toán lớp 4 trang 167

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 167

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{2}{7}+ \dfrac{4}{7}\) ;           \(\dfrac{6}{7}- \dfrac{2}{7}\) ;           \(\dfrac{6}{7}-\dfrac{4}{7}\)  ;          \(\dfrac{4}{7}+\dfrac{2}{7}\)  ;

b) \(\dfrac{1}{3}+ \dfrac{5}{12}\) ;          \(\dfrac{9}{12} - \dfrac{1}{3}\)  ;           \(\dfrac{9}{12} - \dfrac{5}{12}\)  ;         \(\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{3}\).

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số nằm trong hình mẫu số tớ nằm trong (hoặc trừ) nhì tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số không giống hình mẫu số tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số vẫn quy đồng hình mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{7}  = \dfrac{6}{7}\) ;                    \(\dfrac{6}{7} -  \dfrac{2}{7}  = \dfrac{4}{7}\);

    \(\dfrac{6}{7} - \dfrac{4}{7}  = \dfrac{2}{7}\)  ;                    \(\dfrac{4}{7} + \dfrac{2}{7}= \dfrac{6}{7}\)

b) \(\dfrac{1}{3} + \dfrac{5}{12} = \dfrac{4}{12} + \dfrac{5}{12} = \dfrac{9}{12} = \dfrac{3}{4}\) ;

    \(\dfrac{9}{12} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{9}{12} - \dfrac{4}{12}  = \dfrac{5}{12}\) ;

    \(\dfrac{9}{12} - \dfrac{5}{12}  = \dfrac{4}{12} = \dfrac{1}{3} \)  ;

    \(\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{3}= \dfrac{5}{12} + \dfrac{4}{12}=\dfrac{9}{12}= \dfrac{3}{4}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a)  \(\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{5}\) ;         \(\dfrac{31}{35} - \dfrac{2}{7}\)  ;          \(\dfrac{31}{35}-\dfrac{3}{5}\)  ;           \(\dfrac{3}{5}+ \dfrac{2}{7}\)  ;

b) \(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{6}\) ;          \(\dfrac{11}{12}- \dfrac{3}{4}\) ;           \(\dfrac{11}{12} - \dfrac{1}{6}\)              \(\dfrac{1}{6}+ \dfrac{3}{4}\).

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số không giống hình mẫu số tớ quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số vẫn quy đồng hình mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{5}=\dfrac{10}{35} + \dfrac{21}{35}=\dfrac{31}{35}\)

    \(\dfrac{31}{35} -  \dfrac{2}{7}=\dfrac{31}{35}  - \dfrac{10}{35}=\dfrac{21}{35}=\dfrac{3}{5}\)

    \(\dfrac{31}{35} - \dfrac{3}{5}=\dfrac{31}{35} - \dfrac{21}{35}=\dfrac{10}{35}=\dfrac{2}{7}\)

    \(\dfrac{3}{5} +  \dfrac{2}{7}=\dfrac{21}{35} + \dfrac{10}{35}=\dfrac{31}{35}\)

b) \(\dfrac{3}{4}+ \dfrac{1}{6}=\dfrac{9}{12}+ \dfrac{2}{12}=\dfrac{11}{12}\)

   \(\dfrac{11}{12} - \dfrac{3}{4}=\dfrac{11}{12} - \dfrac{9}{12}=\dfrac{2}{12}=\dfrac{1}{6}\)

   \(\dfrac{11}{12}- \dfrac{1}{6}=\dfrac{11}{12}- \dfrac{2}{12}=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}\) 

   \(\dfrac{1}{6}+ \dfrac{3}{4}=\dfrac{2}{12}+ \dfrac{9}{12}=\dfrac{11}{12}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\) :

a) \( \dfrac{2}{9} + x =1; \)              b) \(\dfrac{6}{7} - x = \dfrac{2}{3}\) ;              c) \(x - \dfrac{1}{2}= \dfrac{1}{4}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn thăm dò số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết.

- Muốn thăm dò số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

- Muốn thăm dò số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{9} + x =1\) 

              \(x=1 - \dfrac{2}{9}\)

              \(x=\dfrac{7}{9}\)

b)  \(\dfrac{6}{7} - x = \dfrac{2}{3}\)

              \(x=\dfrac{6}{7} - \dfrac{2}{3}\)

              \(x = \dfrac{4}{21}\)

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

c) \(x- \dfrac{1}{2}\)\(=\dfrac{1}{4}\)

            \(x= \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\) 

            \(x= \dfrac{3}{4}\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của rừng hoa ngôi nhà ngôi trường được dùng như sau:

\(\dfrac{3}{4}\) diện tích rừng hoa dùng làm trồng những loại hoa, \(\dfrac{1}{5}\) diện tích rừng hoa nhằm thực hiện lối đi, diện tích S phần còn sót lại của rừng hoa nhằm xây bể nước (như hình vẽ):

a) Hỏi diện tích S nhằm xây bể nước lúc lắc từng nào phần diện tích S rừng hoa ?

b) hiểu rừng hoa là hình chữ nhật đem chiều lâu năm \(20m\), chiều rộng lớn \(15m\). Hỏi diện tích S nhằm xây bể nước là từng nào mét vuông ?

Phương pháp giải:

 Coi diện tích S rừng hoa là \(1\) đơn vị chức năng.

- Muốn thăm dò số phần diện tích S bể nước đối với diện tích S rừng hoa tớ lấy \(1\) trừ lên đường tổng số phần diện tích S nhằm trồng hoa và thực hiện lối đi.

- Tính diện tích S hình chữ nhật tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S nhằm xây bể việt nam lấy diện tích S rừng hoa nhân với số phần diện tích S bể nước đối với diện tích S rừng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Trồng hoa: \(\dfrac{3}{4}\) diện tích

Đường đi: \(\dfrac{1}{5}\) diện tích vườn

a) Diện tích xây bể nước: ....diện tích S vườn

b) Diện tích xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích S rừng hoa là \(1\) đơn vị chức năng.

Diện tích nhằm trồng hoa và thực hiện lối đi lúc lắc số phần diện tích S rừng hoa là:

          \(\dfrac{3}{4} +  \dfrac{1}{5}\)  = \(\dfrac{19}{20}\) (diện tích vườn hoa)

Diện tích nhằm xây bể nước chiếm số phần diện tích S rừng hoa là:

           \(1 - \dfrac{19}{20}\)  = \(\dfrac{1}{20}\) (diện tích vườn hoa)

b) Diện tích rừng hoa là:

             \(20 \times 15 = 300\;(m^2) \)

Diện tích nhằm xây bể nước là:

            \( 300 \times \dfrac{1}{20} = 15 \;(m^2)\) 

            Đáp số: a) \(\dfrac{1}{20}\) diện tích S vườn hoa;

                         b) \(15m^2\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Con sên loại nhất vô \(15\) phút trườn được \(\dfrac{2}{5}m\), con cái sên loại nhì trong \(\dfrac{1}{4}\) giờ trườn được \(45cm\). Hỏi con cái sên này trườn nhanh chóng rộng lớn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội quy đổi \(1\) giờ \( = 60\) phút ; \(1m = 100cm\) nhằm thay đổi những số đo về và một đơn vị chức năng đo, tiếp sau đó thăm dò quãng lối từng con cái trườn được rồi đối chiếu thành quả cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta đem \(\dfrac{2}{5}m = \dfrac{2}{5}\times 100cm = 40cm\) 

           \(\dfrac{1}{4}\) giờ  \(=\dfrac{1}{4}\times 60 \)  phút \(= 15\) phút

Trong \(15\) phút con cái sên loại nhất trườn được \(40cm\).

Xem thêm: nhà bà nữ lịch chiếu

Trong \( 15\) phút con cái sên loại nhì trườn được \(45cm\).

Vậy con cái sên loại nhì trườn nhanh chóng rộng lớn con cái sên loại nhất.

Loigiaihay.com