tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention lớn the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành giật, lưu ý phần gạch men chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko quí cái váy mới mẻ của cô ấy ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ý ấy.)

3. The mèo is playing with its ball.

(Con mèo đang được nghịch tặc với trái khoáy bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của công ty chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được đạp chống của mình màu sắc hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới mẻ của cô ấy ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ý ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở nên những câu với những tính kể từ chiếm hữu đích.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close lớn the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ý ấy

- her: của cô ấy ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi quí phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương quí của tôi là Bảy viên ngọc dragon.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của chúng ta bên trên cơ. Nó liệu có phải là cuốn sách của chúng ta không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử với tía con cái. Đàn con cái của chính nó đang được vui chơi bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close lớn the park.

(Bạn với biết Anna, các bạn của tôi không? Nhà cô ấy sát khu dã ngoại công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước công ty chúng tôi có tiếng với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở nên những câu với những đại kể từ chiếm hữu đích.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ cái gì) của tôi

- his: (ai/ cái gì) của anh ý ấy

- hers: (ai/ cái gì) của cô ấy ấy

- ours: (ai/ cái gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ cái gì) của họ

- yours: (ai/ cái gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi với cùng 1 cái xe đạp điện mới mẻ. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

(Đây là bạn dạng thiết bị của Mai và Lan. Những bạn dạng thiết bị này là của mình.)

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là 1 phần quà cho mình. Nó là của chúng ta.)

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi với song giầy mới mẻ. Chúng là của anh ý ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là mái ấm mới mẻ của công ty chúng tôi. Ngôi mái ấm là của công ty chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets lớn complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong các ngoặc nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our thành phố is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) thành phố map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là 1 nước nhà kỳ kỳ lạ. Tất cả những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ biển khơi.)

2. Our thành phố is very crowded. How about yours?

(Thành phố của công ty chúng tôi rất nhiều đúc. Của các bạn thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ soccer của tôi. Phong với quí của tôi không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của công ty chúng tôi ngắn ngủn và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy bạn dạng thiết bị TP. Hồ Chí Minh của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word lớn complete the sentences.

(Chọn kể từ đích nhằm hoàn thiện những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome lớn read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger than thở ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is so sánh friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy lớn find your way in a strange thành phố.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu rất có thể đứng ở những địa điểm sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome lớn read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên chúng ta cũng có thể phát âm nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của chúng ta bị dơ, và tôi ko thể biết nó có màu sắc gì.)

3. B

Your country is much bigger than thở ours.

(Đất nước của chúng ta to hơn nhiều đối với của công ty chúng tôi.)

4. B

Their dog is so sánh friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân thiện thiện. Nó ko khi nào sủa.)

5. B

It’s not easy lớn find your way in a strange thành phố.

(Không dễ dàng lần lối ở một TP. Hồ Chí Minh xa cách kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

4. 

5.

6.