last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

Câu hỏi:

04/04/2020 43,011

Bạn đang xem: last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Last week Mark told mạ that he got very bored with his present job and is looking for a new one.

C. is looking         

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Sửa is looking => was looking. 

Động kể từ vô mệnh đề loại gián tiếp cần thiết phân tách lùi thì.

Dịch: Tuần trước, Mark bảo tôi rằng anh ấy ngán việc làm lúc này và đang được lần tìm tòi 1 việc làm mới mẻ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She got the job ______ the fact that she had very little experience.

A. although          

B. because  

C. despite    

D. because of

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

As a government official, Benjamin Franklin often traveled abroad.

A. overseas 

B. alone     

C. widely    

D. secretly

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

It is reported that the prisoners escaped by means of a helicopter.

A. The prisoners is reported to tát have escaped by means of a helicopter.

Xem thêm: công thức tính diện tích toàn phần

B. The prisoners are reported to tát have escaped by means of a helicopter

C. The prisoners are reported to tát escape by means of a helicopter.

D. The prisoners are reported to tát have been escaped by means of a helicopter.

Câu 4:

This building ______ finished by the kết thúc of 2020.

A. will  be 

B. will have been            

C. is going to tát be  

D. is

Câu 5:

Were you aware ______ the regulations against smoking in this area?

A. with       

B. about      

C. of           

D. in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Japanese initially used jeweled objects to tát decorate swords and ceremonial items.

A. Japanese          

B. used        

C. decorate  

Xem thêm: kinh tế pháp luật lớp 10

D. items