phát biểu nào sau đây đúng về mảng một chiều

  1. Lớp 11

  2. Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

hint-header

Cập nhật ngày: 04-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Trung


Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

A

Là mặt hàng hữu hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

B

Chỉ là mặt hàng những số nguyên vẹn.

C

Mảng ko chứa chấp những kí tự động là vần âm.

D

Là mặt hàng vô hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

Chủ đề liên quan

Cú pháp khai báo thẳng đổi mới mảng một chiều sở hữu dạng:

A

Var <tên đổi mới mảng> : aray [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

B

Var <tên đổi mới mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

C

Var <tên đổi mới mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử> ;

D

Var <tên đổi mới mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Lệnh lặp For – bởi được dùng khi: (chọn phương án đích nhất)

A

Lặp với số lượt biết trước.

B

Lặp với số lượt chưa chắc chắn trước.

C

Lặp với số lượt rất có thể biết trước.

D

Lặp với số lượt ko khi nào biết trước.

Cách viết lách này tại đây tham ô chiếu đích phần tử sở hữu chỉ số là i của mảng D?

A

D[',i',]

B

D['i']

C

D[i]

D

D(i)

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm phần tử sở hữu chỉ số i của mảng D?

A

Write(D[i]);

B

Write(D{i});

C

Write(D(i));

D

Write(D[i]);

Câu mệnh lệnh dùng để làm nhập độ quý hiếm mang đến thành phần nhập mảng?

A

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Kiểu chỉ số>]);

B

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Biến đếm>]);

C

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số cuối>]);

D

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số đầu>]);

Với khai báo mảng Var B:array[1..50] of word; tao viết lách tham ô chiếu thành phần loại 50 như vậy nào?

A

B(50)

B

B[50]

C

B:[50]

D

B.[50]

Cho khai báo mảng:
Var ArrayInt: Array [1 .. 10] of integer;
Hỏi ArrayInt là gì?

A

Tên biến mảng.

B

Tên loại mảng.

C

Kiểu chỉ số.

D

Kiểu thành phần.

Cho khai báo mảng Day_So như sau:
Var Day_So: array[-15..15] of integer;
Hỏi mảng Day_So chứa chấp tối domain authority từng nào phần tử?

A

30.

B

31.

C

1.

D

0.

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG về biểu thức ĐK Lúc đánh giá giá trị một thành phần loại i của mảng A sở hữu ở trong vòng (-5; 10)?

A

(A[i] > -5) or (A[i] < 10)

B

(A[i] < -5) and (A[i] >10)

C

(-5 < A[i] < 10)

D

(A[i] > -5) and (A[i] < 10)

Cho khai báo mảng:
Var a: array[1..100] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
Write(‘ Nhap n’); readln(n);
For i:=1 to tướng n do
Begin
Write(‘a[‘,i,’]=’);
readln(a[i]);
End;

Xem thêm: độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền bắc thấp hơn miền nam vì

A

Đếm số thành phần của mảng A.

B

In đi ra màn hình hiển thị những thành phần của mảng A.

C

Nhập nhập mảng A bao gồm n thành phần loại thực.

D

Nhập nhập mảng A bao gồm 100 thành phần loại thực.

Trong ngôn từ xây dựng Pascal, đoạn công tác sau tiến hành việc này trong những việc sau (A là mảng số sở hữu N phần tử)?
S:=0;
For i:=1 to tướng N bởi S:=S+A[i];

A

Tính tổng những thành phần của mảng A;

B

In đi ra màn hình hiển thị mảng A;

C

Đếm số thành phần của mảng A;

D

Nhập những thành phần của mảng A

Cho khai báo đổi mới mảng sau:
Var a:array[0..16] of byte;
Câu mệnh lệnh này tại đây in đi ra toàn bộ những thành phần của mảng?

A

For i:=0 to tướng 16 bởi write(a[i]:3);

B

For i:= 0 to tướng 15 bởi write(a[i]:3);

C

For i:=16 down to tướng 0 bởi write(a[i]:3);

D

For i:=16 downto 1 bởi write(a[i]:3);

Cho khai báo mảng:
Var a: array[0..50] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
k:= 0 ;
for i:= 1 to tướng 50 do
if a[i] > a[k] then k:= i ;
Hãy cho biết thêm mặt hàng những câu mệnh lệnh bên trên tiến hành việc làm này sau?

A

Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng.

B

Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng.

C

Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng.

D

Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng.

Thuật toán nhằm giải Việc này tại đây sở hữu dùng cấu tạo lặp?

A

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của 2 số a, b.

B

Tính chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh là a.

C

Tính Tổng S =1+2+3...+ N.

D

Giải phương trình ax+b=0.

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

A

for < đổi mới đếm> = < Giá trị đầu > to tướng < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

B

for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C

for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D

for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu > to tướng < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Trong câu mệnh lệnh lặp dạng tiến:
For <biến đếm>:=<Giá trị đầu> to tướng <Giá trị cuối> bởi <câu lệnh>; thì <biến đếm> cần sở hữu loại tài liệu nào?

A

Thường sở hữu kiều nguyên vẹn.

B

 Có loại thực.

C

Có loại logic

D

 Thường sở hữu loại nguyên vẹn hoặc thực.

Trong vòng lặp For – bởi dạng tiến thủ. Giá trị của đổi mới kiểm đếm

A

Tự động sụt giảm 1.

B

Tự động kiểm soát và điều chỉnh.

C

Chỉ tăng Lúc sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi độ quý hiếm.

D

Được không thay đổi.

Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm đếm nhập mệnh lệnh lặp For – bởi là:

A

Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

B

Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu.

C

Có loại số thực.

D

Không cần được xác lập loại dữ liệu

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG ở dạng lặp tiến For – bởi ?

A

Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối.

B

Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì độ quý hiếm cuối.

C

Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối.

D

Giá trị đầu cần bởi vì độ quý hiếm cuối.

Câu lệnh while – bởi có cú pháp này bên dưới đây?

A

white <điều kiện> bởi <câu lệnh>;

B

while <điều kiện> bởi <câu lệnh>;

C

while <điều kiện> to tướng <câu lệnh>;

D

while <điều kiện> begin <câu lệnh>;end;

Xem thêm: hình nào có trục đối xứng