tiếng anh 7 unit 3 skills 1


1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích vĩ đại bởi at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích vĩ đại join, and why. Report your group’s answer vĩ đại the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích vĩ đại bởi at your school.

(Làm việc theo dõi group. Khoanh tròn trặn sinh hoạt chúng ta mến thực hiện ở ngôi trường.)

A. growing vegetables in the school garden (trồng rau củ vô vườn trường)

B. tutoring other students (dạy kèm cặp những học viên khác)

C. collecting books for the school library (sưu tầm sách cho tới tủ sách trường)

Lời giải chi tiết:

A: What would you lượt thích vĩ đại bởi at your school? 

(Bạn mong muốn làm những gì ở ngôi trường của bạn?)

B: I would lượt thích vĩ đại grow vegetables in the school garden. 

(Tôi mong muốn trồng rau củ vô vườn ngôi trường.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc đoạn văn và nối những kể từ được khắc ghi với nghĩa của bọn chúng.)

1. give                  2. give and receive            3. every month              4. pleased                       5. teach

Bright Future school has many community activities for students. The school believes that a good way for students vĩ đại develop themselves is through community service. All students can join any of these different projects:

- Tutoring: Upper grade students tutor lower grade students.

- Postcard-to-Help: Students make and sell postcards vĩ đại raise money for local children.

- Visit-to-Read: Students visit a nursing trang chính monthly and read books vĩ đại the elderly.

- Garden-to-Give: Students grow vegetables and donate them vĩ đại local schools.

- Paper-Plant-Exchange: Students collect paper and exchange it for plants. They then look after the plants in their school garden.

Students learn that they can help people and the world around them when they bởi community service. They feel useful and proud because they bởi good things.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Trường Bright Future có không ít sinh hoạt xã hội dành riêng cho học viên. Nhà ngôi trường tin tưởng rằng cơ hội chất lượng nhằm học viên cải tiến và phát triển phiên bản thân thiện là trải qua cty xã hội. Tất cả học viên hoàn toàn có thể nhập cuộc ngẫu nhiên dự án công trình này vô số những dự án công trình không giống nhau này:

- Phụ đạo: Học sinh lớp bên trên dạy dỗ kèm cặp học viên lớp bên dưới.

- Postcard-to-Help: Học sinh thực hiện và chào bán bưu thiếp nhằm thực hiện quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.

- Visit-to-Read: Học sinh cho tới thăm hỏi viện chăm sóc lão mỗi tháng và xem sách cho những người già cả.

- Garden-to-Give: Học sinh trồng rau củ và quyên canh ty cho những ngôi trường học tập khu vực.

- Paper-Plant-Exchange: Học sinh tích lũy giấy má và thay đổi lấy cây. Sau tê liệt, chúng ta đỡ đần cây vô vườn ngôi trường của mình.

Học sinh học tập được rằng chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ người xem và trái đất xung xung quanh Lúc chúng ta thực hiện cty xã hội. Họ cảm nhận thấy tiện ích và kiêu hãnh vì như thế bản thân thực hiện được những điều chất lượng rất đẹp.

1. give (v): cho đi

2. give and receive: cho và nhận

3. every month: mỗi tháng

4. pleased (adj): hài lòng

5. teach (v): dạy

Lời giải chi tiết:

1. give (cho đi) – donate (quyên góp)

2. give and recieve (cho và nhận) – exchange (trao đổi)

3. every month (mỗi tháng) – monthly (hàng tháng)

4. pleased (hài lòng) – proud (tự hào)

5.  teach (dạy) – tutor (hướng dẫn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False).

(Đọc lại đoạn văn và lựa chọn () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Community service allows students vĩ đại develop themselves.

2. Each student can join only one project.

3. They tutor younger students.

4. Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project.

5. Students receive plants when they give paper.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

1. T

Community service allows students vĩ đại develop themselves. 

(Dịch vụ xã hội được chấp nhận học viên cải tiến và phát triển phiên bản thân thiện.)

Thông tin: … a good way for students vĩ đại develop themselves is through community service.

(…cách chất lượng nhằm học viên cải tiến và phát triển phiên bản thân thiện là trải qua sinh hoạt xã hội.)

2. F

Each student can join only one project. 

(Mỗi SV chỉ được nhập cuộc một dự án công trình.)

Thông tin: All students can join any of these different projects

(Tất cả học viên hoàn toàn có thể nhập cuộc bất kì dự án công trình không giống này…)

3. T

They tutor younger students. 

(Họ dạy dỗ kèm cặp học viên nhỏ tuổi tác rộng lớn.)

Thông tin: Upper grade students tutor lower grade students.

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

(Học sinh lớp bên trên dạy dỗ học viên lớp bên dưới.)

4. F

Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project. 

(Trẻ em khu vực nhận bưu thiếp kể từ dự án công trình Postcards-to-Help.)

Thông tin: Students make and sell postcards vĩ đại raise money for local children.

(Học sinh thực hiện và chào bán bưu thiếp nhằm thực hiện quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.)

5. T

Students receive plants when they give paper. 

(Học sinh nhận cây Lúc chúng ta đem giấy má.)

Thông tin: Students collect paper and exchange it for plants.

(Học sinh tích lũy giấy má và thay đổi lấy cây.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column.

(Làm việc theo dõi cặp. Đọc về những học viên này. Viết thương hiệu của những dự án công trình nhưng mà em suy nghĩ chúng ta nên nhập cuộc vô cột Dự án.)

A. Tutoring (Dạy kèm)                 

B. Postcard-to-Help (Bưu thiếp canh ty đỡ)                 

C. Visit-to-Read (Thăm chất vấn và phát âm sách)               

D. Garden-to-Give (Khu vườn cho tới đi)

E. Paper-Plant-Exchange (Trao thay đổi cây trái và giấy)

Projects

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

3. Minh loves collecting and making postcards.

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

5. Tome likes collecting newspapers.

Lời giải chi tiết:

Projects (Dự án)

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

(Nick mến xem sách. Anh ấy sở hữu một tiếng nói rất rất hoặc, và anh ấy cũng khá kiên trì.)

C

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

(Ann rất hay toán và văn. Cô ấy cũng khá yêu thương con trẻ con cái.)

A

3. Minh loves collecting and making postcards.

(Minh rất rất mến thuế tầm và thực hiện bưu thiếp.)

B

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

(Mark yêu thương vạn vật thiên nhiên. Anh ấy mến coi những công tác về thực vật. Anh ấy cũng mến ở ngoài cộng đồng.)

D

5. Tom likes collecting newspapers.

(Tom mến thuế tầm báo mạng.)

E

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích vĩ đại join, and why. Report your group’s answer vĩ đại the class.

(Làm việc theo dõi group. Thảo luận về dự án công trình mình thích nhập cuộc ở bài bác 4 và phân tích và lý giải. Báo cáo lại câu vấn đáp của group chúng ta cho tất cả lớp.)

Example: Lan will you join the Tutoring project because she is good at maths and English. She also loves children.

(Ví dụ: Lan tiếp tục nhập cuộc dự án công trình Gia sư vì như thế cô ấy chất lượng toán và giờ đồng hồ Anh. Cô ấy cũng khá yêu thương con trẻ con cái.)

Lời giải chi tiết:

Minh will join the Visit-to-Read project because she wants vĩ đại help elderly people less lonely.

(Minh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Visit-to-Read” cũng chính vì cô ấy mong muốn canh ty người già cả hạn chế đơn độc.)

Nam will join the Paper-Plant-Exchange because he likes collecting used paper.

(Nam tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Paper-Plant-Exchange” cũng chính vì anh ấy mến tích lũy giấy má vẫn dùng.)

Linh will join the Postcard-to-Help project because she likes making postcards.

(Linh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Postcard-to-Help” cũng chính vì cô ấy mến thực hiện thiệp.)

Michael will join the Garden-to-Give project because he loves plants and wants vĩ đại protect the environment.

(Michael tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Garden-to-Give” cũng chính vì anh ấy mến cây cỏ và mong muốn bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen vĩ đại Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more kêu ca two words. 4. Read Tom's tin nhắn vĩ đại Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an tin nhắn of about 70 words vĩ đại Tom about your school activities last summer. Start your tin nhắn as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember vĩ đại use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct size of the verbs from the box vĩ đại complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did vĩ đại help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers vĩ đại the questions. 3. Present them vĩ đại your class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next vĩ đại its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want vĩ đại join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Circle the correct answer A, B or C vĩ đại complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple size of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm nhâm thìn and 2018.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.