toán lớp 4 trang 117 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 117 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số:

a) \( \displaystyle{1 \over 6}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) ;      \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle{8 \over 7}\);       \( \displaystyle{{12} \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 9}\);

b) \( \displaystyle{5 \over 9}\) và \( \displaystyle{7 \over {36}}\)  ;   \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \over {25}}\) ;    \( \displaystyle{4 \over 9}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhì.

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhì nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{1 \over 6} = {{1 \times 5} \over {6 \times 5}} = {5 \over {30}};\,\,\,\,{4 \over 5} = {{4 \times 6} \over {5 \times 6}} = {{24} \over {30}}\)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{1 \over 6}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) được nhì phân số \( \displaystyle{5 \over {30}}\) và \( \displaystyle {{24} \over {30}}\).

+) Giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) \(\displaystyle;\,\,\,\,{8 \over 7} = {{8 \times 7} \over {7 \times 7}} = {{56} \over {49}}\)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle{8 \over 7}\) được nhì phân số \( \displaystyle{{11} \over {49}}\) và \( \displaystyle {{56} \over {49}}\).

+) \( \displaystyle{{12} \over 5} = {{12 \times 9} \over {5 \times 9}} = {{108} \over {45}};\) \( \displaystyle\,\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 5} \over {9 \times 5}} = {{25} \over {45}}\)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{{12} \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 9} \) được nhì phân số \( \displaystyle{{108} \over {45}}\) và \( \displaystyle {{25} \over {45}}\).

b) \( \displaystyle{5 \over 9} = {{5 \times 4} \over {9 \times 4}} = {{20} \over {36}};\)   giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{7 \over {36}}\).

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{5 \over 9} \) và \( \displaystyle{7 \over {36}}\) được nhì phân số \( \displaystyle {{20} \over {36}}\) và \( \displaystyle {7 \over {36}}\).

+) Giữ nguyên vẹn phân số\( \displaystyle{{47} \over {100}};\) \( \displaystyle \,\,\,\,{{17} \over {25}} = {{17 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{68} \over {100}}\).

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \over {25}}\) được nhì phân số \( \displaystyle{{47} \over {100}}\) và \( \displaystyle  {{68} \over {100}}\).

+) \( \displaystyle{4 \over 9} = {{4 \times 8} \over {9 \times 8}} = {{32} \over {72}};\,\,\,\,\,{5 \over 8} = {{5 \times 9} \over {8 \times 9}} = {{45} \over {72}}\)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số \( \displaystyle{4 \over 9}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\) được nhì phân số \( \displaystyle {{32} \over {72}}\) và \( \displaystyle {{45} \over {72}}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy viết \( \displaystyle{3 \over 5}\) và \(2\) trở nên nhì phân số đều phải có kiểu mẫu số là \(5\).

b) Hãy ghi chép \(5\) và \( \displaystyle{5 \over 9}\) trở nên nhì phân số đều phải có kiểu mẫu số là \(9;\) là \(18\). 

Phương pháp giải:

a) Viết \(2\) bên dưới dạng phân số đem kiểu mẫu số là \(1\), tiếp sau đó nhân cả tử và kiểu mẫu của phân số này với 5.

b) Viết \(5\) bên dưới dạng phân số đem kiểu mẫu số là \(1\), tiếp sau đó quy đồng kiểu mẫu số theo lần lượt là 9, 18.

Lời giải chi tiết:

a) Giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{3 \over 5}\);         \( \displaystyle2 = {2 \over 1} = {{2 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{10} \over 5}\)

b) \( \displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 9} \over {1 \times 9}} = {{45} \over 9}\);         giữ nguyên vẹn phân số \( \displaystyle{5 \over 9}\).

\( \displaystyle5 = {5 \over 1} = {{5 \times 18} \over {1 \times 18}} = {{90} \over {18}};\)     \( \displaystyle\,\,\,{5 \over 9} = {{5 \times 2} \over {9 \times 2}} = {{10} \over {18}}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số (theo mẫu) :

Xem thêm: sách khoa học lớp 4

Mẫu: Quy đồng kiểu mẫu số những phân số: \( \displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3}\) và \( \displaystyle{2 \over 5}\).

Ta đem : 

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 5} \over {2 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {30}};  \cr& {1 \over 3} = {{1 \times 2 \times 5} \over {3 \times 2 \times 5}} = {{10} \over {30}}; \cr & {2 \over 5} = {{2 \times 2 \times 3} \over {5 \times 2 \times 3}} = {{12} \over {30}}. \cr} \)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số những phân số \( \displaystyle{1 \over 2};{1 \over 3};{3 \over 5}\) được \( \displaystyle{{15} \over {30}};{{10} \over {30}};{{12} \over {30}}.\)

a) \( \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\);               b) \( \displaystyle{1 \over 2};{2 \over 3}\) và \( \displaystyle{3 \over 4}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu mẫu số phụ thân phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với tích của kiểu mẫu số của phân số loại nhì và kiểu mẫu số của phân số loại phụ thân.

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhì nhân với tích của kiểu mẫu số của phân số loại nhất và kiểu mẫu số của phân số loại phụ thân.

- Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại phụ thân nhân với tích của kiểu mẫu số của phân số loại nhất và kiểu mẫu số của phân số loại nhì. 

Lời giải chi tiết:

a) 

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 3} = {{1 \times 4 \times 5} \over {3 \times 4 \times 5}} = {{20} \over {60}};  
\cr & {1 \over 4} = {{1 \times 3 \times 5} \over {4 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {60}}; \cr 
& {4 \over 5} = {{4 \times 3 \times 4} \over {5 \times 3 \times 4}} = {{48} \over {60}}. \cr} \)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số những phân số \( \displaystyle{1 \over 3};{1 \over 4};{4 \over 5}\) được \( \displaystyle{{20} \over {60}};{{15} \over {60}};{{48} \over {60}}.\)

b)  

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4}} = {{12} \over {24}}; 
\cr & {2 \over 3} = {{2 \times 2 \times 4} \over {3 \times 2 \times 4}} = {{16} \over {24}}; \cr 
& {3 \over 4} = {{3 \times 2 \times 3} \over {4 \times 2 \times 3}} = {{18} \over {24}}. \cr} \)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số những phân số \( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) được \( \displaystyle{{12} \over {24}};{{16} \over {24}};{{18} \over {24}}.\)

Hoặc :

\( \displaystyle\eqalign{
& {1 \over 2} = {{1 \times 6} \over {2 \times 6}} = {{6} \over {12}}; 
\cr & {2 \over 3} = {{2 \times  4} \over {3 \times 4}} = {{8} \over {12}}; \cr 
& {3 \over 4} = {{3 \times 3} \over {4 \times 3}} = {{9} \over {12}}. \cr} \)

Vậy quy đồng kiểu mẫu số những phân số \( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) được \( \displaystyle{{6} \over {12}};{{8} \over {12}};{{9} \over {12}}.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo lần lượt bằng \( \displaystyle{7 \over {12}};{{23} \over {30}}\) và đem kiểu mẫu số công cộng là \(60\).

Phương pháp giải:

Ta có: \(60 : 12 = 5\) và \(60:30 = 2 \). Do cơ tao ghi chép phân số \(\dfrac{7}{12} \) trở nên phân số đem kiểu mẫu số là \(60\) bằng phương pháp nhân cả tử số và kiểu mẫu số với \(5\); ghi chép phân số \(\dfrac{23}{30}\) thành phân số đem kiểu mẫu số là \(60\) bằng phương pháp nhân cả tử số và kiểu mẫu số với \(2\).

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle\eqalign{
& {7 \over {12}} = {{7 \times 5} \over {12 \times 5}} = {{35} \over {60}}; \cr 
& {{23} \over {30}} = {{23 \times 2} \over {30 \times 2}} = {{46} \over {60}}. \cr} \)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu) :

a) \( \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}};\)                 b) \( \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}};\)               c)\( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}}\)

Mẫu :  \( \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}} = {{\not{15} \times 7} \over {\not{15} \times 2 \times 11}} = {7 \over {22}}.\)

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và kiểu mẫu số kết quả của những quá số, tiếp sau đó theo lần lượt phân tách nhẩm tích ở tử số và tích ở kiểu mẫu số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức

b) \( \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \over {12 \times 15 \times 9}} = {{\not{4} \times \not{5} \times \not{3} \times 2} \over {\not{4} \times \not{3} \times 3 \times \not{5} \times 9}}\) \(\displaystyle = {2 \over {27}}.\)

c) \( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}} = {{\not{2} \times \not{3} \times \not{8} \times \not{11}} \over {\not{3} \times \not{11} \times \not{8} \times \not{2}}} = 1.\)

Loigiaihay.com