toán lớp 4 trang 96

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 96

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 3457 ;  4568 ;  66814 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  900 ;  2355 :

a) Số này phân tách không còn mang đến 2 ?

b) Số này phân tách không còn mang đến 5 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân tách không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

a) Các số phân tách không còn mang đến 2 là: 4568 ;  66814 ;  2050 ;  3576 ;  900.

b) Các số phân tách không còn mang đến 5 là: 2050 ;  900 ;  2355.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Hãy ghi chép tía số sở hữu tía chữ số và phân tách không còn mang đến 2.

b) Hãy ghi chép tía số sở hữu tía chữ số và phân tách không còn mang đến 5.

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân tách không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Học sinh rất có thể ghi chép như sau:

a) 326 ;       572 ;     680.

b) 350 ;       705;      860.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324:

a) Số này phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 ?

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

b) Số này phân tách không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 5 ?

c) Số này phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân tách không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

a) Số vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 là : 480 ;  2000 ;  9010.

b) Số phân tách không còn mang đến 2 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 5 là :  296 ;  324.

c) Số phân tách không còn mang đến 5 tuy nhiên ko phân tách không còn mang đến 2 là :  345 ;  3995.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5 thì tận nằm trong là chữ số này ?

Phương pháp giải:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì phân tách không còn mang đến 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân tách không còn mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Số sở hữu tận nằm trong là 0 thì vừa phải phân tách không còn mang đến 2 vừa phải phân tách không còn mang đến 5.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái ngược táo. lõi rằng, nếu như Loan lấy số táo bại chia đều cho các bên mang đến 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang đến 2 các bạn thì cũng vừa phải không còn.

Hỏi Loan sở hữu từng nào trái ngược táo ? 

Phương pháp giải:

Loan lấy số táo bại chia đều cho các bên mang đến 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang đến 2 các bạn thì cũng vừa phải không còn nên số táo của Loan phân tách không còn cho tất cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

Loan lấy số táo bại chia đều cho các bên mang đến 5 các bạn hoặc chia đều cho các bên mang đến 2 các bạn thì cũng vừa phải không còn nên số táo của Loan phân tách không còn cho tất cả 2 và 5. 

Vậy số bại sở hữu tận nằm trong là 0.

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

Biết Loan sở hữu thấp hơn đôi mươi trái ngược táo.

Vậy Loan sở hữu 10 trái ngược táo.

Loigiaihay.com