tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2


Tổng phù hợp bài bác tập dượt và lý thuyết phần Skill 2 – Unit 8. Sports and games SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen to lớn the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói tới loại gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at theweekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes bu strong and confident.

My name's Alice. I'm twelve years old. I don't lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope to lớn create a new computer game one day.

Tạm dịch bài bác nghe:

Xin xin chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi nghịch tặc bóng chuyền ở ngôi trường và tôi thông thường giẫm xe cộ với phụ vương vô vào ngày cuối tuần. Nhưng môn thể thao yêu thương quí của tôi là karate. Tôi rèn luyện nó tía lượt một tuần. Nó chung tôi thỏa sức tự tin.

Tên tôi là Alice. Tôi chục nhì tuổi hạc. Tôi ko quí thể thao mang đến lắm, tuy nhiên tôi quí coi thể thao bên trên TV. Sở quí của tôi là nghịch tặc cờ vua. Tôi và các bạn tôi nghịch tặc cờ vô loại Bảy sản phẩm tuần. Tôi thỉnh phảng phất cũng nghịch tặc trò nghịch tặc bên trên PC. Tôi kỳ vọng một thời buổi này này sẽ đưa đến một trò nghịch tặc PC mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

The listening passages are about Hai and Alice.

(Các bài bác nghe nói tới Hải và Alice.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn. Sau cơ khắc ghi T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

T

F

1. The passages are about two sportsmen.      

2. Hai goes cycling at the weekend.               

3. Hai’s favourite sport is karate.                    

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.     

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.  

(Các đoạn văn nói tới nhì vận khích lệ. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend. 

(Cuối tuần Hải cút giẫm xe cộ. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.       

(Môn thể thao yêu thương quí của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

(Alice ko quí nghịch tặc thể thao mang đến lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.  

(Alice nghịch tặc trò nghịch tặc PC thường ngày. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each blank with a word to lớn complete each sentence.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng vị trí rỗng với 1 kể từ nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Hai plays _________ at school.

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching sport on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Lời giải chi tiết:

1. volleyball     

2. three

Xem thêm: trong đầm gì đẹp bằng sen

3. Alice        

4. chess

1. Hai plays volleyball at school.

(Hải nghịch tặc bóng chuyền ở ngôi trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải tập dượt karate ở câu lạc cỗ tía lượt một tuần.)

3. Alice likes watching sport on TV.

(Alice quí coi thể thao bên trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

(Alice nghịch tặc cờ vô loại Bảy sản phẩm tuần.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

 4. Work in pairs. Tak about the sport / game you lượt thích. Use the following questions as cues.

(Làm việc theo gót cặp. Nói về môn thể thao/ trò nghịch tặc tuy nhiên em quí. Sử dụng những thắc mắc sau như khêu ý.)

- What is the name of the sport / game?

(Tên của môn thể thao / trò nghịch tặc là gì?)

- How many players are there?

(Có từng nào người chơi?)

- How often tự you play it?

(Bạn nghịch tặc nó bao lâu một lần?)

- What equipment does it need?

(Nó có nhu cầu các tranh bị gì?)

Lời giải chi tiết:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 người chơi)

- I play it three times a week

(Tôi nghịch tặc 3 lượt một tuần.)

- 2 racquets and 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt và một trái ngược cầu)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of 40-50words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer to lớn the listening passages.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 40 – 50 kể từ về môn thể thao / trò nghịch tặc em đang được phát biểu ở bài bác 4. Em cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những đoạn văn ở bài bác nghe.)

Lời giải chi tiết:

I usually play badminton after school with my friend because to lớn play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

(Tôi thông thường nghịch tặc cầu lông sau giờ học tập với các bạn tôi vì thế nhằm nghịch tặc môn thể thao này công ty chúng tôi cần thiết nhì người nghịch tặc. Tôi nghịch tặc cầu lông tía lượt một tuần. Để nghịch tặc cầu lông, tôi cần thiết nhì cây vợt và một trái ngược cầu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: bảng nguyên tố hóa học lớp 8

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết chung học viên lớp 6 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.