the atmosphere at work was so bad that brian eventually decided to hand in his notice

Câu hỏi:

20/03/2020 46,193

Bạn đang xem: the atmosphere at work was so bad that brian eventually decided to hand in his notice

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word (5) in each of the following questions.

The atmosphere at work was sánh bad that Brian eventually decided to lớn hand in his notice. 

B. apply for another job 

C. give up his job 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Hand in one's notice = give up one's job: van mất việc, quăng quật việc

Tạm dịch: Không khí trong những khi thao tác vượt lên trước căng thẳng mệt mỏi cho tới nỗi tuy nhiên ở đầu cuối Brain ra quyết định kể từ quăng quật việc làm của anh ấy ấy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

 You'd better _____ a commitment to lớn being a volunteer on a regular basis.

A. promise

B. do 

C. make 

D. pull

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

 Mary demanded that the heater _____ immediately. Her apartment was freezing.

A. repaired

B. be repaired 

C. being repaired 

D. been repaired

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

 Don't you think you should apply for the job _____ writing?

A. with

B. for 

C. at 

Xem thêm: soạn văn bài đập đá ở côn lôn

D. in

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

True Blood is my favourite TV series, _____ I don't have much time to lớn watch it often. 

A. although

B. before 

C. if 

D. yet

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

 The _____ for this position starts at thirty thousand euros per year

A. wage

B. pension 

C. salary 

D. income

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

 People thought that maybe his novel might one day be turned into a film and become a Hollywood _____.

A. best-seller

B. attraction 

C. blockbuster 

D. debut

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He said that he would take responsibility for his company's damage to lớn the area. But then he denied that.

A. Having denied his company's damage, he took responsibility for it. 

B. He denied having damaged to lớn his company's area. 

C. He denied having taken responsibility for the damage to lớn his company's area. 

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

D. He denied having said that he would take responsibility for his company's damage to lớn the area.