skill 1 unit 4 lớp 8


1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures. 2. Read the passage and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class. 5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home page each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to lớn the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skill 1 unit 4 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Write the words and phrase from the box under the correct pictures.

(Viết những kể từ và cụm kể từ vô vỏ hộp bên dưới những hình hình ảnh đúng đắn.)

            open fire                        posts                             staircase

Lời giải chi tiết:

1. staircase: bậc cầu thang

2. open fire: bếp lửa

3. post: cột nhà

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passage and tick () T (True) or F (False).

(Đọc đoạn văn và lưu lại () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

Stilt houses

Stilt houses are popular among different ethnic minority groups, from the Thai in the Northern Highlands to lớn the Khmer in the Mekong Delta. The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.

Stilt houses are made from natural materials lượt thích wood, bamboo, and leaves. They stand on strong posts, about two or three metres above the ground. This allows them to lớn keep people safe from wild animals. People climb a seven- or nine-step staircase to lớn enter the house. The most important place in the house is the kitchen. It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.

The stilt houses of the Tay and Nung usually overlook a field. The stilt houses of the Thai, however, face mountains or a forest. The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village. These communal houses are the largest and tallest ones in the village.

1. Only a few minority groups live in stilt houses.

2. All stilt houses look alike.

3. Family gatherings take place by the open fire in the middle of the house.

4. The Rong house serves as the center of an Ede village.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nhà sàn

Nhà sàn thông dụng với những dân tộc bản địa thiểu số, kể từ dân tộc bản địa Thái ở vùng cao phía Bắc cho tới người Khơ-me ở Đồng tự sông Cửu Long. Loại ngôi nhà này còn có nhiều kích thước và mẫu mã, và thể hiện nay được văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử của gia chủ.

Nhà sàn được tạo kể từ những nguyên vật liệu bất ngờ như mộc, tre, và lá cây. Nó đứng bên trên những dòng sản phẩm cột ngôi nhà vững chãi, cao khoảng chừng 2 cho tới 3m tính kể từ mặt mũi khu đất. Vấn đề này chung bảo đảm quả đât ngoài những động vật hoang dã hoang dại. Mọi người trèo lên khoảng chừng 7 cho tới 9 bậc thang nhằm vô ngôi nhà. Nơi cần thiết nhất của căn nhà là ngôi nhà nhà bếp. Nó sở hữu một nhà bếp lửa ở đằm thắm ngôi nhà. Nó là điểm nhằm triệu tập những member vô mái ấm gia đình hoặc là để tiếp khách hàng.

Nhà sàn của những người Tày và người Nùng thông thường nhìn đi ra ruộng vườn. Tuy nhiên ngôi nhà sàn của những người Thái thì tiếp tục nhìn đi ra núi hoặc rừng. Người Bana và Ê-đê sở hữu một căn nhà xã hội (gọi là ngôi nhà Rông) ở đằm thắm xã. Những căn nhà này là những căn nhà lớn số 1 và tối đa vô xã.

Lời giải chi tiết:

1. F

Only a few minority groups live in stilt houses.

(Chỉ sở hữu vài ba dân tộc bản địa thiểu số sinh sống vô ngôi nhà sàn.)

Thông tin: Stilt houses are popular among different ethnic minority groups, from the Thai in the Northern Highlands to lớn the Khmer in the Mekong Delta.

(Nhà sàn thông dụng với những dân tộc bản địa thiểu số, kể từ dân tộc bản địa Thái ở vùng cao phía Bắc cho tới người Khơ-me ở Đồng tự sông Cửu Long.)

2. F

All stilt houses look alike.

(Tất cả những căn nhà rông đều kiểu như nhau.)

Thông tin: The houses come in different sizes and styles, and show the traditional culture of their owners.

(Loại ngôi nhà này còn có nhiều kích thước và mẫu mã, và thể hiện nay được văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử của gia chủ.)

3. T

Family gatherings take place by the open fire in the middle of the house.

(Cuộc sum vầy mái ấm gia đình thông thường ra mắt ở nhà bếp lửa đằm thắm ngôi nhà.)

Thông tin: The most important place in the house is the kitchen. It has an open fire in the middle of the house. It is the place for family gatherings and receiving guests.

(Nơi cần thiết nhất của căn nhà là ngôi nhà nhà bếp. Nó sở hữu một nhà bếp lửa ở đằm thắm ngôi nhà. Nó là điểm nhằm triệu tập những member vô mái ấm gia đình hoặc là để tiếp khách hàng.)

4. T

 The Rong house serves as the center of an Ede village.

(Nhà Rông ở đằm thắm xã của những người Ê-đê.)

Thông tin: The Bahnar and Ede have a communal house (called a Rong house) as the heart of their village.

(Người Bana và Ê-đê sở hữu một căn nhà xã hội (gọi là ngôi nhà Rông) ở đằm thắm xã.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the passage again and fill in each blank with ONE word.

(Đọc đoạn văn một đợt tiếp nhữa và điền vào cụ thể từng vị trí trống rỗng với MỘT kể từ.)

1. A stilt house shows the _____ culture of the owner.

2. The Tay’s and Nung’s stilt houses overlook a _____.

3. The Thai's stilt houses overlook a _____ or _____.

4. The largest and tallest house in an Ede village is the _____ house.

Lời giải chi tiết:

1. traditional

2. fields

3. forest - mountain

4. Rong

1. A stilt house shows the traditional culture of the owner.

(Nhà sàn thể hiện nay văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử của gia ngôi nhà.)

2. The Tay’s and Nung’s stilt houses overlook a field.

(Nhà sàn của những người Tày và người Nùng nhìn đi ra ruộng lúa.)

3. The Thai's stilt houses overlook a forest or mountain.

(Nhà sàn của những người Thái nhìn đi ra rừng hoặc núi.)

4. The largest and tallest house in an Ede village is the Rong house.

(Ngôi ngôi nhà tối đa và lớn số 1 vô xã người Ê-đê là ngôi nhà Rông.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Discuss and tick () the features of a stilt house from the list below. Share your opinions with the class.

(Làm việc theo gót cặp. Thảo luận và lưu lại () những công dụng của một căn nhà sàn kể từ list sau đây. Chia sẻ chủ ý của khách hàng đối với cả lớp.)

A stilt house ____________.

has a flat cement roof

stands on big posts

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

is made from natural materials

has a modern toilet

is a flat in a big block

is close to lớn nature

Lời giải chi tiết:

A stilt house ____________.

(Một căn nhà sàn _____.)

has a flat cement roof

(có cái ngôi nhà phẳng lặng thực hiện tự xi măng)

stands on big posts

(đứng phía trên những cây cột lớn)

is made from natural materials

(được thực hiện kể từ những nguyên vật liệu tự động nhiên)

has a modern toilet

(có một Tolet hiện nay đại)

is a flat in a big block

(là 1 căn hộ vô một tòa ngôi nhà lớn)

is close to lớn nature

(gần gũi với thiên nhiên)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer about the type of home page each of you lives in. Take notes of your partner’s answers and report what you find to lớn the class.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp về loại ngôi nhà nhưng mà từng người đang được sinh sống. Ghi chép câu vấn đáp của đối tác chiến lược của khách hàng và report những gì các bạn tìm ra cho tất cả lớp.)

Suggested questions:

(Câu căn vặn khêu gợi ý)

- What type of home page tự you live in? (a flat, a house, a detached house, a stilt house, a farmhouse, a cottage, a tree house, ...)

(Bạn sinh sống vô loại ngôi nhà nào? (căn hộ, nhà tại, ngôi nhà riêng biệt, ngôi nhà sàn, một nông trại, một căn nhà tranh giành, một căn nhà bên trên cây, ...))

- What materials is it made from?

(Nó được tạo kể từ vật liệu gì?)

- What is the most important part of your home? What tự you tự there?

(Phần cần thiết nhất vô ngôi nhà của khách hàng là gì? quý khách hàng làm cái gi ở đó?)

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Type of house

(Loại nhà)

Material

(Vật liệu)

Important part of the house – Activity

(Phần cần thiết nhất của căn nhà – hoạt động)

An

a flat

(chung cư)

brick and cement

(gạch và xi măng)

living room – watching TV with the family

(phòng khách hàng – coi TV với gia đình)

Bảo

a detached house

(nhà biệt lập)

brick and cement

(gạch và xi măng)

garden – where the family members relax and hold party

(sân vườn – điểm những member vô mái ấm gia đình nghỉ dưỡng và tổ chức triển khai tiệc)

Chi

stilt house

(nhà sàn)

woods, bamboo tree, leaves

(gỗ, tre và lá cây)

kitchen – place for family gathering and receiving guest

(nhà nhà bếp – điểm nhằm sum vầy mái ấm gia đình và đón khách)

Dung

a flat

(chung cư)

brick and cement

(gạch và xi măng)

living room – receiving guest

(phòng khách hàng – đón khách)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2

  1. Match the phrases with the correct pictures. 2. Listen and tick (✓) the activities that minority children tự to lớn help their families. 3. Listen again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Note five things you tự to lớn help your family. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you tự to lớn help your family. Use the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Looking back

  1. Match the words and phrases with the pictures. 2. Complete the sentences with the word and phrases from the box. 3. Write questions from the clues. 4. There is one incorrect underlined word in each sentence. Circle and correct it.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Project

  1. Choose an ethnic group in Viet Nam you are most interested in. 2. Do a little research about it, focusing on its: 3. Make a poster (including pictures and information) to lớn introduce the group. 4. Present your poster to lớn the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make a similar conversation to lớn ask and give opinions about these topics. 3. QUIZ. How much tự you know about ethnic groups in Viet Nam? 4. Work in pairs. Read the information below about the Jrai. Take turns to lớn ask and answer about the information. 5. Work in groups. Share with your group the information about the Jrai people you find interesting.

 • Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Change the sentences into Yes / No questions. 2. Choose the correct question word for each question below. 3. Write C (countable) or U (uncountable) for the underlined words. 4. Fill in each blank with a, much, many, a little, or a few. 5. GAME. Word games Work in groups. Think of six nouns related to lớn each of the topics below, in which three nouns are countable and three nouns are uncountable. The group that comes up with the correct six words first wins.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: lịch nghỉ 2/9/2023

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.