từ vựng tiếng anh lớp 6

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 được chia thành 12 Unit với 6 Unit/học kì, từng Unit cung ứng khoảng tầm trăng tròn – 30 kể từ vựng trọng tâm qua chuyện khoảng 4 tiết học tập.

Danh sách những chủ thể kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6


Trước khi hợp tác vô học tập kể từ vựng mới nhất, chúng ta có thể đánh giá trước trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tớ nha. Một trong mỗi dạng bài xích tập luyện thông dụng ở công tác Cấp 2 là lựa chọn kể từ phù hợp nhằm điền vô vị trí trống trải. Hãy nằm trong test thực hiện một số trong những bài xích tập luyện nhỏ sau nhằm đánh giá cường độ áp dụng kể từ mới nhất của chúng ta nhé: 

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 6


Danh sách kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo gót Unit

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Học kì I

Từ vựng vô 6 Unit trước tiên tiếp tục nối liền những chủ thể không xa lạ của công tác tè học tập. Đó là những chủ thể thân thiện với cuộc sống đời thường hằng ngày của chúng ta như ngôi trường học tập, mái ấm gia đình, đồng chí, v.v.

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 1, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
backpack (n)/ˈbækpæk/cặp sách
blackboard (n)/ˈblækbɔːrd/bảng đen
bookcase (n)/ˈbʊkkeɪs/tủ sách
break time (n)/breɪk taɪm/giờ ngủ giải lao
calculator (n)/ˈkælkjuleɪtər/máy tính cụ tay
colored paper (n)/ˈkʌlərd ˈpeɪpər/giấy màu
colored pencil (n)/ˈkʌlərd ˈpensl/bút chì màu
compass (n)/ˈkʌmpəs/la bàn
e-book (n)/ˈiː bʊk/sách năng lượng điện tử
glue (n)/ɡluː/hồ dán, băng keo
highlighter (n)/ˈhaɪlaɪtər/bút tiến công dấu
notebook (n)/ˈnəʊtbʊk/sổ tay
paper clip (n)/ˈpeɪpər klɪp/kẹp giấy
pencil case (n)/ˈpensl keɪs/hộp bút
pencil sharpener (n)/ˈpensl ʃɑːrpnər/gọt cây bút chì
rubber (n)/ˈrʌbər/cục gôm, tẩy
ruler (n)/ˈruːlər/thước kẻ
school supply (n)/skuːl səˈplaɪ/dụng cụ học tập tập
schoolchild (n)/ˈskuːltʃaɪld/trẻ em vô tuổi hạc cút học
stapler (n)/ˈsteɪplər/dụng cụ dập ghim
uniform (n)/ˈjuːnɪfɔːrm/đồng phục
chemistry (n)/ˈkemɪstri/môn Hóa học
geography (n)/dʒiˈɑːɡrəfi/môn Địa lý
history (n)/ˈhɪstri/môn Lịch sử
IT (n)/ˌaɪ ˈtiː/công nghệ thông tin
literature (n)/ˈlɪtrətʃər/môn Văn
maths (n)/mæθs/môn Toán
music (n)/ˈmjuːzɪk/môn Âm nhạc
photography (n)/fəˈtɑːɡrəfi/nhiếp ảnh
physical education (n)/ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/môn thể dục
physics (n)/ˈfiziks/môn Vật lý
science (n)/ˈsaɪəns/môn Khoa học
do exercise (verb phrase)/duː ˈeksərsaɪz/tập thể dục
do homework (verb phrase)/duː ˈhəʊmwɜːk/làm bài xích tập luyện về nhà
go shopping (verb phrase)/ɡəʊ /ˈʃɑːpɪŋ/đi mua sắm sắm
have lunch (verb phrase)/həv lʌntʃ/ăn trưa
study (v)/ˈstʌdi/học tập
boarding school (n)/ˈbɔːrdɪŋ skuːl/trường nội trú
canteen (n)/kænˈtiːn/căng tin tưởng, điểm bán sản phẩm ăn
classroom (n)/ˈklæsruːm/lớp học
cloakroom (n)/ˈkləʊkrʊm/phòng treo lưu giữ đồ
computer room (n)/kəmˈpjuːtər rʊm/phòng máy tính
greenhouse (n)/ˈɡriːnhaʊs/nhà kính
international school (n)/ˌɪntərˈnæʃnəl skuːl/trường quốc tế
laboratory (n)/ˈlæbrətɔːri/phòng thí nghiệm
library (n)/ˈlaɪbrəri/thư viện
playground (n)/ˈpleɪɡraʊnd/sân chơi
schoolyard (n)/ˈskuːljɑːrd/sân trường
secondary school (n)/ˈsekəndri skuːl/trường Cấp 2, Trung học tập cơ sở
swimming pool (n)/ˈswɪmɪŋ puːl/bể bơi
workshop (n)/ˈwɜːrkʃɑːp/buổi thảo luận

UNIT 2: MY HOUSE

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 2, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
country house (n)/ˌkʌntri ˈhaʊs/nhà ở nông thôn
department store (n)/dɪˈpɑːrtmənt stɔːr/cửa mặt hàng bách hóa
flat (n)/flæt/căn hộ
stilt house (n)/stɪlt haʊs/nhà sàn
townhouse (n)/ˈtaʊnhaʊs/nhà ngay tắp lự kề
villa (n)/ˈvɪlə/biệt thự
balcony (n)/ˈbælkəni/ban công
bathroom (n)/ˈbæθrʊm/nhà lau chùi và vệ sinh, ngôi nhà tắm
bedroom (n)/ˈbedrʊm/phòng ngủ
garden (n)/ˈɡɑːrdn/vườn
guest room (n)/ˈɡest rʊm/phòng giành riêng cho khách
hall (n)/hɔːl/hành lương y, đại sảnh
kitchen (n)/ˈkɪtʃɪn/bếp, chống ăn
living room (n)/ˈlɪvɪŋ ruːm/phòng khách
armchair (n)/ˈɑːrmtʃer/ghế bành
bath (n, v)/bæθ/bồn tắm
tắm bồn
bookshelf (n)/ˈbʊkʃelf/giá sách
bowl (n)/bəʊl/cái chén bát, tô
carpet (n)/ˈkɑːrpɪt/tấm thảm, loại thảm
chest of drawers (n)/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/tủ có không ít ngăn kéo
chopstick (n)/ˈtʃɑːpstɪk/đũa
clock (n)/klɒk/đồng hồ
computer (n)/kəmˈpjuːtər/máy vi tính
cupboard (n)/ˈkʌbərd/chạn chén bát, tủ bếp
curtain (n)/ˈkɜːrtn/rèm cửa
dishwasher (n)/ˈdɪʃwɔːʃər/máy cọ bát
freezer (n)/ˈfriːzər/tủ cung cấp đông
fridge (n)/frɪdʒ/tủ lạnh
furniture (n)/ˈfɜːrnɪtʃər/đồ nội thất
lamp (n)/læmp/đèn bàn
microwave (n)/ˈmaɪkrəweɪv/lò vi sóng
pillow (n)/ˈpɪləʊ/cái gối
poster (n)/ˈpəʊstər/tấm áp phích
shower (n)/ˈʃaʊər/vòi hoa sen
sink (n)/sɪŋk/bồn rửa
sofa (n)/ˈsəʊfə/sô trộn, ghế ngôi trường kỷ
table (n)/ˈteɪbl/cái bàn
television (n)/ˈtelɪvɪʒn/cái ti vi
toilet (n)/ˈtɔɪlət/nhà lau chùi và vệ sinh, bể cầu
vase (n)/veɪs/bình cắm hoa
wardrobe (n)/ˈwɔːrdrəʊb/tủ quần áo
window (n)/ˈwɪndəʊ/cửa sổ

Ngoài đi ra, các bạn hãy nhập cuộc group Group MochiMochi – Học giờ đồng hồ Anh để nhận tăng tư liệu học tập siêu quality nhé. Mochi van lơn tặng miễn phí chúng ta Bộ 50 Word Family nhằm chúng ta biết phương pháp nhận ra và học tập kể từ vựng hiệu suất cao rộng lớn, truy vấn ngay lập tức nhằm nhận không tính phí tư liệu nha.

UNIT 3: MY FRIENDS

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 3, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
arm (n)/ɑːrm/cánh tay
cheek (n)/tʃiːk/má (trên khuôn mặt)
chest (n)/tʃest/ngực
ear (n)/ɪr/tai
elbow (n)/ˈelbəʊ/khuỷu tay
eye (n)/aɪ/mắt
finger (n)/ˈfɪŋɡər/ngón tay
foot (n)/fʊt/bàn chân
hair (n)/her/tóc
hand (n)/hænd/bàn tay
head (n)/hed/cái đầu, phần đầu
heel (n)/hiːl/gót chân
knee (n)/niː/đầu gối
leg (n)/leɡ/cái chân
lip (n)/lɪp/môi
mouth (n)/maʊθ/mồm, miệng
neck (n)/nek/cái cổ
nose (n)/nəʊz/mũi
shoulder (n)/ˈʃəʊldər/vai, bờ vai
waist (n)/weɪst/phần thắt sống lưng, eo
straight (n)/streɪt/(tóc) thẳng
blonde (adj)/blɑːnd/(tóc) vàng hoe
curly (adj)/ˈkɝː.li/(tóc) xoăn
good-looking (adj)/ˌɡʊd ˈlʊkɪŋ/đẹp, ưa nhìn
long (adj)/lɔːŋ/(tóc) dài
pretty (adj)/ˈprɪti/xinh xắn
round (adj)/raʊnd/(mặt) tròn
slim (adj)/slɪm/mảnh mai, thon thả
strong (adj)/strɔːŋ/khỏe mạnh, khỏe khoắn khoắn
tall (adj)/tɔːl/cao lớn
active (adj)/ˈæktɪv/chủ động, hoạt bát
careful (adj)/ˈkerfl/cẩn thận
caring (adj)/ˈkeərɪŋ/chu đáo, biết quan tiền tâm
clever (adj)/ˈklevər/thông minh, nhanh chóng nhẹn
confident (adj)/ˈkɑːnfɪdənt/tự tin
creative (adj)/kriˈeɪtɪv/sáng tạo
cute (adj)/kjuːt/dễ thương
friendly (adj)/ˈfrendli/thân thiện
funny (adj)/ˈfʌni/hài hước, sướng nhộn
generous (adj)/ˈdʒenərəs/hào phóng, phóng khoáng
hard-working (adj)/ˌhɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/chăm chỉ, nỗ lực, siêng năng
helpful (adj)/ˈhelpfl/có ích, hoặc gom đỡ
kind (adj)/kaɪnd/tốt bụng
lovely (adj)/ˈlʌvli/đáng yêu
nervous (adj)/ˈnɜːrvəs/lo lắng, bể chồn
patient (adj)/ˈpeɪʃnt/kiên nhẫn
shy (adj)/ʃaɪ/nhút nhát, hoặc xấu xa hổ
smart (adj)/smɑːrt/thông minh
sporty (adj)/ˈspɔːrti/khỏe khoắn, ham chết mệt thể thao
talkative (adj)/ˈtɔːkətɪv/hoạt ngôn, quí trình bày chuyện
cycle lớn school (verb phrase)/ˈsaɪkl tə skuːl/đạp xe cộ cho tới trường
go swimming (verb phrase)/ɡəʊ ˈswɪmɪŋ/đi bơi
listen lớn music (verb phrase)/ˈlɪsn tə ˈmjuːzɪk/nghe nhạc
make a cake (verb phrase)/meɪk ə keɪk/làm bánh
make a mistake (verb phrase)/meɪk ə mɪˈsteɪk/mắc lỗi
play the piano (verb phrase)/pleɪ ðə piˈænəʊ/chơi đàn dương cầm
water the flowers (verb phrase)/ˈwɑː.t̬ɚ ðə ˈflaʊəz/tưới hoa

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 4, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
art gallery (n)/ˈɑːrt ɡæləri/phòng trưng bày nghệ thuật
bakery (n)/ˈbeɪkəri/tiệm bánh
beach (n)/bi:tʃ/bãi biển
bus stop (n)/ˈbʌs stɑːp/điểm giới hạn xe cộ buýt
café (n)/kæfˈeɪ/quán cà phê
cathedral (n)/kəˈθiːdrəl/nhà thờ, giáo đường
chemist (n)/ˈkemɪst/nhà thuốc
cinema (n)/ˈsɪnəmə/rạp chiếu phim
countryside (n)/ˈkʌntrisaɪd/vùng nông thôn
disco (n)/ˈdɪskəʊ/vũ trường
hospital (n)/ˈhɑːspɪtl/bệnh viện
pagoda (n)/pəˈɡəʊdə/ngôi chùa
park (n)/pa:rk/công viên
post office (n)/ˈpəʊst ɑːfɪs/bưu điện
railway station (n)/ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/ga lối sắt
restaurant (n)/ˈrestərɑːnt/nhà hàng
square (n)/skwer/quảng trường
suburb (n)/ˈsʌbɜːrb/khu vực nước ngoài ô
supermarket (n)/ˈsuːpərmɑːrkɪt/siêu thị
temple (n)/ˈtempl/đền, năng lượng điện, miếu
theatre (n)/ˈθiət̮ər/nhà hát
beautiful (adj)/ˈbjuːtɪfl/xinh đẹp
boring (adj)/ˈbɔːrɪŋ/tẻ nhạt nhẽo, nhàm chán
busy (adj)/ˈbɪzi/bận rộn
cheap (adj)/tʃiːp/rẻ
clean (adj)/kliːn/sạch sẽ
convenient (adj)/kənˈviːniənt/tiện lợi
crowded (adj)/ˈkraʊdɪd/đông đúc
dangerous (adj)/ˈdeɪndʒərəs/nguy hiểm
dirty (adj)/ˈdɜːrti/bẩn thỉu
exciting (adj)/ɪkˈsaɪtɪŋ/thú vị, hấp dẫn
expensive (adj)/ɪkˈspensɪv/đắt đỏ
fantastic (adj)/fænˈtæstɪk/tuyệt vời
faraway (adj)/ˈfɑːrəweɪ/xa xôi
fashionable (adj)/ˈfæʃnəbl/thời thượng
fresh (adj)/freʃ/trong lành
friendly (adj)/ˈfrendli/thân thiện
hospitality (n)/ˌhɒspɪˈtæləti/lòng mến khách
hot (adj)/hɑ:t/nóng nực
large (adj)/lɑːrdʒ/rộng lớn
modern (adj)/ˈmɑ:dərn/hiện đại, đời mới
narrow (adj)/ˈnærəʊ/hẹp
noisy (adj)/ˈnɔɪzi/ồn ào, huyên náo
peaceful (adj)/ˈpiːsfl/yên bình
quiet (adj)/ˈkwaɪət/tĩnh lặng
caravan (n)/ˈkærəvæn/đoàn du ngoạn lữ hành
motorhome (n)/ˈməʊtərhəʊm/nhà lưu động
cross the road (verb phrase)/krɔːs ðə rəʊd/sang đường
get lost (verb phrase)/ɡet lɔːst/lạc đường
go along (phrV)/ɡəʊ əˈlɔːŋ/đi dọc theo
go straight (verb phrase)/ɡəʊ streɪt/đi thẳng
take the second turning (verb phrase)/teɪk ðə ˈsekənd ˈtɜːrnɪŋ/đi vô lối rẽ loại hai
turn right (verb phrase)/tɜːrn raɪt/rẽ phải

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 5, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựngPhiên âmNghĩa
beehive (n)/ˈbiːhaɪv/tổ ong
canyon (n)/ˈkæn.jən/hẻm núi
cave (n)/keɪv/hang động
cliff (n)/klɪf/vách đá
cluster (n)/ˈklʌstər/nhóm, đám, bó, đàn, bầy
desert (n)/ˈdezərt/sa mạc
forest (n)/ˈfɔːrɪst/khu rừng
island (n)/ˈaɪlənd/hòn đảo
jungle (n)/ˈdʒʌŋɡl/rừng nhiệt độ đới
landscape (n)/ˈlændskeɪp/cảnh quan
limestone (n)/ˈlaɪmstəʊn/đá vôi
litter (n, v)/ˈlɪtər/rác
xả rác
man-made (adj)/ˌmæn ˈmeɪd/nhân tạo
mountain (n)/ˈmaʊntn/ngọn núi
mountain range (n)/ˈmaʊn.tən ˌreɪndʒ/dãy núi
natural wonder (n)/ˈnætʃrəl ˈwʌndər/kỳ quan tiền thiên nhiên
plaster (n)/ˈplæstər/thạch cao
river (n)/ˈrɪvər/con sông
rock column (n)/rɑːk ˈkɑːləm/cột đá
scenery (n)/ˈsiːnəri/phong cảnh
slope (n)/sləʊp/con dốc
waterfall (n)/ˈwɔːtərfɔːl/thác nước
amazing (adj)/əˈmeɪzɪŋ/tuyệt vời, xứng đáng kinh ngạc
charming (adj)/ˈtʃɑːrmɪŋ/quyến rũ
popular (adj)/ˈpɒpjələ(r)/nổi giờ đồng hồ, phổ biến
rainy (adj)/ˈreɪni/mưa nhiều
spectacular (adj)/spekˈtækjələ(r)/ngoạn mục, hùng vĩ
backpack (n)/ˈbækpæk/túi mang sau lưng
compass (n)/ˈkʌmpəs/la bàn
ecotourist (n)/ˈiːkəʊtʊrɪst/khách du ngoạn sinh thái
item (n)/ˈaɪtəm/món đồ
scissors (n)/ˈsɪzərz/cái kéo
sleeping bag (n)/ˈsliːpɪŋ bæɡ/túi ngủ
sun cream (n)/ˈsʌn kriːm/kem kháng nắng
thread (n)/θred/sợi chỉ
umbrella (n)/ʌmˈbrelə/cái dù, dù
waterproof coat (n)/ˈwɔːtərpruːf kəʊt/áo mưa, áo kháng nước

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 6, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
apricot blossom (n)/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/hoa mai
balloon (n)/bəˈluːn/bóng bay
family gathering (collocation)/ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/buổi họp mặt gia đình
firework (n)/ˈfaɪəwɜːk/pháo hoa
first footer (n)/ˌfɜːrst ˈfʊtər/người xông đất
flower market (n)/ˈflaʊər ˈmɑːrkɪt/chợ hoa
human chess (n)/ˈhjuːmən tʃes/trò cờ người
lucky money (n)/ˈlʌki ˈmʌni/tiền mừng tuổi
midnight kiss (n)/ˈmɪdnaɪt kɪs/nụ hít khi nửa đêm
New Year’s Eve (n)/ˌnjuː jɪəz ˈiːv/đêm phú thừa
peach flower (n)/piːtʃ ˈflaʊər/hoa đào
break (v)/breɪk/làm vỡ
celebrate (v)/ˈselɪbreɪt/kỷ niệm, chúc mừng
cheer (v)/tʃɪr/hoan hô, cổ vũ
decorate (v)/ˈdekəreɪt/trang trí
behave well (verb phrase)/bɪˈheɪv wel/cư xử ngoan ngoãn ngoãn
buy salt (verb phrase)/baɪ sɔ:lt/mua muối
make a wish (verb phrase)/meɪk ə wɪʃ/mong ước
visit relatives (verb phrase)/ˈvɪzɪt ˈrelətɪvz/thăm bọn họ hàng

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 Học kì II 

Trong học tập kì II, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 không ngừng mở rộng đi ra những chủ thể về trái đất phía bên ngoài. Số lượng kể từ vựng mới nhất ko tăng thêm đáng chú ý tuy nhiên tiếp tục xuất hiện tại những cụm kể từ lâu năm, chủ thể rộng lớn rộng rãi nên chúng ta học viên cần thiết chú ý.

UNIT 7: TELEVISION

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 7, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Xem thêm: soạn văn bài đập đá ở côn lôn

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
animated film (n)/ˈænɪmeɪtɪd fɪlm/phim hoạt hình
audience (n)/ˈɔːdiəns/khán thính giả
cameraman (n)/ˈkæmrəmæn/người tảo phim
cartoon (n)/kɑːrˈtuːn/hoạt hình, truyện tranh
channel (n)/ˈtʃænl/kênh (truyền hình)
comedy (n)/ˈkɑːmədi/hài kịch
documentary (n)/ˌdɑːkjuˈmentri/phim tài liệu
drama (n)/ˈdrɑːmə/kịch, phim nhiều tập luyện, phim bộ
film industry (n)/fɪlm ˈɪndəstri/ngành công nghiệp năng lượng điện ảnh
game show (n)/ˈɡeɪm ʃəʊ/trò nghịch tặc truyền hình
good side (n)/ɡʊd saɪd/điểm chất lượng, hướng nhìn tốt
news (n)/nuːz/tin tức, công tác thời sự
producer (n)/prəˈduːsər/nhà sản xuất
programme (n)/ˈprəʊɡræm/chương trình
reality show (n)/riˈæləti ʃəʊ/chương trình thực tế
reporter (n)/rɪˈpɔːrtər/phóng viên
soap opera (n)/ˈsoʊp ˌɑː.pɚ.ə/phim truyền hình lâu năm tập luyện, nhiều kỳ
studio (n)/ˈstuːdiəʊ/phòng thu âm, chống thu hình, ngôi trường tảo phim
talent show (n)/ˈtælənt ʃəʊ/chương trình dò thám tìm kiếm tài năng
TV guide (n)/ˌtiː ˈviː ɡaɪd/lịch trị sóng, phiên bản chỉ dẫn coi TV
TV series (n)/ˌtiː ˈviː ˈsɪəriːz/chương trình truyền hình
viewer (n)/ˈvjuːər/người xem
weather forecast (n)/ˈweðər fɔːrkæst/dự báo thời tiết
wildlife (n)/ˈwaɪldlaɪf/sinh vật phung phí dã
educational (adj)/ˌedʒuˈkeɪʃənl/có tính giáo dục
entertaining (adj)/ˌentəˈteɪnɪŋ/có tính giải trí
live (adj, adv)/laɪv/được trị sóng trực tiếp
popular (adj)/ˈpɒpjələ(r)/nổi giờ đồng hồ, được yêu thương thích

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 8, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
aerobics (n)/eˈrəʊbɪks/thể dục nhịp điệu
athletic shoe (n)/æθˈletɪk ʃuː/giày thể thao
badminton (n)/ˈbædmɪntən/cầu lông
ball (n)/bɔːl/quả bóng
baseball (n)/ˈbeɪsbɔːl/bóng chày
blind man’s bluff (n)/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/trò bịt đôi mắt bắt dê
boat (n)/bəʊt/thuyền, tàu
champion (n)/ˈtʃæmpiən/nhà vô địch
championship (n)/ˈtʃæmpiənʃɪp/giải vô địch
cheese rolling (n)/tʃiːz ˈrəʊlɪŋ/trò vồ phô mai
chess (n)/tʃes/cờ vua
competition (n)/ˌkɑːmpəˈtɪʃn/cuộc thi đua đấu
contest (n)/ˈkɑːntest/cuộc thi
cycling (n)/ˈsaɪklɪŋ/hoạt động giẫm xe
equipment (n)/ɪˈkwɪpmənt/dụng cụ, trang thiết bị
football (n)/ˈfʊtbɔːl/bóng đá, bóng bầu dục (Mỹ)
goggles (n)/ˈɡɑːɡlz/kính bảo lãnh, kính bơi
gym (n)/dʒɪm/phòng tập luyện thể hình
horse riding (n)/ˈhɔːrs raɪdɪŋ/môn cưỡi ngựa
karate (n)/kəˈrɑːti/võ karate
marathon (n)/ˈmærəθən/chạy cỗ lối trường
match (n)/mætʃ/cuộc tranh tài, trận đấu
motor racing (n)/ˈməʊtər reɪsɪŋ/cuộc đua dù tô
prize (n)/praɪz/giải thưởng, phần thưởng
racket (n)/ˈrækɪt/cái vợt đem lưới (để nghịch tặc tiến công bóng)
skiing (n)/ˈskiːɪŋ/môn trượt tuyết
skipping (n)/ˈskɪpɪŋ/trò nhảy dây
spare time (n)/ˈspeər ˈtɑɪm/thời gian lận rảnh
sportsman
sportswoman (n)
/ˈspɔːrtsmən/
/ˈspɔːrtswʊmən/
người ham chết mệt thể thao
swimming (n)/ˈswɪmɪŋ/môn bơi
table tennis (n)/ˈteɪbl tenɪs/bóng bàn
tennis (n)/ˈtenɪs/quần vợt
the Olympic Games (n)/oʊˌlɪm.pɪk ˈɡeɪmz/Thế vận hội
tug of war (n)/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/trò kéo co
volleyball (n)/ˈvɑːlibɔːl/bóng chuyền
wrestling (n)/ˈreslɪŋ/trò đấu vật
competitive (adj)/kəmˈpetətɪv/tính tuyên chiến và cạnh tranh, hiếu thắng
fit (adj)/fɪt/vừa vặn
individual sport (collocation)/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl spɔːrt/môn thể thao cá nhân
team sport (collocation)/tiːm spɔːrt/môn thể thao đồng đội
beat (v)/biːt/đánh bại

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 9, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
ancient (adj)/ˈeɪnʃənt/cổ đại
atmosphere (n)/ˈætməsfɪə(r)/bầu ko khí
building (n)/ˈbɪldɪŋ/tòa nhà
coast (n)/kəʊst/bờ biển
double-decker bus (n)/ˌdʌbl ˈdekər bʌs/xe buýt nhì tầng
festival (n)/ˈfestɪvl/lễ hội
floating market (n)/ˈfləʊtɪŋ ˈmɑːrkɪt/chợ nổi
helmet (n)/ˈhelmɪt/mũ bảo hiểm
hop-on hop-off bus (n)/hɑːp ɑːn hɑːp ɑːf bʌs/xe buýt tham ô quan
landmark (n)/ˈlændmɑːk/danh lam thắng cảnh, di tích
landscape (n)/ˈlændskeɪp/phong cảnh, khuông cảnh
national park (n)/ˌnæʃnəl ˈpɑːrk/vườn vương quốc, khu vui chơi công viên quốc gia
night market (n)/naɪt ˈmɑːrkɪt/chợ đêm
pagoda (n)/pəˈɡəʊdə/ngôi chùa
palace (n)/ˈpæləs/cung điện
postcard (n)/ˈpəʊstkɑːrd/bưu thiếp
recreational park (n)/ˌrekriˈeɪʃənl pa:rk/công viên giải trí
riverbank (n)/ˈrɪvəˌbæŋk/bờ sông
sourvenir (n)/ˌsuː.vəˈnɪr/đồ lưu niệm
stall (n)/stɔːl/quầy mặt hàng, gian lận hàng
statue (n)/ˈstætʃuː/bức tượng
street food (n)/ˈstriːt ˌfuːd/đồ ăn lối phố
tower (n)/ˈtaʊər/tòa tháp
the Eiffel Tower (n)/ˌaɪ.fəl ˈtaʊ.ɚ/tháp Ép-phen
Times Square (n)/ˌtaɪmz ˈskwer/Quảng ngôi trường Thời Đại
Big Ben (n)/ˌbɪɡ ˈben/tháp đồng hồ thời trang Big Ben
the Merilon statue (n)/ˈmɜːˌlaɪən ˈstætʃuː/tượng sư tử biển

UNIT 10: OUR HOUSE IN THE FUTURE

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 10, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
appliance (n)/əˈplaɪəns/dụng cụ, loại dùng
brick house (n)/brɪk haʊs/nhà gạch
cottage (n)/ˈkɒtɪdʒ/nhà tranh
electric cooker (n)/ɪˈlektrɪk ˈkʊkər/đồ nấu nướng vị điện
heater (n)/ˈhiːtər/máy sưởi
helicopter (n)/ˈhelɪkɑːptər/máy cất cánh trực thăng
housework (n)/ˈhaʊswɜːrk/việc nhà
planet (n)/ˈplænɪt/hành tinh
remote control unit (n)/rɪˈməʊt kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt/bộ tinh chỉnh năng lượng điện tử
skyscraper (n)/ˈskaɪskreɪpə(r)/nhà cao tầng liền kề, ngôi nhà chọc trời
smart clock (n)/smɑːrt klɒk/đồng hồ nước thông minh
smartphone (n)/ˈsmɑːrtfəʊn/điện thoại thông minh
solar energy (n)/ˌsəʊlər ˈenərdʒi/năng lượng mặt mày trời
UFO (n)/ˈjuːfəʊ/vật thể cất cánh ko xác lập, đĩa bay
washing machine (n)/ˈwɑːʃɪŋ məʃiːn/máy giặt
wireless TV (n)/ˈwaɪərləs ˌtiː ˈviː/ti vi ko dây
hi-tech (adj)/ˌhaɪ ˈtek/công nghệ cao
automatic (adj)/ˌɔːtəˈmætɪk/tự động
iron (v)/ˈaɪərn/là lượt
surf the Internet (verb phrase)/sɜːrf ðiː ˈɪntərnet/lướt mạng Internet
look after (phrV)/lʊk ˈæf tər/chăm sóc, lo lắng lắng

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 11, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
environment (n)/ɪnˈvaɪrənmənt/môi trường
check-out (n)/ˈtʃek.aʊt/điểm giao dịch, trả phòng
rubbish (n)/ˈrʌbɪʃ/rác, vật vô giá chỉ trị
flood (n)/flʌd/lũ lụt
recycle bin (n)/ˌriːˈsaɪkl bɪn/thùng rác rưởi tái mét chế
charity (n)/ˈtʃærəti/tổ chức kể từ thiện
fair (n)/fer/hội chợ
president (n)/ˈprezɪdənt/chủ tịch
glass (n)/ɡlæs/thủy tinh
rhythm (n)/ˈrɪðəm/nhịp điệu
tip (n)/tɪp/mẹo, mánh khóe
coal (n)/kəʊl/than đá
material (n)/məˈtɪriəl/nguyên liệu, vật liệu
fume (v)/fjuːm/nhả khói
produce (v)/prəˈduːs/tạo ra
borrow (v)/ˈbɔːrəʊ/vay, mượn
reduce (v)/rɪˈdjuːs/giảm bớt
reuse (v)/ˌriːˈjuːs/tái sử dụng
exchange (v)/ɪksˈtʃeɪndʒ/trao đổi
recycle (v)/ˌriːˈsaɪkl/tái chế
smoke (n, v)/sməʊk/khói
bốc khói
instead of (preposition)/ɪnˈsted əv/thay vì
polluted (adj)/pəˈluːtid/ô nhiễm
dusty (adj)/ˈdʌsti/phủ bụi
on standby (idiom)/ɑːn ˈstændbaɪ/dự trữ
run away (phrV)/rʌn əˈweɪ/chạy khỏi
cut down (phrV)/kʌt daʊn/giảm thiểu
throw away (phrV)/θrəʊ əˈweɪ/vứt bỏ
pick up (phrV)/pɪk ʌp/nhặt lên
turn off (phrV)/tɜːrn ɔːf/tắt đi

UNIT 12: ROBOTS

Minh họa: Từ vựng nằm trong Unit 12, Khóa Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
age (n)/eɪdʒ/tuổi
choice (n)/tʃɔɪs/lựa lựa chọn, sự lựa chọn
emotion (n)/ɪˈməʊʃn/cảm xúc
feeling (n)/ˈfiːlɪŋ/cảm giác, cảm xúc
gardening (n)/ˈɡɑːrdnɪŋ/nghề thực hiện vườn, việc làm thực hiện vườn
guard (n)/ɡɑːrd/người canh dữ, bảo vệ
language (n)/ˈlæŋɡwɪdʒ/ngôn ngữ
price (n)/praɪs/giá cả
robot (n)/ˈrəʊbɑːt/người máy
security (n)/sɪˈkjʊrəti/sự an toàn và đáng tin cậy, bình an, bảo mật
signal (n)/ˈsɪɡnəl/dấu hiệu, tín hiệu, hiệu lệnh
space station (n)/ˈspā(s) ˌstāSHən/trạm vũ trụ
complicated (adj)/ˈkɑːmplɪkeɪtɪd/phức tạp, rắc rối
dangerous (adj)/ˈdeɪndʒərəs/nguy hiểm, nguy nan cấp
human (adj, n)/ˈhjuːmən/con người
lazy (adj)/ˈleɪzi/lười biếng
own (adj, v)/əʊn/của chủ yếu mình
sở hữu
powerful (adj)/ˈpaʊərfl/hùng mạnh, rộng lớn mạnh
household chores (collocation)/ˈhaʊsˌhəʊld tʃɔːz/việc lặt vặt vô nhà
social issue (collocation)/ˈsəʊʃl ˈɪʃuː/vấn đề xã hội
design (n, v)/dɪˈzaɪn/bản thiết kế
thiết kế
interact (v)/ˌɪntərˈækt/tương tác
repair (v)/rɪˈper/sửa chữa
travel (v)/ˈtrævl/du lịch, di chuyển
do the dishes (verb phrase)/duː ðə ˈdɪʃɪz/rửa bát
make a meal (verb phrase)/meɪk ə miːl/nấu ăn, thực hiện một giở ăn

Trên đó là list và cơ hội học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 hiệu suất cao, hy vọng nội dung bài viết giúp đỡ bạn đem sự sẵn sàng chất lượng và mạnh mẽ và tự tin phi vào cung cấp 2!


Cách học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 hiệu suất cao với MochiMochi

Bước 1: Học kể từ mới

Khóa học tập Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 của MochiMochi cung ứng những thẻ kể từ vựng có trước theo gót công tác học tập, từng thẻ tất nhiên audio trị âm, hình hình ảnh minh họa, câu ví dụ kèm theo gom chúng ta học viên đem tuyệt vời thâm thúy rộng lớn về kể từ vựng đối với việc học tập qua chuyện sách hoặc biên chép giản đơn.

Thẻ kể từ vựng có trước kèm cặp hình hình ảnh, audio trị âm, ví dụ minh họa,…

Ở công đoạn này, nhằm đạt hiệu suất cao cực tốt, chúng ta học viên hãy dành riêng thời hạn nhằm nghe trị âm, phát âm cả nghĩa của kể từ và câu ví dụ. Bài học tập và được phân chia nhỏ 10-15 kể từ vựng nên có thể thất lạc 10-15′ nhằm hoàn thành xong.

Bước 2: Ôn tập luyện kể từ vựng

Ở công đoạn này, MochiMochi đã hỗ trợ chúng ta phân loại kể từ vựng vẫn học tập theo gót cường độ ghi ghi nhớ (5 cung cấp độ) và đo lường và tính toán “Thời điểm vàng” – thời gian chúng ta sẵn sàng quên kỹ năng vẫn học tập. Khi thời gian vàng cho tới, MochiMochi tiếp tục gửi thông tin nhằm chúng ta vô ôn tập luyện. Ôn tập luyện vô đích thị thời đặc điểm này tiếp tục giúp đỡ bạn ghi ghi nhớ kể từ vựng hiệu suất cao rộng lớn. Đây là một trong điểm nằm trong rộng lớn với chúng ta học viên lớp 6 dễ dàng xao nhãng vô quy trình thích nghi với tương đối nhiều môn học tập mới nhất. 

MochiMochi đo lường và tính toán và nhắc nhở chúng ta ôn tập luyện vô thời gian vàng

Xem thêm: giáo dục kinh tế pháp luật 10

Bước 3: Tham gia những thách thức học tập của MochiMochi

Sau khi chúng ta vẫn thân quen với cơ hội học tập và ôn tập luyện kể từ vựng với MochiMochi rồi, hãy nhớ là nhập cuộc những thách thức học hành MochiMochi tổ chức triển khai toan kì vô Group học tập viên. Ngoài việc nhận những phần quà đặc biệt quan trọng của MochiMochi, những thách thức học hành này còn hỗ trợ chúng ta tăng ý thức học hành và nhận thêm những người dân chúng ta nằm trong chí phía nữa đó! Cùng nhau học hành và tiến bộ cỗ nhé!

Ngoài những khóa đào tạo và huấn luyện mang lại cung cấp THCS (Lớp 6, 7, 8, 9)THPT (Lớp 10, 11, 12), MochiMochi còn tồn tại những khóa đào tạo và huấn luyện riêng rẽ đáp ứng cho những kì thi đua thông dụng (THPTQG, IELTS, TOEIC,…). Các chúng ta học viên cũng hoàn toàn có thể tăng những kể từ vựng gặp gỡ vô cuộc sống, đề thi đua,… vô MochiMochi nhằm ôn tập luyện với tác dụng Thời điểm vàng, không ngừng mở rộng tăng vốn liếng kể từ cho chính mình nhé!

Đọc thêm

  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo gót công ty điểm SGK công tác mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo gót công ty điểm SGK công tác mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo gót công ty điểm SGK công tác mới
  • 1000 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ bản