writing unit 3 lớp 11Lời giải bài bác tập luyện Unit 3 lớp 11 Writing trang 34, 35 nhập Unit 3: Cities of the future Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 3.

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: writing unit 3 lớp 11

1 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the following ideas and decide whether they are advantages or disadvantages of living in a smart thành phố. Tick (v) the appropriate box (Đọc những ý tưởng phát minh tại đây và đưa ra quyết định coi bọn chúng là ưu thế hoặc bất lợi Khi sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Đánh lốt (v) nhập dù mến hợp)

Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing (trang 34, 35) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Advantages: 1, 4, 5

Disadvantages: 2, 3, 6

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Công nghệ mưu trí chung cuộc sống đời thường của quý khách đơn giản dễ dàng rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình.

2. Nếu ko được huấn luyện và giảng dạy, người dân sẽ không còn biết phương pháp dùng những technology nhập TP. Hồ Chí Minh mưu trí.

3. Người dân sẽ ảnh hưởng giới hạn quyền riêng lẻ vì thế camera được lắp ráp mọi nơi nhập TP. Hồ Chí Minh.

4. Tác động xấu đi cho tới môi trường xung quanh thấp hơn.

5. Công nghệ mưu trí chung TP. Hồ Chí Minh hoạt động và sinh hoạt hiệu suất cao rộng lớn.

6. Mọi người trở thành lo ngại vì thế vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được đảm bảo.

2 (trang 34 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the article below and match its parts with the correct descriptions (Đọc nội dung bài viết sau đây và nối những phần của chính nó với những tế bào miêu tả đúng)

____ A. Introduction - A short paragraph stating the issue and what the article will cover

____ B. Title - The topic of the article in a few words

Quảng cáo

____ D. Conclusion - A summary of the main points and sometimes the writer’s opinion

____ C. Body paragraphs - Each presenting a main point for or against the issue, supported by facts, examples, or explanations

[ 1 ] Living in a smart city: GOOD or BAD?

[ 2 ] If you live in a smart thành phố, you will probably agree with bủ that life is not all good as some people may think. So what are the pros and cons of living in a smart city?

[ 3 ] The good thing about smart cities is that they are very modern. Smart technologies make people’s lives easier by reducing household chores. Besides, the thành phố infrastructure which includes sensors and cameras collects information about people and their activities, and uses it vĩ đại provide faster, cheaper, and better services.

[ 4 ] On the other hand, living in a smart thành phố has some disadvantages. Some smart technologies are difficult vĩ đại use and without training, thành phố dwellers might find them useless. With cameras everywhere in public spaces, people also have limited privacy. They are worried that their personal information might not be protected, and they might become victims of cybercrime.

[ 5 ] In conclusion, living in a smart thành phố has both advantages and disadvantages. However, I think these urban areas offer great promise. The issues should be dealt with in the years ahead as the world’s population keeps growing, and more people are moving vĩ đại big cities.

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Sống nhập một TP. Hồ Chí Minh thông minh: TỐT hoặc XẤU?

Nếu các bạn sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí, có lẽ rằng các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng cuộc sống đời thường ko cần khi nào thì cũng chất lượng đẹp mắt như một trong những người vẫn suy nghĩ. Vậy những ưu và điểm yếu của việc sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí là gì?

Điểm hoặc của những TP. Hồ Chí Minh mưu trí là nó rất tiến bộ. Công nghệ mưu trí thực hiện mang đến cuộc sống đời thường của quý khách đơn giản dễ dàng rộng lớn bằng phương pháp giảm sút việc làm mái ấm gia đình. Ngoài ra, hạ tầng TP. Hồ Chí Minh bao hàm cảm ứng và camera tích lũy vấn đề về nhân loại và hoạt động và sinh hoạt của mình, đôi khi dùng vấn đề tê liệt nhằm cung ứng cty nhanh chóng rộng lớn, rẻ mạt rộng lớn và chất lượng rộng lớn.

Mặt không giống, sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí sở hữu một trong những điểm yếu. Một số technology mưu trí rất rất khó khăn dùng và còn nếu như không được huấn luyện và giảng dạy, dân cư TP. Hồ Chí Minh rất có thể thấy bọn chúng không có tác dụng. Với camera ở từng điểm nhập không khí công nằm trong, quý khách cũng trở nên giới hạn quyền riêng lẻ. Họ lo ngại rằng vấn đề cá thể của mình rất có thể ko được đảm bảo và chúng ta rất có thể trở nên nàn nhân của tội phạm mạng.

Xem thêm: đức phúc hết thương cạn nhớ

Tóm lại, sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí sở hữu cả điểm mạnh và điểm yếu. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ những quần thể khu đô thị này hứa hứa thật nhiều. Các yếu tố cần phải giải quyết và xử lý trong mỗi năm cho tới Khi số lượng dân sinh toàn cầu không ngừng nghỉ tăng thêm và càng ngày càng có tương đối nhiều người gửi cho tới những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

3 (trang 35 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an article (120-150 words) about other advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. Use the suggested ideas in 1, the sample in 2, and the outline below vĩ đại help you (Viết một bài bác báo (120-150 từ) về những tiện lợi và trở ngại không giống Khi sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Sử dụng những ý tưởng phát minh được khêu gợi ý nhập phần 1, hình mẫu nhập phần 2 và dàn ý bên dưới sẽ giúp bạn)

Gợi ý:

Smart cities are built on new technologies vĩ đại improve people’s lives. The idea of living in one of them sounds very exciting. But is a life controlled by smart technologies good or bad for us?

Let’s start with the advantages.  Living in a smart thành phố can reduce the negative impact on the environment. Future smart cities will be built in new urban areas with a lot of green space. City dwellers will also care more about the environment, so sánh they will try vĩ đại find ways vĩ đại make their cities greener and more sustainable, for example, by growing vegetables in their roof gardens.

What about the disadvantages? Smart cities can also affect people’s private lives. When cameras are installed for security purposes, thành phố dwellers will lose their right vĩ đại privacy. They may think that someone is watching them all the time, and feel uncomfortable.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of living in a smart thành phố. In my opinion, the benefits are greater, and people will find a way vĩ đại adapt vĩ đại the new lifestyle and overcome the challenges.

Hướng dẫn dịch:

Các TP. Hồ Chí Minh mưu trí được xây cất bên trên những technology mới nhất nhằm nâng cao cuộc sống đời thường của quý khách. Ý tưởng sinh sống ở 1 trong những số bọn chúng nghe có vẻ như rất rất thú vị. Nhưng một cuộc sống đời thường được trấn áp vày những technology mưu trí là chất lượng hoặc xấu xí mang đến bọn chúng ta?

Hãy chính thức với những ưu thế. Sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí rất có thể tách hiệu quả xấu đi cho tới môi trường xung quanh. Các TP. Hồ Chí Minh mưu trí nhập sau này sẽ tiến hành xây cất bên trên những quần thể thành phố mới với rất nhiều không khí xanh rì. Cư dân TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục quan hoài nhiều hơn thế cho tới môi trường xung quanh, bởi vậy chúng ta tiếp tục nỗ lực dò xét phương thức mang đến TP. Hồ Chí Minh của mình xanh rì rộng lớn và bền vững và kiên cố rộng lớn, ví dụ điển hình bằng phương pháp trồng rau xanh nhập quần thể vườn bên trên cái mái ấm của mình.

Điều gì về những bất lợi? Thành phố mưu trí cũng rất có thể tác động cho tới cuộc sống đời thường riêng lẻ của quý khách. Khi camera được lắp ráp vì thế mục tiêu bình yên, dân cư TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mất mặt quyền riêng lẻ. Họ rất có thể cho rằng ai tê liệt đang được theo gót dõi chúng ta từng khi và cảm nhận thấy ko tự do thoải mái.

Tóm lại, sở hữu cả điểm mạnh và điểm yếu Khi sinh sống nhập một TP. Hồ Chí Minh mưu trí. Theo tôi, quyền lợi to hơn, và quý khách tiếp tục dò xét cơ hội thích ứng với lối sinh sống mới nhất và băng qua những thử thách.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 3

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Language (trang 29, 30, 31)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Reading (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Speaking (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Listening (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Communication and Culture (trang 35, 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2
 • Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage

Xem thêm thắt những tư liệu chung học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sinh 10 kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-becoming-independent.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học