skills 2 unit 9 lớp 8Lời giải bài xích luyện Unit 9 lớp 8 Skills 2 trang 99 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 9.

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Listening

1 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn nhập hình ảnh và vấn đáp những câu hỏi)

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

A torch, a mask, a lamp, a whistle, a bottle of water, some medicine, matches, a radio, some plasters, a candle, a multi-purpose knife, some batteries, a blanket.

Hướng dẫn dịch:

Đèn pin, mặt mũi nạ, đèn, bé, lọ nước, dung dịch, diêm, radio, thạch cao, nến, dao nhiều chức năng, pin, chăn.

2 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen đồ sộ a broadcast. Put the activities (1- 6) in the correct column. (Nghe một lịch trình phân phát sóng. Đặt những sinh hoạt (1- 6) nhập đích thị cột)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. Listen đồ sộ instructions from local authorities

2. Prepare an emergency kit

3. Stay inside the house

4. Keep away from dangerous areas

5. Avoid windows and glass doors

6. Strengthen houses

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

+) Before a storm: 2, 6

Quảng cáo

+) During a storm: 3, 5

+) After a storm: 1, 4

Nội dung bài xích nghe:

This is Ambien Commune radio station. The storm season is coming. So today's special program will tell you about what you should bởi before, during and after a storm. Before a storm, each family should prepare an emergency kit with necessary things lượt thích plasters, basic medicine, a whistle, bottles of water, food, etc. Bring in outdoor things lượt thích flower pots or rubbish bins because they can get blown away by strong winds strengthen your house. If necessary during a storm, stay inside even when the rain and winds stop. Wait, because the storm may start up again. Stay away from Windows and glass doors. They could break and hurt you. Gather in the safest room in the house. After the storm, don't leave your house right away. Listen đồ sộ important instructions from local authorities. They may warn you about which parts of your area are dangerous and should be avoided. Stay away from broken power lines.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đây là đài phân phát thanh Ambien. Mùa bão sắp đến. Vì vậy, lịch trình quan trọng thời điểm ngày hôm nay tiếp tục cho tới chúng ta biết những việc nên nấu trước, nhập và sau cơn lốc. Trước Lúc với bão, từng mái ấm gia đình nên sẵn sàng một bộ đồ áo khẩn cung cấp với những loại quan trọng như cao dán, dung dịch cơ phiên bản, bé, lọ nước, thực phẩm, v.v. Mang theo đòi những đồ dùng ngoài cộng đồng như bồn hoa, thùng rác rưởi vì như thế bọn chúng hoàn toàn có thể bị dông mạnh thổi cất cánh gia tăng căn nhà của doanh nghiệp. Nếu quan trọng nhập cơn lốc, hãy ở nhập mái ấm trong cả Lúc mưa và dông tạnh. Đợi đang được, vì như thế cơn lốc hoàn toàn có thể chính thức lại. Tránh xa xăm Windows và cửa ngõ kính. Họ hoàn toàn có thể đánh tan và thực hiện tổn hại chúng ta. Tập ăn ý nhập căn chống an toàn và đáng tin cậy nhất nhập mái ấm. Sau cơn lốc, chớ rời ngoài mái ấm ngay lập tức. Lắng nghe những chỉ dẫn cần thiết kể từ tổ chức chính quyền khu vực. Họ hoàn toàn có thể chú ý chúng ta về những phần nguy nan nhập điểm của doanh nghiệp và nên rời. Tránh xa xăm những đàng thừng năng lượng điện bị hư đốn.

3 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. (Nghe lại và lưu lại T (True) hoặc F (Sai) cho từng câu)

Bài nghe:

1. The broadcast is on TV.

2. You should bring flowerpots and rubbish bins into the house.

3. Right after the storm, you can leave your trang chủ.

4. The local authority man warn you about dangerous places.

Hướng dẫn dịch:

1. Chương trình phân phát sóng bên trên TV.

2. Quý khách hàng nên đem bồn hoa và thùng rác rưởi vào trong nhà.

3. Ngay sau cơn lốc, chúng ta cũng có thể rời ngoài mái ấm của tôi.

4. Chính quyền khu vực chú ý chúng ta về những điểm nguy nan.

Đáp án:

Writing

4 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss what you should bởi before, during and after a flood. Write your ideas in the columns. (Làm việc theo đòi cặp. Thảo luận về những gì chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt. Viết ý tưởng phát minh của doanh nghiệp trong số cột)

Gợi ý:

Before a flood

During a flood

After a flood

- Prepare an emergency kit.

- Check your insurance.

- Listen đồ sộ local radio.

- Stay inside a safe and high place.

- Follow the routes specified by officials.

- Time permitting, leave a note informing others when you left and where you went.

- Avoid moving water.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas.

- Return trang chủ only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Trước một cơn lũ

Trong một cơn lũ

Sau một cơn lũ

- Chuẩn bị một cỗ khí cụ khẩn cung cấp.

- Kiểm tra bảo đảm của doanh nghiệp.

- Nghe đài khu vực.

- Tại nhập một điểm an toàn và đáng tin cậy và cao.

Xem thêm: google dịch tình trạng hiện tại

- Đi theo đòi trong suốt lộ trình bởi cán cỗ hướng dẫn và chỉ định.

- Nếu thời hạn được chấp nhận, hãy nhằm lại tin nhắn thông tin cho tất cả những người không giống khi chúng ta rời lên đường và chúng ta đã đi được đâu.

- Tránh nước dịch rời.

- Lực lượng cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ.

- Chỉ về lại quê hương Lúc ban ngành tính năng cho biết thêm đang được an toàn và đáng tin cậy.

5 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write instructions (80 - 100 words) about things đồ sộ bởi before, during, and after a flood (Viết chỉ dẫn (80 - 100 từ) về những việc cần thiết nấu trước, nhập và sau lũ lụt)

Gợi ý:

Here a things you should bởi before, during and after a flood.

Before:

- Build an emergency kit and make a family communications plan.

- Avoid building in a floodplain unless you elevate and reinforce your trang chủ.

- Elevate the furnace, water heater and electric panel in your trang chủ if you live in an area that has a high flood risk.

- Consider installing "check valves" đồ sộ prevent flood water from backing up into the drains of your trang chủ.

- If feasible, construct barriers đồ sộ stop floodwater from entering the building and seal walls in basements with waterproofing compounds.

During:

- Listen đồ sộ the radio or television for information.

- Be aware that flash flooding can occur. If there is any possibility of a flash flood, move immediately đồ sộ higher ground. Do not wait for instructions đồ sộ move.

- Be aware of stream, drainage channels, canyons and other areas known đồ sộ flood suddenly. Flash floods can occur in these areas with or without typical warnings such as rain clouds or heavy rain.

After:

- Avoid moving water.

- Stay away from damaged areas unless your assistance has been specifically requested by police, fire, or relief organization.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas. You can help them by staying off the roads and out of the way.

- Play it safe. Additional flooding or flash floods can occur. Listen for local warnings and information. If your xế hộp stalls in rapidly rising waters, get out immediately and climb đồ sộ higher ground.

- Return trang chủ only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Đây là những điều chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt.

Trước:

- Xây dựng cỗ khí cụ khẩn cung cấp và lập plan liên hệ cho tới mái ấm gia đình.

- Tránh thiết kế ở vùng ngập lũ trừ khi chúng ta nâng lên và gia cố mái ấm của tôi.

- Nâng cao lò sưởi, máy nước giá và bảng năng lượng điện nhập mái ấm nếu khách hàng sinh sống ở điểm với nguy cơ tiềm ẩn lũ lụt cao.

- Xem xét việc lắp ráp "van kiểm tra" nhằm ngăn nước lũ chảy ngược nhập kênh mương nhập mái ấm của doanh nghiệp.

- Nếu khả ganh đua, thiết kế những rào chắn nhằm ngăn nước lũ đột nhập nhập tòa mái ấm và bịt kín những tường ngăn nhập tầng hầm dưới đất bởi ăn ý hóa học chống thẩm thấu.

Trong:

- Nghe radio hoặc truyền hình để tìm hiểu vấn đề.

- Lưu ý lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra. Nếu với kỹ năng xẩy ra lũ quét tước, hãy dịch rời ngay lập tức cho tới vùng khu đất cao hơn nữa. Đừng đợi chỉ dẫn nhằm dịch rời.

- Hãy phân biệt những loại suối, kênh thải nước, hẻm núi và những điểm không giống được biết là với lũ đột ngột. Lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra ở những điểm này còn có hoặc không tồn tại những chú ý nổi bật như mưa mây hoặc mưa rộng lớn.

Sau:

- Tránh nước dịch rời.

- Tránh xa xăm những điểm bị hư đốn kiêng dè trừ khi chúng ta được công an, cứu vãn hỏa hoặc tổ chức triển khai cứu vãn trợ đòi hỏi rõ ràng.

- Lực lượng cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ. Quý khách hàng hoàn toàn có thể chung chúng ta bằng phương pháp rời đàng và rời đàng.

- Chơi nó an toàn và đáng tin cậy. Lũ lụt bổ sung cập nhật hoặc lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra. Lắng nghe những chú ý và vấn đề khu vực. Nếu xe cộ của doanh nghiệp bị tiêu diệt máy ở vùng nước dưng thời gian nhanh, hãy ra phía bên ngoài ngay lập tức ngay tức thì và trèo lên vùng khu đất cao hơn nữa.

- Chỉ về lại quê hương Lúc ban ngành tính năng cho biết thêm đang được an toàn và đáng tin cậy.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem tăng điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học