đề tiếng việt lớp 1





Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh canh ty Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ bại liệt canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện hằng ngày lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 1

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Xem thêm: nghị định 138 năm 2020

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé bỏng nằm trong mọi người gói bánh chưng. Ba thì dọn bàn và ghế lấy địa điểm trống không ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh. Sau một hồi vất vả thì cũng sẵn sàng đoạn. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối còn xanh ở bên dưới, rồi mang lại nếp, mang lại đỗ, để thịt heo nhập thân thiết thực hiện nhân. Tiếp theo đòi, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở nên hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u nhanh chóng nhẹn xếp từng cái bánh nhập dòng sản phẩm nồi rộng lớn nhằm lấy lên đường nấu cho chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên mọi người ai ai cũng hạnh phúc và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích phát âm ở trong phần I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền nhập địa điểm trống không iu hoặc ưu 

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy địa điểm trống không ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp nhất, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé bỏng về quê. Bà fake bé bỏng lên đường chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ đem cá rô phi, cá mè, chú cá chép. Chợ đem ngược bầm, ngược dưa, ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang lại bé bỏng. Về căn nhà, bé bỏng nhằm ngược to lớn mang lại bà, ngược nhỏ mang lại bé bỏng. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích phát âm ở trong phần I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền nhập địa điểm trống không s hoặc x 

                                                   Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ có được mưa to lớn.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp nhất, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé bỏng xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang lại bà

Lại nhặt rau củ canh ty u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang lại ông

Là quần áo mang lại tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích phát âm ở trong phần I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé bỏng                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập địa điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền nhập địa điểm trống không ua hoặc ưa

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết canh ty phụ huynh thao tác căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ đem nhập đề trước lúc phát âm trở nên giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt quá lâu thân thiết câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài phát âm ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé bỏng                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên đem từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập địa điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp nhất, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài tập luyện, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập luyện lớp 1:

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1



Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.