xâu kí tự là gì

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với tiêu xài đề
Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24 (Kết nối học thức 2022): Xâu kí tự

Bạn đang xem: xâu kí tự là gì

Với tóm lược lý thuyết Tin học tập lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự động sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể chung học viên nắm rõ kỹ năng và kiến thức trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng môn Tin học tập 10.

Tin học tập lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự

A. Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự

1. Xâu là một trong sản phẩm những kí tự

– Xâu kí tự động nhập Python là sản phẩm những kí tự động Unicode.

– Xâu rất có thể được xem như là list những kí tự động tuy nhiên không bao giờ thay đổi từng kí tự động của xâu.

– Truy cập từng kí tự động của xâu qua chuyện chỉ số, chỉ số kể từ 0 cho tới chừng nhiều năm len() -1

– Ví dụ 1: Xâu kí tự động và cơ hội truy vấn cho tới từng kí tự động của xâu

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Ví dụ 2:

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Python ko được cho phép thay cho thay đổi từng kí tự động của một xâu (khác với danh sách).

– Python không tồn tại loại dữ kiệu kí tự động.

– Xâu trống rỗng được quyết định nghĩa: empty = ” “

2. Lệnh duyệt kí tự động của xâu

– cũng có thể duyệt những kí tự động của xâu tự mệnh lệnh for tương tự động như với list. S1 in S2 trả lại độ quý hiếm True nếu như S1 là xâu con cái của S2. Có 2 cơ hội duyệt:

+ Cách loại nhất, đổi thay i theo thứ tự đuổi theo chỉ số của xâu kí tự động, kể từ 0 cho tới len(s) – 1. Kí tự động bên trên chỉ số là s[i].

+ Cách loại nhì duyệt theo đuổi từng kí tự động của xâu s. Biến ch sẽ tiến hành gán theo thứ tự những kí tự động của xâu s từ trên đầu cho tới cuối.

– Chú ý: Từ khóa in, tùy tình huống rõ ràng, hoặc là toán tử lôgic dùng để làm đánh giá độ quý hiếm xuất hiện hay là không nhập một vùng giá bán trị/danh sách/xâu, hoặc nhằm lựa chọn theo thứ tự từng thành phần nhập một vùng giá bán trị/danh sách/xâu.

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Thực hành: Các mệnh lệnh cơ bạn dạng thao tác với xâu kí tự

Nhiệm vụ 1: Viết công tác nhập số ngẫu nhiên n là số học viên, tiếp sau đó nhập học tập và thương hiệu học viên. Lưu bọn họ và thương hiệu học viên vào trong 1 list. In list đi ra màn hình hiển thị, từng bọn họ thương hiệu bên trên một loại.

Hướng dẫn

Chương trình rất có thể như sau:

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

Nhiệm vụ 2: Nhập một xâu kí tự động S kể từ keyboard rồi đánh giá coi xâu S với chứa chấp xâu con cái “10” ko.

Hướng dẫn

– Cách 1: Nếu xâu S chứa chấp xâu con cái “10” thì sẽ sở hữu được chỉ số k tuy nhiên S[k] = “1” và S[k+1]=“0”

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

– Cách 2: Dùng toán tử in nhằm đánh giá xâu “10” với là xâu con cái của S.

Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự động - Kết nối học thức  (ảnh 1)

B. Bài luyện trắc nghiệm Tin học tập 10 Bài 24: Xâu kí tự

Câu 1. Biểu thức sau mang lại sản phẩm trúng hoặc sai?

S1 = “12345”

S2 = “3e4r45”

S3 = “45”

S3 in S1

S3 in S2

A. True, False.

B. True, True.

C. False, False.

D. False, True.

Đáp án trúng là: B

Cả nhì chuỗi S1, S2 đều chứa chấp S3 nên nhì biểu thức trúng.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 2. Kết trái ngược của công tác sau nếu như s = “python1221” là gì?

s = input(“Nhập xâu kí tự động bất kì:”)

kq = False

for i in range(len(s)-1):

if s[i] == “2” and s[i+1] == “1”:

kq = True

break

print(kq)

A. True.

B. False.

C. Chương trình bị lỗi.

D. Vòng lặp vô hạn.

Đáp án trúng là: A

Chuỗi s chứa chấp “21” nên kq = True.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 3. Chương trình sau mang lại sản phẩm là bao nhiêu?

name = “Codelearn”

print(name[0])

A. “C”.

B. “o”.

C. “c”.

D. Câu mệnh lệnh bị lỗi.

Đáp án trúng là: A

Kí tự động với chỉ số 0 đứng ở địa điểm trước tiên nhập xâu name.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 4. Kết trái ngược của công tác sau là bao nhiêu?

>>> s = “0123145”

>>> s[0] = ‘8’

>>> print(s[0])

A. ‘8’.

B. ‘0’.

C. ‘1’.

D. Chương trình bị lỗi.

Đáp án trúng là: D

Khác với list, ko thể thay cho thay đổi từng kí tự động của xâu.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 5. Trong Python, xâu này công tác tiếp tục báo lỗi.

A. ‘This is a string in Python’

message = “This is also a string”.

B. ‘”Beautiful is better than vãn ugly.”. Said Tim Peters’

C. Không với xâu bị lỗi.

D. ‘It’s also a valid string’

Đáp án trúng là: C

Cả thân phụ xâu đều trúng, rất có thể dùng “” nhập ‘’ hoặc dùng kí hiệu “” nhập xâu.

Câu 6. Trong Python, câu mệnh lệnh này dùng để làm tính chừng nhiều năm của xâu s?

A. len(s).

B. length(s).

C. s.len().

D. s. length().

Đáp án trúng là: A
Lệnh len() tính chừng nhiều năm của xâu kí tự động với cấu hình len(list).

Câu 7. Có từng nào xâu kí tự động này hợp ý lệ?

1) “123_@##”

2) “hoa hau”

3) “346h7g84jd”

4) python

Xem thêm: màn hình nền máy tính đẹp

5) “01028475”

6) 123456

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 3

Đáp án trúng là: C

Các xâu hợp ý lệ: 1, 2, 3, 5

Xâu kí tự động nhập Python là sản phẩm những kí tự động Unicode và được bịa nhập cặp vệt nháy đơn hoặc nháy kép.

Câu 8. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có tính nhiều năm tự bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 18.

D. 15.

Đáp án trúng là: A

Đếm số kí tự động nhập cặp vệt nháy kép.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 9. Phát biểu này tại đây là sai?

A. Có thể truy vấn từng kí tự động của xâu trải qua chỉ số.

B. Chỉ số chính thức kể từ 0.

C. Có thể thay cho thay đổi từng kí tự động của một xâu.

D. Python không tồn tại loại tài liệu kí tự động.

Đáp án trúng là: C

Khác với list, ko thể thay cho thay đổi từng kí tự động nhập xâu.

Câu 10. Sau Lúc tiến hành mệnh lệnh sau, đổi thay s sẽ sở hữu được sản phẩm là:

s1 =”3986443″

s2 = “”

for ch in s1:

if int(ch) % 2 == 0:

s2 = s2 + ch

print(s2)

A. 3986443.

B. 8644.

C. 39864.

D. 443.

Đáp án trúng là:B

Chương trình hiển thị chuỗi bao gồm những chữ số chẵn nhập s1.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 11. Kết trái ngược của công tác sau là bao nhiêu?

>>> s = “abcdefg”

>>> print(s[2])

A. ‘c’.

B. ‘b’.

C. ‘a’.

D. ‘d’

Đáp án trúng là: A

Kí tự động với chỉ số 2 nằm ở vị trí địa điểm loại 3 nhập chuỗi là ‘c’.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 12. Chương trình bên trên giải quyết và xử lý vấn đề gì?

s = “”

for i in range(10):

s = s + str(i)

print(s)

A. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 10.

B. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 9.

C. In một chuỗi kí tự động từ một cho tới 10.

D. In một chuỗi kí tự động từ một cho tới 9.

Đáp án trúng là: B

Biến i chạy kể từ 0 cho tới 9 nhập range(10).

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 13. Cho s = “123456abcdefg”, s1 = “124”, s2 = “235”, s3 = “ab”, s4 = “56” + s3

Có từng nào biểu thức lôgic sau đúng?

1) s1 in s.

2) s2 in s.

3) s3 in s.

4) s4 in s.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án trúng là: B

Biểu thức trúng là: 3, 4.

Trắc nghiệm Tin học tập 10 Kết nối học thức Bài 24 (có đáp án): Xâu kí tự

Câu 14. Chương trình sau giải quyết và xử lý vấn đề gì?

n = input(“Nhập n”)

s = “”

for i in range(n):

if i % 2 == 0:

s. append(i)

print(s)

A. In đi ra một chuỗi những số kể từ 0 cho tới n.

B. Chương trình bị lỗi.

C. In đi ra một chuỗi những số lẻ kể từ 0 cho tới n.

D. In đi ra một chuỗi những số chẵn kể từ 0 cho tới n – 1.

Đáp án trúng là: B

Do i với loại số vẹn toàn nên ko thể thêm nữa chuỗi s được.

Câu 15. Chuỗi sau được in ấn đi ra bao nhiêu lần?

s = “abcdefghi”

for i in range(10):

if i % 4 == 0:

print(s)

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Đáp án trúng là: D

In đi ra 3 chuyến chuỗi s ứng với đổi thay i tự 0, 4, 8.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Tin học tập 10 Bài 24 (Kết nối học thức 2022): Xâu kí tự
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong chất lượng bài bác luyện của tôi.

Đăng bởi: http://kiengiangtec.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: hình nền máy tính chó