từ vựng unit 1 lớp 12

Ở Unit 1: Life Stories nhập lịch trình Tiếng Anh lớp 12 (bộ sách Thí điểm) khai quật chủ thể về những anh hùng phổ biến và sự góp sức của mình mang lại xã hội. Dưới đấy là list những kể từ vựng giờ Anh Unit 1 tuy nhiên sỹ tử cần thiết để ý, kèm theo một trong những kể từ vựng bổ sung cập nhật gom học viên nâng lên vốn liếng kể từ.

Key takeaways

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 12

 • Từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 12 - Unit 1: Các danh kể từ, động kể từ, tính kể từ về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Waver, Admire, Have a great impact on, Innovation, Devote,….

 • Từ vựng không ngừng mở rộng về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Reminiscence, Chronicle, Recollection, Legacy, Milestone,...

 • Bài luyện vận dụng: Gồm 3 dạng bài bác luyện không giống nhau và từng bài bác đem cụ thể đáp án, nghĩa giờ Việt và tiếng phân tích và lý giải.

Từ vựng giờ Anh lớp 11 Unit 1: A long and healthy life

Phần kể từ vựng nhập sách

1. Waver /ˈweɪvər/ (verb): Do dự, phân vân

She couldn't decide whether vĩ đại accept the job offer or not, sánh she continued vĩ đại waver.

(Cô ấy ko thể ra quyết định liệu đem gật đầu đồng ý ý kiến đề nghị việc làm hay là không, nên cô ấy nối tiếp tự dự.)

 • Wave (noun): Sóng

 • Waveringly (adverb): Một cơ hội tự dự, phân vân

2. Admire sb /ədˈmaɪər/ (verb): Ngưỡng mộ ai đó

I admire her dedication and hard work in pursuing her dreams.

(Tôi ngưỡng mộ sự góp sức và sự thao tác siêng năng của cô ấy ấy trong công việc theo đòi xua đuổi niềm mơ ước của tớ.)

 • Admiration (noun): Sự ngưỡng mộ

 • Admiringly (adverb): Một cơ hội ngưỡng mộ

3. Have a great impact on: /hæv ə greɪt ˈɪmpækt ɒn/ (phrase): Có tác dụng rộng lớn đến

Her leadership had a great impact on the success of the project.

(Lãnh đạo của cô ấy ấy đem tác dụng rộng lớn tới việc thành công xuất sắc của dự án công trình.)

 • Impactful (adjective): Có tác dụng lớn

 • Impact (noun): Tác động

4. Stimulate: /ˈstɪmjʊleɪt/ (verb): Kích thích

The caffeine in coffee can stimulate alertness and keep you awake.

(Caffeine nhập coffe rất có thể kích ứng sự tươi tắn và lưu giữ chúng ta tỉnh.)

 • Stimulant (noun): Chất kích thích

 • Stimulation (noun): Sự kích thích

5. Innovation: /ˌɪnəˈveɪʃən/ (noun): Đổi mới

Continuous innovation is essential for a company vĩ đại stay competitive in the market.

(Sự thay đổi liên tiếp là vấn đề cần thiết nhằm một công ty lớn rất có thể đối đầu nhập thị ngôi trường.)

 • Innovative (adjective): Sáng tạo nên, thay đổi mới

 • Innovator (noun): Người sáng sủa tạo

6. Inspire: /ɪnˈspaɪər/ (verb): Truyền cảm hứng

Her story of perseverance and success inspired many young entrepreneurs.

(Câu chuyện về sự việc kiên trì và thành công xuất sắc của cô ấy ấy đang được truyền hứng thú mang lại nhiều người kinh doanh trẻ em.)

 • Inspiration (noun): Sự truyền cảm hứng

 • Inspirational (adjective): Có tính cảm hứng

7. Talented: /ˈtæləntɪd/ (adjective): Tài năng

She is a talented musician who can play multiple instruments with ease.

(Cô ấy là 1 nghệ sỹ tài năng rất có thể nghịch tặc nhiều nhạc cụ một cơ hội đơn giản.)

 • Talent (noun): Tài năng

 • Talentedly (adverb): Một cơ hội tài năng

8. Influential: /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ (adjective): Có hình họa hưởng

His influential speeches have inspired positive change in society.

(Những bài bác tuyên bố đem tác động của anh ấy ấy đang được truyền hứng thú cho việc thay cho thay đổi tích rất rất nhập xã hội.)

 • Influence (noun): Hình ảnh hưởng

 • Influencer (noun): Người đem hình họa hưởng

9. Determined: /dɪˈtɜːrmɪnd/ (adjective): Quyết tâm

Despite facing many obstacles, she remained determined vĩ đại achieve her goals.

(Mặc mặc dù cần đương đầu với tương đối nhiều trở ngại, cô ấy vẫn quyết tâm nhằm đạt được tiềm năng của tớ.)

 • Determine (verb): Xác tấp tểnh, quyết định

 • Determination (noun): Sự quyết tâm

10. Gifted: /ˈɡɪftɪd/ (adjective): Tài năng

The school provides special programs for gifted students who excel in various subjects.

(Trường học tập cung ứng những lịch trình đặc biệt quan trọng mang lại những học viên tài năng tài tình trong không ít môn học tập.)

 • Gift (noun): Món quà

 • Giftedness (noun): Trạng thái chiếm hữu thật nhiều kỹ năng, tài năng

11. Take advantage of st /teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/ (phrase): Tận dụng điều gì đó

It's essential vĩ đại take advantage of your skills and opportunities vĩ đại succeed in life.

(Việc tận dụng tối đa tài năng và thời cơ của chúng ta là cần thiết nhằm thành công xuất sắc nhập cuộc sống đời thường.)

 • Advantageous (adjective): Có lợi, thuận lợi

 • Disadvantage (noun): Bất lợi

12. Devote /dɪˈvoʊt/ (verb): Hiến dưng, dành riêng không còn tâm huyết

She decided vĩ đại devote her time and energy vĩ đại helping those in need.

(Cô ấy ra quyết định dành riêng thời hạn và tích điện của tớ sẽ giúp đỡ hứng những người dân cần thiết.)

 • Devotion (noun): Sự hiến dưng, lòng tận hiến

 • Devotedly (adverb): Một cơ hội tận tâm

13. Career /kəˈrɪr/ (noun): Sự nghiệp

Building a successful career often requires dedication and continuous learning.

(Xây dựng một sự nghiệp thành công xuất sắc thông thường yên cầu sự tận tụy và giao lưu và học hỏi liên tiếp.)

 • Careerist (noun): Người theo đòi xua đuổi sự nghiệp

 • Career-oriented (adjective): Có phía nghiệp vụ

14. Starve for /stɑrv fɔr/ (phrase): Khao khát, thèm muốn

He has always starved for knowledge and never stopped learning.

(Anh ấy luôn luôn khát khao kỹ năng và ko khi nào ngừng giao lưu và học hỏi.)

 • Starvation (noun): Sự đói đói

 • Starving (adjective): Đói khát

15. Vow vĩ đại V /vaʊ tuː/ (phrase): Tuyên thệ thực hiện điều gì đó

They vowed vĩ đại protect the environment and reduce their carbon footprint.

(Họ đang được tuyên thệ bảo đảm môi trường thiên nhiên và rời lượng khí thải carbon của mình.)

 • Vow (noun): Lời tuyên thệ

 • Vow (verb): Tuyên thệ

16. The needy /ðə ˈniːdi/ (noun): Người nghèo khó, người dân có nhu cầu

The charity organization provides assistance vĩ đại the needy in the community.

(Tổ chức kể từ thiện cung ứng sự hỗ trợ cho tất cả những người nghèo khó nhập xã hội.)

 • Need (noun): Nhu cầu

 • Needy (adjective): Nghèo, cần thiết sự gom đỡ

17. Reveal /rɪˈviːl/ (verb): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

The detective was able vĩ đại reveal the truth behind the mysterious disappearance.

(Thám tử đang được rất có thể bật mý thực sự phía sau sự bặt tăm bí mật.)

 • Revelation (noun): Sự bật mý, sự sáng sủa tỏ

 • Revealing (adjective): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

18. Anonymous /əˈnɒnɪməs/ (adjective): Ẩn danh, ko nêu tên

The generous donor wished vĩ đại remain anonymous and not be publicly recognized.

(Người hiến tặng phóng khoáng mong muốn lưu giữ ẩn danh và không thích được thừa nhận trước công bọn chúng.)

 • Anonymity (noun): Sự ẩn danh

 • Anonymously (adverb): Một cơ hội ẩn danh

19. Diagnose /ˈdaɪəɡnoʊz/ (verb): Chẩn đoán

The doctor will diagnose your condition and recommend a suitable treatment.

(Bác sĩ tiếp tục chẩn đoán biểu hiện của chúng ta và lời khuyên cách thức chữa trị tương thích.)

 • Diagnosis (noun): Sự chẩn đoán

 • Diagnostic (adjective): Liên quan tiền cho tới chẩn đoán

20. Charitable work /ˈʃærɪtəbl wɜrk/ (noun phrase): Công việc kể từ thiện

Many volunteers engage in charitable work vĩ đại tư vấn underprivileged communities.

(Nhiều tự nguyện viên nhập cuộc nhập việc làm kể từ thiện nhằm tương hỗ xã hội đem thực trạng trở ngại.)

 • Charity (noun): Từ thiện, kể từ thiện học

 • Charitable (adjective): Có tính kể từ thiện

21. Pass away /pæs əˈweɪ/ (verb phrase): Qua đời

My grandfather passed away peacefully in his sleep.

(Ông nội của tôi đang được mệnh chung một cơ hội thanh thản nhập giấc mộng của tớ.)

 • Passing (noun): Sự chuyền

 • Pass (verb): Qua, chuồn qua

22. To be awarded /tu ˈbi əˈwɔrdɪd/ (verb phrase): Được trao giải

She was awarded the Nobel Prize for her contributions vĩ đại science.

(Cô ấy và đã được trao giải Nobel vì như thế những góp sức của tớ nhập nghành nghề dịch vụ khoa học tập.)

 • Award (noun): Giải thưởng

 • Award-winning (adjective): Đoạt giải

23. Amputate /ˈæmpjʊˌteɪt/ (verb): Cắt cụt, rời bỏ

Sentence: The surgeon had vĩ đại amputate the injured soldier's leg vĩ đại save his life.

(Bác sĩ phẫu thuật cần rời cụt chân của quân sĩ bị thương nhằm cứu vớt mạng anh ấy.)

 • Amputation (noun): Sự rời bỏ

 • Amputee (noun): Người bị rời bỏ

24. Dedication /ˌdɛdɪˈkeɪʃən/ (noun): Sự tận tụy, sự cống hiến

Her dedication vĩ đại her job earned her the respect of her colleagues.

(Sự tận tụy của cô ấy ấy so với việc làm đang được mang lại sự tôn trọng kể từ người cùng cơ quan.)

 • Dedicate (verb): Cống hiến

 • Dedicated (adjective): Tận tụy, cống hiến

25. Nominate /ˈnɑmɪˌneɪt/ (verb): Đề cử

The committee decided vĩ đại nominate her as the next chairperson of the organization.

(Ủy ban ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện quản trị tổ chức triển khai.)

 • Nomination (noun): Sự đề cử

 • Nominator (noun): Người đề cử

26. Initiate /ɪˈnɪʃiˌeɪt/ (verb): Khởi đầu, bắt đầu

She wanted vĩ đại initiate a new project that would benefit the local community.

(Cô ấy mong muốn khởi điểm một dự án công trình mới mẻ đảm bảo chất lượng mang lại xã hội địa hạt.)

 • Initiation (noun): Sự khởi đầu

 • Initiator (noun): Người khởi xướng

27. Suffer /ˈsʌfər/ (verb): Chịu đựng, gánh chịu

Many people suffer from allergies during the pollen season.

(Nhiều người cần Chịu đựng không thích hợp trong dịp phấn hoa.)

 • Suffering (noun): Sự nhức khổ

 • Sufferer (noun): Người Chịu đựng

28. Hardship /ˈhɑrdʃɪp/ (noun): Khó khăn, gian tham khổ

Despite the hardships they faced, the family remained resilient and hopeful.

(Mặc mặc dù bọn họ cần đương đầu với những trở ngại, mái ấm gia đình vẫn lưu giữ sự kiên trì và hy vọng.)

 • Hard (adjective): Khó khăn, gian tham khổ

29. Perseverance /ˌpɜrsəˈvɪrəns/ (noun): Sự kiên trì, sự bền bỉ

Her perseverance in the face of adversity led vĩ đại her eventual success.

(Sự kiên trì của cô ấy ấy trước trở ngại đang được dẫn tới việc thành công xuất sắc ở đầu cuối.)

 • Persevere (verb): Kiên trì, bền bỉ

 • Persevering (adjective): Kiên trì, bền bỉ

30. Distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (adjective): Nổi nhảy, xuất sắc

The professor was a distinguished scholar in the field of literature.

(Giáo sư là 1 học tập fake nổi trội nhập nghành nghề dịch vụ văn học tập.)

 • Distinguish (verb): Phân biệt, thực hiện nổi bật

 • Distinguishedly (adverb): Một cơ hội xuất sắc

31. Reputation /ˌrɛpjəˈteɪʃən/ (noun): Danh tiếng

Her reputation as a talented artist has spread worldwide.

(Danh giờ của cô ấy ấy như 1 nghệ sỹ tài năng đang được mở rộng bên trên toàn trái đất.)

 • Repute (noun): Danh tiếng

 • Disrepute (noun): Sự tổn thất danh tiếng

32. Make judgments /meɪk ˈʤʌdʒmənts/ (phrase): Đánh giá

It's important not vĩ đại make judgments about people based solely on their appearance.

(Quan trọng là tránh việc reviews người dựa vào nước ngoài hình của mình.)

 • Judgmental (adjective): Có thái chừng tiến công giá

 • Non-judgmental (adjective): Không tiến công giá

33. Make criticisms /meɪk ˈkrɪtɪsɪzəmz/ (phrase): Khiển trách móc, chỉ trích

Constructive feedback is better kêu ca simply making criticisms without offering solutions.

(Phản hồi xây đắp đảm bảo chất lượng rộng lớn là chỉ giản dị và đơn giản là khiển trách móc tuy nhiên ko thể hiện biện pháp.)

 • Criticize (verb): Khiển trách móc, chỉ trích

 • Critique (noun): Bài phê bình

34. Merit /ˈmɛrɪt/ (noun): Giá trị, xứng đáng

The promotion was based on merit and performance rather kêu ca favoritism.

(Sự thăng tiến thủ dựa vào độ quý hiếm và hiệu suất chứ không cần phụ thuộc sự ưu tiên.)

 • Meritorious (adjective): Xứng xứng đáng, xứng đáng biểu dương ngợi

 • Demerit (noun): Sự sai lầm không mong muốn, điểm trừ

35. Bring sb up /brɪŋ ˈsʌmˌbʌp/ (phrase): Nuôi dạy dỗ, dạy dỗ ai đó

Her parents worked hard vĩ đại bring her up with strong values and a good education.

(Bố u cô ấy đang được thao tác siêng năng nhằm nuôi dạy dỗ cô ấy với những độ quý hiếm mạnh mẽ và uy lực và một sự dạy dỗ đảm bảo chất lượng.)

 • Upbringing (noun): Sự nuôi dạy dỗ, giáo dục

 • Bring down (phrasal verb): Khiến ai cơ thất bại, tổn thất uy tín

36. Ambition /æmˈbɪʃən/ (noun): Sự tham ô vọng

His ambition vĩ đại become a successful entrepreneur drove him vĩ đại work tirelessly.

(Sự tham ô vọng của anh ấy ấy nhằm phát triển thành một người kinh doanh thành công xuất sắc đang được xúc tiến anh ấy thao tác ko mệt rũ rời.)

 • Ambitious (adjective): Tham vọng

 • Ambitiously (adverb): Một cơ hội tham ô vọng

37. Achievement /əˈʧivmənt/ (noun): Thành tựu

Winning the championship was a significant achievement for the team.

(Việc giành chức vô địch là 1 trở nên tựu cần thiết so với team.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở nên tựu

 • Overachievement (noun): Sự đạt được rộng lớn nút ao ước đợi

38. To be known for /tu bi noʊn fɔr/ (phrase): Nổi giờ về điều gì

She is known for her generosity and philanthropic efforts in the community.

(Cô ấy phổ biến về lòng phóng khoáng và những nỗ lực kể từ thiện nhập xã hội.)

 • Known (adjective): Theo thông tin được biết đến

 • Unknowingly (adverb): Một cơ hội ko biết

39. Prosperous family /ˈprɒs.pərəs ˈfæm.əl.i/ (noun phrase): tổ ấm thịnh vượng

They come from a prosperous family with a long history of success in business.

(Họ tới từ một mái ấm gia đình phát đạt đem lịch sử dân tộc lâu năm nhập sale.)

 • Prosperity (noun): Sự thịnh vượng

 • Prosperous (adjective): Thịnh vượng

40. Spark one’s imagination /spɑrk wʌnz ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/ (phrase): Kích mến trí tưởng tượng của người nào đó

The beautiful artwork in the museum can spark anyone's imagination.

(Bức giành đẹp mắt nhập kho lưu trữ bảo tàng rất có thể kích ứng trí tưởng tượng của ngẫu nhiên ai.)

Phần kể từ vựng phanh rộng

1. Biography /baɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tiểu sử

The biography of the famous author provided insights into his life and inspirations.

(Cuốn tiểu truyện về người sáng tác phổ biến cung ứng ánh nhìn thâm thúy về cuộc sống và mối cung cấp hứng thú của ông.)

 • Biographical (adjective): Liên quan tiền cho tới tè sử

Biographer (noun): Người ghi chép tè sử

2. Autobiography /ɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tự truyện

Her autobiography detailed the challenges and triumphs of her life journey.

(Cuốn tự động truyện của cô ấy ấy mô tả cụ thể những thử thách và thành công xuất sắc nhập cuộc hành trình dài cuộc sống của cô ấy.)

 • Autobiographical (adjective): Liên quan tiền cho tới tự động truyện

 • Autobiographer (noun): Người ghi chép tự động truyện

  Xem thêm: cách coi số điện thoại

3. Memoir /ˈmemwɑr/ (noun): Hồi ký

The memoir of the war veteran offered a firsthand tài khoản of the battlefield.

(Cuốn hồi ký của cựu binh cuộc chiến tranh cung ứng một bạn dạng report thẳng về mặt trận.)

 • Memoirist (noun): Người ghi chép hồi ký

 • Memoiristic (adjective): Liên quan tiền cho tới hồi ký

4. Narrative /ˈnærətɪv/ (noun): Câu chuyện

The narrative of his life was filled with unexpected twists and turns.

(Câu chuyện về cuộc sống của anh ấy ấy tràn ngập những sự thay cho thay đổi và bất thần ko ngờ.)

 • Narration (noun): Sự kể chuyện

 • Narrate (verb): Kể chuyện

5. Achievements /əˈʧivmənts/ (noun): Thành tựu

His achievements in the field of science earned him international recognition.

(Những trở nên tựu của anh ấy ấy nhập nghành nghề dịch vụ khoa học tập đang được mang lại mang lại anh ấy sự thừa nhận quốc tế.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở nên tựu

 • Achievable (adjective): cũng có thể đạt được, khả thi

6. Anecdote /ˈænɪkdoʊt/ (noun): Chuyện lặt vặt, mẩu chuyện ngắn

She shared an amusing anecdote from her childhood during the family gathering.

(Cô ấy share một mẩu chuyện lặt vặt vui nhộn kể từ thời thơ ấu của tớ nhập buổi tụ luyện mái ấm gia đình.)

 • Anecdotally (adverb): Một cơ hội dựa vào chuyện vặt

 • Anecdotist (noun): Người kể chuyện vặt

7. Reminiscence /ˌrɛməˈnɪsəns/ (noun): Sự hồi tưởng

The old man's reminiscences of his youth were filled with nostalgia.

(Sự hồi ức về tuổi tác trẻ em của những người nam nhi già cả tràn trề tương đối ức.)

 • Reminiscent (adjective): Gợi ghi nhớ, hồi tưởng

 • Reminisce (verb): Hồi tưởng

8. Chronicle /ˈkrɒnɪkl/ (noun): Sử sách, biên niên sử

The chronicle of the ancient civilization provided valuable insights into their culture.

(Sử sách về nền văn hóa truyền thống cổ xưa cung ứng ánh nhìn quý giá về văn hóa truyền thống của mình.)

 • Chronicler (noun): Người biên niên sử

 • Chronological (adjective): Theo trật tự thời gian

9. Recollection /ˌrɛkəˈlɛkʃən/ (noun): Sự ghi nhớ lại, hồi tưởng

Her recollection of the accident was vivid, and she could remember every detail.

(Sự hồi ức về tai nạn ngoài ý muốn của cô ấy ấy rất rất chân thật, và cô ấy rất có thể ghi nhớ từng cụ thể.)

 • Recollect (verb): Nhớ lại, hồi tưởng

 • Unrecalled (adjective): Không thể ghi nhớ lại

10. Childhood /ˈʧaɪldˌhʊd/ (noun): Tuổi thơ

Her childhood memories were filled with laughter and innocence.

(Ký ức về tuổi tác thơ của cô ấy ấy chan chứa giờ mỉm cười và nhập sáng sủa.)

 • Childish (adjective): Trẻ con cái, ngây thơ

 • Childlike (adjective): Giống trẻ em con cái, nhập sáng

11. Journey /ˈʤɜrnɪ/ (noun): Hành trình

His journey from a small town vĩ đại a big thành phố was a tale of determination and ambition.

(Hành trình của anh ấy ấy từ là 1 thị xã nhỏ cho tới một TP.HCM rộng lớn là 1 mẩu chuyện về sự việc quyết tâm và tham ô vọng.)

 • Journeyer (noun): Người chuồn hành trình

 • Journeyman (noun): Người thợ thuyền chuyên nghiệp nghiệp

12. Adventure /ədˈvɛnʧər/ (noun): Cuộc phiêu lưu

Their adventurous spirit led them vĩ đại explore remote and exciting places.

(Tinh thần phiêu lưu của mình đang được dẫn bọn họ mày mò những điểm xa vời xôi và thú vị.)

 • Adventurous (adjective): Thích phiêu lưu

 • Adventurously (adverb): Một cơ hội phiêu lưu

13. Legacy /ˈlɛɡəsi/ (noun): Di sản, gia tài tiếp thừa

The philanthropist's legacy of charitable work continued vĩ đại benefit society.

(Di sản ở trong nhà kể từ thiện trong công việc kể từ thiện nối tiếp mang đến quyền lợi mang lại xã hội.)

 • Legate (noun): Người được tiếp thừa

 • Legatee (noun): Người thụ quá di sản

14. Experience /ɪkˈspɪriəns/ (noun): Kinh nghiệm

Her experience as a nurse taught her compassion and empathy.

(Kinh nghiệm của cô ấy ấy nhập tầm quan trọng hắn tá đã hỗ trợ cô ấy hiểu rõ sâu xa và đồng cảm.)

 • Experienced (adjective): Có kinh nghiệm

 • Inexperienced (adjective): Không đem kinh nghiệm

15. Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/ (noun): Cột mốc quan tiền trọng

Graduating from college was a significant milestone in her life.

(Tốt nghiệp ĐH là 1 cột mốc cần thiết nhập cuộc sống của cô ấy.)

 • Milestone (adjective): Liên quan tiền cho tới cột mốc

16. Turning point /ˈtɜrnɪŋ pɔɪnt/ (noun): Điểm bùng vạc, điểm quyết định

Meeting her mentor was a turning point in her career, leading vĩ đại new opportunities.

(Việc chạm mặt người chỉ dẫn của cô ấy là 1 điểm ra quyết định nhập sự nghiệp của cô ấy, dẫn theo thời cơ mới mẻ.)

 • Turn (verb): Quay, thay cho thay đổi hướng

 • Turnaround (noun): Sự thay cho thay đổi đột ngột

17. Reflection /rɪˈflɛkʃən/ (noun): Sự suy tư, sự phản chiếu

The retreat in the mountains provided a peaceful environment for self-reflection.

(Cuộc thoái lui nhập núi cung ứng môi trường thiên nhiên yên tĩnh bình nhằm tự động suy tư.)

 • Reflective (adjective): Có tính tạo nên, suy tư

 • Reflex (noun): Phản xạ

18. Personal history /ˈpɜrsənl ˈhɪstəri/ (noun phrase): Sử sách cá nhân

Learning about one's personal history can help with self-discovery.

(Tìm hiểu về sử sách cá thể rất có thể gom trong công việc tự động mày mò.)

 • Historical (adjective): Liên quan tiền cho tới lịch sử

 • Historian (noun): Nhà sử học

19. Life events /laɪf ɪˈvɛnts/ (noun phrase): Các sự khiếu nại nhập cuộc đời

Celebrating life events such as weddings and graduations brings joy vĩ đại families.

(Chào mừng những sự khiếu nại nhập cuộc sống như ăn hỏi và đảm bảo chất lượng nghiệp mang đến nụ cười mang lại mái ấm gia đình.)

 • Eventful (adjective): Có nhiều sự kiện

 • Eventuality (noun): Tình huống, vụ việc ko ao ước đợi

20. Struggles /ˈstrʌɡəlz/ (noun): Cuộc võ thuật, khó khăn khăn

The struggles she faced in her early career only made her stronger and more determined.

(Những trận đánh đấu tuy nhiên cô ấy cần đương đầu ở đầu sự nghiệp chỉ thực hiện mang lại cô ấy mạnh mẽ và uy lực và quyết tâm rộng lớn.)

 • Struggle (verb): Chiến đấu, đối mặt

 • Struggling (adjective): Đang bắt gặp khó khăn khăn

Luyện tập

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa phù hợp.

Từ vựng

Ý nghĩa

1. Recollection

a. Danh tiếng

2. Ambition

b. Khó khăn, gian tham khổ

3. Reputation

c. Sự tham ô vọng

4. Hardship

d. Sự ghi nhớ lại, hồi tưởng

5. Dedication

e. Sự tận tụy, sự cống hiến

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

3. Her story of overcoming adversity continues vĩ đại ……………… people vĩ đại pursue their dreams.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

5. He decided vĩ đại take ……………… of the opportunity vĩ đại study abroad and expand his horizons.

6. She decided vĩ đại ……………… her life vĩ đại helping underprivileged children access quality education.

7. They made a solemn ……………… vĩ đại tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

8. The charity organization provides food and shelter vĩ đại the ……………… in the community.

9. The doctor was able vĩ đại ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

10. Despite his illness, he continued vĩ đại smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded

 2. Dedication

 3. Nominate

 4. Initiate

 5. Perseverance

 6. Reputation

 7. Make judgments

 8. Ambition

 9. Spark one’s imagination

 10. Legacy

Đáp án

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa phù hợp.

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

 • Đáp án: wavered

 • Giải thích: “waver” (verb) Tức là ko lung lắc, ko lắc động. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Bất chấp những trở ngại (the challenges) cô ấy cần đương đầu (faced), sự quyết tâm (determination) của cô ấy ấy ko khi nào xê dịch, và cô ấy đang được đạt được những tiềm năng (achieved her goals) của tớ.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

 • Đáp án: impact

 • Giải thích: “impact” (noun) Tức là mức độ tác động, trực thuộc cụm “have a great impact on somebody/ something” (có mức độ tác động rộng lớn cho tới ai/ loại gì). Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Sự nghiên cứu và phân tích đột đập phá (groundbreaking research) nhập nghành nghề dịch vụ hắn học tập (medicine) của anh ấy ấy đang được đem tác dụng rộng lớn so với việc nâng cao che chở sức mạnh (healthcare) bên trên toàn thế giới.

3. Her story of overcoming adversity continues vĩ đại ……………… people vĩ đại pursue their dreams.

 • Đáp án: inspire

 • Giải thích: “inspire” (verb) Tức là truyền hứng thú. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Câu chuyện về sự việc băng qua trở ngại (overcoming adversity) của cô ấy ấy vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang lại quý khách theo đòi xua đuổi (pursue) ước mơ của mình.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

 • Đáp án: influential

 • Giải thích: “Influential” (adjective) Tức là đem tác động. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Là một GS được tôn trọng (respected professor), cô ấy đang được đem sự tác động rộng lớn trong công việc tạo hình trí tuệ (shaping the minds) của những học viên của tớ.

5. He decided vĩ đại take ……………… of the opportunity vĩ đại study abroad and expand his horizons.

 • Đáp án: advantage

 • Giải thích: “advantage” (noun) Tức là quyền lợi song lúc để nhập cụm “Take advantage of something”, cụm này đem tức thị tận dụng tối đa đồ vật gi. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Anh ấy ra quyết định tận dụng tối đa thời cơ (opportunity) nhằm du học tập (study abroad) và không ngừng mở rộng kỹ năng của tớ (expand his horizons)

6. She decided vĩ đại ……………… her life vĩ đại helping underprivileged children access quality education.

 • Đáp án: devote

 • Giải thích: “devote”(verb) Tức là góp sức . Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Cô ấy ra quyết định hiến dưng cả cuộc sống bản thân sẽ giúp đỡ hứng trẻ nhỏ đem thực trạng trở ngại (underprivileged children) tiếp cận (access) dạy dỗ unique (quality education).

7. They made a solemn ……………… vĩ đại tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

 • Đáp án: vow

 • Giải thích: “vow”(verb) Tức là tiếng thề thốt. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Họ đang được trang trọng thề thốt (solemn vow) tiếp tục tương hỗ cho nhau băng qua trở ngại (thick and thin) nhập cuộc hôn nhân gia đình của tớ.

8. The charity organization provides food and shelter vĩ đại the ……………… in the community.

 • Đáp án: needy

 • Giải thích: “needy”(noun) Tức là những người dân cần thiết hỗ trợ. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Tổ chức kể từ thiện (charity organization) cung ứng đồ ăn và điểm ở (shelter) cho tất cả những người nghèo khó nhập xã hội.

9. The doctor was able vĩ đại ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

 • Đáp án: diagnose

 • Giải thích: “diagnose” (verb) Tức là chẩn đoán. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Bác sĩ đang được rất có thể chẩn đoán bệnh lý của người mắc bệnh (patient's condition) và bốc thuốc (prescribe) chữa trị tương thích.

10. Despite his illness, he continued vĩ đại smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

 • Đáp án: passed

 • Giải thích: “pass away” Tức là mệnh chung. Khi bịa nhập toàn cảnh câu bên trên, câu đem nghĩa tương thích là: Mặc mặc dù bị dịch (illness), anh ấy vẫn nối tiếp mỉm mỉm cười cho tới khi anh ấy yên tĩnh bình mệnh chung, được xung quanh vị người thân trong gia đình yêu thương.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded: She worked tirelessly for years and was finally awarded the Nobel Prize for her groundbreaking research.

Cô đang được thao tác siêng năng trong không ít năm và ở đầu cuối và đã được trao giải Nobel mang lại công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích đột đập phá của tớ.

 1. Dedication: His dedication vĩ đại the project was evident in the high-quality work he produced.

Sự tận tụy của anh ấy so với dự án công trình được thể hiện tại rõ rệt qua chuyện việc làm rất tốt tuy nhiên anh đang được tiến hành.

 1. Nominate: The committee decided vĩ đại nominate her as the candidate for the prestigious leadership position.

Hội đồng ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện ứng viên mang lại địa điểm chỉ đạo khét tiếng.

 1. Initiate: She pressed the red button vĩ đại initiate the launch sequence, setting the countdown in motion.

Cô nhấn nút red color nhằm chính thức trình tự động phóng, chính thức điểm ngược.

 1. Perseverance: Despite facing numerous setbacks, her unwavering perseverance led her vĩ đại achieve her long-term goals.

Mặc mặc dù bắt gặp nhiều trở ngại, sự kiên trì ko khi nào thay đổi của cô ấy đang được dẫn cô đạt được tiềm năng lâu dài của tớ.

 1. Reputation: His impeccable work ethic and integrity earned him a stellar reputation in the business world.

Đạo đức thao tác ko tì vết và tính chân thực của anh ấy đang được mang lại mang lại anh khét tiếng tài tình nhập trái đất sale.

 1. Make judgments: It's important not vĩ đại make snap judgments about people based solely on their appearance.

Quan trọng là tránh việc reviews người dựa vào nước ngoài hình của mình.

 1. Ambition: Her ambition vĩ đại become a successful entrepreneur led her vĩ đại take calculated risks and pursue her dreams.

Sự tham ô vọng của cô ấy nhằm phát triển thành một người kinh doanh thành công xuất sắc đang được dẫn cô tiến công thay đổi khủng hoảng rủi ro đo lường và theo đòi xua đuổi ước mơ của tớ.

 1. Spark one’s imagination: The colorful illustrations in the book were designed vĩ đại spark children's imaginations and creativity.

Những minh họa chan chứa sắc tố nhập cuốn sách được design nhằm khơi khêu trí tưởng tượng và tạo nên của trẻ nhỏ.

 1. Legacy: The artist left behind a remarkable legacy of paintings that continue vĩ đại inspire generations of artists.

Họa sĩ nhằm lại một di tích xứng đáng không thể tinh được về giành vẽ, vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang lại nhiều mới nghệ sỹ.

Tổng kết

Trên đấy là tổ hợp khá đầy đủ, cụ thể những kể từ vựng mang lại Unit 1: Life stories nhập SGK Tiếng Anh Global success lớp 12. Mong rằng qua chuyện phía trên người học tập rất có thể xem thêm và áp dụng đảm bảo chất lượng nhập quy trình học hành.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem thêm: luyện tập toán lớp 5

Xem tiếp: Từ vựng giờ Anh 12 Unit 2


Tài liệu tham ô khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 12 - Global Success. NXB Giáo Dục nước ta.