tiếng anh 7 unit 5 looking back


1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns.

 (Thêm những kể từ và cụm kể từ chúng ta vẫn học tập nhập những cột đúng chuẩn.)

Dishes

Ingredients

Units of measurement

pancakes

flour

gram (g)

Compare with your partner’s. Who has more words and phrases? Add any that you did not write.

(So sánh với chúng ta của khách hàng. Ai có tương đối nhiều kể từ và cụm kể từ hơn? Thêm kể từ nhưng mà chúng ta ko viết lách.)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the recipe and write sentences as in the example

(Đọc công thức và viết lách những câu như nhập ví dụ.)

Example: We need two tablespoons of cold water.

(Ví dụ: Chúng tao cần thiết nhì thìa nấu canh nước non.)

Lời giải chi tiết:

- We need two tomatoes.

(Chúng tao cần thiết 2 ngược quả cà chua.)

- We need five eggs.

(Chúng tao cần thiết 5 ngược trứng)

- We need forty grams of butter.

(Chúng tao cần thiết 40 gam bơ.)

- We need five grams of onion.

(Chúng tao cần thiết 5 gam hành tây.)

- We need one teaspoon of salt.

(Chúng tao cần thiết 1 thìa coffe muối bột.)

- We need one teaspoon of pepper.

(Chúng tao cần thiết 1 thìa coffe chi tiêu.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of.

 (Hoàn trở thành những câu. Viết some, any, much, hoặc a lot of/ lots of.)

1. I have to tát go to tát the market now. There isn't ____ food for our dinner.

2. Would you lượt thích _____ sugar for your coffee? 

3. There are ____ trees in our village, so sánh the air here is very fresh.

4. I'm very busy, I have _____ things to do today.

5. We didn't have ____ beef left, so sánh we had ____ fish for lunch. 

Phương pháp giải:

- some (một số) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được, thông thường sử dụng nhập câu xác minh hoặc câu chào. 

- any (bất cứ/ bất kỳ) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được, thông thường sử dụng nhập câu phủ toan và ngờ vực vấn. 

- a lot of / lots of + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được, thông thường sử dụng nhập câu xác minh. 

Lời giải chi tiết:

1. any 2. some 3. lots of/ a lot of 4. lots of/ a lot of  5. any - some

1. I have to tát go to tát the market now. There isn't any food for our dinner.

(Tôi cần chuồn chợ lúc này. Không với đồ ăn cho tới bữa tối của tất cả chúng ta.)

Giải thích: Trong câu với "isn't" phủ toan => any

2. Would you lượt thích some sugar for your coffee? 

(Bạn vẫn muốn một không nhiều đàng cho tới coffe của khách hàng không?)

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

Giải thích: Luôn sử dụng "some" nhập cấu tạo câu chào với "would you lượt thích...?".

3. There are lots of/ a lot of trees in our village, so sánh the air here is very fresh.

(Có thật nhiều cây cối nhập xã của công ty chúng tôi, vậy nên không gian ở phía trên rất rất trong sạch.)

Giải thích: Câu xác minh, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

4. I'm very busy, I have a lot of/ lots of things to do today.

(Tôi rất rất bận, thời điểm hôm nay tôi với thật nhiều việc cần thực hiện.)

Giải thích: Câu xác minh, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

5. We didn't have any beef left, so sánh we had some fish for lunch. 

(Chúng tôi không thể thịt trườn, vậy nên công ty chúng tôi vẫn với cùng một không nhiều cá cho tới bữa trưa.)

Giải thích: Mệnh đề đầu với "didn't" đem nghĩa phủ toan nên lựa chọn "any", mệnh đề sau câu xác minh và xét về nghĩa lựa chọn "some" (một số/ một vài).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 (Đặt thắc mắc với How many/ How much cho những kể từ được gạch ốp bên dưới trong những câu sau.)

ExampleMinh has three apples. (Minh với tía ngược táo.)

How many apples does Minh have? (Minh với bao nhiêu ngược táo.)

1. There are six bottles of juice in the fridge. 

(Có sáu chai nước uống ngược cây ở bên trong gầm tủ giá buốt.)

2. I need some butter for my pancakes. 

(Tôi cần thiết một không nhiều bơ cho tới bánh kếp của tôi.)

3. We have only one bottle of fish sauce. 

(Chúng tôi có duy nhất một chai nước uống mắm.)

4. We need ten chairs for the buổi tiệc nhỏ.

(Chúng tôi cần thiết mươi cái ghế cho tới buổi tiệc.)

5. She put a lot of sugar in her lemonade. 

(Cô ấy vẫn cho tới thật nhiều đàng nhập nước cốt chanh của tớ.)

Phương pháp giải:

How mnay + danh kể từ số nhiều

How much + danh kể từ ko kiểm đếm được

Lời giải chi tiết:

1. How many bottles of juice are there in the fridge?

(Có từng nào chai nước uống ngược cây ở bên trong gầm tủ lạnh?)

Giải thích: "bottles" (chai) là danh kể từ số nhiều => how many

2. How much butter bởi you need for your pancakes?

(Bạn cần thiết từng nào bơ của món bánh kếp của mình?)

Giải thích: "butter" (bơ) là danh kể từ ko kiểm đếm được => how much

3. How many bottles of fish sauce bởi you have?

(Bạn với từng nào chai nước uống mắm?)

Giải thích: "bottle(chai) là danh kể từ số nhiều => how many

4. How many chairs bởi you need for the party?

(Bạn cần thiết từng nào cái ghế cho tới bữa tiệc?)

Giải thích: "chair(ghế) là danh kể từ số nhiều => how many

5. How much sugar does she put in her lemonade?

(Cô ấy cho tới từng nào đàng nhập ly nước cốt chanh của mình?)

Giải thích: "sugar(đường) là danh kể từ ko kiểm đếm được => how much


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to tát Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to tát help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tát talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tát the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to tát the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to tát complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: code genshin impact mới nhất

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.