unit 3 lớp 8 getting started


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Write a word or phrase from the box under the correct picture. 4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase. 5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers đồ sộ the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 3 lớp 8 getting started

Video chỉ dẫn giải

It’s great đồ sộ see you again!

(Thật tuyệt khi tái ngộ bạn!)

1. Listen and read. 

(Nghe và hiểu.)

Teacher: It’s great đồ sộ see you again, class! What's going on?

Minh: We've decided đồ sộ use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

Teacher: I'm sorry đồ sộ hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure tự you have?

Minh: Well, we also have pressure from our parents and friends.

Teacher: Do you? Let's discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

Ann: Because it’s user-friendly.

Teacher: Good! How about club activities? Do you find them enjoyable?

Ann: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities đồ sộ suit different interests. And there will also be competitions as usual.

Teacher: Awesome! I hope you all can join the clubs you lượt thích. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Giáo viên: Cô rất rất mừng rỡ khi được tái ngộ cả lớp! Mọi chuyện ra mắt cho tới đâu rồi?

Minh: Chúng em vẫn ra quyết định sử dụng Facebook mang đến forums của lớp, và chũng em vẫn nhập cuộc nhập một trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng mang đến đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực nặng nề.

Giáo viên: Cô rất rất tiếc khi cần nghe điều này. Cô biết là kì đánh giá phát sinh mang đến tụi em thật nhiều áp lực nặng nề. Nhưng hãy điềm tĩnh và thao tác làm việc chuyên cần. Các em còn những áp lực nặng nề nào là không giống không?

Minh: Tụi em cũng có thể có áp lực nặng nề kể từ phụ thân u và bè bạn nữa.

Giáo viên: Em sao? Hãy thảo luận những yếu tố này bên trên group Facebook mới nhất của tụi em cút. Nhân tiện thì, sao em lựa chọn Facebook?

Ann: Vì nó thân mật thiện với người tiêu dùng ạ.

Giáo viên: Tốt lắm! Còn những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ thì sao? Các em đem quí bọn chúng không?

Ann: Có ạ. Năm ni đem thật nhiều câu lạc cỗ mới nhất như vẽ, tay chân hoặc âm thanh. Các mái ấm tích câu lạc cỗ thể hiện hàng loạt những hoạt động và sinh hoạt nhằm phù phù hợp với những sở trường không giống nhau. Và vẫn sẽ sở hữu những cuộc đua như thông thường lệ.

Giáo viên: Tuyệt vời! Cô ao ước toàn bộ những em rất có thể nhập cuộc những câu lạc cỗ tuy nhiên những em quí.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Đọc đoạn đối thoại một đợt nữa và khắc ghi () T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

1. The students finished their midterm tests.

2. Minh mentions the different types of pressure they are facing.

3. The teacher tells them đồ sộ stay calm and work hard.

4. The class will discuss their problems offline.

5. The school has different clubs for its students.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

The students finished their midterm tests.

(Các học viên vẫn hoàn thiện những bài xích đánh giá thân mật kì.)

Thông tin: We've decided đồ sộ use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

(Chúng em vẫn ra quyết định sử dụng Facebook mang đến forums của lớp, và chũng em vẫn nhập cuộc nhập một trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng mang đến đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực nặng nề.)

2. T

Minh mentions the different types of pressure they are facing.

(Minh nhắc tới những loại áp lực nặng nề không giống nhau chúng ta đang được đương đầu.)

Thông tin: We've decided đồ sộ use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful. Well, we also have pressure from our parents and friends.

(Chúng em vẫn ra quyết định sử dụng Facebook mang đến forums của lớp, và chũng em vẫn nhập cuộc nhập một trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng mang đến đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực nặng nề. Tụi em cũng có thể có áp lực nặng nề kể từ phụ thân u và bè bạn nữa.)

3. T

The teacher tells them đồ sộ stay calm and work hard.

(Giáo viên thưa với chúng ta điềm tĩnh và học hành chuyên cần.)

Thông tin: I'm sorry đồ sộ hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure tự you have?

(Cô rất rất tiếc khi cần nghe điều này. Cô biết là kì đánh giá phát sinh mang đến tụi em thật nhiều áp lực nặng nề. Nhưng hãy điềm tĩnh và học hành chuyên cần. Các em còn những áp lực nặng nề nào là không giống không?)

4. F

The class will discuss their problems offline.

(Lớp tiếp tục thảo luận về những yếu tố này bên trên lớp.)

Thông tin: Do you? Let's discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

(Em sao? Hãy thảo luận những yếu tố này bên trên group Facebook mới nhất của tụi em cút. Nhân tiện thì, sao em lựa chọn Facebook?)

5. T

The school has different clubs for its students.

(Trường có tương đối nhiều câu lạc cỗ không giống nhau mang đến học viên của mình.)

Thông tin: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities đồ sộ suit different interests. And there will also be competitions as usual.

(Có ạ. Năm ni đem thật nhiều câu lạc cỗ mới nhất như vẽ, tay chân hoặc âm thanh. Các mái ấm tích câu lạc cỗ thể hiện hàng loạt những hoạt động và sinh hoạt nhằm phù phù hợp với những sở trường không giống nhau. Và vẫn sẽ sở hữu những cuộc đua như thông thường lệ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

3. Write a word or phrase from the box under the correct picture.

(Viết một kể từ hoặc cụm kể từ nhập vỏ hộp bên dưới hình hình họa trúng.)

chess club        

forum

language club             

sports club                   

arts and crafts club

pressure

Lời giải chi tiết:

1. language club: câu lạc cỗ ngữ điệu      

2. pressure: áp lực

3. arts and crafts club: câu lạc cỗ thủ technology thuật 

4. forum: diễn đàn

5. sports club: câu lạc cỗ thể thao  

6. chess club: câu lạc cỗ cờ vua

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase.

(Hoàn trở thành từng câu với cùng một kể từ hoặc cụm kể từ nhập 3. Có một kể từ hoặc cụm kể từ quá.)

1. Minh is a thành viên of our _____. The greeting cards he makes are really creative.

2. Students can discuss their problems in their class _____.

3. We share the essays and stories that we write in English in our _____.

4. She is not feeling very well this weekend because of all the _____from her schoolwork.

5. The coach of our _____tells us đồ sộ drink plenty of water during our practice sessions.

Lời giải chi tiết:

1. Minh is a thành viên of our arts and crafts club. The greeting cards he makes are really creative.

(Minh là 1 member của câu lạc bộ quần áo thủ technology thuật. Thiệp kính chào cậu ấy thực hiện rất rất phát minh.)

2. Students can discuss their problems in their class forum.

(Học sinh rất có thể thảo luận về yếu tố của mình bên trên forums của lớp.)

3. We share the essays and stories that we write in English in our language club.

(Chúng tôi share những bài xích luận và những mẩu truyện Cửa Hàng chúng tôi ghi chép bởi vì giờ Anh nhập câu lạc cỗ ngữ điệu.)

4. She is not feeling very well this weekend because of all the pressure from her schoolwork.

(Cô ấy đang được cảm nhận thấy ko khỏe mạnh nhập vào ngày cuối tuần này vì như thế toàn bộ những áp lực nặng nề kể từ việc làm bên trên ngôi trường.)

5. The coach of our sports club tells us đồ sộ drink plenty of water during our practice sessions.

(Huấn luyện viên của câu lạc cỗ thể thao của Cửa Hàng chúng tôi bảo rằng cần nạp thêm nước trong những lúc rèn luyện.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers đồ sộ the class.

(Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc tiếp sau đây. Báo cáo câu vấn đáp của bè bạn của người tiêu dùng cho tất cả lớp.)

1. What types of social truyền thông media tự you use?

(Bạn dùng social nào?)

2. What kinds of pressure tự you have?

(Bạn đem những loại áp lực nặng nề nào?)

3. What clubs tự you participate in?

(Bạn nhập cuộc câu lạc cỗ nào?)

4. Why tự you choose đồ sộ participate in that club?

(Tại sao chúng ta lựa chọn nhập cuộc nhập câu lạc cỗ đó?)

Lời giải chi tiết:

1. I'm using Social Networks: Facebook; Instagram; Twitter; ...

(Mình dùng những social như Facebook, Instagram, Twitter, …)

2. I have pressure from my schoolwork, from my parents and also peer pressure.

(Mình đem những áp lực nặng nề từ những việc ở ngôi trường, áp lực nặng nề kể từ cha mẹ và cả áp lực nặng nề đồng trang lứa.)

3. I participate in chess club; sports club and language club.

(Mình nhập cuộc nhập câu lạc tình nhân cờ, câu lạc cỗ thể thao và câu lạc cỗ ngữ điệu.)

4. I chose chess club because it improves my mental health.

(Tôi lựa chọn câu lạc cỗ cờ vua vì như thế nó nâng cấp sức mạnh niềm tin của tôi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1

  1. Circle the correct options đồ sộ complete the phrases. 2. Use the correct forms of the verbs in 1 đồ sộ complete the sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen and repeat the words. Pay attention đồ sộ the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences đồ sộ make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông media and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông media the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs tự you want đồ sộ join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers đồ sộ your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below tự you think teens face? 2. Listen đồ sộ a conversation and choose the correct answer đồ sộ each question. 3. Listen đồ sộ the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than thở one solution đồ sộ a problem.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.