are going to lớn stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going to lớn buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án chính (3ms)

1. ………. bởi you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / to lớn C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. bủ / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy vậy. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. bởi D. can

12. This is ……… house.

A. bủ B. I C. my D. he

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở nên kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án chính (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả tiếng những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề thi đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 5 sở hữu đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thành xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang lại thích hợp.

ABĐáp án
1. When bởi you begin the new
school year?
a. In spring
2. What bởi you usually bởi in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When bởi you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, dò thám và sửa lại mang lại chính.

1. What’s the matter to lớn you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger than thở monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chính / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so sánh I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và hoàn thành xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang lại thích hợp.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, dò thám và sửa lại mang lại chính.

1 - to lớn trở nên with

2 - am trở nên was

3 - watchs trở nên watches

4 - is trở nên are

5 - biger trở nên bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch men chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội hiểu tại phần được gạch men chân tiếp sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to lớn travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going to lớn bởi ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to lớn, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse bủ.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to lớn the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ phù hợp hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you bởi yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như trong trường hợp là chính ghi T, nếu như trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích to lớn play football very much and I want to lớn be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants to lớn be a singer because she likes to lớn sing. She wants to lớn be a famous person.

1. Phong likes to lớn play football

2. Phong wants to lớn be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants to lớn be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ gạch men chân sở hữu cơ hội vạc âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội hiểu tại phần được gạch men chân tiếp sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc hoàn thành xong câu.

1.I’m going to lớn travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going to lớn bởi ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to lớn, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở nên đoạn đối thoại.

3. Excuse bủ.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next to lớn the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ phù hợp hoàn thành xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you bởi yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở nên to lớn...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở nên was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở nên play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở nên tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở nên listen to lớn.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở nên Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây nếu như trong trường hợp là chính ghi T, nếu như trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ than thở Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, bủ )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going to lớn _______a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller than thở bủ. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger than thở mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than thở Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older than thở Nam. ______

2. Phong is taller than thở Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller than thở Phong’s ______

4. Nam’s table is longer than thở Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy dò thám và sửa lại mang lại chính. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to lớn bởi in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he bởi in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to lớn cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have to lớn breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh kể từ sở hữu phần gạch men chân vạc âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong các ngoặc nhằm trở nên câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ than thở Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, bủ )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going to lớn ___sing____a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau sở hữu một lỗi sai. Em hãy dò thám và sửa lại mang lại chính.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở nên Do..........................

2. What are you going to lớn bởi in this weekend?

.............in sửa trở nên on.....................

3. What does he bởi in 1982?

.................does sửa trở nên did......................

4. I’m going to lớn cinema this evening.

............cinema sửa trở nên the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở nên worker.................

Xem thêm: soạn văn 12 vợ chồng a phủ

6. What did you have to lớn breakfast?

...............to lớn sửa trở nên for.......................

Tải trọn vẹn cỗ nội dung bô đề thi đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn thi đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 sở hữu đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.