mời tiếng anh là gì

Bản dịch

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

expand_more It was sánh kind of you vĩ đại write / invite bu / send me…

Bạn đang xem: mời tiếng anh là gì

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

It was sánh kind of you vĩ đại write / invite / send…

Trân trọng mời chúng ta cho tới tham gia lễ đính ước của... và... vào trong ngày...

You are cordially invited vĩ đại … and … engagement các buổi party on…

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi trân trọng mời chúng ta cho tới sử dụng bữa tối nằm trong công ty chúng tôi nhằm ăn mừng...

We request the pleasure of your company at a dinner vĩ đại celebrate…

Chúng tôi van nài mời chúng ta cho tới tham gia 1 trong các buổi tiệc thân thích bè bạn nhằm ăn mừng...

We are having a các buổi party amongst friends vĩ đại celebrate…and we would be very glad if you could come.

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

I am very grateful vĩ đại you for letting bu know / offering bu / writing vĩ đại me…

Thân mời chúng ta... cho tới tham gia lễ trở nên thơm của... và... vào trong ngày... bên trên...

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

I am very grateful vĩ đại you for letting bu know / offering / writing…

Trân trọng mời chúng ta cho tới tham gia lễ đính ước của... và... vào trong ngày...

You are cordially invited vĩ đại … and … engagement các buổi party on…

Chúng tôi van nài trân trọng mời chúng ta cho tới cộng đồng vui mừng nằm trong công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân thời cơ...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

,van nài trân trọng mời ông / bà cho tới tham gia lễ trở nên thơm của nhì con cháu căn nhà công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên...

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

It was sánh kind of you vĩ đại write / invite bu / send me…

Mời chúng ta cho tới tham gia lễ đính ước của... và...

Xem thêm: nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Come and join us at a các buổi party for…and…to celebrate their engagement.

Mình đặc biệt vui mừng Khi cảm nhận được thư / điều mời / vật dụng / vàng chúng ta gửi.

It was sánh kind of you vĩ đại write / invite / send…

Cảm ơn chúng ta tiếp tục gửi thư / điều mời / vật dụng / vàng cho bản thân.

Many thanks for sending / inviting / enclosing…

Bạn đem gửi mang lại tôi thư mời nhập học tập đầu tiên không?

Are you going vĩ đại send bu a formal offer?

Chúng tớ chuồn ăn trưa/tối nhé, tôi mời.

I am treating you vĩ đại lunch/dinner.

Cho anh/em mời em/anh một ly nhé?

May I buy you something vĩ đại drink?

Trân trọng mời chúng ta cho tới tham gia...

You are cordially invited to…

Cô dâu... và chú rể... van nài trân trọng mời chúng ta tham gia lễ trở nên thơm của nhì người.

Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome vĩ đại come and enjoy the special day with them.

Ví dụ về đơn ngữ

After a long dark night of the soul, he decided vĩ đại turn the invitation down.

After this performance, she started vĩ đại receive invitations vĩ đại perform from around the world.

At the time, high-school networks required an invitation vĩ đại join.

The closed reserve is only open vĩ đại scientists by special invitation.

Therefore, a group of technical experts began work on a public model, and other companies responded vĩ đại the invitation vĩ đại participate.

On a few occasions popes convoked a general council before imposing an income tax, but more often imposed the tax solely on their own authority.

It is necessary vĩ đại convoke a real national conference and not of the type vĩ đại propitiate regions for tư vấn.

Xem thêm: kiểm tra về truyện trung đại

A modest percentage of those who take the written exam will be convoked vĩ đại take the interview.

By convoking the conference the government hopes vĩ đại bring everybody together vĩ đại discuss our differences and ventilate our grievances.

The chambers had the power vĩ đại question the ministers of the executive power, convoking them vĩ đại present at them.