thông tư 26 bộ giáo dục

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 58/2011/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2019;

Bạn đang xem: thông tư 26 bộ giáo dục

Căn cứ Nghị lăm le số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính phủ quy lăm le tính năng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết lăm le số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 mon 5 năm 2006 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành Chương trình dạy dỗ phổ thông;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học,

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy chế Reviews, xếp loại học tập sinh trung học tập hạ tầng và học viên trung học tập phổ thông phát hành tất nhiên Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế Reviews, xếp loại học viên trung học tập hạ tầng và học tập sinh trung học tập phổ thông phát hành tất nhiên Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

"b) Kết phù hợp thân thích Reviews vì chưng đánh giá và đánh giá chỉ vì chưng điểm số so với những môn học tập còn lại:

- Đánh giá chỉ vì chưng đánh giá sự tiến thủ cỗ về thái phỏng, hành vi và sản phẩm tiến hành những trọng trách học hành của học viên vô vượt lên trình học tập luyện môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ quy lăm le vô Chương trình dạy dỗ phổ thông bởi Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành.

- Đánh giá chỉ vì chưng điểm số sản phẩm tiến hành các yêu cầu về chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng so với môn học tập quy lăm le vô Chương trình giáo dục phổ thông bởi Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành. Kết trái khoáy đánh giá theo đòi thang điểm 10, nếu như dùng thang điểm không giống thì nên quy thay đổi về thang điểm 10.".

2. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:

"a) Đối với những môn học tập phối hợp thân thích đánh giá vì chưng đánh giá và Reviews vì chưng điểm số: đánh giá sự tiến thủ cỗ về thái phỏng, hành vi, sản phẩm học hành môn học tập sau từng học tập kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học tập và tính điểm khoảng những môn học tập sau từng học tập kì, cả năm học;".

3. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 7 như sau:

"Điều 7. Các loại đánh giá, tấn công giá; hệ số điểm đánh giá, tấn công giá

1. Các loại đánh giá, tấn công giá

a) Kiểm tra, Reviews thông thường xuyên:

- Kiểm tra, Reviews thông thường xuyên được thực hiện trong quy trình dạy dỗ học tập và dạy dỗ, nhằm mục tiêu đánh giá, Reviews quy trình và kết quả tiến hành những trọng trách học hành, tập luyện của học viên theo đòi chương trình môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ vô Chương trình dạy dỗ phổ thông bởi Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành;

- Kiểm tra, Reviews thông thường xuyên được thực hiện theo kiểu dáng thẳng hoặc trực tuyến thông qua: căn vặn - đáp, ghi chép, thuyết trình, thực hành thực tế, thử nghiệm, thành phầm học tập tập;

- Số đợt đánh giá, Reviews thông thường xuyên không giới hạn vì chưng số điểm đánh giá, Reviews thông thường xuyên quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

b) Kiểm tra, Reviews lăm le kì:

- Kiểm tra, Reviews lăm le kì được tiến hành sau mỗi tiến độ dạy dỗ nhằm mục tiêu Reviews sản phẩm học hành, tập luyện và cường độ hoàn thành trọng trách học hành của học viên theo đòi công tác môn học tập, sinh hoạt giáo dục quy lăm le vô Chương trình dạy dỗ phổ thông bởi Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành;

- Kiểm tra, Reviews lăm le kì, bao gồm đánh giá, đánh giá thân thích kì và đánh giá, Reviews cuối kì, được tiến hành thông qua: bài bác kiểm tra (trên giấy tờ hoặc bên trên máy tính), bài bác thực hành thực tế, dự án công trình học hành.

+ Thời gian dối thực hiện bài bác đánh giá, Reviews lăm le kì bằng bài đánh giá trong giấy hoặc bên trên PC kể từ 45 phút cho tới 90 phút, so với môn chuyên tối nhiều 120 phút. Đề đánh giá được kiến thiết dựa vào yêu tinh trận, quánh mô tả của đề, đáp ứng nhu cầu theo đòi cường độ cần thiết đạt của môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ quy lăm le trong Chương trình dạy dỗ phổ thông bởi Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên phát hành.

+ Đối với bài bác thực hành thực tế, dự án công trình học hành nên có hướng dẫn và tiêu chuẩn Reviews trước lúc tiến hành.

2. Hệ số điểm đánh giá, Reviews thông thường xuyên và định kì

a) Điểm đánh giá, Reviews thông thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính thông số 1;

b) Điểm đánh giá, Reviews thân thích kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính thông số 2;

c) Điểm đánh giá, Reviews cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính thông số 3.".

4. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 8 như sau:

"Điều 8. Số điểm đánh giá, Reviews và cách cho tới điểm

1. Trong từng học tập kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học viên so với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ (bao bao gồm cả chủ thể tự động chọn) như sau:

a) Kiểm tra, Reviews thông thường xuyên:

- Môn học tập với kể từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;

- Môn học tập với kể từ bên trên 35 tiết cho tới 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;

- Môn học tập với kể từ bên trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, Reviews lăm le kì:

Trong từng học tập kì, một môn học tập với 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

2. Điểm những bài bác đánh giá, Reviews là số nguyên hoặc số thập phân được lấy cho tới chữ số thập phân loại nhất sau khoản thời gian thực hiện tròn trặn số.

3. Những học viên ko đầy đủ số điểm đánh giá, đánh giá theo đòi quy lăm le bên trên khoản 1 Vấn đề này nếu như hợp pháp bởi chính đại quang minh thì được kiểm tra, Reviews bù bài bác đánh giá, Reviews không đủ, với kiểu dáng, cường độ kiến thức, kĩ năng và thời hạn tương tự. Việc đánh giá, Reviews bù được hoàn thành vào cụ thể từng học tập kì hoặc thời điểm cuối năm học tập.

4. Trường phù hợp học viên không tồn tại đầy đủ số điểm kiểm tra, Reviews theo đòi quy lăm le bên trên khoản 1 Vấn đề này nhưng mà không tồn tại lí bởi chủ yếu đáng hoặc hợp pháp bởi chính đại quang minh tuy nhiên ko nhập cuộc đánh giá, Reviews bù tiếp tục nhận điểm 0 (không) của bài bác đánh giá, Reviews không đủ.".

5. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật điểm a khoản 1 Điều 10 như sau:

"a) Điểm khoảng môn học tập kì (viết tắt là ĐTBmhk) là khoảng nằm trong của điểm đánh giá, Reviews thông thường xuyên, điểm đánh giá, Reviews thân thích kì và điểm đánh giá, Reviews cuối kì với những hệ số quy lăm le bên trên khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

ĐTBmhk =

Xem thêm: từ ghép la gì lớp 4

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx + 5

TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá, Reviews thông thường xuyên.”.

6. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 14 như sau:

"Điều 14. Đánh giá chỉ học viên khuyết tật

1. Việc Reviews sản phẩm dạy dỗ của học tập sinh khuyết tật được tiến hành theo đòi nguyên lý khích lệ, khuyến nghị sự nỗ lực và tiến cỗ của những người học tập.

2. Đối với học viên tàn tật học hành theo phương thức dạy dỗ hòa nhập, sản phẩm dạy dỗ môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục mà học viên tàn tật đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi công tác dạy dỗ cộng đồng được đánh giá chỉ như so với học viên thông thường tuy nhiên với tách nhẹ nhàng đòi hỏi về kết quả học tập luyện. Những môn học tập hoặc sinh hoạt dạy dỗ nhưng mà học viên tàn tật ko có khả năng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cộng đồng được Reviews theo đòi sản phẩm tiến hành Kế hoạch giáo dục cá nhân; ko Reviews những nội dung môn học tập, môn học tập hoặc nội dung giáo dục được miễn.

3. Đối với học viên tàn tật học hành theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt, sản phẩm dạy dỗ của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục nhưng mà học viên tàn tật đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi công tác giáo dục chuyên biệt được Reviews theo đòi quy lăm le dành riêng cho dạy dỗ thường xuyên biệt. Những môn học tập hoặc sinh hoạt dạy dỗ nhưng mà học viên tàn tật không tồn tại kỹ năng đáp ứng yêu cầu dạy dỗ thường xuyên biệt thì Reviews theo đòi sản phẩm tiến hành Kế hoạch giáo dục cá thể.".

7. Bổ sung khoản 3 vô Điều 15 như sau:

"3. Xét lên lớp so với học viên khuyết tật

Hiệu trưởng địa thế căn cứ sản phẩm học hành những môn học tập, hoạt động dạy dỗ của học viên tàn tật nhằm xét lên lớp so với học viên khuyết tật học theo đòi công tác dạy dỗ cộng đồng hoặc địa thế căn cứ vô sản phẩm tiến hành Kế hoạch giáo dục cá thể so với học viên tàn tật ko đáp ứng nhu cầu được chương trình giáo dục cộng đồng nhằm xét lên lớp.".

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 18 như sau:

"Điều 18. Xét thừa nhận thương hiệu học sinh

1. Công nhận giành danh hiệu học viên chất lượng tốt học tập kì hoặc cả năm học tập, nếu như đạt hạnh kiểm loại chất lượng tốt và học tập lực loại chất lượng tốt.

2. Công nhận giành danh hiệu học viên tiên tiến và phát triển học kì hoặc cả năm học tập, nếu như đạt hạnh kiểm kể từ loại khá trở lên trên và học tập lực kể từ loại khá trở lên trên.

3. Học sinh đạt kết quả nổi trội hoặc với tiến bộ vượt lên bậc vô học hành, tập luyện được Hiệu trưởng tặng giấy tờ tuyên dương.".

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 và khoản 2 Điều 19 như sau:

"1. Thực hiện tại đánh giá, Reviews thường xuyên; nhập cuộc đánh giá, Reviews lăm le kì theo đòi cắt cử của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc nút đánh giá (đối với những môn Reviews vì chưng nhận xét) vô sổ theo dõi và Reviews học viên. Đối với kiểu dáng đánh giá, Reviews vì chưng căn vặn - đáp, nghề giáo nên đánh giá, chung ý sản phẩm vấn đáp của học viên trước lớp; nếu quyết lăm le cho tới điểm hoặc ghi đánh giá (đối với những môn Reviews vì chưng nhận xét) vào buột theo đòi dõi và Reviews học viên thì nên tiến hành ngay lập tức tiếp sau đó.

2. Tính điểm khoảng môn học tập (đối với những môn học phối hợp Reviews vì chưng đánh giá và điểm số), xếp loại đánh giá môn học tập (đối với những môn học tập Reviews vì chưng nhận xét) theo đòi học tập kì, cả năm học tập và trực tiếp vào buột theo đòi dõi và Reviews học viên, học tập bạ.”.

10. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 4 Điều 21 như sau:

"4. Tổ chức tiến hành đánh giá, Reviews định kì những môn học tập theo đòi quy lăm le bên trên Quy chế này; đánh giá, Reviews lại những môn học theo quy lăm le bên trên Điều 16 Quy chế này; phê duyệt và công tía list học tập sinh được lên lớp sau khoản thời gian với sản phẩm soát lại những môn học tập, sản phẩm tập luyện về hạnh kiểm vô kì ngủ hè.".

Điều 2. Bãi vứt một trong những điểm và thay cho thế một trong những kể từ, cụm kể từ bên trên một trong những Điều của Quy chế Reviews, xếp loại học sinh trung học tập hạ tầng và học viên trung học tập phổ thông phát hành tất nhiên Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Bãi vứt điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6.

2. Thay thế cụm kể từ "cho điểm" bên trên Điều 9 vì chưng cụm kể từ "đánh giá".

3. Thay thế cụm kể từ "số lần" bên trên gạch men đầu dòng loại nhất điểm a khoản 2 Điều 10 vì chưng cụm kể từ "số điểm".

4. Thay thế cụm kể từ "cho điểm" vì chưng cụm từ "điểm số" bên trên khoản 1 và khoản 2 Điều 11.

5. Thay thế cụm kể từ "Quyết lăm le số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007" bên trên khoản 5 Điều 12 vì chưng cụm kể từ "Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 mon 11 năm 2012".

6. Thay thế cụm kể từ "của một trong 2 môn Toán, Ngữ văn" bên trên khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 bằng cụm kể từ "của một trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ".

7. Thay thế cụm kể từ "của một môn học tập nào đó" bên trên khoản 6 Điều 13 vì chưng cụm kể từ "của duy nhất một môn học tập nào là đó".

Điều 3. Hiệu lực thi đua hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 11 tháng 10 năm 2020.

2. Thông tư này tiến hành từ thời điểm năm học tập 2020 - 2021 đối với học viên trung học tập hạ tầng và trung học tập phổ thông học tập theo đòi chương trình giáo dục phổ thông phát hành tất nhiên những ra quyết định sau đây:

a) Quyết lăm le số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 mon 5 năm 2006 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên Ban hành Chương trình dạy dỗ phổ thông;

b) Quyết lăm le số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 mon 01 thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự ban hành Chương trình dạy dỗ phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp cho trung học tập cơ sở;

c) Quyết lăm le số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 mon 11 thời điểm năm 2012 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự ban hành Chương trình dạy dỗ phổ thông môn Tiếng Anh thử nghiệm cấp cho trung học tập phổ thông;

d) Quyết lăm le số 2092/QĐ-BGDĐT ngày trăng tròn mon 5 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự Ban hành Chương trình môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 2;

đ) Quyết lăm le số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18 mon 8 năm 2010 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự Phê duyệt Chương trình các môn học tập vô Chương trình tuy vậy ngữ Tiếng Pháp (gồm những môn Tiếng Pháp, Toán vì chưng Tiếng Pháp, Vật lí vì chưng Tiếng Pháp);

e) Quyết lăm le số 3735/QĐ-BGDĐT ngày 22 mon 9 năm năm nhâm thìn của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự Phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Hàn-Ngoại ngữ 2 cấp cho trung học;

g) Quyết lăm le số 2744/QĐ-BGDĐT ngày 09 mon 9 năm 2019 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên về sự phát hành Chương trình giáo dục phổ thông thử nghiệm môn Tiếng Nhật-Ngoại ngữ 1 hệ 10 năm cấp cho trung học cơ sở và trung học tập phổ thông.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Trung học tập, Cục trưởng Cục Quản lí unique, Thủ trưởng những đơn vị chức năng với tương quan nằm trong Bộ Giáo dục và Đào tạo nên, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Trưởng chống Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, những tổ chức, cá thể với tương quan phụ trách thực hành Thông tư này./.

Xem thêm: kinh tế pháp luật lớp 10

Nơi nhận:
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo trung ương;
- Kiểm toán ngôi nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Sở trưởng;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ