tiếng anh 9 unit 5 communication


Tổng thích hợp bài xích tập dượt phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng thích hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen vĩ đại the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe lịch trình 4Teen. Xem những câu sau câu này trúng (T), câu này sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome vĩ đại our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have vĩ đại work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, tự all of you understand how vĩ đại play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng chúng ta cho tới với lịch trình trò đùa có tên 'Cái gì là gì?'. Xin xin chào tía vị khách hàng mời mọc Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc nhập trò đùa ngày thời điểm hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào bữa tối, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò đùa vô cùng giản dị và đơn giản. Tôi tiếp tục hiểu sáu câu tế bào miêu tả một trong mỗi kỳ quan liêu của VN, ngẫu nhiên hoặc tự tạo. Mô miêu tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng đắn của ngẫu nhiên vị trí này. Ba sỹ tử nên tìm hiểu rời khỏi điều kỳ lạ là gì. Ai vấn đáp đúng đắn trước tiên là kẻ thành công.

Dương: Nghe dường như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... chúng ta là kẻ thành công và có được một phần quà quan trọng nếu như chúng ta cũng có thể thể hiện câu vấn đáp đúng đắn trước lúc tôi hiểu không còn cả 6 câu. Nhưng nếu khách hàng thể hiện câu vấn đáp ko đúng đắn, các bạn sẽ bị nockout ngoài vòng đùa bại liệt.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC tiếp tục hiểu 5 câu tế bào miêu tả một trong mỗi cảnh sắc của VN.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

(MC sẽ không còn nói đến thương hiệu đúng đắn của ngẫu nhiên vị trí này nhập tế bào miêu tả của cô ấy ấy.)

3. F

The players have vĩ đại work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người đùa nên tìm hiểu rời khỏi vị trí của kì quan liêu bại liệt và ai là kẻ thể hiện câu vấn đáp đúng đắn trước tiên tiếp tục thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa này rất có thể thể hiện câu vấn đáp đúng đắn trước lúc MC hoàn thiện việc hiểu toàn bộ những thắc mắc, anh / cô ấy tiếp tục là kẻ thành công và có được một phần quà quan trọng.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed vĩ đại continue the game.

(Nếu ngẫu nhiên người đùa này vấn đáp sai trước lúc MC hoàn thiện việc hiểu toàn bộ những câu, anh tao vẫn được quy tắc kế tiếp trò đùa.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen vĩ đại the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp sau. Sau bại liệt điền nhập khu vực trống trải những từ/số tuy nhiên chúng ta nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, tự you want vĩ đại risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not bủ.

Ann: OK, so sánh I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so sánh you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, tự you want vĩ đại risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not bủ.

Ann: OK, so sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so sánh you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: bại liệt là một trong kỳ quan liêu ngẫu nhiên ở trung tâm của tổ quốc tất cả chúng ta. Dương, chúng ta vẫn muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt đơn giản dễ dàng. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, nài lỗi này đó là ko đúng đắn. Vì vậy, chúng ta bị nockout ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: bại liệt là một trong hầm động ngoạn mục nằm tại chừng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn ngay sát nhánh tây của đàng đường cao tốc. Các chúng ta sở hữu câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, nên là tôi tiếp tục kế tiếp câu loại tía. Nó trực thuộc một khu dã ngoại công viên vương quốc.

Linda: Có nên này đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của tổ quốc, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ với một người, Mary, lúc này vẫn kế tiếp trò đùa.

Mary: Rất thắc mắc lắng!

Ann: Và câu loại tư: hầm động và đã được một người nam nhi khu vực vạc hiện tại nhập năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên đàng hoặc Động Thiên đàng ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! quý khách hàng đã lấy rời khỏi câu vấn đáp đúng đắn trước lúc tôi hiểu câu loại sáu, nên là chúng ta đang được giành thành công nhập trò đùa này và có được một phần quà quan trọng.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, tự you want vĩ đại risk the answer?

(Câu đầu tiên: bại liệt là một trong kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên ở miền Trung VN. Dương, chúng ta vẫn muốn nguy hiểm vấn đáp không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu loại hai: bại liệt là một trong hầm động ngoạn mục nằm tại chừng cao 200 mét đối với mực nước biển lớn ngay sát nhánh phía tây của đàng đường cao tốc.)

OK, so sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, nên là tôi tiếp tục kế tiếp với câu loại 3. Nó trực thuộc một khu dã ngoại công viên vương quốc.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu loại tư: hầm động được vạc hiện tại bởi vì một người nam nhi khu vực nhập năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó nên là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu mô tả những kì quan liêu ở VN tuy nhiên chúng ta biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs vĩ đại Quang Ninh province, 151km far from Hanoi vĩ đại the east.

(Vịnh Hạ Long là một trong thắng cảnh phổ biến ở bờ biển lớn Đông Bắc của VN, nằm trong tỉnh Quảng Ninh, cơ hội Hà Thành 151 km về phía nhộn nhịp.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là một trong trong mỗi điểm du ngoạn của VN được UNESCO thừa nhận là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long lôi cuốn nhiều khách hàng du ngoạn với cùng 1 vẻ rất đẹp quan trọng bao hàm cả sự hấp dẫn tuyệt hảo và thắm thiết.)

Tourists coming vĩ đại Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du ngoạn cho tới Hạ Long nhập ngẫu nhiên mùa này nhập năm cũng tìm hiểu vẻ rất đẹp hấp dẫn và hấp dẫn của riêng rẽ bản thân.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc theo gót group. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu căn vặn 1: Đó là một trong di tích lịch sử lịch sử dân tộc ở Hà Thành.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được nghe biết là ngôi trường ĐH trước tiên bên trên VN.)

- Question 3: It is a place vĩ đại honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là điểm tôn vinh những học tập fake chất lượng tốt của VN.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.