tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2


1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have lớn change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Match the sentences (1-5) lớn the correct uses (a-c)

(Nối câu (1-5) với cơ hội dùng chính (a-c).)

1. My sister usually cooks dinner.

a. a timetable / programme

2. The train leaves at 10 a.m.

3. The Red River flows through Ha Noi.

b. a regular action

4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday.

5. We sometimes watch TV on Sundays.

c. a general truth

Phương pháp giải:

- a timetable/ programme: thời gian trá biểu/ chương trình

- a regular action: một hành vi thông thường xuyên

- a general truth: một thực sự chung

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - c

4 - a

5 - b

1. b

My sister usually cooks dinner.

(Chị tôi thông thường xuyên nấu nướng bữa tối.) => hành vi thông thường xuyên

2. a

The train leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu tách cút khi 10 giờ tối.) => thời hạn biểu

3. c

The Red River flows through Ha Noi.

(Sông Hồng chảy qua loa thủ đô hà nội.) => thực sự chung

4. a

My yoga class starts at 6 a.m every Tuesday.

(Lớp học tập yoga của tôi chính thức khi 6 giờ sáng sủa loại Ba sản phẩm tuần.) => thời hạn biểu

5. b

We sometimes watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh phảng phất coi TV vô Chủ nhật.) => hành vi thông thường xuyên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs.

(Hoàn trở nên câu. Sử dụng động kể từ ở thì lúc này đơn.)

1. My brother and I (make) ________ a new model every month.

2. What _______ Lan (do)______ in her không tính tiền time?

3. I (have) ________ a drawing lesson every Tuesday.

4. Mark (not like)_______ doing judo.

5. ______ your English lesson (start)______ at 6 p.m.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này đơn:

- Khẳng định: S + V(s/ es) +…

- Phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

- Nghi vấn: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

- Câu chất vấn Wh-question: Wh-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Lời giải chi tiết:

1. make 2. does - do 3. have 4. doesn't like 5. Does - start

1. My brother and I make a new model every month.

(Tôi và anh trai thực hiện một quy mô mới mẻ từng tháng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “ my brother and I” là số nhiều nên động kể từ không thay đổi.

2. What does Lan do in her không tính tiền time?

(Lan làm những gì vô thời hạn rảnh?)

Giải thích:Thì lúc này đơn thắc mắc Wh-question, công ty ngữ “Lan” số không nhiều nên tăng trợ kể từ “does”, động kể từ không thay đổi.

3. I have a drawing lesson every Tuesday.

(Tôi với một trong những buổi học tập vẽ vô Thứ Ba sản phẩm tuần.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “I” nên động kể từ không thay đổi.

4. Mark doesn’t like doing judo.

(Mark ko mến tập luyện judo.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu phủ tấp tểnh, công ty ngữ “Mark” số không nhiều nên tăng “does not”, động kể từ không thay đổi.

5. Does your English lesson start at 6 p.m?

(Buổi học tập giờ Anh của chúng ta với chính thức khi 6 giờ tối không?)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu nghi ngờ vấn, công ty ngữ “your English class” số không nhiều nên tăng “Does” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets.

(Điền vô điểm trống không dạng chính của động kể từ vô ngoặc.)

My family members have different hobbies. My dad (1.enjoy) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our garden every day. My mum and sister (3. not like)_______ gardening, but they love cooking. They (4. go) _______ lớn a cooking class every Sunday. Their lesson (5. begin) _________ at 9 a.m. I (6. not enjoy)_______ cooking, and I cannot cook very well.

Lời giải chi tiết:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

5. begins

6. don’t enjoy

My family members have different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our garden every day. My mum and sister (3) don’t like gardening, but they love cooking. They (4) go lớn a cooking class every Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t enjoy cooking, and I cannot cook very well.

Giải thích:

(1) Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “my dad” số không nhiều nên động kể từ “enjoy” tăng “-s” => enjoys

Xem thêm: cách tắt ứng dụng khởi đông cùng window 10

(2) Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “he” số không nhiều nên động kể từ “spend” tăng “-s” ⇒ spends

(3) Thì lúc này đơn câu phủ tấp tểnh, công ty ngữ “my mum and sister” số nhiều nên tăng “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t like

(4) Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “they” số nhiều nên động kể từ không thay đổi ⇒ go

(5) Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “their lesson” số không nhiều nên động kể từ “begin” tăng “-s” => begins

(6) Thì lúc này đơn câu phủ tấp tểnh, công ty ngữ “I” số nhiều nên tăng “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t enjoy

Tạm dịch:

Các member vô mái ấm gia đình tôi với những sở trường không giống nhau. Ba tôi mến thực hiện vườn. Ông ấy dành riêng nhị giờ vô khu vực vườn của Cửa Hàng chúng tôi thường ngày. Mẹ và em gái tôi ko mến thực hiện vườn tuy nhiên bọn họ mến nấu bếp. Họ cho tới một tấm học tập nấu bếp vô Chủ nhật sản phẩm tuần. Buổi học tập của mình chính thức khi 9h sáng sủa. Tôi ko mến nấu bếp và tôi cũng ko thể nấu nướng tiêu hóa.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have lớn change the words or add some.

(Hoàn trở nên câu, dùng kể từ và cụm kể từ tiếp tục cho tới. quý khách hàng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi hoặc tăng kể từ.)

1. sun / mix / in / west / every evening.

2. Trang and Minh / play / basketball / every day / after school?

3. flight / from / Ho Chi Minh City / not / arrive / at 10:30.

4. our science teacher / start / our lessons / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / model / at / weekend?

Lời giải chi tiết:

1. The sun sets in the west every evening.

(Mặt trời lặn ở phía Tây từng bữa tối.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác minh công ty ngữ “sun” số không nhiều nên động kể từ “set” tăng “-s” => sets

- Trước danh kể từ chỉ sự vật có một không hai tao người sử dụng mạo kể từ “the” => the sun: mặt trời

- Trước danh kể từ chỉ phương phía tao người sử dụng mạo kể từ “the” => the west: hướng tây

2. Do Trang and Minh play basketball every day after school?

(Trang và Minh với đùa bóng rổ sau giờ học tập không?)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu nghi ngờ vấn, công ty ngữ “Trang and Minh” số nhiều nên tăng “Do” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi. => play

3. The flight from Ho Chi Minh đô thị doesn’t arrive at 10:30.

(Chuyến cất cánh kể từ TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn ko đến thời điểm 10:30.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu phủ tấp tểnh, công ty ngữ “Ho Chi Minh city” số không nhiều nên tăng “doesn’t”, động kể từ không thay đổi. => doesn’t arrive

- Trước danh kể từ tiếp tục xác lập tao người sử dụng mạo kể từ “the” => the flight from Hồ Chí Minh city: chuyến cất cánh kể từ TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh.

4. Our science teacher starts our lessons at 1 p.m on Friday.

(Giáo viên khoa học tập của Cửa Hàng chúng tôi chính thức bài học kinh nghiệm khi 1 giờ chiều loại Sáu.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác minh, công ty ngữ “Our science teacher” số không nhiều nên động kể từ tăng “-s” => starts

- Trước mốc thời hạn rõ ràng tao người sử dụng giới kể từ “at” => at 1 p.m: vào khi 1 giờ chiều

5. Do you make a model at the weekend? 

(Bạn với thực hiện quy mô vô vào cuối tuần không?)

Giải thích: 

- Thì lúc này đơn câu nghi ngờ vấn, công ty ngữ “you” số nhiều nên tăng “Do” vô đầu câu, động kể từ không thay đổi => make

- “model” số không nhiều nên tao người sử dụng “a” => a model: một cái tế bào hình

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Sentence race. Work in groups.

(Trò chơi: Cuộc đua câu. Làm việc theo gót group.)

1. Read the verb the teacher writes on the board.

(Đọc động kể từ nghề giáo viết lách bên trên bảng.)

2. Take turns lớn make a sentence with the verb, using the present simple.

(Lần lượt đặt điều một câu với động kể từ, dùng thì lúc này đơn.)

3. Get one point for each correct sentence. The student with the most points wins.

(Mỗi câu chính được một điểm. Học sinh có khá nhiều điểm nhất tiếp tục thắng lợi.)

Lời giải chi tiết:

1. go

I go lớn school at 7 a.m every day. 

(Tôi cho tới ngôi trường khi 7 giờ sáng sủa thường ngày.)

2. watch.

My brother watches TV at the weekend. 

(Em trai tôi coi TV vô vào cuối tuần.)

3. listen

My father usually listens lớn music. 

(Bố tôi thông thường xuyên nghe nhạc)

4. play

We play football every Sunday morning. 

(Chúng tôi đùa đá bóng vô sáng sủa Chủ nhật sản phẩm tuần.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention lớn the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen lớn an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple size of each verb lớn complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby lớn the class. Try lớn persuade your classmates lớn take it up.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: trong đầm gì đẹp bằng sen

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.