từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng là nền tảng thứ nhất nhằm bé nhỏ học tập chất lượng tốt và nắm rõ kiến thức và kỹ năng giờ Anh. Vì thế, chuẩn bị mang đến bé nhỏ vốn liếng kể từ vựng giờ Anh lớp 2 kể từ sớm sẽ hỗ trợ con cái dễ dàng nắm bắt bài bác và đạt được điểm cao hơn nữa bên trên ngôi trường. Cùng tìm hiểu thêm những kể từ vựng trọng tâm tuy nhiên bé nhỏ tiếp tục gặp gỡ nhập năm học tập nằm trong VUS qua loa nội dung bài viết sau.

Tổng thích hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo gót sách giáo khoa

Theo công tác sách giáo khoa môn giờ Anh lớp 2 lúc này thì học viên tiếp tục học tập 16 chương nhập một năm học tập (8 chương/kỳ). Để cha mẹ khối hệ thống kiến thức và kỹ năng dễ dàng rộng lớn và tương hỗ con cái sẵn sàng chất lượng tốt mang đến năm học tập mới nhất, bên dưới đấy là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo gót từng chương.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng giờ Anh lớp 2 gồm:

Từ vựng giờ anh lớp 2

Unit 1 – At my birthday party

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Birthday
n/ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật, ngày sinh
2

Party
n/ˈpɑːr.t̬i/Bữa tiệc
3

Popcorn
n/ˈpɑːp.kɔːrn/Bỏng ngô
4

Pizza
n/ˈpiːt.sə/Bánh pizza
5

Cake
n/keɪk/Bánh ngọt
6

Yummy
adj/ˈjʌm.i/Ngon
7

Balloon
n/bəˈluːn/Bóng bay
8

Candy
n/ˈkændi/Kẹo
9

Drink
v/drɪŋk/Đồ uống
10

Friend
n/frend/Bạn bè
11

Happy birthday
n/ˈhæp.i/ /ˈbɝːθ.deɪ/Chúc mừng sinh nhật

Unit 2 – In the backyard

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Backyard
n/ˌbækˈjɑːrd/Sân sau
2

Play
v/pleɪ/Chơi
3

Kite
n/kaɪt/Con diều
4

Bike
n/baɪk/Xe đạp
5

Kitten
n/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
6

Run
v/rʌn/Chạy
7

Grass
n/ɡræs/Cỏ
8

Flower
n/ˈflaʊ.ɚ/Hoa
9

Puppy
n/ˈpʌp.i/Chó con

Unit 3 – At the seaside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Seaside
n/ˈsiː.saɪd/Bờ biển
2

Sand
n/sænd/Cát
3

Sea
n/siː/Biển
4

Sun
n/sʌn/Mặt trời
5

Sky
n/skaɪ/Bầu trời
6

Wave
n/weɪv/Sóng biển

Unit 4 – In the countryside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Countryside
n/ˈkʌn.tri.saɪd/Nông thôn
2

Rainbow
n/ˈreɪn.boʊ/Cầu vồng
3

River
n/ˈrɪv.ɚ/Dòng sông
4

Road
n/roʊd/Con đường
5

Friendly
adj/ˈfrend.li/Thân thiện
6

Peaceful
adj/ˈpiːs.fəl/Yên bình
7

Field
n/fiːld/Đồng ruộng
8

Village
n/ˈvɪl.ɪdʒ/Ngôi làng
9

Chicken
n/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà

Unit 5 – In the classroom

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Classroom
n/ˈklæs.rʊm/Phòng học
2

Board
nbɔːrd/Bảng
3

Table
n/ˈteɪ.bəl/Bàn
4

Teacher
n/ˈtiː.tʃɚ/Giáo viên
5

Question
n/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
6

Square
n/skwer/Hình vuông
7

Pen
n/pen/Bút mực
8

Pencil
n/pen/Bút chì
9

Ruler
n/ˈruː.lɚ/Thước kẻ

Unit 6 – On the farm

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Farm
n/fɑːrm/Nông trại
2

Duck
n/dʌk/Con vịt
3

Farmer
n/ˈfɑːr.mɚ/Bác nông dân
4

Pig
n/pɪɡ/Con lợn
5

Cow
n/kaʊ/Con bò
6

Sheep
n/ʃiːp/Con cừu
7

Donkey
n/ˈdɑːŋ.ki/Con lừa
8

Windmill
n/ˈwɪnd.mɪl/Cối xay gió

Unit 7 – In the village

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Kitchen
n/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
2

Pan
n/pæn/Cái chảo
3

Spoon
n/spuːn/Cái thìa
4

Bread
n/bred/Bánh mì
5

Fruit
n/fruːt/Trái cây
6

Juice
n/dʒuːs/Nước trái ngược cây
7

Jam
n/dʒæm/Mứt

Unit 8 – In the kitchen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Village
n/ˈvɪlɪdʒ/Ngôi thôn, thôn quê
2

Van
n/væn/Xe cầu xin (xe vận chuyển nhỏ)
3

Volleyball
n/ˈvɑːlibɔːl/Môn bóng chuyền
4

Ox
n/ɑːks/Con trườn đực
5

Cow
n/kaʊ/Bò cái
6

Chicken
n/ˈtʃɪkɪn/Con gà
7

Road
n/rəʊd/Con đường
8

River
n/ˈrɪvər/Dòng sông

Unit 9 – In the grocery store

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Store
n/stɔːr/Cửa hàng
2

Candy
n/ˈkæn.di/Kẹo
3 Yogurtn/ˈjoʊ.ɡɚt/Sữa chua
4

Potato
n/pəˈteɪ.t̬oʊ/Khoai tây
5

Tomato
n/təˈmeɪ.t̬oʊ/Cà chua
6

Snack
n/snæk/Đồ ăn vặt
7

Apple
n/ˈæp.əl/Quả táo
8

Orange
n/ˈɔːr.ɪndʒ/Quả cam

Unit 10 – At the zoo

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Zoo
n/zuː/Sở thú
2

Zebra
n/ˈziː.brə/Ngựa vằn
3

Monkey
n/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
4

Elephant
n/ˈel.ə.fənt/Con voi
5

Tiger
n/ˈtaɪ.ɡɚ/Con hổ
6

Bird
n/bɝːd/Con chim

Unit 11 – In the playground

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Play
v/pleɪ/Chơi
2

Slide
n/slaɪd/Cái cầu trượt
3

Riding a bike
v/ˈraɪdɪŋ ə baɪk/Đang lên đường xe cộ đạp
4

Driving a car
v/ˈdraɪvɪŋ ə kɑːr/Đang tài xế xe hơi (đồ chơi)
5

Bike
n/baɪk/Xe đạp
6

Playground
n/ˈpleɪɡraʊnd/Sân chơi
7

Swing
n/swɪŋ/Xích đu
8

Football
n/ˈfʊtbɔːl/Môn bóng đá

Unit 12 – At the café

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Cake
n/keɪk/Bánh ngọt
2

Table
n/ˈteɪbl/Cái bàn
3

Fruit
n/fruːt/Trái cây
4

Grape
n/ɡreɪp/Quả nhỏ
5

On the table
prep/Ɑːn ðə ˈteɪbl/Trên bàn
6

Water
n/ˈwɔːtər/Nước lọc
7

Yogurt
n/ˈjəʊɡərt/Sữa chua
8

Ice scream
n/aɪs kriːm/Kem

Unit 13 – In the Maths class

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Number
n/ˈnʌm.bɚ/Con số
2

Maths
n/mæθs/Môn toán
3

Ten
n/ten/Số 10
4

Eleven
n/əˈlev.ən/Số 11
5

Twelve
n/twelv/Số 12
6

Thirteen
n/θɝːˈtiːn/Số 13
7

Fourteen
n/ˌfɔːrˈtiːn/Số 14
8

Fifteen
n/ˌfɪfˈtiːn/Số 15

Unit 14 – At home

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Home
n/hoʊm/Nhà
2

Brother
n/ˈbrʌð.ɚ/Anh trai/ em trai
3

Sister
n/ˈsɪs.tɚ/Chị gái/ em gái
4

Grandmother
n/ˈɡræn.mʌð.ɚ/
5

Age
n/eɪdʒ/Tuổi
6

Grandfather
n/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông
7

Mother
n/ˈmʌð.ɚ/Mẹ
8

Father
n/ˈfɑː.ðɚ/Bố

Unit 15 – In the clothes shop

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Shop
n/ʃɑːp/Cửa hàng
2

Shirt
n/ʃɝːt/Áo sơ mi
3

Shorts
n/ʃɔːrts/Quần đùi
4

Shoes
n/ʃuː/Giày
5

Here
n/hɪr/Ở đây
6

There
n/ðer/Ở đó
7

Blue
n/bluː/Xanh domain authority trời
8

Red
n/red/Màu đỏ
9

Black
n/blæk/Màu đen

Unit 16 – At the campsites

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1

Tent
n/tent/Lều cắm trại
2

Blanket
n/ˈblæŋ.kɪt/Chăn phủ, mền
3

Fence
n/fens/Hàng rào
4

Teapot
n/ˈtiː.pɑːt/Ấm trà
5

Fire
n/faɪr/Lửa
6

Funny
adj/ˈfʌn.i/Vui, thú vị
7

Dark
n/dɑːrk/Tối
8

Campsite
n/ˈkæmp.saɪt/Khu cắm trại

Học luyện bên trên ngôi trường đem hỗ trợ đầy đủ kiến thức và kỹ năng giờ Anh mang đến con cái không?

Tại ngôi trường học tập, bé nhỏ sẽ tiến hành dạy dỗ những kiến thức và kỹ năng giản dị và đơn giản như cấu tạo câu, ngữ pháp và kể từ vựng giờ Anh lớp 2. Con hiểu rằng cơ hội gọi, viết lách, nghe và viết lách cơ bạn dạng. Tuy nhiên, chỉ học tập bên trên ngôi trường được xem là không đủ nhằm con cái rất có thể thạo giờ Anh.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi mang đến trẻ em mạnh mẽ và tự tin khơi phanh sau này tươi tắn sáng sủa tại: Tiếng Anh mang đến trẻ em em

Hơn 1,3 tỷ người và đa số những vương quốc bên trên toàn cầu đều đang được người sử dụng giờ Anh mỗi ngày mang đến việc làm, tiếp thu kiến thức và cuộc sống. Để con cái bắt nhịp và phát triển thành một công dân toàn thị trường quốc tế, việc thông thuộc nước ngoài ngữ là quan trọng nhất. Cha u nên góp vốn đầu tư mang đến bé nhỏ môi trường xung quanh dạy dỗ nâng cao, quãng thời gian học tập không ngừng mở rộng và môi trường xung quanh thực hành thực tế nhiều hơn nữa nhằm con cái đem nền tảng nước ngoài ngữ vững vàng vàng.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Vì sao nên mang đến con cái học tập giờ Anh kể từ sớm?

Trong lứa tuổi kể từ 4 – 11 tuổi, trẻ em đem tài năng thu nhận và cải cách và phát triển ngữ điệu cực kỳ thời gian nhanh. đa phần phân tích khoa học tập vẫn đã cho thấy tài năng “bắt chước” tiếng động siêu phàm của trẻ nhỏ nhập lứa tuổi này. Vì vậy, việc học tập giờ Anh kể từ sớm sẽn mang lại mang đến bé nhỏ thật nhiều quyền lợi như:

 • Tiếp thu ngữ điệu một cơ hội tự động nhiên: Tại lứa tuổi này, con cái học tập những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 và nhiều kiến thức và kỹ năng không ngừng mở rộng không giống cực kỳ thời gian nhanh. Bé tiếp tục đơn giản dễ dàng tạo hình khả năng nghe, rằng, gọi, viết lách tuy nhiên ko cần thiết tiêu tốn không ít sức lực. 
 • Phát triển trí não: Phát triển tuy vậy song nhiều loại nước ngoài ngữ chung kích ứng tài năng suy nghĩ của trẻ em. Con tâm trí và bản năng thời gian nhanh với cả những ngữ điệu bao hàm cả giờ Anh.
 • Hình trở thành sự tự động tin: Ngại tiếp xúc là chướng ngại vật rộng lớn của khá nhiều người học tập giờ Anh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ được học tập giờ Anh kể từ nhỏ với vốn liếng kiến thức và kỹ năng vững vàng vàng sẽ hỗ trợ con cái tạo hình sự mạnh mẽ và tự tin và tiếp xúc trôi chảy với những người quốc tế.
 • Học chất lượng tốt bên trên trường: Không chỉ cầm được những kể từ vựng giờ Anh lớp 2, con cái tiếp tục đơn giản dễ dàng học tập chất lượng tốt và đạt được không ít kết quả cao bên trên ngôi trường. Đây là bước đệm nhằm con cái tiếp cận với những môi trường xung quanh dạy dỗ chất lượng tốt hơn hẳn như lớp chuyên nghiệp, ngôi trường quốc tế hoặc du học tập.
Từ vựng giờ anh lớp 2

Cách khơi phanh hào hứng và niềm ưng ý học tập giờ Anh ở trẻ

Giảng dạy dỗ và truyền đạt kiến thức và kỹ năng mang đến học viên đái học tập là 1 trong những việc ko hề đơn giản dễ dàng. Trẻ em tiếp tục mau ngán với những kiến thức và kỹ năng học tập thuật và cơ hội dạy dỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 2 một cơ hội ráo mát. Vì thế, khóa đào tạo và huấn luyện SuperKids với “phương pháp học tập công ty động” (Discovery-based Learning) để giúp đỡ khơi dậy sự xốn xang và ưng ý tiếp thu kiến thức mang đến trẻ em.

Phương pháp học tập dữ thế chủ động là gì? Đây là cách thức dạy dỗ học tập tích cực kỳ chung học tập viên tự động xây đắp kiến thức và kỹ năng mới nhất dựa vào sự nắm rõ của tớ trải qua nhiều sinh hoạt tương tác. Quá trình học tập tiếp tục bao gồm:

 • Khơi mở: Giáo viên và học viên tiếp tục đặt điều thắc mắc lẫn nhau về chủ thể bài học kinh nghiệm mới nhất nhằm khơi khêu gợi sự tò mò mẫm và trí tưởng tượng của trẻ em.
 • Tìm hiểu: Con tiếp tục thảo luận với bằng hữu hoặc tự động mày mò trải qua những bài bác gọi hiểu, hình hình họa, đoạn Clip, bài bác hát… chân thật.
 • Luyện tập: Thông qua loa những sinh hoạt tương tác vừa vặn học tập vừa vặn mừng rỡ sẽ hỗ trợ gia tăng kiến thức và kỹ năng và tập luyện những khả năng mang đến trẻ em.
 • Sáng tạo: Con tiếp tục áp dụng kiến thức và kỹ năng học tập được và khả năng ngữ điệu của tớ nhằm tạo ra những dự án công trình tiếp thu kiến thức lênh láng tạo ra của tớ hoặc nằm trong chúng ta nhỏ không giống.

Trang bị giờ Anh kể từ sớm được xem là hành trang quý giá bán mang đến con cái nhằm vững vàng bước nhập sau này. Hiểu được sự quan trọng của giờ Anh so với mới trẻ em nên sát bên việc gia tăng nền tảng giờ Anh cung cấp 1, VUS cũng tích hợp những bài học kinh nghiệm khả năng mang đến con cái trong những lớp học tập. Bé được khơi phanh tiềm năng tối năng với cỗ khả năng chuẩn chỉnh toàn cầu:

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Con tâm trí logic những sự vật, vấn đề xung xung quanh và đem tầm nhìn song lập về từng việc. Bé biết đánh giá chính sai và suy nghĩ một cơ hội song lập.
 • Kỹ năng phó tiếp: Con mạnh mẽ và tự tin thể hiện nay được tâm trí và xúc cảm của bạn dạng đằm thắm qua loa điều rằng một cơ hội rõ nét. Đây là khóa xe chung con cái giành được những quan hệ chất lượng tốt và thành công xuất sắc nhập tiếp thu kiến thức, cuộc sống thường ngày.
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Trẻ học tập được cơ hội tâm trí vượt lên phạm vi, đột phá huỷ với tài năng tạo ra vô hạn nhằm dò xét rời khỏi biện pháp và phương thức chung từng việc đơn giản dễ dàng hoặc thú vị rộng lớn.
 • Kỹ năng thích hợp tác: Con rất có thể thao tác làm việc một những hiệu suất cao nhập luyện thể, trẻ em hiểu về sức khỏe của sự việc liên minh và thể hiện nay được những ưu điểm cá thể của tớ.

VUS đạt kỷ lục VN với trên 180.918 học tập viên (nhiều nhất bên trên toàn quốc) dành riêng được chứng từ quốc tế về nước ngoài ngữ như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS… Không chỉ thực hiện công ty khả năng Anh ngữ, SuperKids với quãng thời gian học tập chuẩn chỉnh Cambridge còn chuẩn bị mang đến con cái không thiếu kiến thức và kỹ năng nhằm bé nhỏ sẵn sàng đoạt được những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers… 

Từ vựng giờ anh lớp 2

Cùng VUS khơi phanh sau này tươi tắn sáng sủa mang đến con

Hơn 26 năm hình trở thành và cải cách và phát triển, VUS vẫn vươn bản thân phát triển thành khối hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn số 1 việt nam. Anh Văn Hội Việt Mỹ vẫn dành riêng được sự tin tưởng yêu thương của rộng lớn 2.700.000 gia đình VN gửi gắm con em mình tiếp thu kiến thức và sát cánh đồng hành trong không ít năm ngay tắp lự. Để lưu giữ vững vàng được đáng tin tưởng và unique, VUS không ngừng nghỉ nâng lên unique giảng dạy dỗ và trình độ chuyên môn của tớ qua:

Xem thêm: khi hai ta về một nhà

 • Quy trình tuyển chọn dụng gắt gao: Để được sát cánh đồng hành nằm trong con cái, những nhà giáo vẫn nên trải qua loa 3 vòng tuyển chọn dụng reviews từng khả năng. Hơn 98 giờ tiến hành đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn và hướng dẫn nâng lên unique kế hoạch.
 • Đội ngũ nhà giáo nhiều kinh nghiệm: 100% nhà giáo nên đem vì chưng giảng dạy dỗ giờ Anh quốc tế như TESOL, TEFL, CELTA… với tay nghề giảng dạy dỗ phong phú và đa dạng.
 • Cơ sở tiếp thu kiến thức hóa học lượng: Với rộng lớn 70 cơ sở bên trên toàn nước và 100% những hạ tầng giảng dạy dỗ đều đạt unique quốc tế được ghi nhận vì chưng NEAS.
 • Giáo trình độc quyền chuẩn chỉnh quốc tế: Giáo trình SuperKids là phiên bạn dạng độc quyền được kiến thiết vì chưng căn nhà xuất bạn dạng National Geographic Learning. Với kho báu nội dung phong phú và đa dạng qua không ít nghành nghề dịch vụ chung trẻ em vừa vặn học tập vừa vặn mày mò, khai phanh toàn cầu quan tiền nhập con cái.
 • Ứng dụng technology 4.0: Với phần mềm tiếp thu kiến thức V-HUB tiếp tục đem lại những thưởng thức tiếp thu kiến thức lý thú trải qua những trò nghịch ngợm sắc tố. Con rất có thể ôn luyện kiến thức và kỹ năng và luyện rằng với AI từng khi từng điểm. Cha u đơn giản dễ dàng theo gót dõi được tiến trình tiếp thu kiến thức và sát cánh đồng hành nằm trong trẻ em qua loa V-HUB.

Hơn cả một tờ học tập Anh ngữ, con cái được khơi phanh những thưởng thức học tập và nghịch ngợm lênh láng xốn xang với rất nhiều sinh hoạt như V – Champion Dash, Summer Stars Contest,… Con không chỉ là nắm rõ những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 mà còn phải được phanh khóa tài năng Anh ngữ trọn vẹn với môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức 100% dùng giờ Anh bên trên VUS.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Bên bên trên là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 trọng tâm tuy nhiên cha mẹ cần thiết sẵn sàng mang đến con cái Lúc phi vào năm học tập mới nhất. Đồng thời, nhằm con cái rất có thể học tập và dùng được giờ Anh, cha mẹ nên góp vốn đầu tư mang đến trẻ em được tiếp thu kiến thức bên trên những môi trường xung quanh giảng dạy dỗ Anh ngữ có trách nhiệm. Cùng VUS khơi phanh sau này tươi tắn sáng sủa mang đến bé!

Có thể cha mẹ quan tiền tâm:

 • Tổng thích hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 3 kèm cặp bài bác luyện (có đáp án)
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 4 cả năm học tập và bài bác luyện ứng dụng
 • Trọn cỗ ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cả năm học tập và bài bác luyện thực hành