những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

Câu 15: Những phép tắc toán quan lại hệ: > (lớn hơn), < (nhỏ hơn) , ...
=> Đáp án B
Câu 16: Phép MOD là phép tắc tính phân chia lấy phần dư
=> Đáp án B
Câu 17: Để tính bình phương của x, tao người sử dụng hàm sqr(x)
=> Đáp án D
Câu 18: Biến M nhận tài liệu số vẹn toàn dương, N nhận tài liệu số thập phân
=> Đáp án C
Câu 19: Điều kiện: x vẹn toàn dương ở trong tầm 0 .. 255
Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Không với đáp án phù hợp
Câu 20: Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Đáp án B
Câu 21: Ngôn ngữ xây dựng bậc cao ngay sát với ngữ điệu tự động nhiên
=> Đáp án C
Câu 22: Trong quy trình tiến hành lịch trình, hằng có mức giá trị ko đổi
=> Đáp án A
Câu 23: Các kể từ SQR, SQRT nằm trong loại thương hiệu lệnh
Câu 24: Biểu biểu diễn của hằng: A11
=> Đáp án C

Bạn đang xem: những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: hình nền máy tính cute 4k

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Xem thêm: hình nền máy tính 1366x768 cute