tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1


1. Match the phrases with the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat the phrases. 2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know. 3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's táo Apple pie, using the quantities in the recipe. 4. Listen and repeat the words. Pay attention đồ sộ the sounds /ɒ/ and /ɔ:/. 5. Listen and repeat, paying attention đồ sộ the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat the phrases.

(Nối những câu với những hình ảnh. Sau cơ, nghe, đánh giá và nhắc nhở lại những cụm kể từ.)

Phương pháp giải:

- a kilo (kg) of beef: 1 kilogam thịt bò

- a teaspoon (tsp) of salt: 1 thìa cafe muối

- a litre (l) of water: 1 lít nước

- a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng nhỏ canh đường

- 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

- 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - e

1 - b: a teaspoon (tsp) of salt: 1 thìa cafe muối

2 - f: 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

3 - a: a kilo (kg) of beef: 1 kilogam thịt bò

4 - c: a litre (l) of water: 1 lít nước

5 - d: a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng nhỏ canh đường

6 - e: 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know.

(Viết những kể từ và cụm kể từ sau vô những cột đích. Thêm ngẫu nhiên thức ăn và bộ phận này không giống tuy nhiên chúng ta biết.)

    spring rolls             omelette             butter                onions                     pancakes            pepper

Lời giải chi tiết:

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

spring rolls (chả giò)

butter (bơ)

omelette (trứng ốp la)

onions (hành tây)

pancakes (bánh kếp)

pepper (hạt tiêu)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's táo Apple pie, using the quantities in the recipe.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp về vật liệu thực hiện khoản bánh táo của Linh, theo đuổi con số vô công thức nấu bếp.)

Example:

A: How many apples bởi we need? (Chúng tao cần thiết bao nhiêu trái khoáy táo?)

B: We need 12. (Chúng tao cần thiết 12 trái khoáy.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: How much/ How many

- How many người sử dụng trước danh kể từ điểm được, số nhiều.

  How many + danh kể từ số nhiều + do/ does + công ty ngữ + động từ?

- How much người sử dụng mang đến thắc mắc về danh kể từ ko điểm được.

  How much + danh kể từ ko điểm được + do/does + S + động từ?

Lời giải chi tiết:

1. A: How much salt bởi we need? 

    (Chúng tao cần thiết từng nào muối?)

    B: We need a teaspoon of salt. 

    (Chúng tao cần thiết 1 thìa cafe muối bột.)

Giải thích: salt (muối) là danh kể từ ko điểm được -> How much

2. A: How much sugar bởi we need? 

    (Chúng tao cần thiết từng nào đường?)

    B: We need 300 grams of sugar. 

   (Chúng tao cần thiết 300 gam đàng.)

Giải thích: sugar (đường) là danh kể từ ko điểm được -> How much

3. A: How much milk bởi we need? 

   (Chúng tao cần thiết từng nào sữa?)

   B: We need 300 ml of milk. 

   (Chúng tao cần thiết 300ml sữa.)

Giải thích: milk (sữa) là danh kể từ ko điểm được -> How much

4. A: How much water bởi we need? 

   (Chúng tao cần thiết từng nào nước?)

    B: We need 120ml of water. 

   (Chúng tao cần thiết 120ml nước.)

Giải thích: water (nước) là danh kể từ ko điểm được -> How much

5. A: How much flour bởi we need? 

   (Chúng tao cần thiết từng nào bột?)

   B: We need 500 grams. 

   (Chúng tao cần thiết 500 gam.)

Xem thêm: tô màu vẽ ô tô mơ ước đơn giản đẹp

Giải thích: flour (bột) là danh kể từ ko điểm được -> How much

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/ɒ/ and /ɔ:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention đồ sộ the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

(Nghe và tái diễn những kể từ. Chú ý cho tới những âm /ɒ/ và /ɔ:/.)

            fond                               short                              call                                 water                         

            pork                              sauce                              lot                                   not

Now, in pairs write the words in the correct columns.

(Bây giờ hãy viết lách những kể từ vô cột đích.)

Lời giải chi tiết:

/ɒ/

/ɔ:/

fond /fɒnd/ (adj): thích

lot /lɒt/ (adj): nhiều

not /nɒt/ (adv): không

short /ʃɔːt/ (adj): ngắn

call /kɔːl/ (n, v): gọi năng lượng điện, cuộc gọi

pork /pɔːk/ (n): thịt lợn

sauce /sɔːs/ (n): nước xốt

water /ˈwɔː.tər/ (n): nước

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention đồ sộ the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

(Nghe và tái diễn, để ý những kể từ được gạch ốp chân. Đánh vết (✓) vô những câu đem âm /ɒ/.)

1. I hate hot dogs

2. It's a very big pot

3. Put the forks here. 

4. This soup is very hot. 

5. I lượt thích pork cooked with vegetables. 

Phương pháp giải:

hot /hɒt/

dogs /dɒɡz/

pot /pɒt/

forks /fɔːk/ 

pork /pɔːk/

Lời giải chi tiết:

1. I hate hot dogs

(Tôi ghét bỏ bánh mỳ cặp xúc xích.)

 

2. It's a very big pot

(Nó là kiểu bình/ lọ rất rất đồ sộ.)

 

3. Put the forks here. 

(Đặt những kiểu nĩa ở phía trên.)

4. This soup is very hot. 

(Món canh này rất rất rét mướt.)

 

5. I like pork cooked with vegetables. 

(Tôi quí thịt trườn nấu nướng với rau quả.)

Từ vựng

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases đồ sộ complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns đồ sộ ask and answer about the recipes.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns đồ sộ ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen đồ sộ the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns đồ sộ talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen đồ sộ Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 đồ sộ help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: anh trong chiếc quần âu đen

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.