tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2


Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

Tổng thích hợp đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Past simple & past perfect: review 

(Ôn tập luyện vượt lên trước khđơn và vượt lên trước khứ trả thành)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

(Nhìn vào dòng xoáy thời hạn và bịa đặt động kể từ vô ngoặc ở thì trúng.) 

1. Fruit flies (be sent) ________ into space before Laika the dog (make) ________ her space journey.

2. By the time Laika (become) ________ the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) ________ into space.

3. Gagarin (fly) ________ into space eight years before Armstrong (walk) ________ on the moon.

4. When the USA (put) ________ the first human on the moon, Russia already (send) ________ the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) ________ in 2004, Dennis Tito already (travel) ________ into space as a tourist.

Lời giải chi tiết:

1. had been sent; made 2. became; had (already) been launched 3. had flown; walked
4. put; had (already) sent 5. was established; had (already) travelled  

1. Friut flies had been sent into space before Laika the dog made her space journey.

(Ruồi giấm đang được vô không khí trước lúc chó Laika tiến hành chuyến hành trình vô không khí thứ nhất.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ: S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

2. By the time Laika became the first astronaut dog, fruit flies had already been launched into space.

(Khi Laika trở nên chú chó du hành ngoài hành tinh thứ nhất, con ruồi giấm đang được đi vào không khí.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect 

3. Gagarin had flown into space eight years before Armstrong walked on the moon.

(Gagarin vẫn cất cánh vô không khí 8 năm vừa qua Lúc Armstrong đi dạo bên trên mặt mũi trăng.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ: S1 + Past Perfect + before + S2 + Simple Past 

4. When the USA put the first human on the moon, Russia had already sent the first human into space.

(Khi Mỹ fake nhân loại thứ nhất lên phía trên mặt trăng,  Nga đã lấy nhân loại thứ nhất vô ngoài hành tinh.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ: S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

5. When Virgin Galactic was established in 2004,Dennis Tito already had already travelled into space as a tourist.

(Khi  Virgin Galactic được xây dựng năm 2004, Dennis Tito đã đi đến khong gian trá như 1 khác nước ngoài.)

Giải thích: Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ: S1 + Past Perfect + when + S2 + Simple Past

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth đồ sộ the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner.

(Có cần những khoảnh tương khắc này vẫn xẩy ra Lúc những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn rỗng vô sườn, tiếp sau đó lựa chọn 1 sự khiếu nại kể từ dòng sản phẩm thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về việc khiếu nại bại liệt với các bạn nằm trong học tập.)

Mr Phuong, born in 1941 

Thu, born in 1997.

Your teacher, born in ______. 

You, born in ______.

Example:

A: Had Gagarin already travelled into space when Thu was born?

( Có cần Gagarin vẫn du hành vô ngoài hành tinh Lúc Thu được sinh ra?)

B: Yes, he had. 

(Đúng vậy.)

A: Had the first space tourist Dennis Tito already flown into space when our teacher was born?

(Có cần ngôi nhà du hành ngoài hành tinh thứ nhất Dennis Tito vẫn cất cánh vô ngoài hành tinh Lúc nhà giáo của tất cả chúng ta được sinh đi ra không?)

B: No, he hadn't.

(Không cần.)

Lời giải chi tiết:

A: Had American astronaut Neil Amstrong become the first human đồ sộ walk on the moon before your teacher was born?

(Có cần phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong trở nên người thứ nhất cút bên trên mặt mũi trăng trước lúc nhà giáo của người tiêu dùng đi ra đời?)

B: Yes, he had.

(Đúng vậy.)

A: Had American millionaire Dennis Tito become the first space tourist after 900 hours of training before you was born?

(Có cần tỷ phú người Mỹ Dennis Tito trở nên khách hàng du ngoạn không khí thứ nhất sau 900 giờ giảng dạy trước khi chúng ta sinh ra?)

B: Yes, he had.

(Đúng vậy.)

A: Had the world’s first commercial spaceline Virgin Galatic been founded before you was born?

(Đã với chuyến cất cánh thương nghiệp thứ nhất bên trên trái đất Virgin Galatic được xây dựng trước khi chúng ta sinh ra?)

B: Yes, it had.

(Đúng vậy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Defining relative cluases

3. Complete the following sentences with/without  a relative pronoun. 

(Hoàn trở thành những câu sau với cùng một đại kể từ mối liên hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ mối liên hệ.)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Lời giải chi tiết:

1. who/that

2. where

3. which/ that

4. which/that

5. which/ that

6. when

1. This is the astronaut who/that visited our school last week.

(Đây là phi hành gia đã đi đến thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "who/ that" thay cho mang đến danh kể từ chỉ người "astronaut" (phi hành gia).

2. This is the village where Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

(Đây là ngôi thôn điểm tuy nhiên Helen Sharman, phái đẹp phi hành gia người Anh thứ nhất được sinh đi ra.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "where" thay cho mang đến danh kể từ chỉ vị trí "vilage" (ngôi làng).

3. Can you talk more about the parabolic flights which/that you took for your training?

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

(Bạn nói theo một cách khác nhiều hơn thế về chuyến cất cánh tế bào phỏng cái tuy nhiên các bạn vẫn nhập cuộc trong lần huấn luyện?)

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật "flights" (chuyến bay).

4. This is the museum which/ that has some of the best rock collections in the country.

(Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm với bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật "museum" (bảo tàng).

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house which/ that Carin and Ola have built themselves.

(Chúng tôi tiếp tục mày mò sâu sắc bên phía trong Thụy Điển và tham ô quan tiền mái ấm ngày hè cái tuy nhiên Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "which/ that" thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật "summer house" (ngôi ngôi nhà mùa hè).

6. This is the year when the first human walked on the moon.

(Đây là năm tuy nhiên nhân loại thứ nhất cút bên trên mặt mũi trăng.)

Giải thích: Dùng đại kể từ "when" thay cho mang đến danh kể từ chỉ thời hạn "the year" (năm đó).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.  Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. 

(Kết thích hợp từng cặp câu trở thành một câu, dùng khêu gợi ý vẫn mang đến.)

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

(Lớp học tập vẫn coi bộ phim truyền hình ngày qua. Sở phim về thiên chức không khí Apollo 13.)

=> The fim ______________

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

(Chúng tôi hiểu về 1 phi hành gia. Vị phi hành gia này vẫn vô không khí năm 1961.)

=> We read about  ______________

3. This is the man. He works for NASA.

(Đây là 1 trong người con trai. Ông ấy thao tác làm việc mang đến NASA.)

=> This is the man ______________

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

ội đùa mặt mũi cánh trái khoáy. Đội này ko lúc nào giành được giải vô địch.)

=> The team______________

5. This article describes a ground-breaking space mission đồ sộ land on a comet. The mission is called Rosetta.

(Bài báo tế bào miêu tả thiên chức không khí thứ nhất hạ cánh bên trên sao thanh hao.)

=> The ground-breaking space mission______________

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable đồ sộ a fly trying đồ sộ land on a speeding bullet.

(Sứ mệnh Rosetta với cùng một trọng trách. Nhiệm vụ này rất có thể sánh ngang với cất cánh test nhằm hạ cánh với vận tốc viên đạn.)

=> The task ______________

Phương pháp giải:

who: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện công ty ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang đến động kể từ đứng sau nó. 

whom: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ (object) mang đến động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối liên hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện công ty ngữ (Subject) hoặc tân ngữ(object) mang đến động kể từ đứng sau nó.

'Which làm tân ngữ rất có thể lược vứt vô mệnh đề mối liên hệ xác lập (defining relative clause).

that: là đại kể từ mối liên hệ chỉ toàn bộ cơ thể lộn vật. That có thể được sử dụng thay cho cho who, whom, which trong mệnh đề mối liên hệ xác lập (defining relative clause)

That luôn được sử dụng sau những chi phí tố láo thích hợp (gồm toàn bộ cơ thể lộn vật), sau những đại từ eveything, something, anything, all, little, much, more và sau dạng đối chiếu nhất (superlative)

whose: là đại kể từ mối liên hệ chỉ chiếm hữu. Whose đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang đến tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ. Whose luôn đi kèm theo với cùng một danh kể từ.

when: là đại kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang đến tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn. When được sử dụng thay cho mang đến at/on/ in which, then.

where: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở. Where được sử dụng thay cho cho at/ in/ đồ sộ which, there. 

why: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau the reason. Why được sử dụng thay cho cho for which.

Lời giải chi tiết:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

(Bộ phim cái tuy nhiên lớp học tập vẫn coi ngày ngày qua là về thiên chức không khí Apollo 13.)

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

(Chúng tao hiểu về một phi hành gia người đã đi đến ngoài hành tinh vô năm 1961.)

3. This is the man who works for NASA.

(Đây là kẻ con trai người tuy nhiên thao tác làm việc mang đến NASA.)

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

(Đội bóng group tuy nhiên đùa phía bên trái ko lúc nào giành chức vô địch.)

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

(Sẽ mệnh không khí đột huỷ cái tuy nhiên nội dung bài viết này tế bào miêu tả được gọi là Rosetta.)

6. The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable đồ sộ a fly trying đồ sộ land on a speeding bullet.

(Nhiệm vụ cái là thiên chức Rosetta rất có thể đối chiếu với cùng một con cái con ruồi đang được nỗ lực hạ cánh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. In pairs, use the information from the timeline đồ sộ talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name sánh that the other has đồ sộ guess.

(Theo cặp, dùng vấn đề kể từ dòng sản phẩm thời hạn nhằm nói tới một người, một vật hay 1 khoảnh tương khắc này bại liệt vô lịch sử hào hùng mày mò không khí. Không nhắc đúng đắn thương hiệu nhằm các bạn bại liệt cần đoán.)

Example:

A: It's the dog that was the first dog ever đồ sộ fly into space.

(Nó là một trong con cái chó thứ nhất cất cánh vô không khí.)

B: That's Laika!  

(Đó là Laika.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

(Loại con ruồi này là loại động vật hoang dã thứ nhất bịa đặt chân lên ngoài hành tinh vô một cái thương hiệu lửa của Mỹ?)

B: It’s fruit flies.

(Ruồi trái cây.)

A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

(Tên của phi hành gia người Nga thứ nhất cất cánh vô ngoài hành tinh là ai?)

B: He is Yuri Gagarin.

(Yuri Gagarin.)

A: How long did the training take Dennis đồ sộ become the first space tourist?

(Dennis rơi rụng bao lâu nhằm giảng dạy đoạn trước lúc trở nên khác nước ngoài thứ nhất cất cánh vô ko gian?)

B: 900 hours of training.

(900 giờ giảng dạy.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Communication Unit 10 trang 52 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Put a tick (√) under the things you think that astronauts tự and a cross (X) under the things they don't. Then read the text and kiểm tra answers.

 • Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? Discuss with a partner what you know about him. Then turn the page around and read the Quick Facts box.

 • Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Look at the pictures and discuss with your partner what is happening in them. Can you guess what the recording is about? Now listen and kiểm tra.

 • Looking back Unit 10 trang 56 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Complete the sentences using the prompts provided.

 • Project Unit 10 trang 57 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài bác tập luyện Project Unit 10, với đáp án và câu nói. giải chi tiết

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: công thức tính thể tích hình tròn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.