unit 10 lớp 9 a closer look 2Với điều giải bài bác luyện Unit 10 lớp 9: A closer look 2 vô Unit 10: Space travel Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 10.

Unit 10 lớp 9: A closer look 2

Unit 10 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: unit 10 lớp 9 a closer look 2

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 10 Space travel - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense. (Nhìn vào dòng xoáy thời hạn và bịa động kể từ vô ngoặc ở thì đúng)

Quảng cáo

1. Fruit flies (be sent) into space before Laika the dog (make) her space journey.

2. By the time Laika (become) the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) into space.

3. Gagarin (fly) into space eight years before Armstrong (walk) on the moon.

4. When the USA (put) the first human on the moon, Russia already (send) the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) in 2004, Dennis Tito already (travel) into space as a tourist.

Đáp án:

1. had been sent; made.

2. became; had (already) been launched

3. had flown; walked.

4. put; had (already) sent.

5. was established; had (already) travelled.

Giải thích:

1. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ thì sử dụng vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

Quảng cáo

2. Dấu hiệu của thì vượt lên trước khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect

3. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ thì sử dụng vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

4. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ thì sử dụng vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

5. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ thì sử dụng vượt lên trước khứ hoàn thành xong.

Hướng dẫn dịch:

1. Ruồi giấm đang được đi vào không khí trước lúc chó Laika triển khai chuyến du hành không khí của chính nó.

2. Vào khi chó Laika phát triển thành chú chó du hành thứ nhất, con ruồi giấm đang được phóng vô không khí rồi.

3. Gagarin tiếp tục cất cánh vô không khí 8 năm trước đó Lúc Armstrong quốc bộ bên trên mặt mũi trăng.

4. Khi nước Mỹ đem trái đất thứ nhất cho tới mặt mũi trăng, Nga đã lấy người thứ nhất vô không khí rồi.

5. Khi Virgin Galactic được xây dựng vô năm 2004, Dennis Tito đang đi vào không khí như 1 khác nước ngoài rồi.

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth to tướng the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner. (Có cần những khoảnh tự khắc này tiếp tục xẩy ra Lúc những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn rỗng vô sườn, tiếp sau đó lựa chọn một sự khiếu nại kể từ loại thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sự việc khiếu nại bại với các bạn nằm trong học tập.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1. A: Had you already been born when the Russian space dog Laika became the first animal to tướng orbit Earth in a spacecraft named Sputnik 2?

B: No, I hadn’t.

2. A: Had the American astronaut Neil Amstrong become the first human to tướng walk on the moon when Mr Phuong was born?

B: He had.

Hướng dẫn dịch:

1. A: quý khách đang được sinh đi ra Lúc con cái chó ngoài hành tinh Laika của Nga phát triển thành động vật hoang dã thứ nhất xoay quanh Trái khu đất vô một tàu ngoài hành tinh mang tên Sputnik 2 chưa?

B: Không, tôi không tồn tại.

2. A: Có cần căn nhà du hành ngoài hành tinh người Mỹ Neil Amstrong đang trở thành người thứ nhất quốc bộ bên trên mặt mũi trăng Lúc Mr Phương được sinh ra?

B: Anh ấy tiếp tục đem.

3. Complete the following sentences with/without a relative pronoun. (Hoàn trở nên những câu sau với cùng 1 đại kể từ mối liên hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ quan liêu hệ)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

Quảng cáo

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Đáp án:

1. who/that2. where3. which/ that/ it4. which/that5. which/ that/ it6. when

Giải thích:

1. Dùng đại kể từ “who/ that” thay cho mang đến danh kể từ chỉ người “astronaut”.

2. Dùng đại kể từ “where” thay cho mang đến danh kể từ chỉ vị trí “vilage”.

3. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật “flights”.

4. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật “museum”.

5. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang đến danh kể từ chỉ vật “summer house”.

6. Dùng đại kể từ “when” thay cho mang đến danh kể từ chỉ thời hạn “the year”.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là căn nhà du hành tiếp tục thăm hỏi ngôi trường tao vô tuần một vừa hai phải rồi.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm Helen Sharman, căn nhà du hành người Anh thứ nhất, sinh đi ra.

3. quý khách nói theo một cách khác nhiều hơn thế về chuyến cất cánh tạo ra môi trường thiên nhiên ko trọng tải nhưng mà các bạn tiếp tục nhập cuộc giảng dạy không?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng đem vài ba bộ thu thập đá tốt nhất có thể của vương quốc.

5. Chúng tao tiếp tục mày mò vùng trong nước của Thụy Điển và thăm hỏi căn nhà ngày hè nhưng mà Carin và Ola tiếp tục tự động xây.

6. Đây là năm nhưng mà trái đất thứ nhất quốc bộ bên trên mặt mũi trăng.

4. Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. (Kết ăn ý từng cặp câu trở nên một câu, dùng khêu ý tiếp tục mang đến.)

Xem thêm: cách lấy mã đăng nhập facebook

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

3. This is the man. He works for NASA.

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

5. This article describes a ground-breaking space mission to tướng land on a comet. The mission is called Rosetta.

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable to tướng a fly trying to tướng land on a speeding bullet.

Đáp án:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

3. This is the man who works for NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

6.The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable to tướng a fly trying to tướng land on a speeding bullet.

Giải thích:

who: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện căn nhà ngữ hoặc tân ngữ mang đến động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ mang đến động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối liên hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện căn nhà ngữ (Subject) hoặc tân ngữ mang đến động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối liên hệ chỉ toàn bộ cơ thể lẫn lộn vật. That rất có thể được sử dụng thay cho mang đến who, whom, which vô mệnh đề mối liên hệ xác lập .

whose: là đại kể từ mối liên hệ chỉ chiếm hữu, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang đến tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ.

when: là đại kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang đến tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn.

where: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở, được sử dụng thay cho mang đến at/ in/ to tướng which, there.

why: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ nguyên do, đứng sau the reason, được sử dụng thay cho mang đến for which.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là phi hành gia đã đi vào thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm nhưng mà Helen Sharman, nữ giới phi hành gia người Anh thứ nhất được sinh đi ra.

3. quý khách nói theo một cách khác nhiều hơn thế về chuyến cất cánh tế bào phỏng kiểu nhưng mà các bạn tiếp tục nhập cuộc trong lượt huấn luyện?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm đem bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.

5. Chúng tôi tiếp tục mày mò thâm thúy bên phía trong Thụy Điển và tham ô quan liêu căn nhà ngày hè kiểu nhưng mà Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.

6. Đây là năm nhưng mà trái đất thứ nhất cút bên trên mặt mũi trăng.

5. In pairs, use the information from the timeline to tướng talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name so sánh that the other has to tướng guess. (Theo cặp, dùng vấn đề kể từ loại thời hạn nhằm nói đến một người, một vật hay như là một khoảnh tự khắc nào là bại vô lịch sử hào hùng mày mò không khí. Không kể đúng mực thương hiệu nhằm các bạn bại cần đoán.)

Gợi ý:

1. A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

B: It’s fruit flies.

2. A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

B: He is Yuri Gagarin.

3. A: How long did the training take Dennis to tướng become the first space tourist?

B: 900 hours of training.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Con vật thứ nhất được phóng lên ngoài hành tinh vô thương hiệu lửa của Mỹ là loại con ruồi nào?

B: Đó là con ruồi giấm.

2. A: Tên của phòng du hành ngoài hành tinh, người thứ nhất xuất hiện vô ko gian?

B: Anh ấy là Yuri Gagarin.

3. A: Khóa giảng dạy mất mặt bao lâu nhằm Dennis phát triển thành khách hàng du ngoạn ngoài hành tinh đầu tiên?

B: 900 giờ giảng dạy.

Bài giảng: Unit 10: Space travel - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Find a word ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps ... 2. Choose a word/phrase ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the timeline ... 2. Had these moments ...

 • Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick ... 2. Life on the ISS ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise ... 2. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures ... 2. Listen again then answer ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Which verbs go with ...

 • Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Discuss with your group ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tất cả nhân vật trong genshin impact

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-space-travel.jsp