hno3 ra n2

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O là phương trình lão hóa khử được trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm biên soạn chỉ dẫn chúng ta học tập ghi chép và cân đối đúng chuẩn phản xạ Lúc cho tới Zn tính năng với HNO3 loãng theo đuổi cách thức thăng vày electron. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ Zn tính năng HNO3 loãng đi ra N2

5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

2. Hướng dẫn cân đối phản xạ Zn tính năng HNO3 loãng

Bạn đang xem: hno3 ra n2

Cân vày phương trình phản xạ Zn + HNO3

→ 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra Lúc cho tới Zn + HNO3 loãng 

Nhiệt chừng thường

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Hệ số của HNO3 nhập phản ứng:

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 = 2 : 3) là

A. 55.

B. 56.

C. 70.

D. 50.

Đáp án B

Phương trình phản ứng

Vì tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 là 2 : 3 => bịa đặt 2 trước N2O và bịa đặt 3 trước N2 sau ê tính tổng eletron nhận = 10.5 – 2.2.1 – 0 = 46

Chọn thông số sao cho tới tổng electron cho tới = tổng elron nhận => nhân 23 ở quy trình cho tới eletron và nhân 1 ở quy trình nhận eletron

23Zn + 56HNO3 → 23Zn(NO3)2 + 2N2O + 3N2 + 28H2O

Câu 2. Cho phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng thông số cân đối (nguyên, tối giản) của phản xạ là

A. 26

B. 28

C. 27

D. 29

Đáp án D: 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

Câu 3. Hòa tan trọn vẹn 6,5 gam Zn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được hỗn hợp X và 0,224 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối hạt nhập hỗn hợp X là

A. 18,90 gam.

B. 17,80 gam.

C. 19,9 gam.

D. 28,35 gam.

Đáp án C

nZn = 6,5/65 = 0,1 (mol); nN2= 0,224/22,4 = 0,01 (mol)

Ta thấy:

necho= 2nZn = 0,4 (mol) > ne nhận = 10nN2 = 0,2 (mol) → Sản phẩm khử sở hữu chứa chấp NH4NO3

Quá trình cho tới – nhận e:

0Zn → Zn+2 + 2e     +5N + 10e → 20N(N2)

2+5N + 8e→−3N (NH4NO3)

Áp dụng bảo toàn e:

2nZn = 10nN2 + 8nNH4NO3

⇔ 2.0,1 = 10.0,01 + 8nNH4NO3 ⇔ nNH4NO3 = 0,0125 (mol)

Muối nhập hỗn hợp X gồm: 0,1 mol Zn(NO3)2 và 0,025 mol NH4NO3

→ mmuối = 0,1.189 + 0,0125.80 = 19,9 gam

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 13,00 gam Zn nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được hỗn hợp X và 0,448 lít khí X có một không hai (đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được 39,8 gam hóa học rắn. Khí X là:

A. NO2

B. N2

C. N2O

D. NO

Đáp án B

Chất rắn khan nhận được chứa chấp Zn(NO3)2 và hoàn toàn có thể sở hữu NH4NO3.

Ta có: nZn(NO3)2 = nZn = 0,2 mol

Giả sử 1 phân tử khí trao thay đổi n electron.

BT electron: n e cho = n e nhận => 2nZn = 8nNH4NO3 + n.n khí => 2.0,2 = 8.0,025 + n.0,02

=> n = 10 => X là N2

Câu 5. Nhiệt phân trọn vẹn 17,0 gam AgNO3 nhận được a gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của a là

A. 2,7 gam.

B. 10,8 gam.

C. 5,4 gam.

D. 13,5 gam.

Đáp án B

Câu 6. Cho 1,12 lít khí N2 tính năng với 4,48 lít khí H2 đưa đến V lít khí NH3 (điều khiếu nại chi chuẩn). hiểu hiệu suất phản xạ là 25%. Tính độ quý hiếm của V?

A. 2,24 lít

B. 5,6 lít

C. 0,56 lít

D. 1,12 lít

Đáp án C

Phương trình hóa học:

Phản ứng: N2 + 3H2 → 2NH3

Ban đầu: 0,05  0,2 mol

(So sánh thấy: 0,05/1 < 0,2/3  nên hiệu suất tính theo đuổi N2 => nN2 pư = 0,05.25% = 0,0125 mol)

N2 + 3H2 → 2NH3

0,0125 → 0,0375 → 0,025

→ V = 0,025.22,4 = 0,56 lít

Câu 7. Điểm kiểu như nhau thân thích khí nito và khí cacbonic là:

A. Đều ko tan nhập nước

B. Đều sở hữu tính Oxi hóa và tính khử

C. Đều ko giữ lại sự cháy và sự sống

D. Tất cả đáp án bên trên đều đúng

Đáp án C

Câu 8. Cho những câu sau nói đến đặc điểm của nito:

1)  Hóa lỏng ở sức nóng chừng vô cùng thấp (-1960C)

2)  Có năng lực đông đúc nhanh

3) Tan nhiều nhập nước

4) Nặng rộng lớn Oxi

5) Kém bền, dễ dẫn đến phân diệt trở nên nitơ vẹn toàn tử

Tìm những đặc điểm ko thuộc sở hữu khí nitơ?

A. (1); (3); (4)

B. (1); (2)

C. (3); (4); (5)

D. (2); (3); (5)

Đáp án C

Xem thêm: cắt mái bay

3) Tan nhiều nhập nước

4) Nặng rộng lớn Oxi

5) Kém bền, dễ dẫn đến phân diệt trở nên nitơ vẹn toàn tử

Câu 9. Cho tổng hợp X bao gồm 0,05 mol Cu; 0,1 mol Zn; 0,15 mol Al nhập 500 ml hỗn hợp HCl. Phản ứng kết đôn đốc nhận được hỗn hợp Y và tổng hợp rắn Z. Cho Z và hỗn hợp HNO3 sở hữu dư nhận được 2,24 lít NO (đktc). Tìm mật độ hỗn hợp HCl

A. 1,8M

B. 3M

C. 0,9M

D. 2,5M

Đáp án C

Các quy trình trao thay đổi electron là:

Quá trình cho tới e

Cu → Cu2+ + 2e

Zn → Zn2+ + 2e

Al → Al3+ + 3e

Quá trình nhận e

2H+ + 2e → H2

N+5 + 3e → N+2

Áp dụng bảo toàn electron tớ có

2nCu + 2nZn + 3nAl = nHCl + 3nNO

=> 2.0,05 + 2.0,1 + 3.0,15 = nH+ + 3.0,1 => nH+ = 0,45 mol

⇒ nHCl = 0,45 mol ⇒ CM HCl = 0,9M

Câu 10. Cho hỗn hợp NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp chứa chấp AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa A. Nung A được hóa học rắn B. Cho luồng hiđro trải qua B nung rét tiếp tục nhận được hóa học rắn này nhập số những hóa học sau?

A. Zn và Al2O3.

B. Al và Zn.

C. Al2O3.

D. Al và ZnO.

Đáp án B

AlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → [Zn(NH3)6](OH)2

Câu 11. Hoà tan không còn lếu phù hợp X bao gồm Zn và ZnO nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh đi ra và nhập hỗn hợp chứa chấp 56,7 gam Zn(NO3)2 và 4 gam NH4NO3. Phần trăm lượng Zn nhập X là

A. 33,33%

B. 66,67%

C. 61,61%

D. 50,00%

Đáp án B

nZn(NO3)2 = 0,3 mol;

nNH4NO3 = 0,05 mol

ZnO tính năng với HNO3 ko sinh đi ra thành phầm khử vì như thế tiếp tục đạt số lão hóa tối đa

Bảo toàn e: 2.nZn = 8.nNH4NO3 => nZn = 4.0,05 = 0,2 mol

Bảo toàn yếu tắc Zn: nZn(NO3)2 = nZn + nZnO

=> nZnO = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

%mZn = 0,2.65/(0,2.65 + 0,1.81).100% = 61,61%

Câu 12. Cho m (g) lếu phù hợp Mg, Al, Zn tính năng với 0,112 lit Cl2 ở đktc, phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn X. Cho X tính năng với hỗn hợp axit HCl dư nhận được hỗn hợp Y và 0,168 lit H2 đktc. Làm thô hỗn hợp Y thu được một,245 gam hóa học rắn khan. m có mức giá trị là:

A. 0,3575

B. 1,4300

C. 2,1400

D. 0,7150

Đáp án A

nCl2 = 0,005 mol

nH2 = 0,0075 mol

nCl– = 2nCl2 + 2nH2 = 0,025 mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mCl

=> 1,245 = mKL+ mCl– = m + 0,025.35,5

=> m= 0,3575 g

Câu 13. Dãy sắt kẽm kim loại này trong những sản phẩm tại đây bao gồm những sắt kẽm kim loại đều ko tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Đáp án C

Câu 14. Cho lếu phù hợp bao gồm 1 mol hóa học A và 1 mol hóa học B tính năng không còn với hỗn hợp H2SO4 đăc, rét (dư) đưa đến 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học A, B là

A. Fe, Fe2O3

B. Fe, FeO

C. Fe3O4, Fe2O3

D. FeO, Fe3O4

Đáp án D

Xét quy trình cho tới – nhận e:

Cho e:

Fe: Fe0→Fe+3 + 3e

FeO: +2Fe →+3Fe + 1e

Fe3O4: +8/3Fe3 3+3Fe + 1e

Nhận e: S+6→S+4 + 2e

A. FeO, Fe3O4 : nSO2 = (1+1)/2 = 1 mol

B. Fe3O4, Fe2O3: nSO2 = một nửa = 0,5 mol

C. Fe, Fe2O3: nSO2= 3/2= 1,5mol

D. Fe, FeO: nSO2 = (3 + 1)/2 = 2 mol

————————————–

Mời chúng ta tìm hiểu thêm một trong những tư liệu liên quan 

  THPT Ngô Thì Nhậm tiếp tục gửi cho tới các bạn Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O được trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm biên soạn. Nội dung tư liệu canh ty chúng ta biết phương pháp ghi chép và cân đối phương trình phản xạ Lúc cho tới Zn tính năng với HNO3 loãng, kể từ ê hoàn toàn có thể phân biệt hiện tượng lạ sau phản xạ.

  Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích nhập quy trình học hành như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 12, Giải bài bác tập dượt Vật Lí 12 ,….

  Ngoài đi ra, trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.

  Đăng bởi: trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Giáo dục

  Xem thêm: phong trào cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào

  Nội dung nội dung bài viết được đăng lên vày thầy cô ngôi trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đó là ngôi trường trung học tập phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép bên dưới từng kiểu dáng.