phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

MẪU 03A-HD/HU

ĐẢNG BỘ……………………

Bạn đang xem: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày … mon … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy điểm cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện tại Quy ấn định số 213-QĐ/TW, ngày 02 mon 01 năm 2020 của Sở Chính trị về trách móc nhiệm của đảng viên đang được công tác làm việc thông thường xuyên lưu giữ côn trùng tương tác với tổ chức triển khai đảng và dân chúng điểm trú ngụ.

Đảng ủy/chi cỗ ……………………………………. trân trọng ý kiến đề xuất Chi ủy đánh giá về đảng viên ………………………………………………. bên trên điểm trú ngụ (theo hình mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, đóng góp vết, ghi rõ rệt bọn họ và tên)


MẪU 03B-HD/HU

ĐẢNG ỦY XÃ, THỊ TRẤN
CHI BỘ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày … mon … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

đảng viên đang được công tác làm việc thông thường xuyên lưu giữ côn trùng tương tác

với tổ chức triển khai đảng và dân chúng điểm cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác làm việc mặt mày trận thôn, phiên bản, khu vực người ở, tổ dân phố thống nhất đánh giá về đảng viên …………………………………………………như sau:

1. Nêu gương về phẩm hóa học chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống và đẩy mạnh tầm quan trọng chi phí phong, kiểu mẫu của những người cán cỗ, đảng viên trước dân chúng điểm trú ngụ.

Nêu gương chất lượng □                  Nêu gương □                    Chưa nêu gương □

2. Gương hình mẫu triển khai nhiệm vụ công dân; tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và dân chúng bên trên địa phận người ở triển khai những căn nhà trương, đàng lối của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước và những quy ấn định của khu vực điểm trú ngụ. Tham gia và hoạt động mái ấm gia đình nhập cuộc những cuộc hoạt động, những trào lưu đua đua bởi khu vực trừng trị động.

Gương hình mẫu tiên phong □              Gương hình mẫu □                 Chưa kiểu mẫu □

3. Tham gia khá đầy đủ, tráng lệ những buổi họp đinh kỳ và tích rất rất nhập cuộc những buổi họp không giống bởi cung cấp ủy điểm trú ngụ triệu tập; nhập cuộc những buổi họp của dân chúng điểm trú ngụ.

Tham gia khá đầy đủ □                Tham gia gần đầy đầy đủ □            Không nhập cuộc □

4. Thường xuyên lưu giữ côn trùng tương tác với chi ủy, trưởng thôn, phiên bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác làm việc mặt mày trận điểm trú ngụ nhằm thâu tóm tình hình nhân dân; phản ánh những chủ ý của dân chúng cho tới phòng ban sở hữu thẩm quyền. Tích rất rất nhập cuộc hùn chủ ý với chi ủy, chi cỗ, đảng ủy hạ tầng điểm trú ngụ về những việc làm cộng đồng của khu vực, nhất là những yếu tố bức xúc ở thôn, phiên bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích rất rất □            Thường xuyên □                 Chưa thông thường xuyên □

5. Tuyên truyền, hoạt động dân chúng nhập cuộc hùn ý kiến tạo Đảng, kiến tạo cơ quan ban ngành ở cơ sở; giám sát cán cỗ, đảng viên trong những việc tu chăm sóc, tập luyện đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống và triển khai trách móc nhiệm nêu gương. Vận động mái ấm gia đình và dân chúng kiến tạo quan hệ khăng khít cấu kết, kiến tạo cuộc sống văn hóa truyền thống ở khu vực người ở.

Rất tích rất rất □                      Tích rất rất □                             Chưa tích rất rất □

6. Đề nghị cung cấp ủy hạ tầng điểm đảng viên công tác làm việc biểu dương hoặc đánh giá xử lý theo đuổi quy ấn định so với đảng viên ko triển khai chất lượng.

Biểu dương □                        Không ý kiến đề xuất □                      Xem xét xử lý □

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

7. Nhận xét không giống ………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, THỊ TRẤN
(Ký thương hiệu, đóng góp vết, ghi rõ rệt bọn họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ và tên)