viết đoạn văn bằng tiếng anh

Các bài xích văn giờ Anh theo dõi 38 chủ thể hoặc nhất

Với nhiều chủ thể không giống nhau Khi ghi chép thư gửi cho tất cả những người bạn tri kỷ thiết, tư liệu "Bài ghi chép giờ Anh theo dõi 38 công ty đề" sẽ hỗ trợ chúng ta sẵn sàng và rèn luyện khả năng ghi chép Tiếng Anh hiệu suất cao, chung chúng ta trở nên tân tiến kỹ năng ghi chép, kể từ cơ đạt thành công xuất sắc nhập tiếp thu kiến thức và việc làm, chung chúng ta ôn đua IELTS, TOEFL, trung học phổ thông Quốc gia... hiệu suất cao. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: viết đoạn văn bằng tiếng anh

I. Cấu trúc một quãng văn giờ Anh ngắn

1. The topic sentence (câu công ty đề)

- Là câu đầu đoạn văn và cũng chính là câu cần thiết nhất trong khúc.

- Câu này nêu vắn tắt nội dung nhưng mà đoạn văn chuẩn bị trình diễn.

2. The controlling idea (Ý tưởng công ty đạo)

-Thường được kể nhập câu chủ thể.

- Lật ngỏ trọng tâm của tất cả đoạn văn.

- Giới hạn chủ thể của đoạn văn trở thành những yếu tố rõ ràng.

- Các cụm kể từ dùng làm diễn tả controlling idea (Ý tưởng công ty đạo)

 • Two main types (2 loại chính)
 • Three groups (3 nhóm)
 • The following (như sau)
 • Several problems (nhiều vấn đề)
 • Several ways (nhiều cách)
 • Two aims (2 mục tiêu)
 • Results (các kết quả)
 • Several reasons (nhiều lí do)
 • Four steps (4 bước)
 • Two classes (2 nhóm)
 • These disadvantages (những bất lợi sau đây)
 • Three main causes (3 nguyên vẹn nhân chính)
 • Three characteristics (3 quánh điểm)
 • ...

Các tính kể từ dùng làm diễn tả controlling idea (Ý tưởng công ty đạo)

 • Suitable (thích hợp)
 • Unsuitable (không  mến hợp)
 • Good
 • Unhealthy
 • Successful
 • Unsuccessful
 • Beneficial (có ích)
 • Bad
 • Harmful (có hại)
 • ...

3. The supporting sentences (các câu lý giải mang đến câu công ty đề)

- Đưa đi ra những ý chủ yếu nhằm lý giải, chứng tỏ mang đến câu chủ thể.

- Các liên kể từ dùng làm link những ý chủ yếu nhập phần đằm thắm bài:

 • Firstly........... Secondly.......... Lastly
 • In the first place (đầu tiên)........... Also (tương tự động như thế)........... Lastly (cuối cùng)
 • Generally (nhìn chung) ........ Furthermore (hơn nữa) ........ Finally (cuối cùng)
 • To be sure (chắc chắn rằng) ........ Additionally (thêm nhập đó) ......... lastly (cuối cùng)
 • In the first place (đầu tiên) .......... just in the same way (tương tự động như thế) ......... Finally (cuối cùng)
 • Basically (Cơ bạn dạng thì) .............. Similarly (tương tự động như thế) .............. As well (Đồng thời)

- Các liên kể từ nhằm link những supporting details

 • Consequently: Cho nên
 • It is evident that = It is apparent that = It goes without saying that = Without a doubt = Needless vĩ đại say (rõ ràng rằng)
 • Furthermore: Hơn nữa
 • Additionally: Thêm nhập đó
 • In addition: Thêm nhập đó
 • Moreover: Hơn nữa
 • In the same way: Tương tự động như vậy
 • More importantly/remarkably…: Quan trọng rộng lớn, nổi trội hơn…

- Các kể từ dùng làm diễn tả một ý không giống hoặc nêu cụ thể một ý nhập phần đằm thắm bài:

 • In other words: Nói cơ hội khác
 • Specifically: Nói một cơ hội cụ thể

4. The concluding sentence (câu kết luận)

- Là câu cuối đoạn văn

- Nhắc lại ý chủ yếu đang được nêu ở câu chủ thể vị một cách ghi chép không giống, thể hiện Tóm lại dựa vào những lập luận đã mang đi ra trước cơ.

- Các liên kể từ dùng làm kết thúc đẩy 1 đoạn văn:

 • Indeed
 • In conclusion
 • In short
 • In a nutshell
 • To summary

=> Các cụm này đều Tức là : rằng vậy là thì, sau cùng thì, rằng một cơ hội ngắn ngủn gọn gàng thì...

II. TOP 38 Các đoạn văn giờ Anh theo dõi chủ thể thông thường gặp

Viết 1 đoạn văn giờ Anh đơn giản và giản dị về những chủ thể sau đây:

1. Viết đoạn văn về ngày Tết vị giờ Anh đem dịch

Lunar New Year Festival often falls between late January and early February; it is among the most important holidays in Vietnam. Officially, the festival includes the 1st, 2nd, and 3rd day in Lunar Calendar; however, Vietnamese people often spend nearly a month celebrating this special sự kiện. Tet Holiday gets its beginning marked with the first day in the Lunar Year; however, its preparation starts long before that. The 23rd day of the last Lunar month is East Day—a ritual worshiping Kitchen Gods (Tao Cong). It thought that each year on this day, these Gods go vĩ đại heaven vĩ đại tell Jade Emperor about all activities of households on earth. On New Year’s Eve, they return home page vĩ đại continue their duties as taking care of families. On New Year’s Day, the first ones who come vĩ đại visit households—called first-foot—are very important and hence need vĩ đại be well chosen, as they believed vĩ đại hold in their hands the entire luck of the family in New Year (Tan Nien). After that, till the third day or even the fourth day of Tet, individuals meet relatives, friends, and colleagues, wishing them all kinds of good things lượt thích happiness, health, and success.

Xem cụ thể tại: 17 Đoạn văn ghi chép về Tết vị giờ Anh

2. Write about your hobby

Most of my friends lượt thích vĩ đại stay inside vĩ đại play đoạn phim games, read books or watch TV, but I have a good hobby of going outside and playing sports. I play many different sports in my không lấy phí time; some of them are soccer, swimming, volleyball and basketball. Sometimes I also ride the bikes or tự board skating with my cousin in the park. In my opinion, doing sport is one of the rare hobbies that actually have good impacts on u. I am taller than vãn most of my classmates thanks vĩ đại swimming and basketball lessons that I take during summer time. My muscles are even stronger than vãn my older brother, and I can last longer than vãn most other people in any sport competition. Sports bring u a lot of benefits, and they are also fun things vĩ đại tự at the same time. I love the feeling of the cool water run rẩy through my face when I am swimming, and it seems lượt thích I am flying whenever I take a dive underwater. When I play soccer, it is very exciting for u or my teammates vĩ đại score a goal even though we tự not take part in any tournament. Both of my physical and mental health become better after I play sports, so sánh it can be considered as the best things vĩ đại tự in my không lấy phí time. Sports are lượt thích a part of my life besides other activities, and I will continue vĩ đại play sports till I am too weak for them.

Xem thêm thắt tại:

 • 9 Đoạn văn giờ Anh về sở thích
 • Paragraph write about your hobby

3 Write about your ideal lover in future

Each person must have the ideal partner for themselves. For u, my ideal partner is a good heart, honesty, and respect parents, hardworking, and educated. Moreover, she is also a pretty and attractive woman.

Firstly, I love my ideal partner very much because she is enough clever vĩ đại keep my heart cheerful and always helps u when I need her, especially in my studies.

Besides that, my girlfriend is good heart and responsible when she always reminds u that education is very important because that is what determines our future.

Therefore I have vĩ đại put my education first and when I have problems in studying, we can share with each other vĩ đại solve together. Last but not least, my woman always respect my parents by greeting them, asking them whenever she helping them in some situations.

For my conclusion, when we want vĩ đại choose the ideal partner for us, we must know the background of her life and characteristics so sánh that we can choose a suitable lover in the future

4. Write about your favorite subject at school

When going vĩ đại school, there are many subjects; however I still lượt thích literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit vĩ đại a subject vĩ đại be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life. From the very first step, student learns vĩ đại write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one vĩ đại be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than vãn a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, editor. People are not born vĩ đại learn this unique subject, it needs long time vĩ đại exercise vĩ đại master. Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way vĩ đại love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

Xem cụ thể tại:

7 Đoạn văn ghi chép về môn học tập em yêu thương mến vị Tiếng Anh đem dịch

5. Write about your favorite sport

I love a quite strange sport for everyone, and it is ping pong. Not many people in Vietnam who are interested in ping pong, and it is also hard vĩ đại find a place vĩ đại actually have enough equipment vĩ đại play it. Ping pong, or it also known as table tennis, consists of two or four players hitting a lightweight ball back and forth on a table. The table is divided in two halves by a net, and it marks the playing zone of each team. The basic rule for amateurs is pretty simple as players need vĩ đại let the ball touch their side of the table one time before bouncing back. They then hit the ball back vĩ đại their opponent’s side with a small paddle, and this time the ball also need vĩ đại touch the other side of the table as well. A point is counted when a player fail vĩ đại return back the ball, let it touch the net, or make it land outside of the table. Since it is played on a table, so sánh the area is not big enough for us vĩ đại wait and think about the next move. Therefore, we need vĩ đại play it with fast reactions and nonstop motions. We only have one second vĩ đại act the next step right after hitting the ball, and it does not take much time vĩ đại complete a mix. In a competition, and match usually consists of five or seven sets, and the first one vĩ đại score 11 points wins a mix. Many people tự not take this sport serious, but I think it is a very good sport vĩ đại train both of our physical and mental health as we need vĩ đại be tough and have quick reactions at the same time.

Xem cụ thể tại:

6 đoạn văn kiểu mẫu về môn Thể thao nhưng mà chúng ta yêu thương mến vị Tiếng Anh

Write about a sport/ game you like

6. Write about a person you love most

My mother is a person I admire most. She devoted a lot of time and energy vĩ đại the upbringing of my two brothers and I. Despite working hard, she always made time vĩ đại teach us many useful things which are necessary and important in our later lives. Moreover, she is a good role model for u vĩ đại follow. She always tries vĩ đại get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so sánh most of them respect and love her. I admire and look up vĩ đại my mother because she not only brings u up well but also stands by u and gives some help if necessary. For example, when I encounter some difficulties, she will give u some precious advice vĩ đại help u solve those problems. She has a major influence on u and I hope that I will inherit some of her traits.

Đoạn văn giờ Anh mô tả mẹ: Bài ghi chép giờ Anh về mẹ

7. Write about the subject you hate most at school

Back in high school, the subject that I really hated was literature. I did not understand why others could write easily but I could not. Honestly, I really admired my friends because they always wrote long essays, and theirs all were full of feelings. When I look back now, I can figure out some reasons. First of all, I belonged vĩ đại natural science. That was why I always got five scores for literature but maximum ones for math. The second reason was also the most critical factor that impacted negatively on my writing skill. I remember that I had vĩ đại write unreal things in my essays. For instance, my teachers were not perfect but I had vĩ đại describe them as angels. How could I write well when the lies always stopped my ideas? In my opinion, this was the worst teaching way because the teachers were killing students' self-expression and teaching their students how vĩ đại tell lies. Fortunately, I was not good at writing, but I have never failed the exams because I always beat my brains out vĩ đại finish my essays.

8. Write about your idol

Xem cụ thể tại:

9 Đoạn văn về người phổ biến vị Tiếng Anh

9. Write about your plan for future

Everybody has a plan for future. Though future is uncertain and many times unpredictable, I believe that vĩ đại some extent our future depends on our actions on past and present. In the future, I want vĩ đại run rẩy a mega shopping mall business where my involvement would not be mandatory vĩ đại run rẩy the daily business and I would enjoy my time by visiting different places of the world.

After I finished my graduation, I started working for a small company. Now I am working for a large multinational company I have planned vĩ đại work till I become 36 and then I will take early retirement. The money I will inherit and the amount I am currently saving per month should allow u vĩ đại start a business. I have planned vĩ đại start a big shopping mall. I will have my close relatives as the employees and authorities of the business and initially I will work in this shopping mall for 2-3 years vĩ đại make it run rẩy smoothly. When the business would go on with its own path, I will enjoy my vacation and would visit different renowned and beautiful cities of the world. I will visit Asia, Europe, Russia and many more places.

Hopefully, I will enjoy the retirement and the trips. Though I am not sure about the future but I have already planned for it. Because I believe proper planning and initiation is the half of the total task and fulfilling dream. I have already taken some steps towards achieving my future plan.

10. Write about your best friend

Xem cụ thể tại:

6 Đoạn văn ngắn ngủn Miêu mô tả bạn tri kỷ vị Tiếng Anh

11. Describe your house

Xem cụ thể tại:

Đoạn văn Tiếng Anh mô tả Ngôi nhà

12. Write about your family

Xem cụ thể tại

Viết đoạn văn ra mắt về mái ấm gia đình vị giờ Anh

13. Write about your pet

Xem cụ thể tại:

6 Đoạn văn mô tả loài vật vị Tiếng Anh

14. Write about your favorite season

Xem cụ thể tại:

Tả ngày hè vị giờ Anh

Tả ngày thu vị giờ Anh

Đoạn văn mô tả một mùa nhập năm vị Tiếng Anh

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

15. Talk about your favorite music

Xem cụ thể tại:

Đoạn văn nói tới dòng sản phẩm nhạc nhưng mà chúng ta yêu thương thích

16. Viết đoạn văn về cuốn sách yêu thương thích

The book that I love most is “Hachiko - the waiting dog”. The book tells the story of the famous dog named Hachiko and friendship with his owner – professor Eisaburo. Hachiko lives with the professor’s family in Tokyo. Everyday, in the morning, Hachiko followed professor Eisaburo vĩ đại the gas station when he commuted vĩ đại work. And every afternoon, at 5 pm, no matter how sunny or rainy it was, the dog came vĩ đại the gas station vĩ đại wait for the professor comming back home page. The way from home page vĩ đại the station and from the station vĩ đại home page was Hachiko’s the happiest time. Professor Eisaburo always confessed with Hachiko, talked and played with him. They had been together for a long time before a tragedy came up. As every day, Hachiko was waited for the professor coming back. But the professor had passed away because of a stroke when he was presenting on the stage. Not being discouraged, Hachiko still waited for the professor the following days regardless of any kind of weather. Once the professor’s wife sent him vĩ đại the countryside far away from Tokyo, but Hachiko tried vĩ đại escape and backed in the station vĩ đại continue waiting until he died. This was a touching story and made u cry many times. I kept the book carefully and read again when I meet difficulties on school. The book helps u release stress and depression. Thanks vĩ đại the book, I can learn a precious lesson.

Xem cụ thể tại:

9 Đoạn văn về cuốn sách yêu thương mến vị Tiếng Anh

17. Write about your favorite film

Xem cụ thể tại:Viết về bộ phim truyền hình yêu thương mến vị giờ Anh

Write a review of your favourite film

18. Write about your dream

To be a doctor vĩ đại cure everyone is my biggest dream. Honestly, I’ve lived with my beloved grandfather since I was a child. My grandfather often gets sick, so sánh I was determined vĩ đại be a good doctor vĩ đại take care of people lượt thích my grandpa. Every day, in addition vĩ đại my school knowledge, I often read medical books, and learn more on some medical websites vĩ đại study specialized knowledge. The more I learn, the more I love this job. In the upcoming university exam, I will register my aspirations vĩ đại Hanoi Medical University. This will be a stepping stone for u vĩ đại become a real doctor.

Xem cụ thể tại: Viết đoạn văn về ước mơ của em vị giờ Anh hoặc nhất

19. Write about traffic problem in Vietnam

Traffic safety and traffic that the world now needs vĩ đại pay attention. It is not only the most important factors crucial vĩ đại the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related vĩ đại traffic accidents is also increasing, especially head injuries, spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data vĩ đại help the traffic situation.

Xem cụ thể tại: TOP 6 Bài ghi chép giờ Anh về giao thông vận tải Việt Nam

20. Describe a wonder of Viet Nam

The karst seascape of Ha Long Bay is one of the world’s most spellbinding sea views and is a UNESCO World Heritage Site. With the bay’s scenery best seen by boat, this is prime cruising territory. You should opt for at least an overnight tour vĩ đại see Ha Long Bay’s iconic views as a day trip doesn’t tự it justice. There are plenty of caves in the cất cánh that can be entered including the Hang Sung Sot, with three mammoth caverns, and the Hang Dao Go, with superbly weird stalagmites and stalactites. For most people though, the highlight is simply cruising amid the karsts and soaking up the changing scenery of pinnacles as you pass by.

Xem cụ thể tại: Viết về kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên vị giờ Anh hoặc nhất

21. Write about your school

My school is very excellent having red colour three-storey building. I lượt thích vĩ đại go school on daily basis in the proper uniform. My school is located at very quiet place and away from all the crowd and noise of the đô thị. My school has two small green gardens near vĩ đại the main gate where lots of colourful flower beds, grassy lawns, fruits trees and a fountain.

My school has lots of facilities such as one computer room, two science laboratory, one big library, one big playground, one nice stage and one canteen. My school has classes for nursery vĩ đại 12th class students. My school has around fifty seven highly qualified teachers including men and women, trăng tròn helpers, one principal and 10 gate keepers. My teacher teaches us very politely and makes us learn subjects in very creative and attractive ways.

Xem cụ thể tại: Tả ngôi ngôi trường vị giờ Anh lớp 6

Bài ghi chép giờ Anh về ngôi trường học

22. Write about the traffic in Vietnam

Traffic is one of the most important problems in Vietnam. During many decades, traffic here is always difficult. This essay will present these problems and some solutions about the traffic of Vietnam.

First of all, there are many vehicles in the road at a time. One can be stuck in the traffic for hours during rush hours, specially in Hanoi and Ho Chi Minh City. Moreover, there are many signs in the road which make people feel confused. Vietnam’s traffic problems are very complicated.

Secondly, the sense of participation in Vietnam’s traffic is very indigent. Some people often go too fast and sloppy, cross the red light or carrying bulky. Most people always ride these motobikes on the sidewalk than vãn waiting a bit.

In conclusion, traffic in Vietnam is still a difficult problem. I hope the traffic in Vietnam will be improved and become better and better in the future.

Xem cụ thể tại: TOP 6 Bài ghi chép giờ Anh về giao thông vận tải Việt Nam

23. Describe your hometown

My hometown is Hanoi, the capital đô thị of Vietnam. It is located in Northern Vietnam. It is well known for Vietnam’s largest cultural and political center. Hanoi is famous for typical tropical seasoned place of SouthEast Asia with four seasons: fresh, green and cool in Spring, a bit hot in Summer, fine in the fall and cold in Winter. One things makes my hometown special is that you can meet both contemporary and classical architecture right in the đô thị center. Beside many buildings and shopping center, you can see historical places such as Tran Quoc Pagoda, Hoa Lo Prison, Temple Literature,… Moreover, street food can be found on the main streets of Hanoi, and down many of the side streets and alleyways. You have vĩ đại try some of the most popular foods in Hanoi, such as: Noodle, Rolled cake, West Lake shrimp cake,… However, one of the main downsides of Hanoi is environmental problems such as air pollution, caused by heavy traffic. Therefore, government builds many parks and plants trees. I love my hometown very much because it is an interesting place vĩ đại live.

Xem thêm: Viết đoạn văn ra mắt về quê nhà vị giờ Anh

24. Write a paragraph about a favorite TV programme

As a senior high school student, I am very busy with my studies. Although I am very fond of watching television, I can only spend an hour after dinner on my hobby. Of all the TV programs, I lượt thích the news and documentaries best. The news programs shown on all TV channels at 7:00 p.m. help u vĩ đại update almost everything about different places in our country and important events happening all over the world. Through these programs, I can also know about the main national and international sporting events. The documentary programs at weekends are my favorites. By watching them, I can learn a great giảm giá khuyến mãi about human civilizations, the wonders of nature and the amazing inventions and discoveries of great people in the world. Watching television is my hobby. I cannot imagine a day in my life without watching it.

Xem thêm: Tell your group about your favourite TV programme

25. Write about your daily routine

I usually get up at 7 o'clock in the morning. After washing my face and brushing my teeth, I tự morning exercises for ten minutes. Then I have breakfast with my dad at 7:20 and leave home page for school at 7:40. My classes start at 8:00 and over at 11:30. After that I come back home page, and have lunch with my family at 12:00. After lunch I usually have a short break. I study my lessons​, read books, and tự my homework from 1:30 p.m. vĩ đại 4:00 p.m. I often play football with my classmates on the ground at 4:30. I come back home page and have dinner at 7:00 p.m. After dinner, I often watch the news on TV for thirty minutes. Then I prepare for the new lessons and go vĩ đại bed at 10:30 p.m.

Xem thêm: Talk about your daily activities

Đoạn văn giờ Anh về việc làm mặt hàng ngày

26. Write about natural disaster

Today, in Vietnam often faced with many natural disasters such as floods, droughts, hail, tropical storms and other natural disasters. These are the most frightening things people are concerned about. Tropical storms often occur and cause most harm. It usually occurs in the rainy season and occurs most often in central Vietnam and coastal areas. It causes a lot of damage vĩ đại people and property. First, killing people, livestock and poultry by the flood. Second, crop loss due vĩ đại flooding. Humans become homeless and lose all their possessions. and many other damages caused by the storm. To prevent and fight against tropical storms, before it takes place, we must make preventive dikes, prepare adequate tools and food and other necessities. When storms occur, people must find safe shelters not vĩ đại go out. After that, we have vĩ đại overcome what hurricanes destroy, such as rebuilding houses, and many other things, if we live in that area, we should plant trees, protect the environment and many other practical things.

Xem thêm: Write about natural disasters

27. Write about your dream house

In the future, I will live in a hi-tech house. It might be in an island and it's will be surrounded by the xanh lơ sea. There are twelve rooms in my house. My house will has a big garage so sánh that I can store all my modern luxury cars. My future house will have wind and solar energy. I will use hi-tech and automatic machines such as a smart clock, modern fridge, and so sánh on. There is a super smart big TV in my house. I might surf the mạng internet, watch my favourite TV programme from space or liên hệ friends on other planets on this TV.  I love my future house very much.

Tham khảo thêm: TOP 13 Đoạn văn mô tả mái nhà mong ước vị giờ Anh

28. Write about your favorite book

Detective Conan is a famous Japanese detective story, written by Aoyama Gosho. The main storyline is about a junior detective named Shinichi Kudo. One time he was chasing some suspicious people, he was attacked and poisoned by the Black organization with the medicine called APTX 4869. The pill did not kill him, but it turned him into a primary school pupil. He has a group of friends at school, and together they create the Detective team. He solves a lot of difficult criminal cases under the name of detective Mori Kogoro – a not very good detective and also his friend’s father. The famous Detective Conan is one of the best series of the detective category, and it is a pity of we miss it. Reading each page of the book ,we go from surprise vĩ đại by the attractive story situation and the talented speculation of the detective guy.

Tham khảo thêm: Viết về cuốn sách yêu thương mến vị Tiếng Anh

29. Describe your room

My house is not very big; therefore all of the rooms also have a small size. My bedroom is on the second floor, and there are not many things in it. I choose a light grey color for my room vĩ đại make it look clean. In the corner of the room is my bed; right on the wall next vĩ đại it is a small window with white curtain. On the opposite corner is a table which I use vĩ đại sit and study, and above the table is a bookshelf where I put my textbooks, novels, and comics that I lượt thích vĩ đại read. On the right of the bed is a big wardrobe where I store all of my clothes and other things, and it also has a big mirror on it so sánh I can get dress easily. Next vĩ đại the wardrobe is a small bathroom, so sánh it is very convenient for u vĩ đại go vĩ đại the toilet at night. My room is just that simple, but I love it very much.

Tham khảo thêm: Write a short mô tả tìm kiếm of your favorite room

Describe your room

30. Write about a festival in Vietnam

Mid-Autumn festival which is the festival of children, is held on the Fifteenth day of August in the Lunar. In Vietnam, there are many traditional activities for both adults and children during the festival. On the occasion of the festival, parents buy their children cartoon masks, five-star lanterns, toy figurines and drums. Besides, adults prepare the food in order vĩ đại celebrate the Full-moon Festival. The food includes Moon-cakes, candies, sugar-canes, grapefruits and many other fruits. When the moon is the highest in the sky, children will dance and sing, watch and admire the Moon, and eat Moon-cake and fruits. Children also celebrate the Mid-Autumn Festival with traditional 5-pointed star shaped lanterns along the streets. In somewhere, people hold the lion dance activities performed by both trained professional groups and amateurs. With the exciting activities of Mid-Autumn Festival, it proves that this is not only the festival of children but also Tet holiday members.

Tham khảo thêm: Đoạn văn giờ Anh về Tết trung thu

31. Write a paragraph about doing household chores

All my family members agree that we should share the housework equally. There are four people in my family including my parents, my older brother and u. My dad is responsible for doing heavy lifting because of his strength. My mum does most of the cooking and shops for groceries. Being the elder child in the family, my older brother, Phong takes up a large share of housework. He does the washing-up, and waters the houseplants every day. My brother sometimes does the cooking when our mum is busy. My responsibilities include taking out the rubbish, washing clothes and cleaning the fridge once a week. My brother and I take turns laying the table for meals, tidying up the house, and feeding the dog. Therefore, we are willing vĩ đại work together on household chores.

Xem cụ thể tại: Write a paragraph about how people in your family share housework

32. Describe the neighborhood where you live

My neighbourhood is in a small town in the countryside. The environment is quite fresh. In my neighbourhood, there is a temple, a pagoda, a stadium, a factory, a market and a small park. The houses are big and modern. The roads are quite large and very clean. The people are very friendly and kind. I and my friends often go vĩ đại the park and play sport together. My neighbourhood has the factory. It is polluted and noisy so sánh I can't study and relax well. After all, I love my neighbourhood because it's very fantastic and beautiful.

Xem cụ thể tại: Write a paragraph about your neighborhood

33. Describe your favorite invention

Smart phone is one of the most important inventions in the 20th century. Smart phone plays an essential key of our daily life. Smart phone has many functions: communication, entertainment. With the Internet, we can tự everything with our smartphones. Smartphone also helps us vĩ đại learn things more easily. In addition vĩ đại calling, you can use it vĩ đại take photos or record videos vĩ đại keep memories. Some people use phones for work and study. Some people use their phones for entertainment. You can learn a lot of useful things on google browser. In addition vĩ đại google browser, you can use other learning applications. Entertainment applications are also very popular on phones. In conclusion, Smart phone is an essential part of our lives.

Xem cụ thể tại: Viết về 1 phát minh sáng tạo vị giờ Anh ngắn

34. Describe your favorite food

One of the most underrated dish in Vietnam is Mi Quang. Mi quang đãng actually originates from Da Nang. Easily distinguished by its yellow-coloured rice noodles, this dish is a hearty mix of bone broth seasoned with fish sauce, Black pepper, shallot, and garlic, as well as meaty ingredients such as river shrimp, boiled quails eggs, and roast pork. Mi quang đãng also comes with a variety of herbs, including basil, peanuts, coriander, lettuce, sliced banana flowers, and sesame rice crackers. There is no correct way vĩ đại cook Mi Quang – it really depends on your tastes and preferences. Mi Quang brings out the feeling of genuineness and simplicity just lượt thích the people in Central Vietnam, one that is hard vĩ đại come across in the modern dishes.

Xem cụ thể tại: Viết về thức ăn yêu thương mến vị giờ Anh hoặc nhất

35. Describe your favorite drink

As many teenagers these days, I’m a big người yêu thích of bubble milk tea. This beverage is quite easily made, just by mixturing milk and tea together. However, bubble tea shops often have special recipes and professional machines so sánh their bubble tea is much more delicious, vĩ đại u. Beside of bubble, there are different kinds of toppings such as: jelly, red beans, or cream cheese,… I often drink bubble tea two or three times per week. It’s easy vĩ đại order it online with delivery apps. In addition, there are a lot of discounts with this kind of beverage which motivate u vĩ đại drink more. Although bubble tea is sweet and really tasty, there are some drawbacks if you drink it too much. Therefore, I’m trying vĩ đại have it only once a week.

Xem cụ thể tại: Viết về thức uống yêu thương mến vị giờ Anh

36. Write a paragraph about robot

Robots can help us vĩ đại save a lot of time at work. A robot can lift heavy things, build houses and make cars in factories. Robots can tự the housework lượt thích cleaning the floors, making tea or coffee, doing the washing up, washing clothes, etc. In the future, robots will be able vĩ đại talk vĩ đại people, guard our houses, look after our children when we are away. Robots will be able vĩ đại play sports and games with us and even drive a siêu xe when you are drunk or tired. Robots will be able vĩ đại tự many more complicated things and tự almost everything instead of us. But one thing robots won’t be able vĩ đại tự is vĩ đại think lượt thích humans.

Xem cụ thể tại: Viết đoạn văn vị giờ Anh về robot

37. Write a paragraph about life in the countryside

Living in the countryside is really good for your life because of these reasons. First, living in the country can bring you a clean environment. The air is fresher and there are lots of big trees, paddy fields and rivers, you can walk on the fields or along the rivers vĩ đại enjoy the clean and fresh air there in the early morning. Second, living in the countryside is cheaper than vãn in the đô thị because people there have lower income and have the habit of spending a lot of money. If you live in the country, you can save a lot of money. Finally, people in the country are more friendly and helpful than vãn people in the đô thị because they live near each other. People live together in a small village so sánh they can talk countryside can have festivals and you can join and fell very happy. In concluson, there are many benefits of living in the country.

Xem cụ thể tại: Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside

Xem thêm: giáo dục kinh tế pháp luật 10

38. Write about your dream school

My dream school is a beautiful school. The school is large and has many different classrooms. The hallway is wide and clean. In the classroom there are televisions and projectors for study. There will be a canteen in the school so sánh that we can come during recess. In the cafeteria, there will be snacks, soft drinks and beautiful view seats vĩ đại study. The school yard will be planted with colorful flowers. In our không lấy phí time we can water the flowers together. The school yard is large and covered vĩ đại prevent rain. We can play sports here. My dream school has a swimming pool and our sport will be swimming. We go vĩ đại school vĩ đại communicate in English vĩ đại improve my English. That’s what my dream school is lượt thích.

Xem cụ thể tại: Viết về ngôi ngôi trường mong ước vị giờ Anh

Trên đấy là Bài kiểu mẫu ghi chép một quãng văn ngắn ngủn vị giờ Anh theo dõi 38 chủ thể. Trong khi, VnDoc.com đang được đăng lên nhiều tư liệu ôn tập luyện Tiếng Anh cơ bạn dạng bên trên đây: Luyện ghi chép Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện phát âm Tiếng Anh, Luyện rằng Tiếng Anh,.... Mời độc giả xem thêm, tải về đáp ứng việc tiếp thu kiến thức và giảng dạy dỗ.